ระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน
รหัสประจำตัวนิสิต :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (5ตัวสุดท้าย):
วันเดือนปีเกิด :
 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่อนุมัติปริญญา วันที่ 31 ก.ค. 2560
สามารถยื่นขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
หากยื่นคำร้องออนไลน์มาก่อนจะยังไม่สามารถดำเนินการได้
โดยนิสิตจะได้รับหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF)
ข้อแนะนำ
- For International Student >> English Version
- การใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษารหัสตั้งแต่รหัส 48 เป็นต้นไป
- ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองต้องพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดคำร้อง เพื่อใช้ในการชำระเงินและรับหนังสือรับรอง ***
- ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองตรวจสอบสถานะคำร้อง โดยจะต้องขึ้นสถานะว่า “แจ้งผลนิสิต อนุมัติ และรับเอกสารคืน” ก่อน ถึงจะติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้
- ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองต้องเตรียมรูปขนาด 1 นิ้ว (ตัดขอบขาวออก) (ตามจำนวนที่ขอ) สำหรับติดลงบนหนังสือรับรอง ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองชายผูกเนคไท ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองหญิงแต่งกายสุภาพ เสื้อมีปก ไม่สวมเสื้อยืด
- ขั้นการติดต่อขอรับหนังสือรับรอง 1.กดบัตรคิวติดตามคำร้องพร้อมยื่นรูปถ่ายและบัตรประจำตัวนิสิตหรือ
บัตรประจำตัวประชาชน 2.ชำระเงิน
- การออกหนังสือรับรองใช้เวลาในการดำเนินการ 2 วันทำการถัดไป
- ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองสามารถมาขอรับหนังสือรับรองในวันเวลาราชการเท่านั้น (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
- มีปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ 02-9428445 ต่อ 409 คุณภาสพงศ์
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-9428445 ต่อ 107,226 คุณกนกกร