รายชื่อนิสิตที่เข้ารายงานตัว ปีการศึกษา

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขา ปริญญา วิทยาเขต คณะ ค่าธรรมเนียม ยืนยันข้อมูล รายงานตัว หมายเหตุ
6417100014 นายวทัญญู บุญเสริมยศ XA01 กีฏวิทยา (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417100031 นายมานพ แซ่อึ้ง XA01 กีฏวิทยา (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100251 นางสาวธนพร คำพงษ์ XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 11 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100269 นายธีรภัทร วงศ์พิทักษ์ XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100277 นายทศพร ธีรวงศ์กาญจนา XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100285 นางสาวธิปัตย์ ฮั่วสกุล XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100293 นางสาวอรัชพร รอดจากเข็ญ XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 33,800 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100242 นางสาวณิชกุล ชั่งภู่ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414100404 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุณยรัตพันธุ์ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100412 นายชินพัฒน์ เขียวแก้ว XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700      
6414100421 นางสาวธัญรัตน์ ศิริ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100439 นางสาวพิกุลฉัตร ลีลานภาภัทร XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 23 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100447 นางสาวสุมาพร พวงแก้ว XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100455 นางสาวอารียา สุริยะ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 29 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100307 นางสาวพัชรินทร์ เนียรวิชัย XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100463 นางสาวกมลวรรณ สีฉาย XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100471 นางสาวณัฐธิดา อิทธิสิงห์ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100480 นางสาวสุพรรษา ปลื้มบำเรอ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน ไม่ลงนามในใบยินยอมการใช้ข้อมูล ต้องนำส่งเอกสารทาง อีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6414100374 นางสาวธัญญรัตน์ เกาะเกตุ XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700      
6414100382 นายวัชรพงศ์ อินต๊ะสุข XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6417100057 นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417100049 นางสาวสุทธวงศ์วดี เสนาวิน XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100013 นางสาวสุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414100021 นางสาวกวีนุช เชียงสอน XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 33,800 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100064 นางสาวจุฑานันท์ ศรีจรัสสำราญ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414100072 นางสาวณัฐนรี โพธิ์ศรี XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100081 นางสาวณัฐรินทร์ พิสิทธิ์อัคร XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 33,800 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100099 นางสาวณิชาภัทร พนมรัตนรักษ์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100102 นางสาวดวงพร ปัญญางาม XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 33,800 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100161 นางสาวรักชนก พุทธผล XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100170 นายวรฐ บุรณศิริ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100196 นายหัสดินทร์ เหลืองอารีชัย XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100226 นางสาวเกล็ดไพฑูรย์ ยิ้มละมัย XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100315 นางสาวธันยธร เติมกลิ่นจันทน์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100030 นายกษมา สุทธิลักษณ์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 ก.พ. 2564 เลื่อน กรุณาติดต่อบว.เรื่องEmai KU
6414100048 นางสาวกัณทิมา จันทร์ทอง XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414100111 นายธนาธิป ทรัพย์เจริญกุล XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2-27/04/64
6414100129 นางสาวนงนภัส พุทธสาระพันธ์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 27 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414100137 นางสาวปัณฑารีย์ วิเศษสิงห์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 08 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 15-03-64
6414100145 นายพชร ชัยเสนา XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100153 นางสาวพัชรพร อิ่นอ้อย XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414100188 นางสาวหทัยภัทธ ทองถึง XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 10 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414100218 นางสาวอาภาภรณ์ ลวดลายทอง XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414100340 นายภาคิน ทองศิริรัตน์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 16 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414100366 นางสาวเพียงใจ ฉายละออ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 15 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414200085 นางสาวชนกนันท์ สินธุพรหม XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200093 นางสาวณัฐธนนันทร์ พันธุ์ศรี XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200107 นางสาวยุพรัตน์ อินบำรุง XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200115 นางสาวเบญจวรรณ คุ้มวัน XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 30 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414200051 นายปรัตถกร คชาผล XB04 วิทยาศาสตร์การประมง (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200018 นายอภิชาญ ทองกระจ่าง XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414200123 นางสาวปนิตา ชูปาน XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200131 นายพัชรพล บุญเสริม XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200140 นางสาวอภิชญา ชัยเจริญ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414200077 นายพีระ สมสยาม XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300063 นางสาวสร้อยใหม่ ศรีจันทร์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300071 นางสาวสิรภัทร ศิริรักษ์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300080 นางสาวอมรรัตน์ คงกระจ่าง XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300101 นางสาวนลินี อินทิม XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300110 นางสาวภัณฑิรา จันสักรา XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300128 นายณัฏฐ์ ปัญญาอินทร์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 เลื่อน ไม่ลงนามในใบยินยอมการใช้ข้อมูล ต้องนำส่งเอกสารทาง อีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6414300136 นางสาวปีรัชม์ ภูมิรัตน์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414300144 นางสาวภรทิพย์ วงศ์หนายโกฎิ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 27 พ.ค. 2564 เลื่อน ไม่ลงนามในใบยินยอมการใช้ข้อมูล ต้องนำส่งเอกสารทาง อีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6414300161 นายอธิษฐ์ เส้งทั่น XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414300012 นายธนโชติ สดงาม XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300039 นายภูริณัฐ ทับเที่ยง XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300047 นางสาวจุฑามาศ ศรีคงรักษ์ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300179 นายณพงศร พันธุเณร XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300187 นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300195 นายนิธิชัย เชื้อวงษ์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300209 นายพัฒนา ชมภูวิเศษ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300217 นายวีรภัทร พลายมี XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300241 นายพัฒนภณ ฉัตรตระกูลดี XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700      
6414300250 นางสาวเบญจมาศ บุญยืน XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414300268 นางสาวเปมิกา กันกา XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700      
6414300276 นางสาวชุดาภา หอมเพียร XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700      
6414300284 นางสาวสุภาพร ศรีเสมอ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700      
6414300292 นางสาวสุธาพร จงดี XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400050 นายปฏิพัทธ์ โต๊ะกา XD01 คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 04 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานคลิปไม่สามารถเปิดไฟล์ตรวจสอบได้ ต้องนำส่งเอกสารทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400271 นางสาวกฤติยา ไวทย์ XD01 คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 30 พ.ค. 2564   รอทุนการศึกษา
6414400297 นางสาวพรนภัส แหยมพราม XD01 คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6414400211 นางสาวนภาพร ขจัดภัย XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400220 นายวิษณุ เลี้ยงอำนวย XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400238 นายกฤษขจร พัฒนะพิชัย XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400246 นางสาวปนัดดา นวลไธสง XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400262 นางสาวสิริกาญจน์ คำมณี XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารใบรับรองแพทย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ตรวจสอบได้ ต้องนำส่งผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400688 นางสาวนูรอัยนีย์ ดลระหมาน XD07 ชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 24 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th , รอทุนพสวท.
6414400327 นายคณิศร นวลเต็ม XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 29 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400335 นายพันธกานต์ สุขโข XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 28 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400343 นางสาวมณีนุช ทับทะมาตย์ XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400351 นางสาววิไลวรรณ กุลพลเมือง XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417400034 นางศิริดารัตท์ พีรยากุลดิษฐ์ XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 17 พ.ค. 2564    
6414400092 นางสาวญาราภรณ์ ยังทรัพย์อนันต์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414400751 นางสาวกนกวรรณ เรืองเดช XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400769 นางสาวชลธิชา บุตรน้ำเพ็ชร XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400777 นางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 26 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่มีวันที่สำเร็จการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400785 นางสาวพษณัช ทรัพย์โภคา XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400793 นายฟ้า เลิศกุลวาณิชย์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400807 นางสาวลีลา นาคพงษ์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400815 นายวนศิลป์ พรหมพิชัย XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400823 นายศุภณัฐ อุทธิยา XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400831 นางสาวสุภนิดา เดชะวงศ์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400840 นายเมธัส มีชื่น XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414400726 นายอภิวิชญ์ จันทร์งาม XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700      
6417400140 นางสาวปวริศา นาคประภัสสร XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 30 พ.ค. 2564    
6414400661 นายกิตติศักดิ์ ช่อแก้ว XD12 สถิติ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400670 นายวงศพัทธ์ โรจนวิภาต XD12 สถิติ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417400051 นายภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 07 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400734 นายบุณยณัฐ พงษ์ศิริวัณนา XD13 สัตววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400742 นายอโณทัย สุขล้อม XD13 สัตววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400149 นายต่อศักดิ์ ชาติสุทธิพงศ์ XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400157 นางสาวทัณฑิมา ทวิชาติวรบุตร XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 29 พ.ค. 2564   รอทุนพสวท.
6414400165 นางสาวทิพากร ผกาแก้ว XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400173 นางสาวธมนวรรณ อะติชาคะโร XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400181 นางสาวพรปวีณ์ แก้วเกิด XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400190 นางสาวพัชรินทร์ คำปล้อง XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400203 นายศุภกร เนตรมณี XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400106 นายวัชรากร ปทุมานนท์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414400114 นางสาวเอกปุณณดา เย็นอุทก XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414400360 นายกฤตัชญ์ แสนสม XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400378 นางสาวกษิรา แก้วปลอด XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414400394 นายธีรวัฒน์ ดัดงาม XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400408 นางสาวบุณฑริกา แซ่โล้ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414400416 นางสาวปาณิสรา สมารังคสุต XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400424 นางสาวสุดารัตน์ หลายแห่ง XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารใบรับรองแพทย์ไม่สามารถเปิดไฟล์ตรวจสอบได้ ต้องนำส่งเอกสารทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400432 นางสาวณัฏฐ์นรี วงศ์ก่อ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400441 นายตรีรัตน์ อนุมอญ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400467 นางสาวธีร์สุดา ศิริชัย XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400483 นางสาวพิราภรณ์ บุญอำพล XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400491 นางสาววีรภัทรา วันทิยา XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400505 นางสาวศศิธร บุปผาทาโน XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400513 นางสาวเกร็ดมณี ยิ้มน้อย XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400521 นายวัฒนชัย บุญประภา XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 12 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 25/05/2564
6417400026 นายทวีศักดิ์ บุญสด XD19 เคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417400107 นางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 18 พ.ค. 2564    
6417400093 นายภัทรพล แสงอรุณ XD19 เคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 31 พ.ค. 2564    
6417400018 นายอมรเทพ กิ่งแก้ว XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 20 พ.ค. 2564    
6414400653 นายขจรพัฒน์ สุขศรีบูรณ์อำไพ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700      
6417400115 นางสาวณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 08 พ.ค. 2564    
6414400017 นางสาวปิยะนุช พรมขาวทอง XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414400033 นางสาวหฤทัย กล่อมเมือง XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414400041 นางสาวเพ็ญนภา อมรกล XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400319 นางสาวพรพิมล พฤติขุนทด XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417400069 นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 01 มิ.ย. 2564    
6417400077 นางสาวศิริวรรณ จันทร์สีนาค XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 01 มิ.ย. 2564    
6417400085 นายอัครพล ทุมวงศ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 28 พ.ค. 2564    
6414400556 นายชาวิน พินิจ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400564 นายฐิติพงษ์ สุนทรายุทธ์ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400611 นางสาวสุธิดา อภิชาติพันธุ์กวี XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 13 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414400572 นายธนภัทร ศรีชัย XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400581 นายนรินทร์ สีขาว XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414400599 พันตรีปฐมฤกษ์ หาญญานันท์ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400629 นางสาวอมลวรรณ พงศ์ประภาอำไพ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414400637 นายเปศล สุขสมัย XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 07 พ.ค. 2564    
6414400645 นางสาวไพลิน ศิริรัตนพันธ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414450014 นางสาวกัลยกร อินหันต์ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 69,000 19 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว27/04/64
6414450031 นางสาวลภัสรดา ถาวร XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 69,000 19 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500046 นายจิรายุ พรจตุรวิธ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414500054 นางสาวฐิตาภา มารมย์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414500071 นายธนัชชา วัชรเสมากุล XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414500089 นางสาวรัตนพร จันทกิจ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500101 นางสาวโศภชา แก้วเสถียร XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500330 นางสาวกานต์ธิดา พรหมเทพ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 31 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500356 นายชัชธภูมิ สุขวิจิตร XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500411 นางสาวสโรชา กนิษฐสุต XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500429 นางสาวหนึ่งฤทัย ชินวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500445 นางสาวเบญจา มุลเสนา XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 24 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500666 นายปพน พนาราม XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700      
6414500674 นายรสถพล นุชมาก XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414500682 นายวรภพ ถึงศรีปั้น XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6417500136 นางสาวรติมา ศรีวรพันธุ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 02 มิ.ย. 2564    
6414500453 นางสาวนิรัตติยากร แสนนาใต้ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500461 นางสาววรินทรา แซ่โล้ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6417500080 นายกลวัชร หย่ำวิไล XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600      
6417500098 นายตรัง พรหมณะ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600      
6417500101 นายศรัณภัสร์ เอี่ยมอำไพ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600      
6417500110 จ่าสิบตรีอารยะ สายรวมญาติ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600      
6414500020 นางสาวพัฒน์นรี ตติยานุกุลพงศ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500038 นายสุริยา ดีคง XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500488 นายสิทธิพร ทองเพ็ญ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500496 นายอัฐพงศ์ สมบูรณ์วรากร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 28 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500127 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณพัฒน์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414500526 นายภานุรุจ คารวนันทน์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500551 นายไพโรจน์ ขจรจิตเลิศสกุล XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500569 นายฐานุศักดิ์ มัตตะธนันต์ชัย XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500585 นายภูริเดช ทวีการณ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 28 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500593 นายวิชญ์ภาส อภิญญารัตน์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500607 นายกฤษฎา ศุภพร XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 31 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500623 นางสาวแพรวา วิจิตรธนสาร XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417500128 นางสาวมนพัทธ์ สาสิงห์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 24 พ.ค. 2564    
6414500011 นางสาวพัชรพร โพธิ์เจริญ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 24 ก.พ. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414500208 นายรณกฤต เจริญมิตร XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500216 นางสาวลักษิกา ศักดิ์ศุกล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500224 นางสาววรรณกานต์ ซ้อนขำ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500241 นางสาวเพ็ชรรัตน์ วงษ์สุวรรณ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6417500055 นายธนพนธ์ จาตุรงคโชค XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 12 พ.ค. 2564    
6417500063 นายพงศ์ธร รักซ้อน XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 25 พ.ค. 2564    
6414500275 นายพชรพล ชิงชนะกุล XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500259 นางสาวณรังรอง มานะจิตต์ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500267 นายปภังกร มิตรจิตต์ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500283 นายวราฤทธิ์ หงษ์กำเนิด XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500151 นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414500160 นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน ไม่ลงนามในใบยินยอมการใช้ข้อมูล ต้องนำส่งเอกสารทาง อีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6414500178 นางสาวศรัญญา วิชาไชย XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,800 13 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414500186 นางสาวเพ็ญกวิน จงมหวิญญู XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 10 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งTR ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6417500012 นายณัฐภัทร ไชยอำมาตย์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 27 พ.ค. 2564    
6417500039 นางสาวปิ่นอุมา แก้วรักษา XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 20 พ.ค. 2564    
6417500047 นายอดิศร โกฎวิเชียร XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 02 มิ.ย. 2564    
6414550469 นายปกรณ์ ศักดิ์ศรีชัยสกุล XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550141 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูนะยา XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 07 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารACมีปัญหา SMSแจ้งแล้ว 15-03-64
6414550230 นายปิยราช สัมมาชีพ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550256 นายพงศธร เจริญชัย XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550744 นายณัฐพงศ์ ละมุด XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550116 นายกิตติภัฏ กิตติชริน XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550124 นางสาวจรรลินญา จันทะนาข่า XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000      
6414550132 นางสาวจิรัฏฐ์ ธิติคุณาภัทร์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 14 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550175 นางสาวธัญญาเรศ โกพล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550183 นายนพดล เปียงใจ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550191 นายปรัชญ์กวี ธนประกอบ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550205 นายปริวรรต คงอ่อน XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550213 นางสาวปัทมนันท์ สุขปรุง XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550248 นางสาวปิยาภรณ์ กฤชเพ็ชร XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 07 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550272 นายพีรดนย์ ทองดี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550281 นางสาวรสลิน ศุขบางคู้ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550299 นายรังสรรค์ กันยะดอย XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550311 นายศิวภัช เดชศิริ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550329 นางสาวสกุลรัตน์ จันทะสด XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550337 นางสาวสุธาทิพย์ ไชยพลบาล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 07 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550353 นางสาวอภิษฎา แผ่ผล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550361 นางสาวเสาวรส อยู่เจริญ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550710 นางสาวชญานิศ จันทร์บูรณะพินิจ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550728 นางสาวชนาภรณ์ อาจหาญ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550736 นายชัชวุฒิ ศรีสุริวงศ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน ไม่ลงนามในใบยินยอมการใช้ข้อมูลและไม่มีใบรับรองแพทย์ ต้องนำส่งเอกสารทาง อีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6414550752 เรือตรีธนพัฒน์ ใจคำ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 02 มิ.ย. 2564    
6414550761 นางสาวธัญพิมล ดีสกุล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550779 นายธาวิต เตรียมวัฒนา XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550787 นางสาวนิตยา บุญยืน XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 27 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปขาดแผ่นที่2 ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414550795 นางสาวประไพพิศ ประสมศรี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550809 เรือโทพฤทธิ์ โพธิ์มั่น XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 27 พ.ค. 2564    
6414550817 นายภณ เจริญสุข XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550833 นางสาวศรุตา แสนทวี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550841 นางสาวสุพิชชา ศรีโมรส XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550850 นายอดิพงศ์ พุทธจร XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550868 นายอารยะ อาระยานันท์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550876 นายเอกพงษ์ ลัดดาพันธ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000      
6414550019 นายจิรภัทร ปาทาน XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550027 นางสาวทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550612 นางสาวกานต์สิรี สฤษดิพันธ์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550663 นายศุภณัฐข์ ประสาทเกษการณ์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550035 นางสาวธัญชนก ชัยชาญ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550051 นายธีรวุฒิ ตั้งวิเชียร XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414550647 นายธีรภัทร แสงจง XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550655 นางสาวปณิตา โลหะรักษ์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550680 นายอธิภัทร ฮุนเจริญทรัพย์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550086 นายนภัส โสมวดี XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550094 นายปิยังกูร พูลพนัง XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550884 นางสาวกัลยาณี ประเสริฐศิริสร XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550892 นายจาตุรณต์ ภาวศิลป์ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550906 นายฉัตรเฉลิม สาระเอก XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 30 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414550914 นางสาวณัฏฐ์สาธิกา พิรพัฒน์ทิพนาถ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550957 นางสาวพลอยไพลิน หาญสุทธิชัย XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550965 นางสาวพัชราภรณ์ สมบัติ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414550973 นายวริทธิ์ กอรุ่งเรือง XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 79,980 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414550981 นายวสันต์ แซ่เตียว XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414551007 นายศุภโชค อารีย์ยนต์วัฒนา XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 01 มิ.ย. 2564 เลื่อน รูปถ่ายไม่ถูกต้อง ต้องนำส่งไฟล์รูปถ่ายผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414551015 นายสัณหณัฐ ธรรมทอง XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414551023 นายอรรถพล ทองวิชิต XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 39,990 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414600121 นายชิษณุชา บุญประสารฤทธิ์ XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,200 19 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414600075 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600083 นายอุทัย อินทโชติ XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600032 นายชัยนันต์ วัชระไชยคุปต์ XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600113 นางสาวณิชชากร เกียรติทนง XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600199 นางสาวนิตยา ไตรบุตร XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414600202 นางสาวรุ่งนภา บุญเกษ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6417600246 นางสาวจุฑามาศ แตงขาว XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 29 พ.ค. 2564    
6417600254 นายนนท์ธวัช ยาปะละ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 28 พ.ค. 2564    
6417600262 นายวิทยา แก้วบังตู XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 02 มิ.ย. 2564    
6414600130 นายพัทธดนย์ รัตนพิทักษ์ XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 30,700 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414600148 นางสาวภัทรวดี พิทยธนากุล XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 21 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6417600041 นายตฤณ แจ่มถิน XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600050 นางอุทุมพร อุชชิน XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 04 มี.ค. 2564 เลื่อน รอเพิ่มชื่อมหาวิทยาลัย
6417600149 นางสาวกัณฐมณี จงชัยกิจ XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,200 21 พ.ค. 2564    
6417600165 นางสาวนวพร ภู่วรวรรณ XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,200 25 พ.ค. 2564    
6417600173 นางสาวสุดารัตน์ เปรมชื่น XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 13 พ.ค. 2564    
6417600181 นายอัครพล ไชยโชค XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 12 พ.ค. 2564    
6417600190 นางสาวกิตฑามาศ ศิริไชย XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 14 พ.ค. 2564    
6417600203 นางสาวยุวดี ชูจิตต์ XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 10 พ.ค. 2564    
6414600016 นางสาวสุชัญญา เจียรสกุลสุข XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600164 นางสาวณัฐชยา บัวสงค์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 30,700 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414600172 นางสาวนิภาพร ท่าไข่ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 30,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414600181 นางสาวมลฤดี ทวีมา XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417600238 นายสุริยะ คุณวันดี XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 12 พ.ค. 2564    
6417600017 นายปัญญา แจ้งสว่าง XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600025 นางสาวภัทรนันท์ ไวทยกุล XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 09 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600114 นายกิตติพศ โกนสันเทียะ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,200 19 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417600211 นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 08 พ.ค. 2564    
6417600033 นางสาวชวิศา วรรณทอง XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 09 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600076 นางสาวนิรมล พจน์ด้วง XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 19 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600084 นางสุจิรา ฟุ้งเฟื่อง XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600092 นางอรธิรา บุญประดิษฐ์ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417600106 นางสาวอัจฉราภรณ์ เฉลยสุข XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417600271 นางสาวพัชรียา สีห์จักร์ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417600289 นางสรินทร พัฒอำพันธ์ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6417600068 นายสุรชาติ พุทธิมา XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 02 มี.ค. 2564    
6417600122 นางวิชวัณย์ ตันติสัตตโม XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 15 พ.ค. 2564    
6414650480 นางพิมพ์ภัทรา โพธิ์ทอง XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 48,790 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650960 นางสาวกนกไรวินท์ บุรินทร์นันท์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 48,790 31 พ.ค. 2564 เลื่อน ขาดเอกสารใบเปลี่ยนนามสกุล ต้องนำส่งผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414650064 ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร ธรรมวิริยะศิริ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 10 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารACมีปัญหา SMSแจ้งแล้ว 15-03-64 , อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650111 ว่าที่ร้อยตรีศิวกร พลายละมูล XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650625 นางสาวญาราภรณ์ วันนา XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 28 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414650668 นายปริวัตร ส่างหญ้านาง XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650676 นางสาวพรวิรินทร์ เนื่องสม XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6414650722 นางสาวไอรดา จำปาสา XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6414650048 นางสาวกนกวรรณ บุญปรีชา XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650056 นายกฤษฎา เขตสกุล XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650072 นางสาวจตุพร ปักไธสง XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 24 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650081 นางสาวจินตนา สุริยพงศ์ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650099 นางสาวยุภาวดี สุวรรณโคตร XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650102 นายยุรนันท์ ขันตี XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650129 นางสาวสุทธิดา รุดเครือ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650137 นายอนุพงษ์ พรมเสน XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน     อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650145 นายอาชวิน สร้อยจิต XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/022 วันที่8/03/64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
6414650153 นางสาวอุมาพร จันทร์แย้ม XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650161 นางสาวเกษร จักรคำ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650633 นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650641 นางสาวธีรดา สุทันต์ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6414650650 นางสาวนิษา สินศาสตร์ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน     อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6414650684 นายพศวีร์ ทองคำ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650692 นางสาวพิไลวรรณ ใจกล้า XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6414650706 นางสาววิไลพร ฆ้องกบ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 23 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414650714 นางสาวศิริวดี เชิมชัยภูมิ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) ขอผ่อนผัน     อว6501.1103.02/057 วันที่1/06/64 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6417650111 นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี XF56 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 92,890 23 พ.ค. 2564    
6414650927 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ ใจคุ้มเก่า XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,190 24 พ.ค. 2564    
6414650935 นางสาวธนาวดี วงศ์ก่อ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,190 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650943 นายยุทธภูมธ์ รักษาภักดี XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,190 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414650951 นายรัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,190 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650510 นายชวัลณัฏฐ์ นันทิชาธนาศิริ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650544 นางสาวภิชาดา อนันต์บัญชาชัย XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650820 นายจักษุพัฒน์ ผึ้งแตง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650846 นางสาวชนกานต์ จันทร์พฤกษ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650854 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์ทัพ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650862 นางสาวตรีฉัตร ศรีตระการ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650889 นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650897 นายสนธยา หยวกขาว XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650901 นายเจนวิทย์ ต่อพัฒนนันท์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650919 นางสาวไปรยา วงศ์อุรประเสริฐ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 28 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6417650014 นายนาวิน ศรีสิงห์ดอน XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6417650022 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6417650031 นายกิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 20 พ.ค. 2564    
6417650049 นายณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 24 พ.ค. 2564    
6417650057 นางสาวธิติพร สุวรรณอำภา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 27 พ.ค. 2564    
6417650065 นางสาวนวลมรกต ทวีทอง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 19 พ.ค. 2564    
6417650073 นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 01 มิ.ย. 2564    
6417650081 นางสาวรักรุ้ง โกจันทึก XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 20 พ.ค. 2564    
6417650103 นางสาวหทัยชนก อินลบ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 29 พ.ค. 2564    
6414650170 นางสาวกาญจนา อรอินทร์ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650986 นางสาวณัฐริกา สิทธิชัย XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650994 นางสาวนุชศรา กาเซ็ม XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414651001 นายปริญญา กุลจันทึก XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 30 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651010 นางสาวมาวิษา จอมพิภพ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651028 นางสาวสุทธินี ดอกพุฒ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651036 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์อ่อง XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651044 นายเสรีรักษ์ สร้างไร่ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650188 นางสาวกมลกาญจน์ มินสาคร XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650196 นายกรวิชญ์ น้อยมั่น XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650200 นางสาวจาริณี วงษ์นาค XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650226 นางสาวชุลีกร ยลวิลาศ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650234 นางสาวณัชชา สนธิ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340      
6414650242 นางสาวธนันญา ธีระธนานนท์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650251 นางสาวนิชาภา แก้วประดิษฐ์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650269 นางสาวปลายฟ้า โลนุชิต XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650277 นางสาวพรวิมล ปาผล XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650285 นางสาวมาริษา มาสังข์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650293 นางสาวลัดดา ประสพคำ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650307 นางสาววรางคณา เต็มเปี่ยม XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650315 นางสาววริศรา มุกดาสนิท XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650323 นางสาววลัยลักษณ์ เสนากูล XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650331 นางสาวศิราอรวัลย์ เปรม์ฤทัย XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650340 นายสุทธิคุณ กุชโร XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650374 นางสาวอุมาพร ขาวผ่องใส XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650382 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรฎา เนื่องน้อย XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650391 นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นกระโทก XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651052 นายกวีภัทร วงษ์ตุ้มทอง XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340      
6414651061 นางสาวณัฐชา สุขสำราญ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651095 นางสาวภัสสร ศรีพวาทกุล XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 26 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651109 นางสาวรัมภา บุปผา XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651117 นางสาววรัษสฎาพร อินทรธวัช XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651125 นางสาววรินทร แสงแดง XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651133 นางสาวศรัญญา ยั่งยืน XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414651141 นางสาวสุรีย์ ดีอาษา XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650013 นางสาวจันทร์จิลา ตาสว่าง XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650021 นางสาวณัฐพร สำราญรื่น XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650030 นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650561 นางสาวทรงพิสุทธิ์ จันทรโชติ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650579 นางสาวนลินี พุทธิมา XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650587 นางสาวนิษา สินศาสตร์ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650595 นางสาวอารียา กาญจนไตรภพ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650609 นางสาวโชษิตา แซ่โฮ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650404 นางสาวฐิติมา เจริญดี XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650412 นางสาวนงลักษณ์ เข็มกลัด XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650421 นางสาวนิชาภัทร คำทอง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650447 นางสาววิลาวัลย์ สถาพรพานิช XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650455 นางสาวสุภา สิงห์โตแก้ว XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650463 นายเจนวิชญ์ รามางกูร XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414650471 นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650617 นายปณิธาน ใจกระเสน XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650731 นางสาวกมลชนก พูลสวัสดิ์ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650749 นางสาวปัฐวี มูลภา XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650757 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองแก้ว XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650765 นางสาวรุ่งนภา วันเพ็ง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650781 นางสาววิไลรัตน์ อุบลวัตร XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650790 นางสาวศศธร ห่มซ้าย XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650803 นายอภินันท์ พลันการ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414650811 นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414700053 นางสาวกรชวัล ทิพย์พิทักษ์ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 08 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414700061 นางสาวกัญญ์ชลิกา ผ่องจิตร์ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 07 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414700088 นายนพวิชญ์ วงษ์มากวารี XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414700096 นายนิติพล เชขุนทด XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414700151 นางสาวกัญญาภัค เลี้ยวประเสริฐกุล XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 07 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414700169 นางสาวญาณิศา ศรีไสว XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 30,700 12 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414700177 นางสาวบัณฑิตา ปั้นลาย XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 25 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414700126 นายอริยะ ฉิมน้อย XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 20 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414700029 นายฉันทิชย์ สิทธิเดช XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414700037 นางสาวชลธิชา ทองบุญโท XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414700134 นายกรวินท์ กั๋งเซ่ง XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 30,700 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800023 นายชยานันท์ พิณนอก XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800031 นางสาวชวิศา จิตต์ชื่น XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 24 ก.พ. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6414800066 นางสาวปภาวรินทร์ ดวงแก้ว XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800074 นายพงษ์พันธ์ ยอมิน XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800171 นายเบียนนาร์ด ศึกแสนพ่าย XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414800180 นายนิธิพัฒน์ มูลจันที XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 35,200 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800198 นายปิยวิฒน์ กัณหะยุวะ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800201 นายพุฒิพงศ์ พิมพะนิตย์ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 20 พ.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 ต้องนำส่งทรานสคิป ฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414800015 นางสาวปวีรญา มรรคธีรานุวัฒน์ XH06 จิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414800210 MR. LUO YUXIN XH06 จิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 32,600 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800091 นางสาวลักษณ์นารา มีแถม XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414800139 นางสาววิรวรรณ สีเทา XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600      
6414850543 นายพีระพล วารีเพชร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990      
6414850641 นายเกริกเกียรติ นันตะบุตร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850845 นายณัฐพล ฤกษ์จรัล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414850985 นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851213 นางสาวมีนตรา อาณารัตน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 พ.ค. 2564    
6414851388 นางสาวสุธาสินี อัญชัญบุตร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 พ.ค. 2564    
6414851400 นางสาวสุนิสา เตียรถ์วงศ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 25 พ.ค. 2564    
6414851442 นางสาวสโรชินี จิตกิจติจำรัส XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564    
6414851493 นางสาวอิสราภา ทิพย์รงค์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851558 นางสาวเสาวลักษณ์ ปลอดโปร่ง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 12 พ.ค. 2564    
6414850411 นายกฤษกร ม่วงทับทิม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414850438 นายกานต์ มีสัตย์ธรรม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850446 ร้อยตำรวจโทชลวิทย์ โพธิสุข XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850462 นายต่อตระกูล โสภา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850489 นายธเนศร์ คำสอน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850501 นางสาวนวพร คุ้มสระพรม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850519 นายนิซัซวาน นิเดร์หะ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850527 นายบุรินธร ผสมทรัพย์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850535 นางสาวปวีณา แตงน้อย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850551 นายภานุวัฒน์ วชิรเลอพันธุ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850560 นางสาวรมิดา สุวรรณโณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 29 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414850586 นายศราวุธ สุทธิเดช XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850608 นายสกานต์ สุขอุดม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850616 นางสาวสินีนิษฐ์ งิ้ววิจิตร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850624 นายอภิสิทธิ์ เก่งรุ่งเรืองชัย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850659 นายเสนาวิท อิศรเสนา ณ อยุธยา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850721 นางสาวกรวีณ์ ออมสิน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850730 นางสาวกาญจนา เพิ่มพูน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850756 นางสาวกุลิสรา กอปรเมธากุล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850772 นางสาวชนากานต์ อิ่มสุวรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850802 นางสาวชุติกาญจน์ เทพแก้ว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850811 นางสาวชุติมน สิทธิโชค XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850829 นายณพงศ์ รัตนพรสุวรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564    
6414850837 นางสาวณัชจรี อภิญญามนตรี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 25 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850853 นายณัฐพล อุตส่าห์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 22 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850870 นางสาวทัศนียา ชาวโพธิ์หลวง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850900 นางสาวธนิดา อินอำพล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850918 นางสาวธัญสุดา สมชาติวงศ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850926 นายธาดา เมธีธาดา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850934 นายธารธรรม์ ธารธรรมวงศ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850942 นางสาวธิติญา เชือนไธสง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850951 นางสาวนิศาชล ชาญวารินทร์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850977 นายปกรณ์ สักพันธ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850993 นางสาวประภัสรา วรรณพงษ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851001 นางสาวประภัสสร แก้วแสงแจ่ม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414851019 เรือตรีประภาส นวลงาม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851027 นางสาวปราณี ชุ่มชอบ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851051 นางสาวปวิมล ศรีใหม่ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851078 นายปานเทพ ผาทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851086 นายปิยวุฒิ โตวงษ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 27 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851094 นางสาวผานิตย์ นวลนิ่ม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6414851108 นายพกริ่ง รัตนสาลี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851124 นางสาวพรรณนิศา ทับสุริย์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414851132 นางสาวพัชริญาณ์ จีนคง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851141 นางสาวพิชญานิน พยุงสุวรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564    
6414851167 นายภัทร ศรประสิทธิ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6414851175 นางสาวภัทรธีรา ใช้สง่า XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414851183 เรือตรีหญิงภัทรนันท์ รอดเกลี้ยง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 24 พ.ค. 2564    
6414851191 นายมณฑล เหลืองบุศราคัม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851205 เรือตรีหญิงมณิภา ชูตระกูล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564    
6414851221 นางสาวระวิวรรณ ศรีคำมา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 พ.ค. 2564    
6414851230 นางสาวรัชดา เกิบขุนทด XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 พ.ค. 2564    
6414851248 นางสาวรุ่งนภา ฮวบสวรรค์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564    
6414851256 นางสาวลลิตา นุ่มโพธิ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851264 นางสาววจี ทีภูเขียว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564    
6414851272 นายวรพันธ์ ต้องใจ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 พ.ค. 2564    
6414851281 นายวรเมธ งามสันติสุข XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 25 พ.ค. 2564    
6414851299 นางสาววศินี ชีวชัชวาล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851337 นางสาววิชญารัตน์ เดชสุรางค์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564    
6414851345 สิบตำรวจโทหญิงศิรินันท์ ศรพลธรรม์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 27 พ.ค. 2564    
6414851353 นายศุกล แก้วเจริญ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564    
6414851361 นางสาวสรรสนี ช่างเกวียนดี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564    
6414851370 นายสุทธินัย หยกอุบล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564    
6414851426 นางสาวสุภาภรณ์ บุญยิ้ม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564    
6414851434 นางสาวสุวัฒนา สุหร่าย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851469 นางสาวอัจจิมา หยูทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 12 พ.ค. 2564    
6414851477 นายอาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564    
6414851507 นางสาวเกศแก้ว เขมะเพ็ชร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564    
6414851515 นางสาวเกษกนก ขวัญจิตร์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 มิ.ย. 2564    
6414851523 นายเฉลิมชาติ สาธิตอภินันท์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851531 นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564    
6414851540 นางสาวเบญจวรรณ จันทกลม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 27 พ.ค. 2564    
6414851566 นางสาวแพรไพลิน โคตรพรม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564    
6414851574 นางสาวแสงอรุณ มีคติธรรม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 พ.ค. 2564    
6414851582 นางสาวโปรยทิพย์ ศรีอุ่น XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2564    
6414851604 นาวาโทณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 พ.ค. 2564    
6414851621 นางสาวมัชฌิมา เรืองโรจน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 25 พ.ค. 2564    
6414851639 นายวิรัช แสงโชติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2564    
6414851647 นางสาวเวสิยา ทวีวิทย์ชาคริยะ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2564    
6414850039 นายวาทศิลป์ ไชยลังกา XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790 09 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414850373 นางสาวธัญพร สายแก้ว XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790      
6414850381 นางสาวมณิฐกานต์ ธัญพิสิษฐ์เดชา XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790 22 พ.ค. 2564    
6414850390 นางสาวอรณิชา ยางงาม XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790 17 พ.ค. 2564    
6414850403 นางสาวอริสา ล้อมรื่น XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790 17 พ.ค. 2564    
6414850101 นางสาวกชกร วิสุทธิรัตนกุล XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850110 นายกันต์ พุกลมทวน XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850136 นางสาวกานต์กนก ลีลากานต์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850144 นายจตุรงค์ ทองมา XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850152 นางสาวจิรญา สุอุทัย XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 54,290 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850161 นางสาวญาณีรัตน์ ไมตรีนุกุล XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850179 นางสาวบุญจิรา ล้วนปรีดา XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850195 นายสิรวิชญ์ ยั่งยืน XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 02 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 11/03/64
6414850209 นางสาวสิริพร ดีเลิศไพบูลย์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850217 นางสาวหทัยภัทร บุญแลบ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 54,290 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414850225 นางสาวอังคณา ไชโย XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850241 นางสาวกนกกาญจน์ วังวิทยา XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 17 พ.ค. 2564    
6414850250 นางสาวชลิตา ศรีเกตุสุข XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 08 พ.ค. 2564    
6414850268 นายชานนท์ สอนปัน XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 10 พ.ค. 2564    
6414850276 นายนที พิทักษ์วงศ์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 01 มิ.ย. 2564    
6414850284 นางสาวปาริฉัตร หนูขวัญ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 24 พ.ค. 2564    
6414850292 นางสาวผริตา พันธุรัตน์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 23 พ.ค. 2564    
6414850306 นายพนม แพทย์คุณ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 27 พ.ค. 2564    
6414850322 นางสาวรดาพร โพล้งละ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 26 พ.ค. 2564    
6414850331 นางสาวสุชาวดี เชียงทอง XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990 17 พ.ค. 2564    
6414850357 นางสาวสุภลัคน์ มาสศรี XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 62,990      
6414850047 นางสาวกรรณิการ์ ใสสด XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414850055 นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850063 นางสาวสุกัญญา ฉัตรกระโทก XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850071 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 08 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารM ,มีปัญหา
6414850080 นางสาวเบญญาภา ผิวอำพันธ์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6414850667 นางสาวดามิญา เทศอาเส็น XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 09 พ.ค. 2564    
6414850675 นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 12 พ.ค. 2564    
6414850683 นางสาวภาขวัญ ยอดปืนธรกุล XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 17 พ.ค. 2564    
6414850691 นางสาววิษณี แก่นคง XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 15 พ.ค. 2564    
6414850705 นางสาวสาธิตา จันทระ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 17 พ.ค. 2564    
6414850713 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์ ตันตยาภิรักษ์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,090 14 พ.ค. 2564    
6414900010 นางสาวสิริกร พรหมฉ่ำ XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 19 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6414900061 นางสาวจุฑาทิพย์ จุรุฑา XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 26 พ.ค. 2564    
6415000349 นายธนบดี กลิ่นละออ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6415000357 นายนวพล คณะแสวง XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6415000365 นางสาวพรลดา ยุทธรักษานุกูล XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 01 มิ.ย. 2564    
6415000373 นางสาวสโรชา วิทยาธิกรณศักดิ์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 23 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000012 นางสาววิมลภา หิรัญประดิษฐ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700      
6415000209 นางสาวอิสริญา พรหมจันทร์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6418000030 นางสาวดวงกมล จุลปัญญา XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 25,600 27 พ.ค. 2564    
6415000039 นางสาวภัสนันท์ กุฎีแดง XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 11 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000047 นางสาวศิรจิตต์ ธรรมรัตน์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000021 นางสาวธิดารัตน์ ยอดสังข์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415000217 นางสาวชวิธร ธนทรัพย์สิน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700      
6415000225 นางสาวธนธรณ์ อัศวรุจานนท์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6415000233 นางสาวธนิษฐา พัฒนสิงห์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 16 พ.ค. 2564    
6415000241 นางสาวปาลิตา หวังสุนทรภักดี XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6415000250 นายพีรพัฒน์ ปิติวิโรจน์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000268 นางสาวศิริณญา ทับละออ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6415000276 นางสาวอัยย์นา ได้เจริญสุข XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 01 มิ.ย. 2564    
6418000013 นางสาวสุพิชฌาย์ เตชะธัญญกุล XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 25,600 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000292 นางสาวการะเกด นวลจันทร์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 01 มิ.ย. 2564    
6415000284 นายกฤษฎิ์ ทองลอง XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 16 พ.ค. 2564    
6415000306 นางสาวดนยา โพธิสารัตนะ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 11 พ.ค. 2564    
6415000314 นายธนกฤต อนันต์ผดุง XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 12 พ.ค. 2564    
6415000322 นางสาวธนัชชา ตันติวรเดช XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 12 พ.ค. 2564    
6418000048 นางสาวพิมลภัค โชคดำรงสุข XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 25,600 31 พ.ค. 2564    
6415000063 นางสาวกิ่งกาญจน์ สิริจิตรตรง XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415000080 นายณัฐจักร ตั้งอุไรวรรณ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000098 นายธีรดนย์ แสงสุวรรณ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415000101 นางสาวพรรณิดา ภูสีเงิน XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 27 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415000136 นางสาวณัฐณิชา สุรันนา XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6415000144 นายพศวัต กลิ่นไพบูลย์ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 14 พ.ค. 2564    
6415000152 นางสาวภัคธีมา กาญจนพังคะ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 14 พ.ค. 2564    
6415000161 นางสาวรศิตา คล้ายสุบรรณ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 13 พ.ค. 2564    
6415000179 นายวรวัตร ยอดกระโหม XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 12 พ.ค. 2564    
6415000187 นายศรพิเชฐ ลางคุลเกษตริน XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 22 พ.ค. 2564    
6415000195 นางสาวสุญาดา มงคลวัย XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 01 มิ.ย. 2564    
6415050061 นางสาวจิดาภา ธัญญะวานิชนนท์ XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415050087 นางสาวปวริศา เชื้อทอง XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415050095 นางสาวพิมพ์พัชร มาลัยกฤษณะชลี XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 19 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415050109 นางสาววรรณพร โตงาม XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415050133 นายวรยศ สุขแช่ม XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 26 พ.ค. 2564    
6415050141 นางสาวศศิวิมล จันทรทรัพย์ XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 24 พ.ค. 2564    
6415050010 นางสาวจุฑามาศ สุขดี XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415050028 นางสาวชนาพร เชียรวิจิตร XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415050036 นางสาวณิชนันท์ จงใจ XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415050150 นางสาวกนกวรรณ สินไชย XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 26 พ.ค. 2564    
6415050168 นายฐนิต ชินยศศักดิ์ XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 21 พ.ค. 2564    
6415050176 นายธีรุตม์ อุ้มปรีชา XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 19 พ.ค. 2564    
6415050192 นายอนณ ทัศวิชัย XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540      
6415050206 นางสาวอนัญญา ยิ่งเจริญธนา XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 27 พ.ค. 2564    
6418100051 นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์เลิก XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 12 พ.ค. 2564    
6415100335 นายนนธิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 27 พ.ค. 2564    
6418100140 นางสาวอมร อธิคมปัญญาวงศ์ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 18 พ.ค. 2564    
6418100158 นายศรัญญู ประกอบกิจ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 15 พ.ค. 2564    
6415100033 นางสาวชัชญากา อมรบุญชัย XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415100149 นางสาวชนิกานต์ ชาญณรงค์ XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 27 พ.ค. 2564    
6415100203 นางสาวศศิกานต์ โชติกเสถียร XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 20 พ.ค. 2564    
6415100254 นางสาวชวิศา เจริญสุข XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 01 มิ.ย. 2564    
6415100262 นายธนพล ฉัตรทิวาพร XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 01 มิ.ย. 2564    
6415100271 นายธนพล ปิ่นแก้ว XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 19 พ.ค. 2564    
6415100289 นายธนากร มิตรทอง XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 01 มิ.ย. 2564    
6415100301 นายวรรษรักษ์ วีระโพธิ์ XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 01 มิ.ย. 2564    
6415100319 นายอัตถสิทธิ์ วัฒนาวงศารัตน์ XL10 ดนตรี (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 25 พ.ค. 2564    
6415100084 นางสาวณัฐกานต์ หอมเนียม XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 08 พ.ค. 2564    
6415100106 นางสาวรวิกานต์ หาญมโนรมย์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 08 พ.ค. 2564    
6415100114 นายเดชาวัต เนตยกุล XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 30 พ.ค. 2564    
6415100122 นางสาวกชพร สิงหวณิช XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 31 พ.ค. 2564    
6415100131 นางสาวอังษณา วาดนะรัตน์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 04 มิ.ย. 2564    
6415100220 MRS. XUE HUI GUO XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,700 12 พ.ค. 2564    
6415100238 MISS YUJIA SHI XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 32,600 24 พ.ค. 2564    
6418100026 MR. XIAOXIAO LI XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 14 มิ.ย. 2564    
6418100034 นายอธิปัตย์ นิตย์นรา XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 18 พ.ค. 2564    
6418100069 นางสาวบุญสิตา อารีย์พงษ์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 09 พ.ค. 2564    
6418100077 นางสาวศัลยา เอ้งฉ้วน XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 10 พ.ค. 2564    
6418100085 นางสาวศิรินภา บุญผ่องศรี XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 28 พ.ค. 2564    
6418100093 นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤาไชย XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 01 มิ.ย. 2564    
6418100123 MR. NINGTIAN SUN XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 14 พ.ค. 2564    
6418100131 MISS XIAOMAN YANG XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 18 พ.ค. 2564    
6415100351 นางสาวพัชรมัย ชูมก XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 24 พ.ค. 2564    
6415100360 นายณวุฑฒ์ ไพรวิจารณ์ XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 30 พ.ค. 2564    
6415100386 นายอนาวิน กล้าแข็ง XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 25 พ.ค. 2564    
6415100394 นายอมร เชิงรุ่งโรจน์ XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 21 พ.ค. 2564    
6415100416 นายอิทธิพงษ์ ขันทองหล่อ XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 25 พ.ค. 2564    
6415100424 นางสาวเขมิกา อนุรักษ์ชนะชัย XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 25 พ.ค. 2564    
6415150014 นางสาวกัญญ์วรา หิรัญพานิช XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415150031 นางสาวณัฏฐากูร กาลเขว้า XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415150049 นางสาวณัฐชยา ไกรพรศักดิ์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415150057 นางสาวฝนทิพย์ พลชนะ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415150090 นางสาวสิรีพร คำแดง XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415150103 นางสาวเญยยา จิตรใจเย็น XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415150111 นายกรวัฒน์ ไตรวัย XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 25 พ.ค. 2564    
6415150120 นางสาวคุณัญญา จงภักดี XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 12 พ.ค. 2564    
6415150138 นางสาวจิรพรรณ ธุลีรัตนารมย์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 16 พ.ค. 2564    
6415150146 นายจิรายุทธ์ ศรีช่วย XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765      
6415150154 นางสาวธัญลักษณ์ มีสุวรรณ์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 14 พ.ค. 2564    
6415150162 นางสาวเบญจมาศ จิตรนอก XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 30 พ.ค. 2564    
6415150171 นายทศพร ทัพทอง XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300 31 พ.ค. 2564    
6415150197 นายปุณยวัจน์ บวรวัฒนวานิช XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300      
6415150201 นางสาวพิชญ์สินี โสพรรณพนิชกุล XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300 25 พ.ค. 2564    
6415150219 นางสาววีรดา ทิพจรุญ XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300 26 พ.ค. 2564    
6415150227 นางสาวศศิน เพชรสันทัด XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300      
6415150235 นางสาวศศินา เวชษี XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,300 02 มิ.ย. 2564    
6415300016 นางสาวกาญจนา ศรีเดช XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300024 นางสาวจินดารัตน์ วรรณโก XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300032 นายณัฐดนัย ลีลาสุภา XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300059 นางสาวปสุตา ถนอมแก้ว XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 09 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300067 นางสาวพรรณธีรา พงษ์สวัสดิ์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300075 นางสาวพัชรมัย จงวัฒนากุล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300083 นางสาวภูริชา สุขพินิจ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300091 นายวัทธิกร เจริญลาภ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300121 นางสาวลักษมณ วิริยะธรรมกุล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300130 นางสาวอุษณศร ยอแสงรัตน์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 30,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300156 นายคเณศ ศิริรัชตวงศ์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300164 นางสาวณกัญจ์นภัสร์ ช้างน้อย XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300172 นางสาวณลิน ศรีทองกูล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300181 นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 22 ก.พ. 2564 เลื่อน ขาดเอกสารเปลี่ยนนามสกุล SMS แจ้งแล้ว10/03/64
6415300199 นางสาวปภาพินท์ พานโฮม XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300211 นางสาวปุณยนุช อินทรวิเชียร XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300229 นายพุฒิกร วรรณไพโรจน์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600      
6415300237 นายวรัท พันธุ์พิศุทธิ์ชัย XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 05 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300245 นางสาวศรุชา เสือเมือง XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415300261 นายเมธาสิทธ์ ม้าทองคำกุล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 06 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6415300270 นายคณาธิป ระวังภัย XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 24 พ.ค. 2564    
6415300288 นายชนกนันทน์ จุฬาจารุวงศ์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 31 พ.ค. 2564    
6415300300 นายนราธิป เหล่าพล XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 15 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300318 นายภควัต ทองคง XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415300326 นายมนพัทธ์ เชิดมณี XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 17 พ.ค. 2564    
6415350315 นายกษิดิ์เดช หมื่นหน้า XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350323 นายจักรพันธ์ ภูแต้มใจ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350331 นางสาวจิดาภา อุกฤษฎ์มโนรถ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350340 นางสาวจิรนันท์ จิตรีงาม XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350358 นางสาวชญานิศ กิจกอบชัย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350366 นางสาวชุติมา ชูมา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350374 นางสาวชุติมา ไกรขจรกิตติ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350382 นายณัฐพล น้อยมลิวัน XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350404 นายตฤณนภัทร ศรีรัตนา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350412 นางสาวธนวรรณ โทรสัมพันธ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350421 นายธนวัฒน์ ภู่ศิริรุ่งโรจน์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350439 นางสาวนวพรรณ พิริยะพันธุ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350447 นายปัณณวิช เดิมบางชัน XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350455 นางสาวลักษิตา จำปาทอง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350463 นางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350471 นางสาววิลาสินี อินรุ่ง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350480 นายศตวรรษ สุขาภิรมย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350498 นายศรัณยู ศุภมาส XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350501 นางสาวศศิธร โพธิเกษม XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350510 นายศิรพัชร อิ่มสุวรรณ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350528 นายสรวิศ พุ่มพิเชฏฐ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350536 นางสาวสุชา เกียรติเทอดหล้า XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350544 นายอนุรุธ สว่างเนตร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350552 นางสาวอลิสา วัฒนะจิตพงศ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350561 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีสมปอง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350579 นางสาวโสลดา เทียนเวช XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350595 นางสาวขนิษฐา มายขุนทด XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350609 นางสาวปฐมพร บุญสิทธิ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350617 นายปัญจพล เต็มโคตร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350625 นางสาวเบญจลักษณ์ ชาลีพุทธาพงศ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350633 นายกนต์ธร วิชัยดิษฐ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350641 นางสาวกอบัว ทิพรัตน์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350684 นางสาวชลิดา อ้อชัยภูมิ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350692 นางสาวณภัสนันท์ วัฒนสิรโชติกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350714 นางสาวณัฐชา องคะลอย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350722 นางสาวดารารัตน์ มีสา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350765 นางสาววิลาสินี จันทร์พวง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350773 นางสาวสิริอาภา เพชรพงศ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350790 นางสาวสุวรา ขำสุวรรณ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350803 นางสาวอสมา จุฑาธิปัตย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350811 นางสาวเกศรารัตน์ ศิริพัฒน์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350820 นางสาวเมธาวี เกียรติถนอมกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351541 นางสาวจรรยพร ปัญญาธร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351559 นายชยพล ตั้งวงศ์กิจ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351567 นายชยพล หนูแดง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351575 นายณัฐพล ครุฑปักษี XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351583 นางสาวธิติมา ทับทอง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351605 นางสาวผ่องเพ็ญ ปัญญาทอง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351621 นางสาวสุชาดา ศรีเชื้อ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351630 นางสาวอมลรดา ทองจับ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351648 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ สิมมี XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 16 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351656 นายกันตณัฐ อู่นาท XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351672 นางสาวชลธิกานต์ ยอดยศ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351681 นายชุติวัฒน์ วัฒนไชย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351699 นายฐิตาธีรย์ ปลอดโปร่ง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 07 พ.ค. 2564    
6415351702 นางสาวฐิตารีย์ วงศ์พยัคฆ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351729 นางสาวณัฐปภัสร์ ปารณีย์ชานนท์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351737 นางสาวณาลยา วิเศษศิริกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351745 นางสาวดวงยี่หวา จิระวงศ์สันติสุข XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 07 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351753 นางสาวธนาภา ญาติพิมล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351761 นายธีรโชติ เชื้อโชติ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351770 นายนฤดล ยอดวงศ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351788 นายนันทวุฒิ เถาถวิล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351800 นางสาวประภัสสร วุฒิชัยถาวร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351818 นางสาวปิยธิดา แสงนิล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351826 นางสาวพรนัชชา สุวรรณประภา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351834 นางสาวภัทรกันย์ เมธนาวิน XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351842 นางสาวยนตร์คำ มีศรี XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564    
6415351851 นางสาววิบูลย์พรรณ เมธีวรรณกิจ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351869 นายวิวัฒน์ วนาสุวรรณกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000      
6415351877 นางสาวศศกร ธนสารโสภณ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351885 นางสาวศิริลักษณ์ ยังประดิษฐ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351907 นางสาวใจทิพย์ จาดขำ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 15 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352130 นายทัศน์พน ธัญญะอุดม XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 29 พ.ค. 2564    
6415352148 นายธิติวุฒิ สถาปนิกบุตร XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 29 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352156 นายธีรพงษ์ ล้อจิตรอำนวย XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 29 พ.ค. 2564    
6415350013 นายกรกช พลอยน้ำเงิน XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350021 นางสาวกรรณิการ์ ใจยิ้ม XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350030 นางสาวกัลยา คงเจริญ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350048 นายชัยรัฐ เปล่งเจริญศิริชัย XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350064 นายณัฐวุฒิ ทันหา XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350072 นายทรงพล รสิตานนท์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000      
6415350081 นายทศพร สุขลิ้ม XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350102 นายนครินทร์ ฮั่นพงษ์กุล XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350129 นางสาวพนิตานันท์ กันทังกิตติโชติ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350137 นางสาวพัชริดา พูลเกษม XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350145 นางสาวพัชรี สิทธิศักดิ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350153 นางสาวพิชยา โชคดี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350161 นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มโพธิ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350170 นางสาวพิมลนาฏ บุญทอง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350188 นายภาวัต เจริญมิตร XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350196 นางสาวยุพาภรณ์ สุภาพ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000      
6415350200 ร้อยโทศุภฤกษ์ ฉายศรีศิริ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350218 ร้อยโทสราวุฒิ สุภาวะ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350242 นางสาวอลิสา น้อยดี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350269 นางสาวเชิญขวัญ ตั้งธงทองกุล XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350285 นางสาวไอรินลดา มโนหาญ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351915 นางสาวกมลวรรณ เวหนะรัตน์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 07 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351923 นายกันต์ศักดิ์ นาควิเชียร XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564    
6415351931 นางจันทิมา เนียมมณี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351940 นางสาวชญาณิศา ปัญญาวงศ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 พ.ค. 2564    
6415351974 นายธนกร ปิยะโยธิน XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351982 นายธีรภัทร วงศ์สถาพรชัย XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351991 นางสาวนัฑรี ยังประภากร XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352008 นางสาวนีรชา ฉายประเวช XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352016 นายปฐมพล กมลศุภสิริ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352024 นางสาวปาลิตา ศรีนพนิคม XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352032 พันโทภูริพันธ์ จิรางกูร XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 พ.ค. 2564    
6415352041 นางสาวมณฑินี วิทยาธนานนท์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352059 นางสาวรติมา จัดประจง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352067 นางสาวศศิประภา ไขแสง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352075 นายศุภมงคล พุทธวงค์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352083 นางสาวสุชานันท์ หัตถะศิริ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352091 นางสาวสุธิดา ปิติโภค XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 14 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415352113 พันตรีหญิงเพ็ญนภา แก้วพิทยา XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564    
6415352121 นางสาวเพ็ญศิริ พรรุ่งสุริยะพันธ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351338 นางสาวปวริศา พลวงศ์สกุล XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351443 นางสาวสกุลรัตน์ เมืองมา XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351460 นางสาวอภิชญา สุภาสูรย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351249 นายชวรัตน์ แสงทอง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000      
6415351257 นายฐิติวัชร์ พงศ์วิทวัส XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351265 นางสาวณิชกุล อภิวัฒน์ไพฑูรย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351273 นางสาวนภัส ตั้งตระกูลพงศ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351281 นายนรภัทร เนียมเจริญ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351290 นางสาวนรมน พฤทธิไพฑูรย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351303 นายนราพันธ์ แจ่มเที่ยงตรง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351311 นายนันทนัช คงเพ็ชร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351320 นางสาวนาราธร มีเพียร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351346 นางสาวปวีณา กลิ่นขจร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351354 นางสาวผาณิตา ยศพล XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351362 นางสาวพรจรัส เอกอมรปัญญา XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 08 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 28/04/64
6415351371 นางสาวพิมพ์นารา เทพไพฑูรย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 30 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351389 นายภัทรกร สุนทรานุสร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351397 นางสาวลัคษยาณี วรรณภาสนี XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351401 นางสาววรรธนันท์ เตชะฉัตรสุรีย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000      
6415351419 นางสาวศรัณดา ผันทอง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351427 นายศราวุฒิ แสนทวีพัฒนะ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351435 นางสาวศุภจารีย์ อ่องละออ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351451 นางสาวสมสุรีย์ ลิ่มทอง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 15 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351478 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรวร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351486 นายเรวัต ทองรักษ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 15 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415350838 นางสาวกมลชนก เหตุอาหลี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350846 นางสาวขวัญประภา บุญสวน XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350854 นางสาวจิดาภา สว่างพาณิชย์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350862 นางจุติมา ตั้งเจริญดี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 01 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415350889 นางสาวชนกนันท์ จันทร์พิลา XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350901 นายณสุข พราวภโรทัย XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350919 นายณัฐพล เขมะรังสี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350927 นางสาวณิชชา กรณ์ปภาวี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415350935 นางสาวณิชาภัทร พิชิตไพศาล XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350943 นางสาวตุลารัตน์ จันทร์สว่าง XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415350960 นางสาวธันยา ญาติพรหม XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415350978 นางสาวนิภาพร ปอสูงเนิน XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415350986 นางสาวปรัชนันท์ พิมมะรัตน์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351001 นางสาวพรวลัย โพธิ์ทอง XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351010 นางสาวภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351028 นางสาวภูริตา ทวาสิโก XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351036 นางสาวรัดเกล้า หมัดลี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351052 นางสาววริศรา สมประสงค์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351061 นายวสวัตติ์ ชีวะประเสริฐ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351079 นางสาววสุพร เหล่าพงษ์แก้ว XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351087 นางสาววัลภา ตั้งจิตต์มงคล XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351095 นางสาววาสนา พันนาม XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351109 นางสาวศจี หารฟ้าเลื่อน XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 15 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351125 นางสาวศศิวิมลวรรณ สุขสวัสดิ์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 20 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351133 นางสาวสลิลทิพย์ มุลาลินน์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 27 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351141 นางสาวสุวิมล วงเวียน XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 24 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351150 นางสาวอมลวรรณ คชวงษ์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 21 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351168 นางสาวอรณิชา ศาศะวัตกุล XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 18 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351176 นางสาวอริสรา ชูดำ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351184 นายอำนวย ชาวสวนเจริญ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351192 นางสาวเขมจิรา วัชรอุดมพร XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 26 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351206 นายเดโชพัฒน์ พะละพัน XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 24 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351214 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเจือ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6415351222 นางสาวเมธาวี อธิมุตติกุล XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000      
6415351231 นายเสฎฐวุฒิ งามสมสุข XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 06 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351494 นางสาวกมลพร พลราษฎร์ XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 25 พ.ค. 2564    
6415351508 นายคามิน เจริญศรี XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351516 นางสาวชาสิณี สุขสอาด XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 18 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415351532 นางสาวสิริญาภรณ์ ระโส XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 24 พ.ค. 2564    
6415400011 นายกิติพงศ์ ภูมิพื้น XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (ภาคปกติ) โท บข. เทคนิคการสัตวแพทย์ (P) 21,700 03 มิ.ย. 2564 เลื่อน เอกสารทรานคลิปไม่สามารถเปิดไฟล์ตรวจสอบได้ ต้องนำส่งเอกสารทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6415400029 นางสาวธรณ์ธันย์ ชินารักษ์ XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (ภาคปกติ) โท บข. เทคนิคการสัตวแพทย์ (P) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6415400037 นางสาวเบญญาภา กลีบขจร XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (ภาคปกติ) โท บข. เทคนิคการสัตวแพทย์ (P) 21,700 01 มิ.ย. 2564 มารายงานตัว  
6418200012 นายฐาปนา บุณยประวิตร XR02 นวัตกรรมอาคาร (ภาคปกติ) เอก บข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (R) 24,600      
6418200021 นายภูมิพัฒน์ โทจันทร์ XR02 นวัตกรรมอาคาร (ภาคปกติ) เอก บข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (R) 24,600 30 พ.ค. 2564    
6415200011 นางสาวอัสดาภรณ์ เกียรติธนวัฒน์ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคปกติ) โท บข. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (R) 20,700      
6416300010 นางสาวทอฝัน ท้าวแปง XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 02 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6416300028 นายมาลิก อาลี่มูฮัมมัด XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6416300036 นางสาวสปัญญ์ แสงโสดา XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 08 มี.ค. 2564 เลื่อน นิสิตประเภท2 รอส่งTRฉบับสมบูรณ์
6416300044 นายจาตุรันต์ แสงไชย XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 25 พ.ค. 2564    
6416300061 นางสาวพรกมล สดสะอาด XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 27 พ.ค. 2564    
6416300079 นางสาวพิชชากร เจริญพรอนุกูล XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 23 พ.ค. 2564    
6416300087 นายภาณุวิชญ์ เนสุสินธุ์ XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 27 พ.ค. 2564    
6416300095 นางสาววชิรญาณ์ ทศกฎไพรี XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. สิ่งแวดล้อม (T) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6416000016 นายธนวิตต ฉันทนาสกุล XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา (Y) 21,700 26 พ.ค. 2564    
6416000024 นายปกรณ์ เรืองเกตุ XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา (Y) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6416000032 นางสาวปณัติดา วนารักษ์ไท XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา (Y) 21,700 24 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6416000041 นางสาวเกตน์ชนก แจกสินธุ์ XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (ภาคปกติ) โท บข. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา (Y) 21,700 31 พ.ค. 2564 มารายงานตัว  
6446400012 นายกฤษธิวัฒน์ อุดมเดชาเวทย์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6446400021 นางสาวกัลยรัตน์ จิ่มอาษา XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน TRไม่สมบูรณ์ SMSแจ้งแล้ว 17-03-64
6446400039 นางสาวจุฬารัตน์ ไชยเพ็ชร XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6446400047 นางสาวชยณัฐ มงคล XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6446400055 นางธนิดา เหล่าน้อย XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6446400063 นางสาววราพร อุปรี XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6446400071 นายศักดิ์ชัย แก้วมณี XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6446400080 นายสุริยา สาขาสุวรรณ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 10 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6446400098 นางสุวรรณา แสงสุวรรณ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 10 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6446400101 นางเนตรดาว ช่วยรักษา XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 09 มี.ค. 2564 เลื่อน ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 029428445 ต่อ 233
6446400110 นางสาวกมลชนก สายรัตน์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 27 พ.ค. 2564    
6446400128 นายกิตติศักดิ์ นวนชุม XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 20 พ.ค. 2564    
6446400136 นางสาวฉัตรฑริกา ฤกษ์ดี XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 21 พ.ค. 2564    
6446400144 นางสาวทัศวรรณ แพงสีทา XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6446400152 นางสาวธิดารัตน์ สีเสนาะ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 27 พ.ค. 2564    
6446400161 นางสาวนัทธมน ไพสีขาว XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 28 พ.ค. 2564    
6446400179 นายปฐวี สาระติ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700      
6446400187 นางสาวปาจารีย์ จึงจำรูญรัตน์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 28 พ.ค. 2564    
6446400195 นางสาวพัชราภา ถนอมสมบัติ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 25 พ.ค. 2564    
6446400209 นางสาวพัชรินทร์ วงตา XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6446400217 นางสาวพัชรินทร์ อุสาห์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6446400225 นางสาวพิมพ์ชนก บุญนาที XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 17 พ.ค. 2564    
6446400233 นางสาวยุภา พวงเงิน XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 21 พ.ค. 2564    
6446400241 นางสาววิลาสินี คำพิสมัย XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 27 พ.ค. 2564    
6446400250 นางสาวเพ็ญฤดี พันที XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 24 พ.ค. 2564    
6446400268 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม XV01 สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ) โท ฉกส. สาธารณสุขศาสตร์ (V) 21,700 20 พ.ค. 2564    
6444550017 นายธรรมนิตย์ เณรน้อย XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ฉกส. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (XX) 33,000 28 พ.ค. 2564    
6444550025 นางสาวนภัสสร ฉายจรุง XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ฉกส. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (XX) 33,000      
6444550033 นางสาวอมินตรา วาทีภักดี XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ฉกส. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (XX) 33,000 28 พ.ค. 2564    
6444550041 นางสาวเมราณี ศรีนวลปาน XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ฉกส. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (XX) 33,000 31 พ.ค. 2564    
6424100032 นางสาวธนพร อู่สุวรรณ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 21 ก.พ. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 11-03-64
6424100059 นางสาวอรยา ปานอ่อน XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 04 มี.ค. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว11-03-64
6424100113 นางสาวณัฐวดี คงแรม XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 01 มิ.ย. 2564    
6424100130 นางสาวลักษิกา ศรีเกษม XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 29 พ.ค. 2564    
6424100156 นางสาวอรวรรณ ทองนาป่า XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 23 พ.ค. 2564    
6424100067 นางสาวกฤติกาญจน์ สหวัฒนชาติ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 03 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6424100075 นายวัสสพันธ์ ชุ่มเย็น XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 04 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6424100083 นางสาวศุภวรรณ อรุณศรีมรกต XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6424100091 นางสาวสิริพร พูลเต็ม XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 14 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6424100199 นางสาวกัญญาณัฐ มะลิทอง XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 30 พ.ค. 2564    
6424100202 นายชนภัทร ศรีสำราญ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 31 พ.ค. 2564    
6424100211 นางสาวธาดา แขดวง XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 18 พ.ค. 2564    
6424100229 นางสาวพิณชภร เพชรหลิม XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 02 มิ.ย. 2564    
6424100245 นายเนวิน ดีฉ่ำ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 25 พ.ค. 2564    
6424100164 นายธนวินท์ เกิดจงรักษ์ XA30 วิทยาการพืชสวน (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 30 พ.ค. 2564    
6424100172 นางสาวนารีรัตน์ คล้ายตั้น XA30 วิทยาการพืชสวน (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 29 พ.ค. 2564    
6424100181 นายพัทธนันท์ ฉายศิรินันท์ XA30 วิทยาการพืชสวน (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700      
6424100016 นางสาวชุติกานต์ จิรัตถิติกุล XA35 วิทยาการปศุสัตว์ (ภาคปกติ) โท กพส. เกษตร กำแพงแสน (A) 19,700 08 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6424500201 นายชานน ชะเอม XE01 วิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 22 พ.ค. 2564    
6424500057 นายกมลชัย ทับธง XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700      
6424500073 นางสาวณัฐกฤตา สินทอง XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 27 พ.ค. 2564    
6424500081 นางสาวพิชาวรรณ แย้มกลัด XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 25 พ.ค. 2564    
6424500090 นางสาวละอองทิพย์ มานิตศรศักดิ์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 01 มิ.ย. 2564    
6424500111 นางสาวสุประวีณ์ แสนสุข XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 20 พ.ค. 2564    
6424500120 นายอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700      
6424500138 นางสาวเพ็ญวิภา ชัยจำรัส XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 19 พ.ค. 2564    
6424500146 นายเมธิชัย มีสา XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 25 พ.ค. 2564    
6427500015 นางสาวมนัสชนก ปานนาค XE04 วิศวกรรมชลประทาน (ภาคปกติ) เอก กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) ขอผ่อนผัน 17 พ.ค. 2564 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6424500154 นางสาวณัฐวดี เลิศชาญชัยกุล XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 17 พ.ค. 2564    
6424500189 นายณัฐชนน สงวนศิลป์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 02 มิ.ย. 2564    
6424500197 นายธนพัฒน์ ทองสุกดี XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท กพส. วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (E) 22,700 01 มิ.ย. 2564    
6424900012 นายกรีวิทย์ พรหมพินิจพงศ์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท กพส. สัตวแพทยศาสตร์ (I) ขอผ่อนผัน 16 พ.ค. 2564 มารายงานตัว รอยกเว้นค่าธรรมเนียมบุคลากร ม.เกษตร
6424900021 นางสาวฉัตรระวี เทือกแถว XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท กพส. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700      
6424900047 นางสาวขวัญชนก มีสะอาด XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท กพส. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 29 พ.ค. 2564    
6424900055 นางสาวปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท กพส. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 02 มิ.ย. 2564    
6424900071 นางสาววรพิชชา จันทร์เจริญกิจ XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท กพส. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 17 พ.ค. 2564    
6425700033 นางสาวปิยธิดา สมภักดี XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 28 พ.ค. 2564    
6425700041 นายคุณากร ศิริมงคล XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6425700050 นายชลธี สิงหนาท XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 31 พ.ค. 2564    
6425700068 นายพิชชากร กูลรัตน์กิติวงศ์ XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 28 พ.ค. 2564    
6425700076 นายวุฒิพงศ์ เนียมแนม XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 28 พ.ค. 2564    
6425700084 นายสยาม ถาวรวิสุทธิ์สกุล XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติ) โท กพส. วิทยาศาสตร์การกีฬา (S) 21,700 13 พ.ค. 2564    
6428500019 นางสาวนวภัทร น้ำใจ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 07 พ.ค. 2564    
6428500027 ว่าที่ร้อยเอกสงกรานต์ ศุภสุข XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 11 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6428500035 นายกันตพงศ์ สินอาภา XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 07 พ.ค. 2564    
6428500043 นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 19 พ.ค. 2564    
6428500051 นายอาชวินทร์ กัญญสกุล XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 11 พ.ค. 2564    
6428500078 นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 27 พ.ค. 2564    
6428500086 นางสาวพลอยพัชร ก้อนบาง XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 20 พ.ค. 2564    
6428500108 นายเตชทัต ศุภสินอธิกา XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 31 พ.ค. 2564    
6428500221 นางพนิดา อุสายพันธ์ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100      
6428500116 นางสาวกฤชญา พุ่มพิน XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 26 พ.ค. 2564    
6428500124 นางจงรักษ์ กะรัมย์ XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 12 พ.ค. 2564    
6428500132 นายปิยณัฐ ห้วยกรดวัฒนา XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 28 พ.ค. 2564    
6428500141 นางรวิวรรณ สื่อสุวรรณ XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 24 พ.ค. 2564    
6428500159 นางวาสิฏฐี สายสุดใจ XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 02 มิ.ย. 2564    
6428500167 นายสถาพร พาขุนทด XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 29 พ.ค. 2564    
6428500175 นางสาวสลักจิตร คณะฤทธิ์ XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 01 มิ.ย. 2564    
6428500183 นายสุชาติ เพชรเทียนชัย XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 29 พ.ค. 2564    
6428500191 นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 11 พ.ค. 2564    
6428500205 นางสาวอิงอร ไหมอ่อน XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 29 พ.ค. 2564    
6428500213 นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ XX04 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 21,100 02 มิ.ย. 2564    
6425500026 นางสาวเบญจพร บาทบำรุง XX05 นวัตกรรมการศึกษา (ภาคปกติ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 17,600 28 พ.ค. 2564    
6425500034 นางสาวธัญชนก เรืองจุ้ย XX05 นวัตกรรมการศึกษา (ภาคปกติ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 17,600 07 พ.ค. 2564    
6425550112 นายณัฐวรณ์ ตรีสันเทียะ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 39,080 15 พ.ค. 2564    
6425550121 นางสาวธัญลักษณ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 39,080 19 พ.ค. 2564    
6425550139 นายปกป้อง สารบรรณ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 39,080 27 พ.ค. 2564    
6425550155 นางสาววริษา ทองดอนเอ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 39,080 20 พ.ค. 2564    
6425550163 นางเรวศรี กฤษณชาญดี กฤษณชาญดี XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 39,080 13 พ.ค. 2564    
6425550015 นายธีรพงศ์ เศรษฐเมธาวี XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 17 ก.พ. 2564    
6425550023 ว่าที่ร้อยตรีรัฐพล เกษแก้ว XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 19 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6425550031 นางสาวสิราวรรรณ สีดาชมภู XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 10 ก.พ. 2564    
6425550040 นายชนายุทธ์ ไกรวิจิตร XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 16 พ.ค. 2564    
6425550058 นางสาวณิชารีย์ เทียมเท่าเกิด XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 02 มิ.ย. 2564    
6425550066 นายพีรพล พิกาศ XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 31 พ.ค. 2564    
6425550074 นายวรตม์ บุราคร XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 01 มิ.ย. 2564    
6425550082 นายศราวุธ ก้อนทอง XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780      
6425550091 นางสาวศิรกัญจน์ประภา ทองอำไพ XX62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท กพส. ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (X) 36,780 19 พ.ค. 2564    
6435900027 นางสาวภรัณญา เหมาะเจริญ XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน 07 มี.ค. 2564 มารายงานตัว อว6503.03/0517 วันที่01/03/64 เรื่้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6435900035 นางสาวสุธิดา ใจลม XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน     อว6503.03/0517 วันที่01/03/64 เรื่้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6435900043 นางสาวหนึ่งฤทัย สีดี XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 17,900 09 มี.ค. 2564 มารายงานตัว  
6435950024 นางสาวณัจฐลักษณ์ จันทร์มาลา XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน 23 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6503.03(บศ)/0093 วันที่15/02/64 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา2564 จะชำระฯพร้อมนิสิตรอบ2
6435950083 นางสาวอรทัย อินต๊ะอุ่นวงศ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน 19 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6503.03(บศ)/0093 วันที่15/02/64 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา2564 จะชำระฯพร้อมนิสิตรอบ2
6435950202 นางสาวมณีวรรณ พินิจงาม XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน     อว6503.03(บศ)/0251 วันที่ 2 มิ.ย.64 เรื่องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น 2564
6435950016 นายจารุกิตติ์ ไทยวงษ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 57,800 27 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6435950032 นายนรินทร์ ชูลิขสิทธิ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 57,800 28 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6435950041 ว่าที่ร้อยตรีนัทวรรษ เอี่ยมสำอางค์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 57,800 17 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6435950059 นายปกรณ์ อินสวรรค์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 57,800 25 ก.พ. 2564 เลื่อน เอกสารTR ไม่สมบูรณ์ SMS แจ้งแล้ว 22/04/64
6435950067 นางสาวรัชนีกร สุขวารี XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน 25 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6503.03(บศ)/0093 วันที่15/02/64 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา2564 จะชำระฯพร้อมนิสิตรอบ2
6435950075 นางสาวสมฤดี ทรงทิพย์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) 57,800 16 ก.พ. 2564 มารายงานตัว  
6435950091 นางสาวแคทลียา แปลงทุน XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน 22 ก.พ. 2564 มารายงานตัว อว6503.03(บศ)/0093 วันที่15/02/64 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา2564 จะชำระฯพร้อมนิสิตรอบ2
6435950105 นางสาวกชกร สุนทรจิตร์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรช. วิทยาการจัดการ (J) ขอผ่อนผัน     อว6503.03(บศ)/0256 วันที่07/06/64 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขา ปริญญา วิทยาเขต คณะ ค่าธรรมเนียม ยืนยันข้อมูล รายงานตัว หมายเหตุ