รายชื่อนิสิตที่เข้ารายงานตัว ปีการศึกษา

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขา ปริญญา วิทยาเขต คณะ ค่าธรรมเนียม ยืนยันข้อมูล รายงานตัว หมายเหตุ
6514100112 MR. JOHN AEROL MALIGAYA NOBLEZA XA01 กีฏวิทยา (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) ขอผ่อนผัน 23 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6514100465 นายสุทัศน์ เหล่าสุดโท XA01 กีฏวิทยา (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517100041 นางสาวเรวดี ชูช่วย XA01 กีฏวิทยา (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 01 ก.ค. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514100309 นางสาวนิตยา จันทร์แดง XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100317 นางสาวพรนภา ไพรโสภา XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 6,600 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100325 นางสาวสิริยากรณ์ นวลแก้ว XA02 คหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100490 นายอานนท์ นันสว่าง XA03 ปฐพีวิทยา (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100473 นางสาวจุฬารัตน์ ทองอินทร์ XA03 ปฐพีวิทยา (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100481 นางสาวฐิตาภรณ์ จริงจิตร XA03 ปฐพีวิทยา (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100147 นางสาวกิตติยา ทองจันทร์ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100155 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมธุระสาร XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100171 นายธพัฒน์ นิลสุวรรณ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514100198 นางสาวอารียา สิริปุณยวัฒน์ XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100180 นายภรต ศิริภูล XA05 พืชสวน (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 22 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514100368 นางสาวชนม์นิภา พัฒนวงศ์สวัสดิ์ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100376 นายชูศักดิ์ แข็งแรง XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100392 นางสาวทิพย์วรรณ วรรณวงษ์ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100406 นางสาวทิพวรรณ กอศรีสกุล XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100414 นางสาวธนดา นาคเงิน XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100422 นายพชกร ลิ้มไพบูรณ์ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100431 นางสาววรานันทน์ วิมลสุข XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปฉบับสมบูรณ์ มีวันที่จบการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514100449 นางสาวสุวรรณา สุนันท์ XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100457 นางสาวแพรววนิต อภิธนสกุลเงิน XA06 โรคพืช (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100082 นางสาวปภาวี พลีพรหม XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514100091 นายพีรพงษ์ พักโพธิ์เย็น XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514100538 นายจักรกฤษณ์ ปานเสียง XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100546 นางสาวชนทริญา เหมือนแก้ว XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100554 นายณัฐวุฒิ นุศิริหาญ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100562 นายภูชิต วงษ์กรณ์ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100571 นายเริงโรจน์ มณีโรจน์ XA23 พืชไร่ (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517100032 นายปิยะรัฐ จันทร์อ่อน XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 7,900 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517100024 นางทิพย์ระวี รัศมีพงศ์ XA28 สัตวศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. เกษตร (A) 23,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100503 นางสาวกนกวรรณ ไพศาลย์ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) ขอผ่อนผัน 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว โครงการเรียนล่วงหน้า
6514100511 นายกลวัชร ชูคำ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 16 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514100520 นางสาวสินไหม สุวรรณกูล XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514100015 นางสาวกชพรฃ จันทร์แก้ว XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 6,600 17 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100201 นางสาวกอบกาญจน์ แก้วเดียว XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100228 นางสาวชุลียา พรหมบุตร XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100236 นางสาวณัฐวดี เเซ่เจียม XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100252 นางสาวมธุรส ตรีอัมพร XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100287 นายหัสนัย ศิริพงษ์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100295 นางสาวอาภัสรา ดีเกษม XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 6,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100023 นางสาวนวลจรี แจ้งคำ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 03 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514100031 นางสาวพรจิตรา ผาดี XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100058 นายสุรเสกข์ ตั้นเส้ง XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100210 นายชัชชนม์ ชายเขียวบุญวงศ์ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100244 นางสาวภัทรชนก โกมลประเสริฐ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100261 นางสาวศกุนตลา จันทร์แสนตอ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100279 นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุวรรณ XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 14,100 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100333 นายปิติกานต์ ไกรราช XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 6,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100350 ว่าที่ร้อยตรีสหภาพ ศรีโท XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 19,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514100341 นายวันชนะ เจริญศิลป์ XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. เกษตร (A) 6,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514150063 นางสาวกิตติยา วงค์สกุลสุขกูล XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. เกษตร (A) 50,000 18 มิ.ย. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6514150071 นายณัฐนันท์ แสงอุทัย XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. เกษตร (A) 50,000 17 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514150080 นางสาวภรณภค จงจิรภัทร์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. เกษตร (A) 50,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514150098 นางสาวสุธามาศ ชัชวาลกิจกุล XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. เกษตร (A) 50,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514200028 นางกมลชนก การัณย์สุข XB01 การจัดการประมง (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514200010 นายนาวิน ธนารักษ์ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 6,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514200036 นายธีรภัทร์ บุรีชัย XB04 วิทยาศาสตร์การประมง (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517200045 นายอนิรุจน์ กล่อมจิตร XB04 วิทยาศาสตร์การประมง (ภาคปกติ) เอก บข. ประมง (B) 23,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514200044 นายติณหภัทร แช่มชะเอม XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517200053 นางสาวภาวิดา ประสพสุข XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาคปกติ) เอก บข. ประมง (B) 23,600 10 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514200052 นายวีรภัทร ปิยะพันธ์ XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (ภาคปกติ) โท บข. ประมง (B) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517200011 MR. QUENTIN LUDOVIC STEPHANE ANDRES XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) เอก บข. ประมง (B) 41,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517200029 นางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์ XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (ภาคปกติ) เอก บข. ประมง (B) 23,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300065 นางสาวพรปวีณ์ ถิระพงษ์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300073 นางสาวกัณฑาทิพย์ วงศ์อาษา XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514300081 นายวัชราวุฒิ ไชยแสง XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514300243 นายดนุนัย ปิติจะ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300251 นายธนกร ทองมณี XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300260 นางสาวนฤมล บัวทอง XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300278 นางสาวปานตะวัน มะศรีพันธ์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300286 นางสาวศรสวรรค์ ชาติกลาง XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว โครงการเรียนล่วงหน้า
6514300294 นายอิสระพงษ์ บานทรงกิจ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300308 นายจิรวัฒน์ ยิ่งดี XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300316 นายวัชรินทร์ สังข์สิงห์ XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300359 นางสาวศุจีภรณ์ ยุวิช XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517300015 นางสาวอภิญญา สายสมร XC06 วนศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. วนศาสตร์ (C) 23,600 08 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514300031 นางสาวจินตนา สายนาโก XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514300049 นายวิชัยรัช บุญเชื้อ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 12 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300057 นางสาวอินทิรา สลามเต๊ะ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300090 นางสาวสุณิสา กลายเจริญ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300103 นางสาวกฤษณา ยวงเงิน XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300111 นางสาวผริตา ปันธิ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300120 นางสาวพรพิสุทธิ์ พิมจันทร์ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300138 นางสาวภัทราวดี พะสริ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300375 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีอินทร์ XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 33,800 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300383 นางสาวกันต์ฤทัย อนุรักษ์ XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปฉบับสมบูรณ์ มีวันที่จบการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514300391 นางสาวสุนทรียา แสงชูโต XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 6,600 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6514300219 นางสาวบุญญาธิพร แก้วดี XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300421 นางสาวยามีรา นันลา XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300014 นายณัฐชภัทร โอทอง XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300022 นางสาวรัญชิดา ขุนไกร XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300154 นางสาวกัญทิมา ยอดประสิทธิ์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300171 นายพสธร น้อยมณีวงษ์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300189 นายสิริภูมิ ศรีสุวรรณ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300197 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 6,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300201 นายธนพงศ์ เฝือคง XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300227 นางสาวพัณณิตา หนีภัย XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514300413 นางสาวชลดา ศรีบุญเพ็ง XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ภาคปกติ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 19,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350011 นายจำรัส ธรรมภิบาล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350020 นางสาวจิตสุภา นิธิธนาไพศาล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350038 นายฉลอง ทองสงฆ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350062 นายญาณ อ้วนสิงห์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350071 นางสาวดวงกมล สว่างโคกกรวด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350089 นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350097 นางสาวติณณา ศรียา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350119 นางสาวธิดารัตน์ เปลี่ยนแปลงดี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350127 นางสาวนภัสสร นาคสังข์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350135 นางสาวนลพรรณ ทองมีเอียด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350143 นางสาวนิภาพรรณ ศรีฟ้า XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350151 นายนิวัฒน์ แดงลาด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350178 นางสาวน้ำฝน สินศิริ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350186 นายประสิทธิ์ จ้อยชู XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 07 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514350194 นางสาวปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350208 นายพัทธพล ยั้งประยุทธ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350216 นายพิสิฏฐ์ ใจสุดา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350224 นายพีรณัฐ มีวรรณสุขกุล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350232 นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนูบรรพ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350241 นางสาวมนชนก วงษ์วิจิตร XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350259 นางสาวมลพิสุทธิ์ แสนสุข XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350267 นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350275 นางสาวรตยา จุมปาทอง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350283 นางสาวรติมา ลักษณะมาพันธ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350291 นางสาวรัชฎา จอมเดช XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350305 นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350313 นายวรากร กุญแจนาค XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350321 นายวิสูจน์ สุพงษ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 18 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514350330 นางสาวศุภกานต์ วิไลศิริลักษณ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350348 นางสาวศุภาวรรณ อุดมสิน XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350356 นายสมรักษ์ ชาติไทย XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350364 นายสรายุทธ สามัตถิยากร XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350381 นางสาวสุพิชชา จันดา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350399 นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350402 นางสาวอนัญญา จ้อยชู XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 07 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514350411 นางสาวอมรรัตน์ แคล้วศึก XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350429 นางสาวอรณัส ศรีสัจจัง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350437 นายอรุณ ปานแดง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350445 นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350453 นางสาวโสภิตา งามวงษ์วาน XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350461 นางสาวธัญญวรรณ ทรัพย์อุปถัมภ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 08 มิ.ย. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6514350470 นายจักรพันธ์ คำหารพล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350488 นางสาวณัฐวรา ไกรนรา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 05 ก.ค. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6514350500 นายนพพล ร้อยอำแพง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350518 นายนันทวุฒิ ธนะกิจรุ่งเรือง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350526 นางสาวพัชรพร จรัญฤธิกุล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350534 นางสาวสราลี พิพิธพิทักษ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 13,800 29 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514350542 นางสาวเมธาวี ศุกรวรรณ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. วนศาสตร์ (C) 41,280 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400094 นายจิรัฐิ สงวนสัตย์ XD01 คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400116 นางสาวพันธิตรา หนูน้อย XD01 คณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400281 นายจิณณาภัทร์ หมีโต XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400299 นายจิรัญญ์ ถนอมปรีชาชัย XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400302 นางสาวชฎารัตน์ ณ พัทลุง XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400311 นางสาวชนินาถ ดีพลา XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400329 นางสาวฐิตา หะรันโต XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400337 นายณัฐพล ไชยมงคล XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400345 นางสาวปุณยวีร์ เลิศศิริรุจน์ XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514400361 นายวรพรต เพ็งพา XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400400 นางสาวอรอนงค์ อินทอง XD06 จุลชีววิทยา (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400078 นายเอกโชค บูรณอนันต์ XD08 พฤกษศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400680 นายจตุภัทร ศรีเปารยะ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 7,300 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514400698 นางสาวชมพูนุช รวมสิน XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 37,800 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400701 นางสาวนฤมล วังศรีคูณ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400710 นางสาวปภัสสร อู่ประสิทธิ์วงศ์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400728 นางสาวภคพร ปัจฉิมนันท์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400744 นางสาวอริสา ไหลสุพรรณวงค์ XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 37,800 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400168 นายธนาธิป สุทธิผาย XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนพสวท.
6517400176 นายวรวิช สุขตระกูล XD09 พันธุศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 8,600 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400761 นายธนกฤต ฟูดุลยวัจนานนท์ XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400779 นายธนพล เอี่ยมทราย XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ยกเว้น 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400787 นายปัญลักษณ์ เดชรัตนวิไชย XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ยกเว้น 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400795 นางสาวปาณิสรา เทพทอง XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400809 นายวุฒิพันธุ์ เสถียรไพศาล XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 16,100 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400044 ว่าที่ร้อยตรีหญิงครองขวัญ ยศกุณา XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 02 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400061 นายภวภาส จตุรภากร XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517400087 ร้อยตรีสำเริง ลำเจียก XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517400079 นายสราวุธ คนดี XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา สวทช.
6517400095 นางสาวศิวาพร สังข์เทศ XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว นิสิตทุนพสวท.
6517400222 นายณัฏฐพล กมลศิริวัฒน์ XD10 ฟิสิกส์ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6514400434 นายปรัชญา อินทรสิริ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 12 ก.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514400442 นายสรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400184 นายสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 8,600 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6594400029 นางสาวกรกนก ประภาสวัสดิ์ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 15,200 29 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6597400011 นายนิตินัย รุ่งจินดารัตน์ XD12 สถิติ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 15,200 02 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400175 นางสาวมัญชุสา ชินเวช XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400183 นางสาวอลิสา ชัยวงษ์ XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400671 นางสาวเขมวิกา รับงาน XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400221 นางสาวชนัญดา สอาดไพร XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400230 นางสาวณัฐชา มูลแก้ว XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400248 นายนพณัฐ อ่อนฤทธิ์ XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400256 นางสาวยุวรุณ กระเป๋าทอง XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400264 นางสาวลักษิกา กิรติการัณยภาส XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400272 นายวันธงไชย ตั้งมีทรัพย์ไพศาล XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400109 นายณัฐภัทร เจริญสุวรรณ XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 19 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517400117 นางสาววิชุกร วัฒยากร XD17 ชีวเคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 8,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400159 นางสาววราภรณ์ เปียสุวรรณ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400167 นางสาวสิริสุภา บรรณสิทธิ์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400485 นายธันยธรณ์ แสนใจรักษ์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400493 นางสาวพรริน ตั้งอังกูร XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400515 นางสาวศรัณย์พร ลิมตโสภณ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400523 นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400531 นางสาวทิพานัน วิศรุตวาณิชย์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400540 นายพิชัยพล ตั้งทวีกูล XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400558 นางสาวภัทรพร ประสาทเขตท์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400566 นางสาวลลิตา พิมสว่าง XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400574 นางสาวศรัญญา จิตรสมควร XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400582 นางสาวอภิสรา บุหงารัตน์ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400591 นายอานนท์ บุญเกิด XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400604 นายธีรธร ตรีอินทอง XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400612 นางสาวพัทธ์ธีรา กาชัย XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400639 นางสาวศิริภัสสร หมายมั่นสมสุข XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400655 นางสาวณัฏฐธิดา ขนอม XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ยกเว้น 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400663 นางสาวรวิสรา ตันเจริญ XD19 เคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400231 นายโนรอาเซียน บูสะมัน XD19 เคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 27 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนPERCH-CIC
6514400213 นายธนโชติ จิรกิตติ์สกุล XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400876 นายจักรพรรดิ์ ผ่องใส XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 7,300 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517400214 MR. TRIFAN BUDI XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนKU-NSTDA
6514400086 นายเกษียณ ประเสริฐวงศ์พิไล XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400817 นายกฤษฏิ์ ทรัพย์ทวี XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400825 นายธัญวิชญ์ สูติปัญญา XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 7,300 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400833 นางสาวนันท์นภัส คำหมู่ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400841 นางสาวพรรษา พลสอนดา XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400850 นายวงศ์เวชช เชาวน์ชูเวชช XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว โครงการเรียนล่วงหน้า
6514400868 นายศตวรรษ ฤกษ์อวนศรี XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนพสวท.
6514400451 นางสาวจิณห์นิภา ออรุ่งวิไล XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400469 นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 7,300 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400477 นายเด่นดวง เกตุปัญญา XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 7,300 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400125 นางสาวนภัสสร พงษ์ศักดิ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400141 นางสาววิจิตรา สุวรรณดี XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 8,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517400010 นางสาวดลฤดี โตเย็น XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 15 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517400133 นายปรัชญ์ตระกูล เกาะกิ่ง XD24 วิทยาการวัสดุนาโน (ภาคปกติ) เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400141 นายธนเดช ไพโรจน์ XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400027 นางสาวชฏยาธร พัฒนรักษ์ XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 16 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514400035 นายณพดนัย คำสอาด XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514400043 นายสิทธิกร จัตตุพันธ์ XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400752 นายจักรภัทร สร้อยวิชา XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 21,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514400892 นางสาวชฎาพร ทาถุการ XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400906 นางสาวชนัญญา ปัตถา XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400914 นางสาวณิชากร คำน่าน XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400922 นางสาวปัทนันท์ นามขำ XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400931 นางสาววัฑณาวรรณ ใจโต XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400949 นางสาวเพียงใจ เฉลิมวงศ์ XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.0901/2731 วันที่20/06/65
6514400957 MR. HAJATIANA KEVIN RYAN RASOARAHONA RIVO NIAINA XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (ภาคปกติ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 05 ก.ค. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6514450016 ร้อยตำรวจเอกณัฏฐกรณ์ สัทธาธรรมรักษ์ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 59,000 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450032 นายภาณุพงศ์ อุณฑพันธุ์ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 76,500 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450041 นายภิเศก ภัทรเวสารัช XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 66,500 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450059 นายรัฐศาสตร์ เฮงประเสริฐ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 66,500 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450067 นางสาวลลิดา อุปเสน XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 153,000 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450083 นายอัครพล เลิศวิพุธ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 128,000 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450091 นายอิทธิพน คำรังษี XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 118,000 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514450105 นางสาวอุษาวดี เมืองพุดทรา XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) ขอผ่อนผัน 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว อว6501.0310.0/033/65 วันที่31/03/65 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมฯ
6514450113 นางสาวปุณณดา ภัทรปรัชญา XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 22,200 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514450121 นายวรปรัชญ์ รักพาณิชสิริ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 64,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514450130 นายศุภฤกษ์ อินทแพทย์ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 25,500 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514450148 นายเชนทร์ ชมโท XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) 69,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500161 นายทวีสิน จิตชัยภูมิ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514500170 นางสาวธัญชนก อุ่นพงศ์ภูวนารถ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500188 นางสาวสุภาพร ถนอมวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514500706 นางสาวชญานิษฐ์ ช่วยออก XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500714 นายชยุตม์ สังขสุข XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500722 นายณัฐกมัยธร ผลสมบูรณ์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500731 นายธนาธิป สาตจีนพงษ์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500749 นายปฏิภาณ ปาละโชติ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500765 นายภัทรภพ มั่งคั่ง XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500773 นางสาวอรญา ลีลาพุทธิพงษ์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500781 นางสาวอรอนงค์ วิญญูตระกูล XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500138 นายณปภัช ดลสิริฤทธิกุล XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500146 นายสุรเชษฐ์ ทองบุญ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500189 นางสาวกันภิรมณ์ ชัยณรงค์ XE02 วิศวกรรมเคมี (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500277 นายชาคริต กันภัย XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500293 นางสาวพิมพ์นิภา อุทัยชัย XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500323 นายอาณกร ทองบาง XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500803 นายธัญพิสิษฐ์ มากวัฒนสุข XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500811 นายนัฎ พดสุวรรณ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500820 นายนันทวัฒน์ บุญเสริม XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500838 นายเบญจมินทร์ เมฆเกิดชู XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500031 นางสาวธนพร เทพสมุทร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517500154 นายตุลาการ เกตุวงษ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500021 นางสาวประกายดาว เฉยฉิว XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500358 นางสาวนันทริกา อิฏฐมนากูล XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 ก.ค. 2565 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
6514500366 นายบารมี กันทะวงศ์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500374 นางสาวพิมพ์กาญจน์ ศรีสมใจ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500382 นายภาณุรัศม์ จิวารัตน์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500391 นายศรัญ พริกบุญจันทร์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500081 นายมณฑล เมธาประยูร XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500103 นางสาวพรนภัส คงบูชาเกียรติ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500196 นายอภิพล ไชยวงศ์น้อย XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500404 นายนพรุจ ศรีรัตนโพธิ์ชัย XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500049 นายเชาวนันต์ จำเริญ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500218 นางสาวชนิสรา ขำแก้ว XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 20 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500226 นายสิรภพ จันทรา XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500234 นายสุรเชษฐ์ อินทร์เกลี้ยง XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500242 นายอดิศร ปรีดานนท์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 45,400 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500625 นายธนัชพัชร์ เชียงพันธ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500633 นางสาวนภมณ ก่อสินวัฒนา XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500641 นายพนอม จันทร์เดิม XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500668 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชู XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500676 นายณัฐภาส คำสุพรม XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500846 MR. MD MONIR HOSSAIN XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน   มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6517500022 นางสาวมณฑิรา ภมรมงคลชัย XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 04 ส.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517500111 นางสาวจิราภา ประทุม XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500120 นายเจษฎา ปริตาโพธิ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500471 นางสาวชีวาพร ดุกสุขแก้ว XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514500480 นางสาวพนัฐดา ศรชัย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514500498 นายเดชชนะ ชาติวัฒนานนท์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517500065 นายกันต์ ยิ้มแย้ม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 8,900 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517500073 นายพงศกร พิมพะนิตย์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500048 นายกรกฤช กอบัวแก้ว XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500056 นางสาวชลธิชา อาดเสนาะ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 01 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500064 นายณัฐ สวาสุด XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500072 นายณัฐกร หมายแม่น XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 19,500 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500081 นางสาวณัฐธยาน์ วรินทรนุวัตร XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน   ไม่มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500099 นางสาวทิวาภรณ์ จันทร์ก่ำ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500102 นางสาวนภัค สง่างาม XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500111 นายนราธิป วันเทียร XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500129 นางสาววชิรญาณ์ กิติมศักดิ์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 21 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th , อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500137 นางสาวสุภานัน ปีตานนท์ชัย XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500145 นายอนาวิล ธรรมสอน XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 21 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500153 นางสาวอุมาพร รอดหลัก XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1011/1370 วันที่ 22/06/65
6514500439 นายดอม ลิ้มอุดมพร XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500447 นางสาววรนิษฐา กรัณยเดช XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500455 นางสุธาทิพย์ อนุกูล XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500463 นายสุเมธ ไม้สุวรรณ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517500014 นางสาวชนิภา นิวาสานนท์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 27 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517500057 นายธรรศกรณ์ เศวตสุทธิพันธ์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 26,600 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500609 นายสิปปกร แซ่เอี่ยว XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500536 นายกฤษฏิ์ภวิศ สูงสว่าง XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500544 นายชนกชนม์ เฉิน XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500552 นายชัยวิวัฒน์ ชื่นชาติ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500561 นายธนวินท์ ศักดิ์ภู่อร่าม XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500579 นายพอเพียง มณีสวัสดิ์ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500587 นายพิชวัชร ลัคนาธิติ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500595 นายรัชพล จันทรโชติ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500030 นายนทีกานต์ เจริญสุข XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 06 เม.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514500421 นายพลากร เครือแก้ว XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 7,600 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500013 นายกษิดิศ จันทร์บูรณะพินิจ XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500331 นายกฤติน เอื้อวัฒนาพรรณ XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514500340 MR. THURA LIN HTET XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว อว6501.1009/642 ขอผ่อนผันฯ
6514500501 นางสาวกัญญารัตน์ มูลมณี XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500510 นายธนพัฒน์ โฉมชัชวาล XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514500528 นายอริญชัย ยิ้มพรพิพัฒน์ผล XE22 วิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550452 นายธัญศักดิ์ นกน้อย XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 09 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550461 นายธเนศ กรสุธาทิพย์กุล XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 05 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550479 นายยวดยง อัศวทิภาวงศ์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 20 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551050 นายกิตตินันท์ ลายนารี XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551068 นายชวัลวิทย์ ชื่นสุขอุรา XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551076 นายชำนาญวิทย์ บุญหนัก XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 19,400 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551084 นายธนพล โพธินามทอง XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551092 นายธีรดนย์ วิไลรัตน์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551106 นางสาวปริพรรษ ไพรัตน์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 19,400 02 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514551114 นายปิยะบุตร รัตนราช XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514551122 นายพีระ ประจันบาล XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 19,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551149 นายสรศักดิ์ ชีวโรจน์ณรงค์ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514551165 นายไทยคม มงคลนัฏ XE57 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552480 MISS EI THANDAR PHYU XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 01 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552498 MISS HAY MAN HTUN XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552501 MISS HNYOT MYET WUNN SHUNN LE MAUNG XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552510 MR. HRANG KAP LIAN XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 30 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552528 MISS KHIN THANDAR KYAW XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 23 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552536 MISS NANG AEINDRAY KYAW XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 01 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552552 MISS ZUN KHET WAI XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552561 นายทินภัทร ดีเดช XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 03 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552579 นายสิทธการย์ อุดมวงศ์วัฒนา XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 03 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552587 นายอัษฎางค์ สมบูรณ์ผล XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6514552595 นายโสภณวิชญ์ เจริญวงศ์ XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) ขอผ่อนผัน 03 ส.ค. 2565 มารายงานตัว อว 6501.1007/878 วันที่4/08/65 เรื่องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
6517550011 นายเทียมเทพ คำเกษ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 64,190 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550011 นางสาวกิตติยา พุ่มจันทร์ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550029 นายณัฐนันท์ บรรลุผล XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550037 นายณัฐพล โล่วณิชเกียรติกุล XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550053 นายภาณุพงศ์ สินธุชัย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550070 นายสุวิรจักขณ์ ขุนจันดี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514552323 นายชญานนท์ แซ่ด่าน XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552340 นางสาวณัฐพัสรา นุ่มนวล XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552366 นายปฐวี บุรีเรือง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552374 นายพงศนาถ มิลส์ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 23 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552391 นายศราวุฒิ วงษา XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552412 นายสุทธิเกียรติ สุทธากร XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552421 นางสาวเจนจิรา กลิ่นระรื่น XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550215 นางสาวจีระนันท์ กางทา XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550258 นางสาวธัญชนก วิศาล XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550266 นางสาวปริมล รัตตานนท์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550291 นางสาววีรยา เหลี่ยมไทย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550304 นางสาวศดานันท์ พรมวงค์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550347 นางสาวสุภาภรณ์ ศรินันท์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550355 นางสาวสโรชา สำลี XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550380 นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550398 นางสาวอรวรรณ บัวแย้ม XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550207 นางสาวจิลลาภัทร ศิริกุล XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550223 นายชนชนะ นะเสือ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550231 นางสาวชลกานต์ คิดการ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550240 นางสาวฐิติพันธ์ กุมสินพันธ์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550274 นายปรียฉัตร ร่องแก้ว XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550282 นางสาววาสนาธร กุลวรานันท์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 04 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550312 นายสุนทร สิริทองวิไล XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 16 ก.ค. 2565 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
6514550339 นางสาวสุภาณวงค์ ศรีลาศักดิ์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550410 นางสาวเทพกัลยาน์ โรจน์มหัธนกุล XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550428 นางสาวเอกอุบล โพธิ์ทอง XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 42,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551572 นางสาวกิ่งกมล จงกลาง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551637 นายจุฬพัฒน์ บุญสุยา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551661 นางสาวชญาภา เลาหะอุดมโชค XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551769 นายณัฐพงศ์ ทานะขันธ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551866 นางสาวดนุลดา เนียมทอง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551912 นายธนพล ยางงาม XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551939 นางสาวธิติมา พงศ์พฤติ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551947 นายธีรศักดิ์ แย้มอิ่ม XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552005 นายพิรชัช ด่านพงษ์ประเสริฐ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552064 นางสาวมาร์ริลีน เพชรศรี XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552153 นายศุภณัฐ แก้วใย XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552196 นายสุกฤษฏิ์ อยู่ดี XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552234 นายอภิวัฒน์ จันทร์แดง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552242 นายอิทธิกร รามศักดิ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552269 นายเฉลิมเกียรติ ศรีบุญมาก XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552285 นายเสียงซอ แจ้งบำรุง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551513 นายกนก หมื่นกล้า XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551530 นายการวี มณีสายสุวรรณ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551556 นายกิตติธัช อรุณโชติวงศ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551599 นายจักรกฤษณ์ รัตนาถ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551611 นายจักรพงษ์ บุญโชติ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551629 นายจารุเดช เก่งรักษ์สัตว์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551645 นายชญานิน บัวมี XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551688 นายชานน โตโพธิ์ไทย XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551700 นายญาณวุฒิ ศรีสุข XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551726 นายฐิติพงศ์ ชัยวรรณคุปต์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551785 นายณัฐพงศ์ ผิวเหมาะ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551807 นายณัฐพล อินพรม XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551823 นายณัฐวุฒิ ภาสกรวิวัฒน์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551840 นายณัฐวุฒิ แก้วแกมกาญจน์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551882 นายทักษ์ดนัย อาภาอาชวกุล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551955 นางสาวนงนภัส รัตนไพร XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551963 นางสาวนฤมล เฟื่องฟูวัฒนกิจ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551971 นายปฏิภาณ เทียมทอง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551980 นายพัชร สุริยกุล ณ อยุธยา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551998 นางสาวพัทธนันท์ ชินะกุล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552021 นายภัคนันท์ สุวรรณทวีสุข XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552030 นายภูพิรัชย์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552048 นายภูริณัฐ สุวรรณวงษ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552056 นายมาฆภัทร ขาววิเศษ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552072 ร้อยตรียอดยุทธ เยี่ยมสถาน XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552099 นายวสันต์ สุวรรณการ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552102 นายวุฒินันท์ เพิ่มพูล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552111 นายศตวรรษพงษ์ พุดสี XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 22,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552129 นายศิวัช วรวิทยธาดา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552137 นายศุภกฤต เพ็งนิล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552145 นายศุภกิต เวชสวัสดิ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552170 นายสมเกียรติ จารุจิต XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552188 นายสามพฤทธิ์ ภู่ประดิษฐ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514552200 นายสุทธิภัทร อิทธิปัญญากุล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552218 นางสาวสุภัทรา เยี่ยมสถาน XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552226 นางสาวสโรชา ดิษฐพูล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552293 นายเอกลักษณ์ บุญชู XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 68,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550932 นายรัชชานนท์ ศิลปคุปต์ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550941 นายวรเมธ จันทร์ประวัติ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 58,000 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550690 นางสาววารุณอร บูรณ์เจริญ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550088 นายกานต์ธเนศ ดีมี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550096 นางสาวชนาภา นิวาสานนท์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 27 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550126 นางรังสุณี เตียงงา XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550134 นางสาวสาวิตรี แก้วใจดี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550142 นายสุนทร จำปาทอง XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550151 นางสาวสุวพัชร สังข์น้อย XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 27 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550169 นายเดชวรุตม์ พิมพ์ประดับ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550177 นางสาวแพรววนิต จัตุภัทรกุล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514550185 นายไชยนันทน์ แจ่มจันทร์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550550 นางสาวจิราภัค เกิดชุ่ม XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550568 นายชยวิช ชาครียวณิชย์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550576 นางสาวณัฐณิชา บุญดาว XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550584 นางสาวณิชารีย์ อุ่นโชคดี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550614 นายปาณภณ บุญประภาศรี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550622 นายปานชนก เครือศุภพงศ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550631 นางสาวผกามาศ ธรรมชัย XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550649 นางสาวพนิดา หมอยาดี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550681 นายยอดเยี่ยม พลเยี่ยม XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550703 นายวิธญา รื่นไกรฤกษ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550711 นางสาววิรัลยุพา มหายศนันท์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550720 นายศรัญยู ตินะลา XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550738 นางสาวสุชาดา แก้วกำเนิด XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550746 นางสาวสุรัสวดี คุ้มปิยะผล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550762 นางสาวสโรชา สาเรศ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550771 นายอิทศวะ นามจันดา XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 18,400 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550789 นายเชาวน์ ติ่งทอง XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 55,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550835 นายกฤษดา ที่รักษ์ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 48,580 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550860 นายวิชัย แท่นรัตน์ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 38,080 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550878 นายวีระวงศ์ พิลึก XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 48,580 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550886 นายศุภวัฒน์ ชัยเกษม XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 48,580 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514552471 นางสาวรัชดาภรณ์ เดชมณี XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550959 นายชลิต สุธนรักษ์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550983 นางสาวณิรชา ทองแดง XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 20,400 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514550991 นายนัฐพล รัตนะ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 61,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551009 นายรัชพล นาคสนอง XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 20,400 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551033 นายอรรถวุฒิ สมบัติ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 20,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514551041 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) 20,400 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600182 นางสาวสุทธาสินี นันทพิพัฒน์ XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600191 นางสาวอิสราภรณ์ จำปาหอม XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600167 นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 42,200 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600302 นายกฤตนุ วิเศษประสิทธิ์ XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 7,100 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600311 นายจักรพงษ์ ผิวนวล XF03 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600018 นางสาวจารุริน อยู่ญาติมาก XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600123 นายทวีสิน กลิ่นบัวแก้ว XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600204 นายคงกฤช เครืออินทร์ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 5,900 25 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600212 นายจิภทิวัสฐ์ กุลนรัตน์ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 05 ส.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514600221 นายพรวิจักษณ์ ครุฑกะ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600239 นางสาวพุทธิดา เมืองแก้ว XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600247 นายเอื้ออังกูร จูฑาภักติ XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 11 ส.ค. 2565 ไม่มารายงานตัว  
6517600337 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันญ์วริน ชัยสิริรัตนา XF13 พลศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 7,100 21 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปป.โท ไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514600034 นางสาวยลรดี พวงคำ XF22 นันทนาการ (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 30,700 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600042 นางสาวดุสิตา จันทรสร XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 18 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600051 นางพนิดา แคร์โรลล์ XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 19 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600069 นางสาววิรวรรณ แซ่ด่าน XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600166 นางสาวศศิธร ประภัสสร XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 14 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600175 นางสาวมุทิตา ทาคำแสน XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600183 นางสาวรวี ศิริปริชยากร XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600191 นางสาวสุทธิชา มาลีเลศ XF23 ปฐมวัยศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600078 นายมุสตากีม อาแว XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600086 นายรัฐพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 20 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีและเอกสารป.โท ฉบับสมบูรณ์ ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517600035 นางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 10 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600051 นางสาวปณาลี สติคราม XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 08 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600094 นายศักรินทร์ อะจิมา XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600108 นายศุภวิชภ์ คณิตจินดา XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600116 นางสาวอังคณา ลังกาวงศ์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 19 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600132 นายโกเมศ นาแจ้ง XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600131 นายนพพร ภู่ศรีพงษ์ XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600159 นายไกรศิลา กานนท์ XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 20 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517600230 นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงค์ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600345 นางสาวชัญณัชชา อินบุญเชิด XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 7,100 27 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีและป.โท ฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517600353 นางสาวอรฤทัย อับดุลหละ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600205 นางสาวคล้ายจันทร์ ฤทธิไพโรจน์ XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600213 นายมารุต นนทสายธาร XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 21 มี.ค. 2565 เลื่อน ขาดทรานสคิประดับปริญญาตรี ต้องนำส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514600085 นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์ XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514600093 นางสาวธนัชลักษณา ฤทธิ์แดง XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514600107 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 17,600 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517600248 นางสาวจุฑามาศ รักชุม XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100   ไม่มารายงานตัว  
6517600256 นางพงศ์พงา เนตรหาญ XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600264 นางสาววารุณี ผลประเสริฐ XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517600281 นายสิรภพ แก้วมาก XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 21,100 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517600299 MR. ELVIS EMIAKPOR OBARO-AKPORO XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 39,100   มารายงานตัว  
6514650228 นางสาวกนกพร สมประสงค์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 48,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650929 นางสาวณฐวรรณ จินดามัย XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 48,790 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650937 นางสาวนันทวรรณ ขันตี XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 16,300 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650945 นายภาณุวิชญ์ จิตรนอก XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 16,300 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650961 นางสาววัชราภรณ์ รุ่งจิรธนานนท์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 48,790 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650016 MR. MD. FAHAD PERVEZ BOSUNIA XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650091 นางสาวรินธิดา เด่นพิทัตน์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650105 นายศรันย์ เนมหาวรรณ์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 23 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650113 นางสาวสุภาพร สังข์ศรีอินทร์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650121 นายสุวิชา วิทยาคม XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650130 นายเฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทร์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650181 นายกฤชณัท แสนทวี XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650199 นายนรุตม์ ชื่นรัตนตระกูล XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650202 นางสาวปภัสรินทร์ บุษยะอรุณวิทย์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 11 ก.ค. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517650211 นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 20,000 18 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517650229 นางสาวรุจิรา เดชสุภา XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 20,000 10 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650237 นางสาววีร์สุดา จันทร์สว่าง XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650245 นายสำราญ สอนผึ้ง XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 20,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650253 ร้อยโทหัสนัย หัตถวงษ์ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650261 นายอับดุลฮาดี อีสามะ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650270 นางโชติกา ไท XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650288 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650741 นางสาวกานต์สินี ดีหล้า XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650759 นางสาวจุริรัตน์ สิงอ่อน XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650767 นางสาวธีมาพร แก่นคำ XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650775 นางสาวศิริพร เถาะสูงเนิน XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650791 นายโกศล คำมูล XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,600 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651178 นางสาวปริชญา ยอดอยู่ดี XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650172 นางสาวพรอุมา ราศรี XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 112,490 29 มี.ค. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514650384 นางสาวธัญยชนก ทองนพเก้า XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650392 นางสาวพรนิดา น้ำทิพย์ XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650406 นางสาวพิชชาภา ทองมณี XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650414 นายเจษฎา กล่ำกล้อง XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650422 นางสาวเมธาพร วงศ์พร้อมรัตน์ XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650899 นายพัฒนศักดิ์ ยกกระบัตร XF53 คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 35,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652131 นางสาวจันทรา วันนารี XF54 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652140 นางสาวดรุณี จันทกุล XF54 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650678 นางสาวชลธิชา คำสอ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650686 นางสาวปานทิพย์ มีสัตย์ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650708 นางสาวรตา พรหมมา XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650716 นางสาวรุ่งนภา คุณเศรษฐ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 25 มี.ค. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6514650724 นางสาวลวิตรา ก๋าวี XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 27 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650732 นายอภิรักษ์ ตรียวง XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 09 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650988 นางสาวกชพร วรรณพันธ์ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650996 นายชัยวัฒน์ นาแหลม XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651003 นางสาวนันท์นภัส นามเกษม XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651011 นายเดชาคม ยงยืน XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,790 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650024 นายพินัน ผลทรัพย์ XF58 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 85,780 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651186 นางสาวกนกวรรณ พูลศรี XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651194 นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651208 นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651224 นางสาวจันทร์จิรา อินธนู XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651232 นางสาวจิราพร นิลตีบ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651241 นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651259 นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิศาสตร์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651267 นางสาวจุฑามาศ ปักเคทัง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651275 นายฉัฐพิพัฒน์ สืบเพ็ง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651283 นางสาวชนนิกานต์ อัคติ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651291 นายชานนท์ แดงรักษ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651305 นางสาวฐิติพรรณ หอมจิตร์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651313 นางสาวณภัทร ชมธนานันท์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651321 นายณรรตธร คงเจริญ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651330 นางสาวณหทัย เขาเหิน XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651348 นางสาวณัฐชา งามลักษณ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651356 นางสาวณัฐชา โภคสวัสดิ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651364 นางสาวณัฐฐินันท์ สุกเกต XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651372 นายดริ้ง จรุงคนธ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651399 นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651402 นายธนชัย สืบมาก XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651411 นายธนวุฒิ มากเจริญ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651429 นายธนสินธุ์ เอนกศิลป์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651437 นายนพวิชญ์ วงค์สม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651445 นายนภัส ลีฬหพงศ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651453 นางสาวประจบ แสงสีบับ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651461 นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651470 นางสาวผ่องสุภา ไทยหอม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651488 นายพงษ์ธนาฒย์ ทิพย์มงคล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651496 นายพนธกร กันชิงแก้ว XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651518 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651526 นายยศธร พลรงค์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651534 นางสาวรัชดาพร บุญคง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651551 นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651569 นางสาววิรัญญา จึงจรรยา XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651577 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651585 นางสาววีรภรณ์ แก้วชู XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651607 นายสยาม หมวกอิ่ม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651615 นางสาวสาวดี บุญโท XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651623 นางสาวสิชาพัชร์ คณานนท์ชัยศิริ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651631 นายสิทธินนท์ อนุเดช XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651640 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651666 นางสาวสุพัตรา พรหมเทพ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651674 นางสาวสุภัทรา อรัญนาค XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651682 นางสาวสุภาวิตา วารีศรี XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651691 นางสาวสุวนันท์ ชูเล็ก XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651704 นางสาวหทัยเรขา แสนมุข XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651712 นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651721 นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651739 นางสาวอัจฉราพรรณ อิ่มประเสริฐ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651747 นางสาวอาภากร ทิพย์พรหม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,100 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651755 นางสาวอารยา สาเกทอง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651763 นายเมธี รัษฎานุกูล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652174 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 30 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652182 นายนฤพนธ์ กันรี XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 28 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652191 นางนัยนา พละสรร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 27 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652204 นางสาวพรสุริยุ ป้อมปักษา XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 03 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514652212 นายสุทลทัศน์ เจริญสุข XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 04 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514652221 นางสาวอรพิชา อรุโณทัย XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 28 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652239 นางสาวพรสุดา กรดสัน XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,190 07 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650296 นายชาคริสต์ ยิบพิกุล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 113,490 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650300 นางสาวชุดารัตน์ วัชรินทร์รัตน์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 113,490 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650318 นางสาวนภา บุณยประสิทธิ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 113,490 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650326 นางสาวพัทธนันท์ แม้นเมฆ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 82,243 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650334 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,900 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650342 นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 118,290 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650351 นายสิทธิชัย ภคภัทร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 118,290 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650377 นางสาวเพียงหทัย แก้วดวงงาม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 118,290 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650458 Ms. XIONGLING CHEN XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 37,900   มารายงานตัว  
6514650023 นางสาวฐิติมา ขยันดี XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650031 นายมานัส เภาคำ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650040 นายรัตชภูมิ แก้วเสียง XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650058 นายสหพล เดชอรัญ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650066 นายอนุวัฒน์ บรรลุสุข XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650902 นางสาวรติรมย์ ภู่เจริญ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 12,200 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650911 นางสาววิไลลักษณ์ โนนพล XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 36,590 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650805 นางสาวนริสา ภาสบุตร XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650813 นางสาวปิยะดา จันทร์พิมี XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650821 นางสาวพรทิพย์ รุ่งสว่าง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 02 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650830 นางสาวพิมพ์ชนก บรรจงแต้ม XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650848 นางสาวสิราวรรณ เสี่ยงบุญ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650864 นางสาวอมรรัตน์ นวะศรี XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514651798 นางสาวจินดารัตน์ คงเหนียง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,200 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651801 นางสาวชนากานต์ แป้นรักษา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651810 นางสาวณัฏฐ์ภคมน คล่องกระบี่ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,200 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651836 นางสาวปาจรีย์ เทียนดี XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651844 นางสาวพัชรวรรณ ไวทยกุล XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 54,490 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651879 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,200 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651887 นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,200 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651895 นางสาวไพลิน อินทร์จันทร์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,200 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650032 นางสาวจีรพัชร บุณยพรหม XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650041 นายณัฐภัทร แสงมาลา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650059 นายธเนศ เจริญทรัพย์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650075 นายสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650083 นางเรืองลอง จิรชีวีวงศ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650385 นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 100,290 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.โทฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517650393 นางสาวฐิตานันท์ จิรชัชวาลวิทย์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 100,290 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650407 นายพงศกร จันทร์ฉาย XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 95,490 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650415 นางสาวลลนา เลิศจิระวงศ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 100,290 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650423 นายอภินันท์ อามีเราะ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,500 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650431 นางอรุณณี วงค์ปันดีด XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 100,290 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650121 นางสาวกนกวรรณ จงรักษ์ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650139 นายธนินทร์ นิ่มสอาด XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650155 นายธีรภัทร ถึงสุข XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650163 นายนิวัติ ถ่ายเนียม XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650171 นายปุญชรัสมิ์ วรรณบวร XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650180 นางสาววาริพินทุ์ สุขสิงห์ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 02 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650198 นายสิร น้อยจีน XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 111,580 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650201 นางสาวสิริทิพย์ ศรีขัดเค้า XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 28 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650210 นางสาวเสาวลักษณ์ คงอินทร์ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514651020 นายฉัตรชัย ถนอมสินธุ์ XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651038 นางสาวนิโลบล โพธา XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651046 นางสาวพิมพ์พิไล แหล่งหล้า XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 18,600 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651054 นางสาวพีรยา คุ้มคง XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651062 นางสาววธัญญา ทวนทอง XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651071 นางสาวสาริศา ปิ่นทอง XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651089 นางสาวสิรีธร นมขุนทด XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651097 นางสาวสุวิชา สังข์ขาว XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652158 นางสาวณัฐณิชา แถมยิ้ม XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 03 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514652166 นายพีรพล คำพรานลาน XF71 การสอนคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 55,790 03 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650538 นางสาวกิตญดา ศรีภาดามวงกี้ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650546 นางสาวกุลภัสร ฝอยทอง XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650554 นางสาวคณิภา สืบสาย XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650562 นางสาวจุฑาทิพย์ โรจนัท XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650589 นางสาวนุจรี ลีอ่ำ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650597 นางสาวปริศนา อาจบัณฑิตย์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650601 นางสาวปาริฉัตร นาคสมกุล XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650619 นางสาวพรรษพร วงษ์ผึ่ง XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650627 นางสาวรุจิรา พิมพ์อินทร์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650635 นางสาวสิโรธร ลอองเอก XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650651 นางสาวอริสรา มหาวงษ์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650660 นางสาวอารีย์ลักษณ์ เวือมประโคน XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514651909 นางสาวกรรภิรมย์ หลายศิริ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651917 นางสาวจรินทรา จันทอุดมสุข XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651925 นางสาวณัฐฌรีภรณ์ สกุลสัมฤทธิ์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 11,200 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651933 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองแหง XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651941 นางสาวนวรัตน์ วงศ์เนาวรัตน์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651950 นางปิยาพัชร สาวิสัย XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 11,200 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651968 นางสาวพนิตา ชอบทำกิจ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651976 นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 11,200 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651984 นางสาวศศิวิมล พุฒจันทร์ XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651992 นางสาวศุภลักษณ์ สุธงษา XF74 ปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 33,340 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650091 นางสาวนลิน หิรัญรักษ์ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 15 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650104 นางสาววลีพลอย ทาชาติ XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650112 นายสุวิทย์ สองคำแสง XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514652026 นางสาววราภรณ์ มิ่งโมฬี XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652042 นายสงกรานต์ งอมสระคู XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652051 นางสาวอำภา แสนโท XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,390 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650236 นางสาวกษมา สมฤดี XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650244 นางสาวกัณฐมณี เรืองรัตน์สุนทร XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650252 นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650261 นายณัฏฐ์วัฒน์ ผิวเหลือง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650279 นางสาวทัศวรรณ พุฒนิล XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650295 นางสาวธนัตดาพา พวงลูกอิน XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650317 นายพันเพชร เชยแจ้ง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650325 นายภัทรภณ อ่องจริต XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650333 นายสุภัสสรา สุรารักษ์ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650341 นางสาวสุวภัทร อิทธิโชติ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650350 นางสาวสโรชา ทองนุ่น XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650368 นางสาวอภิญญา เศรษฐา XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650376 นางสาวอัญธิกา พิทักษ์ศฤงคาร XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514651101 นางสาวกมลนัทธ์ ภูริวัฒน์ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651127 นางสาวนิภาพร มั่นตะเถ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651135 นางสาวพิมพ์ชมภู สาคร XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 19,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651143 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 19,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651151 นางสาวภาวินี กิจพร้อมผล XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514651160 นางสาวสุภรัตน์ แก่เมือง XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 58,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650431 นางสาวชนาธิป ใบยา XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650449 นางสาวณัฐพร พรหมมาศ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 81,780 25 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650457 นางสาวธารีย์ ชัยนิลพันธุ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650465 นางสาวนิติ ทองดีงามเลิศ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650473 นางสาวพรรนิภา ชายขุนทด XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514650490 นายศุภักษร ธรรมศักดิ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650503 นางสาวหฤทัยทิพย์ ทองศิริ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514650511 นางสาวอริญชยา บุญประสาน XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652069 นายณัฐนันท์ ภัทรวินเดโชพัฒน์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652077 นางสาวนารา อ่ำศรี XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 13,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652085 นางสาวภัทรวรินทร์ เครือโสม XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 13,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652093 นางสาวภูษณิษา งามพลกรัง XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652107 นางสาววันวิสาข์ สว่างดี XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514652123 นางสาวพนิตพิชาภัสส์ พินทะภูวงศ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 40,890 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517650164 นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 85,157 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517650440 นางสาวปิยนุช โพธิ์แก้ว XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) 89,957 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700039 นายชนกนันทน์ จุฬาจารุวงศ์ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700047 นายชยพล ปิ่นทอง XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700055 นางสาวนิราภร สืบวงค์ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700063 นางสาวพรหมพร เงินเจือ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514700080 นางสาววาสิตา สถาปนิกานนท์ XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700098 นางสาวศวิตา ภู่ทอง XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514700101 นางสาวอริสรา สุขขา XG01 เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 23 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514700136 นางสาวนงนภัส สุบุญสันต์ XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700144 นางสาวพิมพ์ชนก อิงเจริญสุนทร XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปฉบับสมบูรณ์ มีวันที่จบการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514700161 นางสาวอัจฉรา ประยูรคง XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700179 นายอันดา หนูด้วง XG07 การจัดการทรัพยากร (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700021 นางสาวอักษราภัต เฉียดแหลม XG10 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 17,600 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514700187 นางสาวกัญญ์วรา ลอยประดิษฐ์ XG10 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) ขอผ่อนผัน 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนเลิศเกษตร
6514750028 นางสาวขวัญปนิดา จันทร์ตรี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750141 นายปิยะวิชญ์ วุฒิสมบัติ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750168 นางสาวพรไพลิน พ่วงคุ้ม XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750257 นางสาวสิตาพร สิงหเสนี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750265 นางสาวสุภาพร มานพจันทร์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750401 นางสาวชนิตา จุนชยะ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 11 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750036 นางสาวจุฑามาส วีระวงศ์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750044 นางสาวชนิกานต์ สังขาว XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 02 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750079 นางสาวฐิติยา นาคกราย XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750087 นายณัฐนน วิสูตรศักดิ์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750095 นางสาวณัฐวดี ชัยเทพ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750109 นางสาวณัฐวรรณ ฉิมสุข XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750117 นางสาวณิชาภัทร สุภัคพานิชย์กุล XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750125 นางสาวดลญา วันทนัง XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750133 นางสาวนาเดีย ศิริหงษ์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750176 นายพิพัฒน์พน พรจรรยา XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 04 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750184 นายพีระพงศ์ รักชาติ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 11 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750206 นายวศิน ชาญพิทยกิจ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 11 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750222 นายศาศวัต จงดี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750427 นางสาวณัชชา ศรีฟ้า XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 04 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750435 นายปุริมปรัชญ์ จรรยา XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 05 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750451 นายวุฒิชัย วงศ์สาคร XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 04 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750478 นางสาวศศิมาฆ์ สังวริ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 05 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750486 นางสาวสุรีวัล แสงบุญเรือง XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 03 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750494 นางสาวอมริศา ปานแจ่ม XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 03 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750508 นางสาวโยธกา แสนจี๋ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 63,270 03 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750273 นางสาวชญากาณฑ์ จิตร์ชูชื่น XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 26 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750290 นางสาวนันทวัน ปิยะเสถียรรัตน์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750303 นายภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750311 นายวรณัฐ ควบคุม XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750320 นางสาววลัยลักษณ์ โกยชัย XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750346 นายสมบูรณ์ ปากสมุทร XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 23,400 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750354 นางสาวสุธาทิพย์ มีอยู่สามเสน XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750532 นางสาวกรภัทร์ เพ็ญสูตร XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750567 นางสาวฐิติมา สุนทรโอวาท XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750575 นางสาวณรสา หน่ายแก้ว XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750583 นางสาวณัฐมนต์ สินเหล็ก XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750605 นางสาวบวรรัตน์ ธรรมวาจา XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750613 นางสาวบุญสิตา พร้อมพัฒนกุล XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750621 นางสาวมนัสวินี จิรพิพัฒน์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750630 นายอานนท์ คุ้มทะยาย XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 43,980 09 มิ.ย. 2565 เลื่อน ขาดใบรับรองแพทย์ ให้นำส่งผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517750011 MISS LUONG THI THUY HUONG XG68 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เอก บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 35,000 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517750029 นางสาวสัตตบงกช ศรีมณี XG68 เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เอก บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 220,000 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750389 นายภาสกร สาตร์พันธ์ XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 23 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750397 นางสาวเมธาวี ภู่ระย้า XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514750656 นางสาวปัณรส ปัญจะ XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750664 นายพีระพงศ์ ศรีสันติสุข XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750681 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750699 นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 49,380 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514750711 นางสาวอินทุอร ศรีกัสสป XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) 16,500 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800068 นายณัชพล พิทยานรเศรษฐ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800076 นางสาวปัณฑิตา อักษรคง XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 07 เม.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800092 นางสาวรวิญญา นาคงาม XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 08 เม.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800106 นายศุภะเทพ เทพทุ่งหลวง XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800114 นางสาวอินธิรา ประเสริฐสุข XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 28 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800149 นายอกนิษฐ์ บุญสำราญ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 15 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800301 นายปณิธาน พลเสน XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800319 นางสาวศุภนุช รชตะพฤกษ์ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 5,900 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800327 นางสาวบุษกร จั่นสกุล XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 30,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800335 นางสาวปานวาด ไทยชน XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 19 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800343 นางสาวสุภัคคีณี บุญรัตน์ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800351 นายอติวิชญ์ พันธุ์อุดม XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800378 นางสาวปุญญิศา เขม้นงาน XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 09 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514800386 นายพีรพล พลจันทร์ XH03 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800017 นางสาวภาณิชา อรุณแจ้ง XH06 จิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800190 นางสาวจิรปรียา จังพล XH06 จิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800211 พระครูสังฆรักษ์ พสกรณ์ นราปัญญากุล XH06 จิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 08 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514800157 นางสาวปาณิสรา แป้นนอก XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514800165 นางสาวพรณิชา แก้วคูณ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800220 นางสาววิรตา อ่วมมงคล XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 30,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800238 นางสาวศรสวรรค์ แสวงกิจ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 19,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800050 นางสาวสรัญญา มหาวิจิตร XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800246 นางสาวกมลชนก โตอินทร์ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800254 นางสาวคุณาภรณ์ ทิพย์โสตร XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800262 นางสาวธัญยธรญ์ โคตรทอง XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 5,900 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800271 นางสาวพันธิตรา อาจศรี XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800289 นายอนุวัฒน์ สินทวี XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 5,900 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800025 นายธนรัตน์ เข็มกลัด XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 17,600 03 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514800394 นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 5,900 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850014 นายทศพร วงษ์มาก XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 30 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850235 นางสาวรวิกานต์ จิตจักร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 21,990 22 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850871 นางสาวศศิภาส์ ขันติศุข XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850952 นางสาวณัฏฐา เศวตนันทน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850961 นางสาวอินทิรา ศรีสุข XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851126 นางสาวณัฐณิชา สงวนวงษ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850022 นางสาวศุภาวีร์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 29 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850057 นางสาวกรรณิกา ลอยล่อง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 03 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850065 นางสาวกุลธิดา มาลัยแก้ว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850073 นายขจรยศ รณฤทธิพิบูล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 20 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850081 นายชวริน วุฒิเกตุ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850120 นายณัฐพล ประชุมของ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 27 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850138 นางนวิยา อินทร์มี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 28 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850146 นางสาวปาจรีย์ คำพะวงศ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 06 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850154 นางสาวพรทิพย์ คำฟัก XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 01 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850162 นางสาวพรรษา บูรณะพิมพ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850171 นางสาวพัทธนันท์ เยาดำ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 23 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850189 นางสาวพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 24 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850201 นางสาวพัชร์ลิตา กัมพลบวรวัฒน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 28 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850227 นางสาวมีนาวรรณ นิ่มแย้ม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 17 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850243 นายรังสรรค์ ลิ้มกิจประเสริฐ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 22 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850260 นางสาวลักษิกา ถ้ำหิน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850278 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 26 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850308 นางสาววัลรวี คงเสถียรภาพ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 25 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850316 นางสาววิรัญชนา วิทิตปกรณ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 06 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850324 นายศิลาวุฒิ สีชาติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850359 นายอรุษ บุญญะวริศ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 06 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850375 พันจ่าอากาศตรีไกรวิท เจริญชีพ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 02 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850421 นางสาวทัศณีย์ รัศมีเลอเลิศ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850430 นางสาวภีรนุช สุวรรณนิมิตร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850456 นางสาวปิยาภรณ์ ปิยคงคานนท์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 23 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850464 นางศิริกาญจน์ หิรัญสาลี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 09 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850791 นางสาวธารารัตน์ บุญมหามงคล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 23 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850812 นายนาวิน นิลสุข XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850821 นางสาวปนัดดา จันทิม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850847 นางสาวภัทมณ รัศมีแก้ว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514850855 นายภัทรัตน์ รัตนเสถียร XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850910 นายปวเรศ แผ่แสงจันทร์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850928 นายวสุ แสงสุพรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850936 นางสาวเพชรลดา โพธิสรรค์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850944 นางสาวจุมพฏา ขันทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850979 นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850987 นายกรกช ไก่แก้ว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850995 นายกรพรรณ ศุขเฉลิม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851002 นางสาวกสมา พันธุ์ชื่น XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851011 นางสาวกัณภร ธนะวิกสิท XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851037 ร้อยตรีหญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851045 นางสาวชลดา อนุกูล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851053 นายชัชชม สังข์ทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851088 นางสาวณฐมน พุทธสุวรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851096 นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851100 นางสาวณัฏฐนิช สังหิตกุล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851118 นางสาวณัฐชยา เชิดชู XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851142 นางสาวณิชารีย์ เกิดแสง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851151 นายตุลาชัย วีรสุนทรสกุล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851169 นางสาวทัศนีย์ ปวรวรรฒน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851177 นางสาวทิรงรอง ดิเส็ม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851185 นายธนพล เกตุพันธุ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851193 นางสาวนิตยา รอดพังเทียม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851207 นายบุณยกร อุทัย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851215 นายประพันธ์ จันโท XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851231 นายพิชเญศ ศรีแจ้ง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851240 นายภาคภูมิ รอดภัย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851258 ว่าที่ร้อยตรีวัชรภัทร จันทนธนบดี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851266 นายวุฒิภัทร คำพิทักษ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851282 นายศุภราช บุญเจริญรุ่งเรือง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 45,990 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851312 นางสาวสุภัคพรรณ มีประพันธ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 15,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850383 นางสาวชิดชนก จันทาทับ XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,990 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850391 นางสาวณัฎธิณี พร้าเพรียง XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,990 23 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850413 นางสาวรินรดา แลสุภา XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,990 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514851444 นางสาวกันตา ธนาวัฒนาวุธ XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,790 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851452 นางสาวนนทิชา จรตพืช XH62 จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 52,990 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850561 นางสาวธนันยรัชฎ์ ศรีทรัพโยทัย XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850588 นางสาวปพิชญา ฉิมอยู่ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 06 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850596 นายพีรณัฐ จิตรโอฬาร XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850618 นางสาวรชาพร ไชยรัตน์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850626 นางสาวรสสุคนธ์ ยอดรัก XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 54,290 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850642 นางสาวอริณย์วภัส เหล่าตระกูล XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 05 ก.ค. 2565 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
6514851363 นางสาวพีรดา พฤฒากรณ์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851371 นางสาวภัทรมน เสริมศิลป์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 61,790 05 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514851380 นางสาววิภัชชา แก้วปานันท์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 21,000   ไม่มารายงานตัว  
6514851398 นางสาวสุภารดี ศักดิ์เอี่ยม XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 21,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851461 นางสาวอรยา ละวรรณา XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 21,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850472 พันโทชาคริต โพธิ์พันธุ์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850481 นางสาวญาณนันท์ สามเพชรเจริญ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 19 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514850529 นางสาววริศรา ศรีบุญสุข XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850537 นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 16 มี.ค. 2565 มารายงานตัว ขาดใบรับรองแพทย์ ให้นำส่งผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6514850651 สิบโทหญิงจุฬารัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850677 นางสาวนภสร ปิติญาณ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850685 นางสาวบุณณดา วาณิชย์จรรยา XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850693 นางสาวบุษรินทร์ อำไพจิตร XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850707 นางสาวปภัฑณิษา เพชรอ่อน XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850715 นายประจวบ หวันวิเศษ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850723 นางสาวปิยะวรรณ วงศ์ศรีเพ็ง XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850731 นายสัณห์พิชญ์ ตรงต่อกิจ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850740 นางสาวสุดาทิพย์ โฉมขวัญ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850758 นางสาวอรทัย เนียมตระกูล XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850766 นางสาวอรวรรณ ศิริ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514850774 นายเจนณรงค์ สมบุญศรี XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 43,090 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851401 นายกษิดิ์เดช วิเชียร XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 14,400 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851410 นายณฐาภพ วิชรศรณ์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 14,400 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514851428 นายเฉลิมพร ภัสมุทร์ XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) โท บข. สังคมศาสตร์ (H) 14,400 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517900012 นางสาวสุภกานต์ แก้วโชติ XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 25 ก.ค. 2565 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
6517900055 นายคชพล จาตุรันต์รัศมี XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 8,600 04 ส.ค. 2565 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
6517900080 MR. SOKHA CHEA XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) ขอผ่อนผัน 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6514900038 นางสาวรัชระพี สุขมาก XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 02 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900046 นายสหภูมิ ตั้งจารุวัฒนชัย XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 04 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900054 นายอัยยรัช ภุชชงค์ XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514900135 นางสาวณัฏฐนิช จิระพันธุ์ XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900143 นางสาวปิยมาศ คำสิงห์นอก XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900151 นางสาวภัทรกัญญ์ กมุทชาติ XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900160 นายสิรวิชญ์ ทรัพย์เอนก XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517900021 นายปรุศก์ สุกใส XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 16 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517900039 นางสาวจุฬารัตน์ เหลาเพิ่ม XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 17 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6517900047 นางสาวนิชาพร เปลี่ยนเที่ยงธรรม XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (ภาคปกติ) เอก บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6517900063 นายรุจธร มณีวรรณ XI18 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ภาคปกติ) ป.บัณฑิตชั้นสูง บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 20 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6517900071 นางสาวศมลวรรณ โรจน์ศิริพรชัย XI18 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (ภาคปกติ) ป.บัณฑิตชั้นสูง บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 25,600 21 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514900020 นายอดิสร ดำอ่อน XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 07 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900062 นางสาวชนิกานต์ ศรีรัตนมงคล XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 7,300 18 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514900071 นางสาวณัฐมน เจียรประภาส XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900089 นางสาวน้ำทิพย์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 16,100 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900097 นางสาวบุรัสรินทร์ อิทธิสริยานนท์ XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 20 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514900101 นางสาวปัณฑารีย์ สิทธิอังกูร XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6514900119 นางสาวมณีรัตน์ สว่างเกียรติกุล XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 07 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6514900127 นางสาวโมนา ยาหลง XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ) โท บข. สัตวแพทยศาสตร์ (I) 21,700 24 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515000308 นางสาวจุฑารัตน์ กาญจนพรหม XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000316 นางสาวธมลวรรณ นาคเป้า XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000294 MISS HIND ABIBI XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน   มารายงานตัว รอเอกสารVISA
6515000324 นางสาวปิญชาน์ ขวัญดี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000332 นายพงศกร เครือแวงมล XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000341 นางสาวพิมพ์สิริญา ศรีหล้า XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000359 นางสาวรัชนก คงชุ่ม XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518000040 MR. ALFRED ELIKEM KWAMI AFEDZI XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6518000058 นายเอกภพ อรุณมาศ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 25,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000022 นางสาวมณฑิชา ถุงเงิน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515000227 นายตระกล รัตนสำอางค์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000235 นางสาวนิชานาถ ไม้จันทร์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 08 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515000243 นางสาวพิมพ์วรีย์ เจริญสินธุ์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000251 นางสาวภาวดี ก่ออมรทรัพย์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000260 นางสาวรัชดี นิวงษ์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 7,300 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000278 นางสาวศิริประภา จิตโมลีรัตน์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000286 นางสาวศุภาพิชญ์ สมบูรณ์ยิ่ง XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000014 นางสาวกิตติยา ขุนไชย XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 37,800 22 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515000031 นายกรีณติ ชวนเจริญ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000120 นางสาวกลอยทิพย์ สุทธิสารรณกร XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,700 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000138 นางสาวกุลิสรา บุญสกุลโสภิต XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว โครงการเรียนล่วงหน้า
6515000146 นางสาวนนทพร หล่อเรืองศิลป์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 7,300 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000154 นางสาวนิชดา ตู้จินดา XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 7,300 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000049 นางสาวชนาธิป ลาวัณย์วิสุทธิ์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 37,800 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515000171 MISS ANH LUU HOANG NGUYEN XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน 21 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6515000189 นางสาวปภาวริน หล่อลีฬหา XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 37,800 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000197 นางสาววรดา พฤกษวานิช XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 7,300 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515000201 นางสาวเจริญรัตน์ นาทะทอง XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 7,300 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515000103 MISS RENI DYAH ANOM MULATI XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ทุนAI
6515000111 MISS SITI ZAKIYYAH INDILLAH SYARIFUDDIN XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) ขอผ่อนผัน 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
6518000031 นายเกษมสันต์ สารภี XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคปกติ) เอก บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 25,600 11 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515050089 นายณฐภพ ศรีวลัย XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 15,000 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515050097 นายพัชรพงศ์ จึงธีรพานิช XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515050101 นางสาวพัชรินทร์ ขจรมงคลกิจ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 07 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515050119 นางสาวพัทธนินทร์ เกียรติศิลปิน XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050127 นางสาวพิมวริณ เลิศก่อกิจ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 15,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050135 นางวิไลรัตน์ เฉลิมศรีศิริ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050143 นางสาวศริณ จันทิพย์วงษ์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050151 นายอภิชาติ ส่งศักดิ์เสรี XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 15,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050160 นางสาวอัญชิสา กรรภิรมย์ XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) ป.บัณฑิต บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 44,890 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050011 นายกลวัชร แดงประไพ XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 21 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515050020 นางสาวกัลย์สุดา ศรีวารี XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 27 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515050038 นางสาวขวัญชนก เจริญสันติสุข XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 20 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515050054 นางสาวนวพร มัคสมุทร์ XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 16 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515050062 นางสาวสิวินีย์ ยงค์ไพบูลย์ XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 17 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515050178 นางสาววิชุนันท์ ลีวรรณ์ XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 17,900 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050275 นางสาวพนิดา ดวงจันทร์ XK68 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 53,540 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050071 นางสาวสาวิตรา ปัญญาวัฒชิโล XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050194 นายกันตภณ สรไชยสัมฤทธิ์ XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050208 นางสาวกุลทรัพย์ สาระ XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050224 นายปภาวิน ศิริโพธิ์ XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050232 นางสาวปองปรัชญ์ รักษ์เกริกก้อง XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050259 นางสาวรวีพร สิงห์กวาง XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 62,780 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515050267 นางสาววิสิฐกาญจน์ วิจิตรพงษา XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 21,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6595050013 นางสาวจารียา แช่มสิงห์ XK69 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บข. อุตสาหกรรมเกษตร (K) 33,500 28 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100183 นางสาวนุชนาฎ กันมา XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 5,900 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100133 นางสาวจิดาภา ตั้งดิลกธนากุล XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100035 นางสาวชรินทร์รัตน์ อรุณรัตน์ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 02 พ.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100043 นายทฤษฏี ทั่งจันทร์ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 08 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100051 พระมหาพลวัฒน์ เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 01 เม.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปฉบับสมบูรณ์ มีวันที่จบการศึกษา ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515100060 นายมาฆพล บางยี่ขัน XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100167 พระมหาสมคิด เลื่อนแก้ว XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100095 นายณพิชญ์ ลาภอิ่มทอง XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 21 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100109 นางสาวนพรัตน์ ต้นชมภู XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 22 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100117 นางสาวสินีนาฏ เทพบุญ XL02 ปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100256 นายยุทธิชัย อุปการดี XL04 ภาษาไทย (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100299 MISS JIAXIN ZHANG XL04 ภาษาไทย (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 32,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100302 MR. RONGZHI DENG XL04 ภาษาไทย (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 32,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100311 MR. WANXIN LAI XL04 ภาษาไทย (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 32,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100206 นางเอื้อมพร ทิพย์เดช XL04 ภาษาไทย (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100019 MISS CHUNLI LI XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 60,700 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100027 นายพลัฏฐ์ พงษ์ศิลา XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 18 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100248 นางสาวสุคนธา จุลละนันทน์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100264 MISS BING BING LIANG XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 10,900 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100272 MISS XI KONG XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 10,900   มารายงานตัว  
6518100010 นายพันแสง วีระประเสริฐ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 37,200 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100028 นางสาวเบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 20 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100036 นางสาวเมธินี สุนทรวิภาต XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 7,100 25 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100044 MRS. CHEN JIAQIAN XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100   มารายงานตัว  
6518100052 MISS LI XIUHONG XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 23 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100079 MR. MAO RAN XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 73,200 30 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100087 MR. WANG HONGREN XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 19 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100150 นางสาวจิดาภา อมรางกูร XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100168 นายธวัชชัย ชัยชนะกิจพงษ์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100176 นางสาวพรรณทิพา จันทร์เพ็ง XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100184 นางมัสยามาศ ชัยชนะกิจพงษ์ XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 21,100 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100192 นางสาววรรณรัตณ์ มหาธาราทอง XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 23,200 06 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518100214 MRS. DECAN LI XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100222 MRS. DONGDONG QIN XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100231 MISS XING FU XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100249 MISS YUJIAO MA XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100257 MR. SIYUAN CAO XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 34,100 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100265 MRS. TIANYANG ZHOU XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518100273 MR. ZUMIN YAO XL11 ภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 39,100 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100329 นายณัฐกมล ถินกะไสย XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100345 นายดนู ลิ้มอุดมพร XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100353 นางสาวพรรณดา เดชะคุปต์ XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100361 นางสาววศินี อินทร์งาม XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100078 นางสาวขวัญนที โชคลือชัย XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 01 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100094 นางสาวนภสร สมเสียง XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 31 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100108 นายพลภัทร แพถนอม XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 28 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100116 นางสาวภัทรวรินทร์ ออไอสูนย์ XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 30,700 05 เม.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100124 นายรัฐศักดิ์ อรชร XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 22 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100132 นายวรรณสิงห์ สิงห์ห่วง XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100141 นางสาวเกศินี ศาสตรวาหา XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515100191 นางสาวชลธิชา กฤตยาจรรโลง XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 09 มิ.ย. 2565 เลื่อน หนังสือยินยอมไฟล์ไม่สามรถเปิดได้ ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6515100213 นางสาวธนัชภรณ์ พวงทอง XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515100221 นางสาวสุจิตรา อ้อมนอก XL13 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,600 15 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515150199 นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 16,700 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150202 นางสาวชลธิชา ประชุมรัตน์ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 16,700 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150229 นางสาวปทิตตา ศิริพรหม XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 16,700 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518150017 นายกันติทัต การเจริญ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 23,400 05 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518150025 พันตรีหญิงฉัตรแก้ว ยุวพรม XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 70,000 06 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6518150033 นางสาวรุ่งทิวา สุภานันท์ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 23,400 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518150041 นายวิริยวิศศ์ มงคลยศ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 70,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518150050 นางสาวอนุสรา ศรีวิระ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บข. มนุษยศาสตร์ (L) 70,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150059 นายณัฐพงษ์ คำมั่น XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 56,000 24 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515150377 นางสาวตริยาภรณ์ นาคชำนาญ XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 67,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150393 นางไทรทอง ชาวบ้านกร่าง XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 22,400 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150237 นางสาวจิราภรณ์ ลาภวิบูลย์สุข XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150253 นางสาวนิภาภัทร เข็มทอง XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,980 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150261 นางสาวปัญญาพร เวชพัฒน์พงษ์ XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,980 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150270 นางสาวปาจรีย์ ปิยะไพศาลสกุล XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,980 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150288 นางสาวยุวดี วรรณมูล XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150296 นายวัชรินทร์ อังฉกรรจ์ XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150318 นางเสาวนีย์ ศรีเศรษฐา XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150326 MISS JING LIAN WEI XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400   มารายงานตัว  
6515150334 MISS JINGJING BAO XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,980   มารายงานตัว  
6515150342 MISS LI WEI ZHANG XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150351 MISS RUI HUANG XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,400 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150369 MRS. XUEHUI GUO XL67 ภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,980 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150016 นางสาวชญานิศ แก้วประเสริฐ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 28 มี.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515150024 นางสาวนพรัตน์ จินตวร XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 12 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515150032 นางสาวลภัสรดา เฟื่องฟุ้ง XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 29 มี.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515150041 วรกานต์ โพธิ์จันทร์ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 12 ก.ค. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515150067 นางสาวชนิตา สุขวิชชัย XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150075 นางสาวธนมาศ มีมาก XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 16 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ใช้ฉบับทางการ ไม่มีวันที่จบการศึกษา ต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515150091 นางสาววรรณิดา กอเงินกลาง XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150105 นางสาวจิระประภา นิมานะ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150113 นางสาวชัชรินทร์ จุลวรรณ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150121 นางสาวณัฐณิชา ชุมเพ็ชร์ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150130 นายธนวัฒน์ ธัญลวะณิชย์ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150156 นางสาวพรรณปพร สุขบาง XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 51,765 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150164 นายพีชะ โชติช่วง XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515150181 นายศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ XL68 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) โท บข. มนุษยศาสตร์ (L) 17,300 14 มิ.ย. 2565 เลื่อน เอกสารทรานสคิปไม่ครบ 2 แผ่นต้องนำส่งเอกสารผ่านอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515300018 นางสาวกัลยกร เกตุมาโร XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300042 นายธนดล นิยมธรรม XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 30,700 05 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515300069 นางสาวปัญญวีร์ พรหมเสนา XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300077 นางสาวพิชญาภา จันทร์ศิริ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300085 นายภาสวิชญ์ โชติยานนท์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300093 นางสาววรินยุพา สายทอง XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300107 นางสาวศุภนิดา แสงหาญ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300115 นางสาวสุธาสินี กุศลชู XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300123 นายสุวพิชญ์ แซ่จิว XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 5,900 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300131 นางสาวเมธาวี จันทรพลพันธ์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300158 นางสาวฉันท์ชนก ฐานานุกรม XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300166 นายณัชพล ศรีรัตน์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300174 นางสาวนภัสสร ศรีวิเชียร XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 01 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515300182 นางสาวศรีกานดา แสงพายุ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300191 นางสาวศศิธร จุฑมาตยางกูร XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300204 นางสาวสุพรรณิการ์ บุญโนทก XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 30,700 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300212 นายกฤตชนิศ เชื้อแก้ว XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300221 นางสาวกิตติยา สุขสำราญ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 5,900 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300239 นายจิรทีปต์ เสนาพิทักษ์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300255 นายชิษณุพงษ์ เทพสาร XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515300263 นายณัฐพล หุ่นศรีงาม XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300280 นายณัฐวัชร เลี่ยวไพโรจน์ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300301 นางสาวธัญรดี ตัณฑโกศัย XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 27 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515300310 นายนราดล มานะสกุลกิจ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 27 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300328 นางสาวมัญชุนิตย์ เสาว์ทองหยุ่น XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 15 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6515300336 นางสาววิรัลพัชร บุญส่งประเสริฐ XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515300344 นางสาวเบญจมาศ ผ่องศรี XN01 บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 17,600 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350805 นางสาวกมลเนตร พ่วงลา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350830 นายกัมพล จิราวรรธนะ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350856 นายฉัตรวรา ฉ่ำตาก้อง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350872 นางสาวชนกชนม์ อินทเชตุ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350899 นายณธีพัฒน์ โรจนเรืองไชย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350911 นางสาวณัฐชวนันท์ แสงเทพ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350937 นางสาวณิชาภา คันธกมลมาศ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350953 นางสาวณิชารีย์ หาญแสวงสิน XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350961 นางสาวทัชมน ศรีสำราญ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350970 นายธงชัย บุญเกิด XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350996 นายธนภพ อารยชาติสกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351003 นางสาวธนวรรณ บุญศรีพรชัย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351011 นางสาวธีรัชญาดา สุดโสม XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351038 นางสาวพิมพ์ธีรา ทรัพย์สมบูรณ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351046 นางสาวภัทรสุดา รจนากร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351054 นายภาณุวัส ผ่านอ้น XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351062 นางสาวภาวดี เส็งเจริญ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351119 นายศรัณย์ บรรเทิงทรัพย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351135 นางสาวศิริวรรณ วิใจคำ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351151 นางสาวสมปอง ฤกษ์พิชัย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351160 นางสาวสุรีรัตน์ ทองศักดิ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351178 นายสุเมธา สง่าศิลป์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351186 นายอภิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351208 นางสาวอสมาภรณ์ ภู่สอง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351224 นางสาวอิสรีย์ สิริจารุโรจน์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351241 นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเลิศ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351267 นางสาวกนกพร บุญศิริรุ่งเรือง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351283 นางสาวชนนเนษฎ์ สุดรัก XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351305 นายชนมภูมิ ประเคนรี XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351348 นางสาวหฤทัย นันทะวงศ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351364 นางสาวไอลดา อาระยะกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351381 นางสาวกัญญ์พรรธน์ มีทรัพย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351402 นางสาวจงรักษ์ สุทธไชย XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351429 นางสาวจารุนันท์ นักรำ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351461 นายจีราวัฒน์ ดอกไม้ศรีจันทร์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351470 นางสาวญาณิศา ชิณวงค์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351496 นางสาวณัฏฐ์พิมล เพื่อนฝูง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351518 นายณัฐพงค์ ปุกคำ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351534 นายนพพล ชินาธิวร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351569 นางสาวนวพรรษ บุญเกิด XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351577 นางสาวนันทิชา นำชัยเสริมสุข XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351615 นางสาวพัชริญา กิมาวหา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351623 นางสาวพัทธนันท์ พฤกษ์สุนทร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351631 นางสาวพิมพ์ชนก นิมิตชัยกิจกุล XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351674 นางสาววรางคณา รุ่งเรือง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 09 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351691 นางสาววราภรณ์ ธรรมเกตุ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351712 นางสาวศศธร แน่นอุดร XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351721 นางสาวศุภกานต์ ศริพันธุ์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351739 นางสาวสลิลทิพย์ พุฒิวณิชย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351763 นางสาวหมู คงราษี XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351780 นางสาวอรชพร ศรีพรมใต้ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351801 นางสาวอัญชิษฐา คำวิเศษ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352336 นางสาวกิ่งแก้ว คำเรือง XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 02 ก.ค. 2565 มารายงานตัว  
6515352344 นางสาวชุลีพร พรพงษ์สุริยา XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 20,000 30 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352352 นางสาวณัฐจิรา เหมะ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 30 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352361 นายภัทร์ศักดิ์ ศุภกรพิชาญ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 28 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352379 นางสาวสุภัชญา ทองรมย์ XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 60,000 29 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351925 MISS DIMPLE DAHAL XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 14 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352263 นางสาวอาทิตยาพร สายคำวงษ์ XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352280 นางสาววนัสธนันท์ รักษ์จำรูญ XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 125,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6518350016 นางสาวณิชชยากานต์ คชมาส XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บข. บริหารธุรกิจ (N) 210,000 19 มิ.ย. 2565 เลื่อน ต้องนำส่งทรานสคิปป.ตรีฉบับสมบูรณ์และเอกสารป.โท ทั้งหมดที่มี ผ่านทางอีเมล์ fgrasak@ku.ac.th
6518350032 นางสาวปวีณา เข็มจัด XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บข. บริหารธุรกิจ (N) 70,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350406 MISS CHIH-HAN LIU XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350414 เรืออากาศโทหญิงกัญญณัฐ ปวนะฤทธิ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350422 นางสาวจนัญญา ตั้งจิตเจริญ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350431 นายจุลเทพ สาระพัด XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 16,700 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350449 เรืออากาศโทหญิงจุไรวรรณ ชื่นงาม XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350457 นางสาวดาริกา แซ่โง้ว XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350481 นางสาวนิชญาพัทธ์ วัฒนารัชตะพัชร์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 16,700 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350490 นางสาวปัทมาภรณ์ เกาทัณฑ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350503 นางสาวปาณิสรา ปิตวงษ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350511 นายพงศกร แก้วเสมา XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350520 นายพัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 07 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350538 ร้อยตำรวจโทหญิงพิชชาภา ทรัพย์สมบูรณ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350546 นายพิทยาธร ทองธรรมชาติ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350554 นางสาวพิมพ์พิยดา อัครเมธายุทธ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350562 ร้อยโทภูมิพัฒน์ พิทักษ์ดำรงกุล XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350571 พันโทวรชาติ บ้างย่อง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350589 นางสาววรรณิษา มะณีแสง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350597 นางสาววริษา อุ่นศรี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350601 นางสาววันทนีย์ เจริญทรัพย์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350619 นายวีรวัชร์ ธนิพัฒน์วรกิจ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 11 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350627 นางสาวศิวพร พุ่มพวง XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 16,700 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350635 นางสาวศุภาพิชญ์ วัฒนกิจศิริสกุล XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 16,700 08 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350643 นายสมหวัง อินทะบัวศรี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350651 ร้อยตรีสิริเวช รอดสวัสดิ์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 16,700 09 มิ.ย. 2565 เลื่อน ขาดบัตรข้าราชการ/คำสั่งแต่งตั้งยศ ให้นำส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์fgrasak@ku.ac.th
6515350660 นางสาวสุภาวดี คำมูลมี XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 13 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350678 นางสาวอรณัส แดงอินทวัฒน์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 10 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350694 นายโตมร ดอนศรีจันทร์ XN64 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 50,000 12 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350252 นางสาวกรรณิการ์ บุญถึง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350261 นายกานต์ แก้วพันธุ์พงศ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350279 นายชัชวุฒิ เลิศชัยกุลเสถียร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350287 นายณัทกวินท์ นิลทัพ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350295 นายนวพล จันทร์เพ็ญ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350309 นายภัทรพงศ์ ไตรสรณกุลชัย XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350317 นายมนูญ เอื้อเฟื้อ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350325 นางสาวรัชดาภรณ์ สมัญญา XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350333 นายวิทวัส เทศสุวรรณ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350341 นางสาวศิริวรรณ สุทธิช่วย XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350350 นายศิววงศ์ ทองส่งโสม XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350368 นายสารัช วินิชาคม XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350376 นางสาวสุชาดา แสนสุวรรณ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350384 นางสาวสุพิชชา วิริยะโพธิ์ชัย XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515350392 นางสาวอารียา สมบูรณ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 24 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351933 นางสาวกนกวรรณ แตงไทย XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 16 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351941 นายกรวิชญ์ บุญเมือง XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351950 นายกรวุฒิ นิธรรม XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351968 นางสาวกุลรดา เบญจพรหม XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351976 นางสาวขจิตธรรม ยังสุข XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351984 นางสาวจิรชฎา กลิ่นหอม XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515351992 นางสาวชนิกานต์ วังนุราช XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352000 นายฐิติพันธุ์ เปสลาพันธ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 20 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352018 นางณฐอร อินทราวิชกุล XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352026 นายณพงศ์ เริงฤทธิรงค์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352034 นายณภัทร สิพกิจ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352042 นางสาวณัฐณิชา ศรีวัฒนา XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352051 นายณิพิชฌณ์ มาแฮ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 18 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352069 นางสาวตวงทอง มุสิกพันธ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352077 นางสาวธนสร เชตุพงษ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 17 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352085 นางสาวธิตินาถ อินแช่มชื่น XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 มารายงานตัว  
6515352093 นางสาวนพนิต วิภูษิตวรกุล XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บข. บริหารธุรกิจ (N) 90,000 19 มิ.ย. 2565 เลื่อน ไม่ลงนามในหนังสือยินยอม ต้องนำส่งเอกสารฉบับใหม่ทางอีเมล์fg