รายชื่อนิสิตที่เข้ารายงานตัว ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ปริญญา วิทยาเขต คณะ สาขา โครงการ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล ค่าธรรมเนียม ยืนยันข้อมูล รายงานตัว หมายเหตุ
โท บข. เกษตร (A) XA01 กีฏวิทยา ภาคปกติ 6314100631 MR. CHANLY YAN ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA01 กีฏวิทยา ภาคปกติ 6314100283 นางสาวกานต์รวี แสงทอง 19,700 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA01 กีฏวิทยา ภาคปกติ 6314100798 นายณัฐพนธ์ จันทชิด 18,050 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA01 กีฏวิทยา ภาคปกติ 6314100801 นางสาวณัฐริกา สีขาว 6,100 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6314100241 นางสาวชนิกานต์ เคี่ยมทองคำ 19,700 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6314100259 นางสาวปิยะพร เสาวรัติธาดา 19,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6314100470 นายธภัทร ธรรมแก้วมณี 19,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6314100488 นางสาวพศิกา ธาราศานิต 19,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6314100771 นายอภิวัฒน์ คงเกตุ 18,050 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6317100071 นายปพนพัธน์ พลานุสนธิ์ 7,300 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6317100080 นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 7,300 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
เอก บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6317100098 นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย 21,760 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6317100039 นายจักรกฤษณ์ ทองคำ 23,600 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA02 คหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 6317100055 นางสาวอุมาพร มีเดช 23,600 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100011 นางสาววิรญา สมอาษา 19,700 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100500 นายณัฐพงศ์ วรพจน์ 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100518 นางสาวธิดาพร ชุ่มเสนา 19,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100526 นางสาวธิดาพร ภู่กลั่น 19,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100534 นางสาวปนัดดา ปัดสุวรรณ 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100542 นางสาวภัคนันท์ ณัฎฐาหฤษฎ์ 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100551 นายภาสกร อินทรโชติ 18,050 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100577 นางสาวสุภาวดี เกิดบัวทอง 19,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100585 นายอันดามัน อุชชิน 19,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6314100780 นางสาวปิยะมาศ คำเหมา 18,050 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA03 ปฐพีวิทยา ภาคปกติ 6317100063 นางสาวกรุณา พุ่มทรง 23,600 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100330 นายณัฐวุฒิ ชูเดชา 19,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100348 นายติณห์ ชัยสิริเจริญพันธ์ 19,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100356 นางสาวภาพิช โพธิ์นิล 19,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100640 นางสาวต้นกนก ทัศนวงศ์วรา 18,050 24 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100658 นายธัชชัย จงมนตรี 18,050 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA05 พืชสวน ภาคปกติ 6314100666 นายศิวกร โชครัศมีหิรัญ 18,050 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA06 โรคพืช ภาคปกติ 6314100038 นายนัทธชัย วรรณทิม 19,700 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA06 โรคพืช ภาคปกติ 6314100615 นายศุภฤกษ์ ลิ้มดลธรรม 18,050 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA06 โรคพืช ภาคปกติ 6314100623 นายเสกข์สิทธิ์ เฉลิมประดิษฐ์ 19,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA06 โรคพืช ภาคปกติ 6314100674 นายอรรจน์ปกรณ์ วิจิตรพันธุ์ 18,050 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA07 ส่งเสริมการเกษตร ภาคปกติ 6314100721 นางสาวจรีภรณ์ มณีนาค 6,100 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA07 ส่งเสริมการเกษตร ภาคปกติ 6314100739 นางสาวจุฑามาศ เหมืองหม้อ 18,050 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA07 ส่งเสริมการเกษตร ภาคปกติ 6314100755 นายเจษฎา จารุชาต 18,050 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6314100291 นางสาวพัทธ์ธีรา กว้างเรืองฤทัย 18,050 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6314100305 นายอชิตพล ยิ้มพิน 19,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6314100763 นางสาววรกมล ทองมาก 18,050 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6317100110 นายธนาธิป ทาปลัด 21,760 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6317100012 นางสาวชลลดา ทรงนิรันดร 23,600 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA23 พืชไร่ ภาคปกติ 6317100021 นายอนรรฆพล บุญช่วย ขอผ่อนผัน 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนสวก.
โท บข. เกษตร (A) XA28 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 6314100267 นางสาวอัญธิกา บุญเลา 19,700 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA28 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 6314100593 นางสาวณัฏฐณิชชา ง้าวกาเขียว 19,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA28 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 6314100682 นายพูลศักดิ์ ตรีวัย 6,100 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA28 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 6317100047 MR. TOLA KA ขอผ่อนผัน 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนSEARCA
เอก บข. เกษตร (A) XA28 สัตวศาสตร์ ภาคปกติ 6317100101 นางสาวสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์ 21,760 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร ภาคปกติ 6314100313 นายธนิสร ทับผึ้ง 19,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร ภาคปกติ 6314100691 นายธนกร พรมโคตรค้า 18,050 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร ภาคปกติ 6314100704 นายพงศธร โชติวีระกุล 18,050 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร ภาคปกติ 6314100712 นายภูธดล รัตนพรนภัส 18,050 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100062 นางสาวจารวี พิมพ์เพชร 19,700 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100071 นางสาวจิราพร ธรรมะ 19,700 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100101 นางสาวปภัสรา โพธิสมภรณ์ 19,700 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100119 นางสาวปริตา น้อยสำราญ 19,700 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100127 นางสาวพัชรวรรณ คงเกษม 19,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100151 นางสาวภาวิณี กิ่งก้าน 19,700 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100160 นายมงคล กำประสิทธิ์ 19,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100178 นางสาววรางคณา แย้มสอาด 19,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100208 นายสุพจน์ โกเมนเอก 19,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100216 นายสุวัจน์ พันธุ์เสือ 19,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100232 นายอิสระ เพียรขุนทด 19,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100364 นายจิตตภณฑ์ วาเพชร 19,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100399 นายธนกร วิชัยวงษ์ 19,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100402 นายธนาณัติ สอนเฉลิม 19,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100411 นายปวิช สรษดานันท์ 19,700 14 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100429 นายพงศกร จ๋วงพานิช 19,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100437 นางสาวพิณทิพย์ ขุนศรี 19,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100445 นางสาวรพีพรรณ เข็มเพ็ชร์ 19,700 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100453 นางสาวสุวพิชญ์ วิสีปัต 19,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100461 นางสาวเมวดี บัวบุญ 19,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100046 นางสาวกานดา เมตตาวิหารี 19,700 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100054 นางสาวกุลธิดา ศิลมั่น 19,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100097 นางสาวณัฐธิดา สังวาลย์วงษ์ 19,700 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100135 นางสาวพัชรานันท์ นิยมทรัพย์ 19,700 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100186 นางสาวสิรินภา เตชนันท์ 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100194 นางสาวสุปรีย์ยา เทพรักษ์ 19,700 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100372 นางสาวชัญญา ปลื้มใจ 19,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม ภาคปกติ 6314100381 นางสาวณหทัย สิงหเสนี 19,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA61 เกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ 6314150124 นางสาวเอมิลี่ คัทซึตะ 20,900 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA61 เกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ 6314150132 MR. HAKKAM SINGH HARPAL SINGH 77,541 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150019 นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล 62,300 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150027 นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์ 62,300 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150043 นางสาวจุไรพร สอนวงษ์แก้ว 56,070 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150051 นางสาวพิไลพร ทับเปีย 62,300 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150060 นางสาวอรอนงค์ กาฬสมุทร 56,070 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150078 นางสาวเกศสุรีย์ เปียงสืบ 62,300 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA62 ส่งเสริมการเกษตร ภาคพิเศษ 6314150191 นางสาวสุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์ 56,070 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150086 นางสาวขนิษฐา นิยมวงศ์ 45,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150094 นายณัฐพล พลผอม 45,000 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150108 นายธมกร คุณวรานนท์ 45,000 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150116 นางสาวลลิตา โอษฐ์จันทร์ศรี 45,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150159 นายปฎิภัทร สิงห์ปัน 15,000 08 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. เกษตร (A) XA63 คหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314150167 นางสาวพิมชนก รุ่งไหรัญ 15,000 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA64 เกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ 6317150010 นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ 58,696 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เกษตร (A) XA64 เกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ 6317150028 นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ 58,696 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB01 การจัดการประมง ภาคปกติ 6314200296 นางสาวกิตติกาญจน์ ขุนพรหม 18,050 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB01 การจัดการประมง ภาคปกติ 6314200300 นางสาวทัศไนย ประดิษฐสุวรรณ์ 18,050 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ 6314200032 นางสาวรวิวรรณ ลิมป์วชิรคม 19,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ 6314200164 นางสาวจุฑาทิพย์ โพนสุวรรณ์ 19,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ 6314200172 นางสาวชลิลฎา แก้วทอง 18,050 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ 6314200181 นางสาวณัฏฐณิชา ตรีบำรุง 18,050 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB04 วิทยาศาสตร์การประมง ภาคปกติ 6314200016 นางสาวพัชราภรณ์ ธันวงศ์ 19,700 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB04 วิทยาศาสตร์การประมง ภาคปกติ 6314200113 นางสาวสุนิศา กุมพาภัติ 19,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB04 วิทยาศาสตร์การประมง ภาคปกติ 6314200431 นางสาวกัญญาณัฐ สุดจิตร์ 18,050 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200041 นางสาวณิศรา ปติพัตร ขอผ่อนผัน 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนKU-OUC Dual Degree Program
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200059 นายธนวัฒน์ ชมสาคร 19,700 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200202 นางสาวนลินี รักวงศ์ 19,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200440 นางสาวนวรัตน์ นิคมประศาสน์ 18,050 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200458 นายปวรปรัชญ์ อิ่มละมัย 18,050 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200466 นายศรัณย์ วงษ์อารี 18,050 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ 6314200474 นางสาวอมลวรรณ อ่วมงามทรัพย์ 18,050 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปกติ 6314200121 นางสาวกรกนก กระแสร์ 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปกติ 6314200130 นายณัฐพงษ์ จันทราช 19,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปกติ 6314200148 นายธิติ เพชรธำรงชัย 19,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200326 นางสาวอชิรญา ขำเหล็ง ขอผ่อนผัน 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200334 นางสาวกุลธิดา หนูเขียว ขอผ่อนผัน 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200342 นางสาวนริศรา อยู่สวัสดิ์ ขอผ่อนผัน 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200351 นางสาวภวิษย์พร ดาโอภา ขอผ่อนผัน 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200369 นายวรวิช เธียรปรีชา ขอผ่อนผัน 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200377 นางสาววันวิสาข์ ยวงใย ขอผ่อนผัน 06 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200385 นางสาวศฤนพรรณ กกอู่ ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200393 นางสาวศิริพร บุตรศิริ ขอผ่อนผัน 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200407 นางสาวสิริวิมล แสงสุริศรี ขอผ่อนผัน 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200415 นางสาวอรจิรา ก่อบุญ ขอผ่อนผัน 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
โท บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6314200423 นางสาวแพรวา คงมีผล ขอผ่อนผัน 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0601.9/1562 วันที่30/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากรอทุุนรัฐยาลจีน (Dual Degree)
เอก บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6317200017 นายกรินทร์ สว่างเดชารักษ์ 21,760 18 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ประมง (B) XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี ภาคปกติ 6317200025 นายพิชชา ล้ำเลิศเดชา 21,760 18 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300070 นางสาวเกศนีย์ เทือกตาทอง 19,700 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300142 นายคมชาญ จู้ทิ่น 18,050 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300151 นายปลื้มปีติ งึ้มนันใจ 19,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300177 นางสาวพิชญาภัค สุริวงค์ 19,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300185 นางสาวสโรชา เที่ยงธรรม 19,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300193 นางสาวณัชชา ดำเม็ง 19,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6314300321 นางสาวศุภาวดี ผลทิพย์ 18,050 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6317300038 นางสาวอัมพรพิมล ประยูร 23,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วนศาสตร์ (C) XC06 วนศาสตร์ ภาคปกติ 6317300011 นางสาวอุไรวรรณ หันช่อ 23,600 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300096 นายคณิน สะบาย 19,700 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300100 นางสาวนิรชา สุขยวง 19,700 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300126 นางสาวผุสชา เต็นประโคน 19,700 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300215 นางสาวกฤษฎาพร ศรีเสน 19,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300223 นายธนวัฒน์ การพร้อม 19,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300231 นายสกนธ์ ฮะมงคล 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300240 นายอลงกรณ์ อะมะระกุล 19,700 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300258 นายปฏิภาณ วะลาพุทธ 19,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาคปกติ 6314300266 นายคชาวุฒิ ศรีพระยา 19,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาคปกติ 6314300088 นายธนากร สะโมทาน 19,700 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาคปกติ 6314300304 นายณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ขอผ่อนผัน 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนหน่วยงานต้นสังกัด
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาคปกติ 6314300312 นางสาวสวรส จันทนู 19,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาคปกติ 6314300347 นางสาวอารยา รอดเสน 18,050 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วนศาสตร์ (C) XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาคปกติ 6317300020 นางสาวจักรวิดา จันทนวรางกูร 23,600 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300011 นายอานุภาพ จันทร์ลอย 19,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300029 นางสาวณัฐฐินี ศิริจันทร์ 19,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300037 นายศิวัช รัตนศิลา 19,700 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300045 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิตพยา 19,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300053 นายอันดามัน จันทร์ขาว 19,700 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300061 นางสาวแพรไหม ไชยสมบูรณ์ 19,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300274 นายฉัตรกานต์ งามฉลวย 19,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300282 นายศศิพงศ์ ขันมณี 19,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภาคปกติ 6314300291 นางสาวเบญจวรรณ มีอำนาจ 19,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350026 นางสาวกมลวรรณ ฝักฝ่าย 41,280 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350034 นางสาวจรียา ทองมี 41,280 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350042 นางสาวจันทรัตน์ สมคะเน 41,280 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350051 นางสาวจันทร์ธิดา นานแกง 41,280 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350069 นายฉัตรชัย ปันแก้ว 41,280 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350077 นางสาวชนนิกานต์ คำวะรัตน์ 41,280 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350085 นายชัชรินทร์ เป็นบุญ 41,280 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350107 นายติณณภพ สังข์ทอง 41,280 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350115 นายธนบดี รอดสิน 41,280 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350123 นายธีรวัฒน์ แก้วกาญจน์ 41,280 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350131 นายนธี สดชื่น 13,600 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350140 นายปวีณ มาศขาว 41,280 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350158 นางสาวพันทิวา แสงอบ 40,780 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350166 นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 41,280 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350174 นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ 41,280 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350182 นายภูวนัย เนติธรรมกุล 41,280 11 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350191 นางสาวรักสุดา มามะ 41,280 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350204 นายวัฒนะ โรจนเกษตร 41,280 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350221 นางสาวศศิมา ขุนทอง 40,780 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350247 นางสาวศิโรรัตน์ ขุนทอง 40,780 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350263 นางสาวสุนิตา นาคอก 41,280 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350271 นางสาวสุพรรษา เห็นบริสุทธิ์ 40,780 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350280 นายอดิศักดิ์ เหงี่ยมสระน้อย 41,280 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350298 นางสาวอนัญญา สุมน 41,280 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350301 นางสาวอรพรรณ ไชยเลิศ 41,280 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350310 นางสาวอัจฉรา มะโนจิตต์ 40,780 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350328 นางสาวอารียา ธารีศักดิ์ 41,280 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350336 นายเจตวัฒน์ วงศ์ษา 40,780 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350344 นายเมทนี บุรณศิริ 41,280 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350352 นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี 41,280 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350361 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน 13,600 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350379 นายกษิดิศ จั่นประดับ 40,780 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350387 นางสาวจันทกานต์ เหลื่อมรุ่ง 13,600 06 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350395 นายจิตติชัย โฉมบุตร 40,780 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350409 นางสาวชิดชนก ปราบทุกข์ 40,780 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350417 นางสาวณรัชรา ช่วงภักดี 40,780 11 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350425 นางสาวดวงกมล อมรฤทธิ์ 13,600 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350433 นางสาวทยิดา ถิ่นเขาต่อ 13,600 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350441 นายป่าเหนือ ชีวะธรรม 40,780 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วนศาสตร์ (C) XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 6314350468 นางสาวเบญจภรณ์ สิทธิ 40,780 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD01 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 6314400821 นายพงศธรณ์ โชติชญาน์ 21,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD01 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 6314400830 นายพิสิฐพงศ์ เกตุรัตน์ ยกเว้น 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว ทุนพสวท
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD01 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 6314400848 นายวีรโชติ ชัยบุญมา 21,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD01 คณิตศาสตร์ ภาคปกติ 6314400864 นางสาวเบญญา เศรษฐธนารักษ์ 21,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400341 นางสาวกาญจนา พุทธคุ้ม 21,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400350 นายกิตติพงศ์ ชาญวรวิทย์ 21,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400368 นายภรต ศิริภูล 21,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400376 นายศิรพงศ์ พาพันธ์ 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400406 นางสาวอภิสรา วิภาโตทัย 21,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400881 นางสาวจิรนันท์ ภิรมย์ฤทธิ์ 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400899 นางสาวณัฐภัทร เข็มมณี 6,700 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6314400902 นายณัฐวัตร กนกปราน 19,850 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD06 จุลชีววิทยา ภาคปกติ 6317400024 นายเฉลิมพล ลอยมั่นคง 25,600 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400520 นางสาวกัญญารัตน์ โชคตระกูล 21,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400538 นายชนะชล สุภา 21,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400546 นางสาวปัทณพร ลู่สกุลวิวัฒน์ 21,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400554 นายพชร วิจิตรกุล 21,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400562 นางสาวพรรณปพร ภู่จำปา 21,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400571 นางสาวภารดี บุระดำ 21,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400589 นายวีระวัฒน์ ช่างเก็บ 21,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD07 ชีววิทยา ภาคปกติ 6314400911 นางสาววิภาวี โสภา 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6314400040 นางสาวญาณัจฉรา อรรถสุข 21,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6314400058 นายณภัทร จันทรประสิทธิ์ ขอผ่อนผัน 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว ทุนพสวท
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6314400066 นายปรัชญา ชามะรัตน์ 21,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6314400074 นายภูวดล เชวงกุล 21,700 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6314401119 นางสาวจิรายุพรรณ พระกุลานนท์ 19,850 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6317400041 นางสาวกนกพร พรหมนิกร ขอผ่อนผัน 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD08 พฤกษศาสตร์ ภาคปกติ 6317400075 นางสาวบุณยวีร์ ช่อชูหิรัญ ขอผ่อนผัน 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนพสวท.
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314400112 นางสาวจารุวรรณ ศรีราตรี 21,700 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314400121 นางสาวญาดา กตัญญูพันธุ์ 21,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314400686 นางสาวจิรัชญา กฤตภาสพงศ์ 21,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314400694 นางสาวธัญญพร จิตต์วิชัย 21,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314401062 นางสาวกาญจนาพร อักษรสิทธิ์ 19,850 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314401071 นายพรรณธการณ์ สิงหาด 35,950 13 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314401089 นายพีร์ บุญเลี้ยง 19,850 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6314401101 นางสาวอรทัย ทาก้อม 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6317400199 นายพรชัย อนันตสมบูรณ์ 23,560 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6317400016 นายกุลภัสร์ กระบวนแสง 25,600 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD09 พันธุศาสตร์ ภาคปกติ 6317400211 นายณัฐดนัย พุทธิศาวงศ์ 23,560 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400198 นายธีรทัศน์ ชมโชค 21,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400201 นายนิลกาฬ มั่งมี 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400597 นางสาวกาญจนี นิยม 6,700 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400601 นายณัฐดนัย คงเพ็ชร์ 21,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400619 นายทวีวัฒน์ หอมหวล 19,850 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400627 นายธนสีห์ ธนสารสุรพงศ์ 21,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400643 นายศราณิศร ศรีคำ 21,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400651 นายอรุณ อนันต์ชื่นสุข ขอผ่อนผัน 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนพสวท.
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314400660 นายฮัดด๊าด และอิ่ม 21,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6314401011 นายณัฐนนท์ สุชาติกุลวิทย์ 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6317400121 นางสาวศุภรัตน์ เจริญผล 23,560 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD10 ฟิสิกส์ ภาคปกติ 6317400067 นายชญานนท์ สุ่มเมือง ขอผ่อนผัน 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD12 สถิติ ภาคปกติ 6314400155 นางสาวดลลดา วงค์ไชย 21,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD12 สถิติ ภาคปกติ 6314400163 นายทศพล แพรสุรินทร์ 21,700 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD12 สถิติ ภาคปกติ 6314400171 นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์ 19,850 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD13 สัตววิทยา ภาคปกติ 6314400511 นายเสฏฐวุติ ขวัญบุญ 21,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD13 สัตววิทยา ภาคปกติ 6314400929 นายธนพล ลิขิตยั่งยืน 19,850 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD13 สัตววิทยา ภาคปกติ 6317400113 นางสาวนุสบา นิยม 25,600 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD13 สัตววิทยา ภาคปกติ 6317400156 นางสาวการัณยภาส กิตติวัฒน์หิรัญ 7,900 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD15 มาตรวิทยา ภาคปกติ 6314401127 นางสาวณัฐนรี อินโต ขอผ่อนผัน 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400104 นายธนยศ เบิกบาน 21,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400431 นางสาวฐิติรัษฎากร ใจทน 21,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400937 นางสาวกฐิณา วิริยวิโรจน์ 19,850 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400945 นางสาวกานต์ทิตา คงสุคนธ์ 19,850 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400953 นายฉัตรชัย ปูรณานุนาค 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400961 นายชยานนท์ ชุ่มใจ 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400970 นางสาวพิลัยรัตน์ เมฆแสงสี 19,850 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314400988 นางสาวรุ่งไพลิน ก้อนทรัพย์ 6,700 29 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD17 ชีวเคมี ภาคปกติ 6314401003 นางสาวเบญญาภา มโนสันติ์ 19,850 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400228 นางสาวธัญพร พงษ์พันธุ์คุ้ม 21,700 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400244 นางสาวนิติพร ทองหน้าศาล 21,700 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400741 นางสาวพิมพ์นภัส ธีร์วราภัทร์ 21,700 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400759 นายธนวิทย์ ทิพย์ผ่อง 21,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400767 นายอินทัช รักฉายา 21,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400775 นางสาวณัฐธิดา พงษ์สิทธิกาญนา 21,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400783 นายณัฐพงศ์ สิทธิกูล 21,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314400791 นางสาวสิราวรรณ เขมะวิชานุรัตน์ ขอผ่อนผัน 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว ทุนพสวท
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314401038 นางสาวสิริกร สุริยวงศ์ 19,850 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6314401046 นายปรัชญวัฒน์ ปิยะเนติธรรม 19,850 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6317400032 นางสาวสุวนันท์ อุ่ยพานิช 25,600 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD19 เคมี ภาคปกติ 6317400172 นายสรฉัตร ธารมรรค ขอผ่อนผัน 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุน พสวท.
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400309 นายกรานตวัน ชิวปรีชา 21,700 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400317 นายกิตติพัฒน์ ศิริมงคล 21,700 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400325 MISS SODAVY TONG ยกเว้น 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0207/2440วันที่ 15.07.63 เรื่องประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการตลอดหลักสูตร
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400333 MR. STANDA NA ยกเว้น 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.0207/2440วันที่ 15.07.63 เรื่องประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการตลอดหลักสูตร ส่วนงานกองวิเทศสัมพันธ์ บว.รับที่2936 วันที่ 16/07/63 เวลา 10.00น.
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400708 นางสาวฉัตรมณี เทพพิทักษ์ 21,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314400732 นางสาวธีนิดา ขุนโขลน 21,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314401135 นางสาวปัญจรัตน์ สมาธิ 19,850 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6317400181 นายสุกิจ ศุภรัตน์ภิญโญ 23,560 18 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6394400017 นางสาวกชกุลชา บ้างสกุล 16,850 14 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6394400033 นางสาวปวรา ชูสกุลสุวรรณ 16,850 14 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคปกติ 6317400202 MRS. JEMISHA SUDIPKUMAR DUDHAT 41,560 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ภาคปกติ 6314400139 นางสาววัตตา วงศ์ขำ 21,700 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ภาคปกติ 6314400147 นายอัฑฒ์ อรรถเศรษฐ 21,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ภาคปกติ 6314401020 นางสาวภัทรภร สุบินนาม 19,850 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ภาคปกติ 6317400164 นางสาวธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ 7,900 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400015 นางสาวนันทินี ชูแสง 21,700 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400023 นายวัชรพงษ์ วิไลวงษ์ 21,700 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400465 นางสาวกัญญาพัชร วงค์พูล 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400473 นางสาวนพวรรณ ตันเดี่ยว 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400481 นายพีรยุทธ คูณกลาง 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400490 นางสาวเกศินี ปานมณี 21,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6314400503 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวณีย์ ยะลา 21,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6317400091 นางสาวณัจยา เอกอาภากุล 25,600 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6317400105 นางสาวรัชฎา วงษ์กันยา 25,600 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6317400130 นายสุขุม งามพร้อมพงศ์ 25,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6317400148 นายสุรสิทธิ์ ขจร 7,900 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD24 วิทยาการวัสดุนาโน ภาคปกติ 6317400083 นายขวัญชัย บวกสันเทียะ 25,600 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ภาคปกติ 6314401143 MR. KAKERU NAGAKI ยกเว้น   มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ภาคปกติ 6314401151 MR. KAZUYA TANIOKA ยกเว้น   มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450012 นายกุลวรรธ สุกใส 59,000 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450021 นายฐิติพงษ์ ภูมิโคกรักษ์ 66,500 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450039 นางสาวศรุดา เกลี้ยงจุ้ย 66,500 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450047 นายสิทธิโชค หงษ์ทอง 66,500 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450055 นายกฤษฎา โพธิ์แดง 59,000 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450071 นายนิค วรรธนะภัฏ 69,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450080 นางสาวภาวี ทูลสงวนศรี 59,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450098 นายวัฒนวีร์ นงค์จั่น 59,000 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450101 นายไชยพงศ์ จันธรากัญญาบุญ 59,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450128 นายประทีป หมื่นทิศ 59,000 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450136 นายปริญญา มงคล 69,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450144 นายภัทรฤกษ์ แก้วทิพยเนตร์ 59,000 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450152 นายวัสนกร ฉลองสินธุวงศ์ 59,000 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิทยาศาสตร์ (D) XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314450161 นายเอกรัตน์ ศักดิ์ถาวรเลิศ 59,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500133 นางสาวทัดดาว แซ่ลี้ 22,700 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500141 นายนัทธ์วัฒน์ พฤทธพงศ์ 22,700 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500150 นางสาวปทุมรัตน์ สีน้ำเย็น 22,700 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500168 นางสาวปริญาวลี แสงเทียนทอง 22,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500176 นายพิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500184 นายภาณุพงษ์ พงศ์ไพรภูมิ 22,700 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314500192 นางสาวเพ็ญพิศา ภูวพัฒน์วิไล 22,700 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501270 นางสาวกฤตพร พงศ์ปัญญาเนตร 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501288 นางสาวกันภิรมณ์ ชัยณรงค์ 22,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501296 นายกิตติกานต์ สดุดีธนกุล 22,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501300 นายฐิติวุฒน์ สุขพรหม 22,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501334 นางสาวนาริสา โชคมงคล 22,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501342 นางสาวพัชรพร ยังคำ 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501351 นางสาวภัสรวีร์ อุ่นสุข 22,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501369 นายภูริพงษ์ สมเชื้อ 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501377 นายรณชัย จิตรสมุทร 22,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501385 นางสาวศิโรรัตน์ ไม้แก้ว 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501393 นางสาวศุภิสรา เลิศธนู 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501407 นายสันติ บาดีนี่ 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501415 นางสาวสุทิณีย์ นันทา 22,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501423 นางสาวแพรพลอย ชฎาวงษ์ 22,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6314501474 นางสาวมณีรัตน์ ทองเรือง 20,750 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6317500193 นายเนติพล สกุลชาห์ 8,200 23 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6317500223 นายนำพร ทุ่งโพธิ์ตระกูล 24,460 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6317500045 นายดุสิตพร ศริลักษณ์ 26,600 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6317500053 นายศุภกฤต พุ่มรอต 26,600 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE02 วิศวกรรมเคมี ภาคปกติ 6317500061 นางสาวสรัลนุช ศรีงาม 26,600 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314500362 นางสาวทิพอุบล สร่างนิทร 20,750 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314500389 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ 22,700 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501032 นายณัชพล ชลวัฒนาธนากร 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501041 นายธนภัทร สมานโสตถิวงศ์ 22,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501059 นายปัณณวิชญ์ สิทธิจิรฉัตร 7,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501067 นางสาวภาวินี วางขุนทด 22,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501075 นายสรวิศ วาสนวัฒนา 22,700 25 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501083 นายสิทธิชัย ใจไว 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501091 นายชินโชติ คันธกุลดุษฎี 22,700 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501105 นายวสุ ทาแก้ว 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501113 นายโสภณัฐ เนื้อเกลี้ยง 22,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501130 นายธิติวัฒน์ มัตตะธนันต์ชัย 22,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501148 นายฐิติศักดิ์ อัศวรางกูร 22,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501661 นายธนกฤต บุญเพ็ญ 20,750 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501687 นายวสันต์ ไทยสง่า 7,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501709 นางสาวกัญญารัตน์ เวชประสิทธิ์ 20,750 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501717 นางสาวชนิกานต์ แท่นรัตน์วิจิตร 20,750 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501725 นางสาวชนินาถ พงศ์ปูชนีย์กุล 20,750 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501733 นายพชร ลักษณะวิลาศ 20,750 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6314501741 นายภูมิภัทร ศิริเหล่าไพศาล 20,750 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6317500118 นายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ 26,600 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6317500126 นางสาวศนทกานต์ เหลืองวิเศษ 26,600 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6317500134 MR. PHANINDRA ADDEPALLI ขอผ่อนผัน 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนคณะ
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE03 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ 6317500291 นายภูมเรศ แสงราม 8,200 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500010 นายสรวิชญ์ สมประสงค์ 22,700 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500753 นายณัฐกร ประเสริฐทองกร 22,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500761 นางสาวณัฐวรา นุชนา 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500788 นายธรรศ สุรสราญวงศ์ 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500796 นายบีซอล หรับจัน 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500800 นายปิติพงษ์ กุลสุขรังสรรค์ 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500818 นายปิยะพัฒน์ ศรศรี 20,750 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500826 นางสาวพรนภัส คงบูชาเกียรติ 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500834 นายภูรี อรุณศรี 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500842 นางสาวอรณิชา วัฒนาพิบูลย์ชัย 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6314500851 นางสาวแพรวา จาววงศ์สันต์ 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6317500011 นายมนัสวี นาวิก 8,200 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6317500207 นายศรัณภัสร์ เอี่ยมอำไพ 24,460 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6317500258 นายอัครยุตม์ ไกรเกรียงศรี 24,460 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคปกติ 6317500282 นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี 8,200 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500273 นายกฤตภาส รัตนสุวรรณ 22,700 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500281 นายพชรวัฒน์ จินดามณี 22,700 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500311 นายคมสัน ศิริมาจันทร์ 22,700 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500320 นายธรรศ พิงพิทยากุล 22,700 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500907 นายศิวกุล คุณสุข 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500915 นายสิทธิพร ตันติบริรักษ์ 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500923 นางสาวอารยา กงเพชร 22,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314500940 นายกันต์ ยาใจ 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314501547 นายวิชญ์พล เทียนชอ 20,750 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6314501555 นายวรวัชร จุลเจิม 20,750 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6317500096 MR. FANTA SENESOULIN ขอผ่อนผัน 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6317500151 นายเรืองยศ เกตุรักษา ขอผ่อนผัน 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6317500231 นายธันวา บุญเลิศ 24,460 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ 6317500240 พันเอกไพศาล แก้วเกตุ 24,460 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500401 นางสาวกัญญารัตน์ หงษ์กลาง 22,700 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500419 นายณพลช สิทธิเทศานนท์ 22,700 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500435 นายศักดิ์สิทธิ์ งามวงษ์ 22,700 27 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500443 นายศุภกร มณฑีรรัตน์ 22,700 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500451 นายศุภโชค อภิญญาวงศ์เลิศ 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500460 นางสาวอลิษา ปาเบ้า 22,700 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500478 นายขจรศักดิ์ ศิริโรจน์วัฒนกูล 22,700 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500516 นายเมธา ทองเหลี่ยว 22,700 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500524 นางสาวฐิตาภา พลครบุรี 22,700 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500621 นางสาวพนิดา งามศัพท์ 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500656 นางสาววิชุดา จำเรือง 37,850 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500672 นายกัลป์ภาคย์ บุญส่ง 7,000 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500681 นายชัสมา ธัญกิจ 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500699 นายธนพร จาดฤทธิ์ 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500702 นายเศรษฐวุฒิ รุ่งโรจน์จินดา 22,700 13 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500711 นายบัญชา ไวเปีย 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314500729 นายทวิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314501563 นางสาวณัชชา สุทธิปัญญา 20,750 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314501571 นายทิวัตถ์ ยาสุข 20,750 24 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314501580 นายธีรภัทร กำธร 20,750 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6314501598 นายวงศกร สิมมา 20,750 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6317500100 นายทักษ์ดนัย เขียวอ่อน 26,600 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6317500142 MISS THEINT HTET HTET AUNG ขอผ่อนผัน 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รอทุนการศึกษา
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6317500215 นายกฤตพนธ์ ฮ้อแสงชัย 24,460 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE07 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ 6317500185 นายธเนศ ทองเดชศรี 24,460 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314500028 นางสาวจารุกานต์ เตมียกุล 22,700 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314500052 นายศุภณัฐ เทียบคุณ 22,700 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501156 นางสาวกาญจนรินทร์ มหาวี 22,700 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501164 นายกิตติพันธ์ ศรีอนันต์ 22,700 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501172 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501181 นางสาวซีลีน ก๊อก 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501199 นางสาวณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ 22,700 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501202 นายนิติ มณีวรรณ 7,000 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501211 นายพงศ์พล สุภกรรม 22,700 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501229 นางสาวพิมพ์ชนก วงษ์ไทยผดุง 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501237 นางสาวภัทรา ชีวะไทย 22,700 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501261 นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501431 นางสาวชัชญาภา ทองเนื้อห้า 20,750 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501440 นางสาววสุนธรา ช้างทอง 20,750 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6314501628 นางสาวกุลธิดา ราษฎร์ศิริ 20,750 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 6317500169 นางสาววรางค์ลักขณ์ ณ ศร 26,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500079 นางสาวนภัสสร เรืองศักดิ์เดชา 22,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500087 นายพงษ์สรรค์ ชาครานนท์ 22,700 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500095 นางสาวภัทรภร ดลสิริฤทธิกุล 22,700 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500125 นายเกริกเกียรติ กอบัวแก้ว 22,700 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500583 นางสาวนนทินี กิจนิที 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314500605 นายศักย์ณรงค์ ณ นคร 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314501636 นางสาวนัฐภรณ์ สิงหสถิตย์ 20,750 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6314501644 นางสาวปิ่นมนัส เนาวบุตร 20,750 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6317500037 นางสาวแพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์ ขอผ่อนผัน 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รอยกเว้นค่าธรรมเนียมบุคลากรมเกษตร
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 6317500274 นางสาวทิพวรรณ แสงทอง 24,460 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314500257 นายณัฐกิตติ์ เตชจรูญจิตร 22,700 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314500265 นายภานุ วจะโนภาส 22,700 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314500974 นายกรวิชญ์ ชัยกังวาฬ 22,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314500982 นายคุณานนต์ บุรเทพ 22,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314500991 นางสาวชนัญญา รื่นพิทักษ์ 22,700 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314501008 นายพิสิษฐ์ ศรีจันทร์ 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314501016 นายภัทรพล ร่มเพชร 22,700 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314501024 นายมณฑล จรัสตระกูล 22,700 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314501458 นายธีรภัทร ดีประเสริฐ 20,750 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว ต้องนำส่งTRป.ตรี ฉบับสมบูรณ์
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 6314501466 นายวัชรฉัตร แปลงศรี 20,750 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500214 นางสาวศุภหัตถ์ ปิณฑะศิริ 22,700 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500222 นางสาวอัญชัน ขันเขื่อน 22,700 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500532 MISS AYE MYINT MYAT KYAW ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1009/708 วันที่31/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500541 MISS NAW BLESSING OO ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1009/708 วันที่31/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500559 MISS NU MYAT THAZIN ขอผ่อนผัน 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1009/708 วันที่31/07/63 เรื่องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500869 นายกานต์ กิจบำรุง 22,700 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500877 นายปฐมพงศ์ สิริอภัย 22,700 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500885 นางสาวเบญจมล เพ็ชรเจริญมงคล 22,700 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314500893 นายเอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์ 22,700 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314501491 นางสาวณิชา ชูพันธ์ 20,750 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314501521 นายภูวดล ถนัดหัตถกรรม 7,000 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6314501539 นายศักดิพัฒน์ จตุรพรเพิ่ม 20,750 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6317500070 นางสาวพรนภา พิพัฒนพร 26,600 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6317500088 นายพัสกร สอนประสาร 26,600 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE22 วิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ 6317500266 นายณัฐพล ซื่อตรง 24,460 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE57 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 6314552249 นายชลกร ชีวเกษมสุข 58,000 03 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE57 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 6314552273 นายพัทธพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 58,000 03 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE57 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 6314552281 นายวรชิต เกิดเพียร 17,400 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE57 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 6314552290 นายสรวิชญ์ แสนดวงเดือน 58,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE57 วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 6314552796 นายพรกมล โง้วรุ่งเรือง 52,200 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552931 MR. AGUNG WIBOWO ขอผ่อนผัน 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552940 MISS AYE MYAT THEINT KYAW ขอผ่อนผัน 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552958 MR. PAING SET SOE ขอผ่อนผัน 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552966 MISS PHYO PHYO SAN ขอผ่อนผัน 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552974 นายกษิดิษฐ์ เพียรธรรม ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552982 นายจิณณวัตร เพชรเปล่งสี ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314552991 นายชยางกูร จันทะอินทร์ ขอผ่อนผัน 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314553008 นางสาวปัทมาภรณ์ สุวจิตตานนท์ ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314553016 นางสาวภัสสรา วสุคุณาสิน ขอผ่อนผัน 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314553024 นางสาวรชยา ศิริมงคล ขอผ่อนผัน 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ 6314553032 นายศิริศักดิ์ ปัญญะธารา ขอผ่อนผัน 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว6501.1004/1793 วันที่4/08/63 เรื่องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับเงินทุนจาก สวทช.
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314550017 นายชวินโรจน์ ฉิมมา 25,490 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314550025 ว่าที่ร้อยตำรวจโทยศวิชญ์ ดาวล้อมจันทร์ 25,490 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314550033 นายลุตฟี ภาลวัน 25,490 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314552079 นายธรรศ สิงห์ยาตรา 25,490 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314552567 นายสุเมธ สมเงิน 23,000 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6314552575 นายเจษฎา ไกรขาว 23,000 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 6317550034 นายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ 61,990 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314550548 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี ใจอุ่น 55,000 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314550556 นายวรรณธนะ อ่ำห่วง 55,000 29 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314550564 นายศรุติ์ โสดาลี 55,000 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551218 นายฉัตรชัย ชาภูมี 55,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551242 นางสาวธัควิภา มุธุวรรณ 55,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551251 นางสาวนราวัลลภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 55,000 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551269 นายพีรพัฒน์ รักเสรี 55,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551277 นางสาววงศ์เดือน ใจเที่ยงธรรม 55,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551285 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร สระจูม 55,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314551307 นางสาวเจนนินทร์ อำพันธ์พงษ์ 55,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552583 นายกัณติวิชญ์ ม่วงเกตุมา 55,000 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552591 นายกิตติคุณ วงศ์ภีรักษ์ 55,000 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552605 นายครรชิต ทองแท่ง 18,400 29 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552613 นายณพวัฒน์ แขวงโสภา 18,400 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552621 นางสาวน้ำทิพย์ โลหะกิจ 18,400 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552630 นายศาสตริน โรจน์วัฒนกุล 55,000 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552648 นายสราวุธ อนุสรหิรัญการ 18,400 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552656 นางสาวสุทิตา พุทธา 18,400 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552664 นายอธิคุณ พูนขวัญ 55,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาคพิเศษ 6314552672 นายอุดมศักดิ์ มีโชค 18,400 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 6314550700 MR. KUSAL MADUSANKA NARANKOTUWA 68,471 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
เอก บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 6317550026 นายธิติพัทธ์ หิรัญรัชต์โฮฬาร 48,371 08 ก.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550718 นางสาวกนกอร วนาทรัพย์ดำรง 12,900 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550769 นางสาวจินตนา ฝ่งใจเจริญ 38,561 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550777 นางสาวจุฑามาศ คำเงิน 12,900 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550807 นางสาวณัฐกานต์ สิทธิศักดิ์ 38,561 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550815 นางสาวณัฐวดี แสงทอง 38,561 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550831 นางสาวธนัชพร สุรธรรม 38,561 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550840 นายนพดล ขำเนตร์ 38,561 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550858 นางสาวนฤมล เทียงบุญ 12,900 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550874 นางสาวปาวิสา บุญจูง 38,561 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550891 นางสาวพรรษมน นิถากรณ์ 38,561 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550904 นางสาวพัจนา ศิลป์สโมสร 38,561 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550947 นายภวพล อยู่ญาติวงศ์ 38,561 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550980 นายมหาศาล เกิดคล้าย 38,561 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550998 นางสาวลินดา คันทา 12,900 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551021 นางสาวศรีสุนันท์ ภูมิรักษ์ 38,561 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551102 นางสาวหทัยชนก กองทอง 12,900 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551129 นางสาวอัณศยา ตุกวุ่น 38,561 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551145 นายเกรียงไกร ธรรมโกศล 38,561 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551153 นางสาวเวณุกา เกษทองมา 12,900 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551170 นางสาวไพริน พลธีระ 38,561 09 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550734 นายกรวิทย์ สารพล 12,900 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550742 นายกฤษฎา ตั้งใจ 38,561 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550785 นางสาวชลธิชา แก้วนำ 38,561 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550793 นางสาวฐิติวรดา ทองเสนา 12,900 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550921 นางสาวพิณลดา ตะโกมา 38,561 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314550963 นางสาวมณฑิกา หมื่นทะวงษ์ 38,561 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551005 นายวรวัฒน์ หอมชื่นใจ 38,561 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551013 นางสาววันวิสาข์ ควรพฤกษ์ 38,561 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551030 นางสาวศศิธร ชัยอำพล 38,561 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551048 นายศุภเดช สุขสัมฤทธิ์เดช 12,900 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551064 นายสิทธิกร อินต๊ะแก้ว 38,561 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551081 นางสาวสุภัสสรา รักษ์สุจริต 38,561 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ 6314551137 นางสาวอโรชา บุญเหลือ 38,561 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551315 นางสาวกรรณิการ์ บรรจงรักษา 68,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551552 นายบุญเพชร ปรีชารัตนวงศ์ 68,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551749 นายสิรภพ สรรเพ็ชญพาณิชย์ 68,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551765 นายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ 68,000 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551838 นางไพลิน มาท้วม 68,000 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551323 นายกฤตภาส บุญรังษี 68,000 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551331 นายกิตติคุณ เรืองรังษี 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551340 นายกิตติรัตน์ วัฒนสม 68,000 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551358 นายจักรพงษ์ เกษทองมา 68,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551366 นางสาวชัชชญา ทิพย์ฝั้น 68,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551374 นายชัชชัย พงษ์พิทักษ์ 68,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551382 นายชิตพล วงศ์สกุลเกียรติ 68,000 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551404 นายฒฤณ ศรีนังคะมาลี 68,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551412 นายณัชพล ศิลป์สวัสดิ์ 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551421 นายณัชพัสว์ สุริยกาญจน์ 68,000 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551439 นายณัฐวุฒิ มณีจันสุข 68,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551455 นายทยากร หงษ์ทรัพย์ภิญโญ 68,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551463 นายธนกฤต บรรณสาร 68,000 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551471 นายธนรัฐ อ่อนรักษ์ 68,000 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551480 นายธราพงศ์ เชื้อเมืองพาน 68,000 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551498 นางสาวธัญญาเรศ ชัยปิตินานนท์ 68,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551501 นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย 68,000 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551510 นายธีรภัทร อรุณวงศ์ 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551528 นายนิตินัย พระไชยบุญ 68,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551536 นายนิราช ยาโต 68,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551544 นายบดินทร์ กาญจนากร 68,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551561 นายปฏิภาณ ไทรงาม 68,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551579 นายปัณณธร กาญจนะ 68,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551587 นายพงศ์ดนัย พันธุ 68,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551595 นายพชร ชุมทอง 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551609 นายพชรกร เอ้งฉ้วน 68,000 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551617 นายพรรัตน์ คงเกลี้ยง 68,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551625 นายพลัฏฐ์ รักชุมคง 68,000 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551650 นายมณี พูดเพราะ 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551684 นางสาววาทินี พุทธนิตย์ 68,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551692 นายวิชญ์พล ตรีเนตร 68,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551706 นายวีรภัทร เงินกร 68,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551714 นายวุฒิชัย ตระหง่าน 68,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551722 นางสาวศศิประภา ตรีพูนสุข 68,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551731 นายสันติสุข เศษแสงศรี 68,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551757 นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดทรัพย์ 68,000 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551773 นางสาวอนันตญา ลาลำโกน 68,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551781 นายอภิมุข ภู่ศิริไพบูลย์ 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551811 นายเดชพล ทองคำ 68,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ 6314551820 นายเอกนรินทร์ เต็งทอง 68,000 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552125 นางสาวมหิตยา สระน้ำคำ 58,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552176 นายเกรียงไกร เบ้าโป่งเกตุ 58,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552087 นายชนินทร เรืองรักษา 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552095 นายธนภัทร แดงสังวาลย์ 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552109 นางสาวธีรพร ศรีขวัญใจ 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552117 นางสาวพัชรพร สงฆ์ประสิทธิ์ 58,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552133 นายวรรณภัทร โพธิ์เดช 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552141 นายวิธิสรรค์ เหลืองวิลัย 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552150 นายศักย์ศรณ์ ลีมะทวีกูล 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ 6314552168 นายสุวิชชา ทิตอร่าม 58,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550165 นางสาวธัญญลักษณ์ สุทธนะ 55,000 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550220 นางสาวพิชญา เรขะรุจิ 55,000 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550271 นางสาวศศิมาภรณ์ จันทสุบรรณ 55,000 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550041 นางสาวกนกลักษณ์ พรมมา 55,000 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550050 นางสาวกฤษญา ชวดจันทึก 55,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550068 นางสาวกัญญาพัชร จันทร์นวล 55,000 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550076 นางสาวกิตจาภรณ์ แก่นสุข 55,000 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550084 นายกิตติพงษ์ เม้ยชม 55,000 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550092 นายจักรกริศน์ บุญช่วย 55,000 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550106 นางสาวจารุณี หุ่นไทย 55,000 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550114 นายชนสรณ์ ทับทิมทอง 55,000 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550122 นายณภพ เรืองนราภัทร 55,000 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550131 นายณัฐวุฒิ ปฏินันทกุล 55,000 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550149 นายถิรพงศ์ อยู่อาจินต์ 55,000 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550157 นายธัญชัย ไชยทองพันธ์ 55,000 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550173 นายธีรศักดิ์ โคทนา 55,000 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550181 นางสาวนันทวรรณ ไชยมงคล 55,000 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550190 นางสาวปาณิสา ศิลปสธรรม 55,000 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550203 นายพงศธร ยอดเพชร 55,000 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550211 นายพรส งามบริรักษ์ 55,000 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550238 นายภัทรวัฒน์ เกิดเชื้อ 55,000 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550246 นางสาวภัทรารัตน์ รัตนกาล 55,000 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550254 นางสาววรพนิต กันตา 55,000 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550262 นายวรยุทธ อุบลจง 55,000 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550289 นายอรรถชัย สิริวรามาศ 55,000 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550297 นายเกียรติศักดิ์ คำเงิน 55,000 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550301 นางสาวเชิญพร เบญจรัตนภาคี 55,000 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550319 นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขตลอด 55,000 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550327 นายเรืองยศ ฤกษ์เนาวรัตน์ 55,000 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551846 นางสาวกชกร หามนตรี 55,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551862 นายกฤตนันท์ เพียกขุนทด 55,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551871 นายกฤติน สิริโภคากร 55,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551889 นางสาวขนิษฐา จำปาสด 55,000 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551897 นางสาวจิรัชยา กอบธัญกิจ 55,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551901 นางสาวณัฏฐิกานต์ อุ่นทรัพย์ 55,000 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551927 นางสาวนัฐิยาภรณ์ สีลารวม 55,000 09 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551935 นายธรรมปพน สุขผล 55,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551943 นางสาวปณิธาน พฤฑฒิกุล 55,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551951 นางสาวปภากานต์ ทาเอื้อ 55,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551960 นายปวรุตม์ ภูมิมาตร 55,000 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551978 นายพีรชัย เรืองวิไลรัตน์ 55,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551986 นายภาณุภาคย์ คลังเพ็ชร์ 55,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552001 นางสาวศิเนตรา เลื่อนสุขสันต์ 55,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552010 นายสราวุฒิ กุลบุตร 55,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552028 นายสิริภาคย์ ลัทธิธรรม 55,000 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552044 นายอาทิตย์ โรจนะ 55,000 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552052 นางสาวแสงระวี ถาติ๊บ 55,000 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552486 นายฐณตพงศ เพชรรัตน์ 55,000 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552516 นางสาวปานเกศ สดแจ่มศรี 55,000 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552524 นางสาวภัทรานิษฐ์ นิธิอุทัยทัศน์ 55,000 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE70 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314552532 นางสาววารุณี ถวัลย์วีระวงศ์ 18,400 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550335 นายกมลชัย ศรีประสิทธิ์ 24,500 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550343 นางสาวจิราพร ด้านเนาลา 24,080 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550351 นายชนก ลำเปียง 24,080 24 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550360 นายชลธี เอื้อเมธิยางกูล 24,080 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550378 นายชวนัฏฐ์ อาญาพิทักษ์ 24,080 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550386 นายฐิตวุฒิ สุทธิปาริชาติ 24,080 17 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550408 นายมาเฮศ ราย 24,080 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550424 นางสาวรุจิกาญจน์ มัฆวิมาลย์ 24,080 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314550432 ว่าที่เรือตรีอโนชา สารคำ ร.น. 24,080 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552401 นายกิตติชัย กวีวุฒิศิลป์ 24,080 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552419 นายจำเนียร แสงอรุณ 24,080 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552427 นายนันทวิทย์ ศรีภิรมย์ 24,080 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552435 นายบุญถึง บุญแท่น 8,100 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552443 นายประพิน แสงเงิน 24,080 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552460 นายสัณหวิชญ์ ประโมทะกะ 24,080 11 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ 6314552478 นายเอกชัย วิทยาผล 24,080 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE73 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314550696 MISS CHUMO CHEN 58,100   มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE73 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551188 นายพัชรพงศ์ ชูนุ่น 67,100 17 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE73 การจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 6314551196 นายสุวิกรม วราภรณ์ 67,100 11 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552711 นายฐิติพงษ์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ขอผ่อนผัน 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552729 นายณัฐ วงศ์วานวัฒนา ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552737 นายนิธิศ มหัทธนะสิน ขอผ่อนผัน 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552745 นายปฏิพล เพชรโทน ขอผ่อนผัน 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552753 นายพงศ์ปรีดา กิ่งวัฒนกุล ขอผ่อนผัน 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว ภาคพิเศษ 6314552770 นางสาวสาธิดา สุขพงษ์ ขอผ่อนผัน 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1007/911 วันที่24/07/63เรื่องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech)
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550599 นายทวิภัทร หอเหมรัตน์ 61,000 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550645 นายพรหมนรินทร์ เงาสุมาตย์ 61,000 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550661 นางสาววาสนา ชะเอม 61,000 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550688 นายเอกชัย ธิติมาธัญญากุล 61,000 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552311 นายกฤษฎา ภัทรธนากร 61,000 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552371 นายศุภณัฐ สร้อยพรรณา 61,000 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552834 นายธีรนาถ ราชรองเมือง 54,900 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552923 นายโชพงศ์ สถาพร 54,900 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550602 นายธีรพงษ์ วิเชียรรัตนพันธ์ 61,000 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550611 นายนัฐพล ท้วมพงษ์ 61,000 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550629 นายปภพทัพพ์ อัครกิจวณิชกุล 61,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314550637 นายพงศ์พิพัฒน์ มาระศรี 61,000 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552320 นายวงศธร มีพันธุ์ 61,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552346 นายวิษณุ สุวรรณมาโจ 61,000 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552397 นายสุริยา ทองรักษ์ 61,000 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552842 นายประทีป กล่ำฉ่ำ 54,900 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552869 นายพิทวัส วรรละออ 54,900 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552877 นายวิชญ์ธวัช ชมภูนุช 18,300 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552893 นายสมเจตน์ เขียวขำ 54,900 09 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ 6314552915 นายอาทิตย์ ทองใส 18,300 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550441 นายชรินทร์ เดชโชติ 39,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550483 นางสาวรติรัตน์ ภู่เกิด 39,990 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552184 นางสาวชณิกาญจน์ แย้มรุ่ง 39,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552192 นางสาวธิติพร วิเศษตระการ 39,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550459 นางสาวฌลาวัลคุ์ ตรงชาติ 39,990 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550467 นางสาวนรนันท์ อภิชนาพงศ์ 39,990 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550475 นางสาวพัฒน์นรี วันจันทร์ 39,990 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550491 นายวิฑิต อรรจน์ชวลิต 39,990 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550505 นางสาวศิภาพร นิละนนท์ 39,990 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314550521 นายโสภณัฐ ไทยวานิช 39,990 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552206 นายพัฒนโชค มากล้น 39,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552214 นางสาวรักชนก ปิยพาณิชยกุล 39,990 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552222 นางสาววราพรรณ ธิยานันท์ 39,990 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552699 นายประสิทธิ์ เปลี่ยนสี 29,900 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. วิศวกรรมศาสตร์ (E) XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 6314552702 นายพฤนท์เดช รามแก้ว 29,900 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF03 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 6317600031 นางสาวเกวลิน ชัยณรงค์ 21,100 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา ภาคปกติ 6314600171 นายปพน กลายเจริญ 17,600 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา ภาคปกติ 6314600189 นางสาวอภิญญา บุญปลูก 17,600 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ 6314600081 นายวันรัฐ สวาคมปันตี 17,600 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ 6314600090 นางสาวกนกวรรณ แสงซื่อ 17,600 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ 6314600111 นายมนัสชา เอี่ยมเจริญ 17,600 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600065 นายชินณภัคย์ ศิริสวัสดิ์ 17,600 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600073 นายอภิวัฒน์ ถิ่นมาบแค 17,600 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600219 นายกนธี วัชรภูมิ 17,600 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600227 นายณัชธรกฤต สัตบุศย์ 17,600 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600235 นายธนธร เกื้อทาน 17,600 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600260 นายรัฐพล ผงกุลา 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600278 นายวสันต์ศิริ ปิตตาระโพ 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600286 นางสาววาทิณี เอื้ออารี 17,600 15 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF13 พลศึกษา ภาคปกติ 6314600294 นางสาวศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF23 ปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ 6314600014 นางสาวกุลชญา เขมสุขสำราญ 17,600 25 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF23 ปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ 6314600154 นางสาวจุฑาทิพ พิทยธนากุล 17,600 18 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF23 ปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ 6314600316 นางสาวพัฒน์นรี เพชรเครือ 16,160 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600015 นายธาฤชร ประสพลาภ 21,100 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600040 นายธนวรรษน์ เหง้าดา 21,100 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600058 นายอนุพงศ์ ไพรศรี 21,100 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600147 นางสุพรรณวดี ประสงค์ 19,510 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600155 นางวราลักษณ์ สีระคาม 6,600 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ 6317600201 นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ 19,510 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6314600197 นางสาวพรรณธร ภู่ระหงษ์ 17,600 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6314600201 นางสาวพิริยกานด์ เพชรทอง 17,600 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6314600332 นางสาวจริยาพร ช่างสี 18,500 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6314600341 นางสาวรณษา ไชยสงคราม 16,160 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6314600359 นายศิวนาถ ชัยเด่นพงค์ 16,160 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6317600074 นางสาวไอลดา แสงผดุง 21,100 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ 6317600091 นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์ 19,510 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6317600066 MR. BOREY BUN 39,100 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6317600163 นายสัณหกช วิทยาภรณ์ 19,510 18 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6317600171 นางสาวเพ็ญพโยม เชยสมบัติ 19,510 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6317600180 นายวาทิต ประสมทรัพย์ 19,510 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคปกติ 6317600023 นายคุณัชญ์ประเสริฐ วิฑูรเศรษฐ์ 21,100 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคปกติ 6317600112 นางธามน จานทอง 21,100 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคปกติ 6317600121 นางสาวรัชพร ศรีเดช 19,510 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคปกติ 6317600139 นางสาวลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ 6,600 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 6317600082 นางสาวรัศมีวรรณ กนกนุวัตร์ 21,100 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ 6317600104 ว่าที่ร้อยตรีชนาคัลภ์กันยกร พันธ์หว้าทันกร 6,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคปกติ 6314600138 นายพิมพ์เทพ คงสอาด 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคปกติ 6314600324 นายกฤศ วงค์ปิน 5,400 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคพิเศษ 6314651085 นางสาวปภาวี จันทนพ 48,790 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคพิเศษ 6314651107 นายมโน โพธิ์ดิถี 48,790 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภาคพิเศษ 6314652049 นางสาวธัญชนก เอี่ยมสอาด 43,911 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650798 นางสาวณัฐชา เอ็นดู 58,390 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650836 นางสาวสุภารัตน์ จันดี 58,390 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650844 นางสาวสุวิยา เพชรชู 58,390 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650763 นางกมลพรรณ แก้วธนบูรณ์ 58,390 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650771 นายกร พานิชเจริญ 58,390 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650780 นายณรงค์ ศรีวิลัย 58,390 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650801 นางพิมพ์ผกา เอี่ยมละออ 58,390 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650810 นางสาวสมหมาย พันวงค์ 58,390 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314650828 นางสุปราณี มาศวรรณา 58,390 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651662 นางสาวกาญจนา ตะวัน ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651671 สิบเอกคณพัฒน์ ใจหลัก ขอผ่อนผัน 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651689 นางสาวจันจิรา เพชรสุข ขอผ่อนผัน 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651697 นางสาวจันทิมา เนียมประเสริฐ ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651701 นางสาวจิดาภา ฤทธิ์สาคร ขอผ่อนผัน 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651719 นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีอุดม ขอผ่อนผัน 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651727 นายทศทัศน์ บุญตา ขอผ่อนผัน 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651735 นางสาวธัญยาภรณ์ ราชนุ้ย ขอผ่อนผัน 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651743 นางสาวนวลพรรณ วิชิตกิ่ง 58,390 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651751 นางสาวนัฐกร คำผุย 58,390 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651760 นางสาวพัทราพรรณ แสนคำปา ขอผ่อนผัน 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651778 นางสาวพิมพร พุทไธสง ขอผ่อนผัน 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651786 นางสาวภณิดา ชัยเกษม ขอผ่อนผัน 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651794 นางสาวภานุมาศ ทองมีค่า ขอผ่อนผัน 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651816 นางสาวรุทธ์จิภรณ์ เฉยไธสง ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651824 นายวรพัทธ์ ฟูเชื้อ ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651832 นางสาววรรณี ไพรภูธร ขอผ่อนผัน 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651841 นางสาวอภิญญา ทองจะโปะ ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651859 นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดิ์อัครโสภณ ขอผ่อนผัน 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314651867 นางสาวแพร พูลสวัสดิ์ ขอผ่อนผัน 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว อว.6501.1101/278 วันที่8/06/63 เรื่องรายงานตัวนิสิตใหม่(รอบ2)2563(กรณีผ่อนผันชำระฯ)ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของครูและบุคลากร
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF55 การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 6314652821 นายคเชนทร์ พรมดี 17,600 14 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคพิเศษ 6314650011 นายพรหมอุปถัมภ์ แสนสุริวงศ์ 37,790 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคพิเศษ 6314650020 นายเขษมศักดิ์ ธรรมาอภิรมย์ 37,790 09 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ภาคพิเศษ 6314651123 นางสาวบุศชาติ อมิตรพ่าย 37,790 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652235 นางสาวกรกนก ดัดแวว 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652243 นางสาวกรรัตน์ ฟองเพชร 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652251 นายกฤษณะ งาสาร 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652260 นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652278 นางสาวจริยา จันทร์ละมูล 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652286 นางสาวจริยา ไหม่ชุม 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652294 นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดำ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652308 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652316 นายจิรยุทธ์ ทวีพงษ์ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652324 นางสาวจิรัชญา พึ่งเกิด 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652332 นางสาวจิราภรณ์ สร้อยดอก 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652341 นายจีรพงศ์ อ่อนน้อม 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652359 นางสาวจุฑามาศ เผื่อแผ่ 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652367 นางสาวฉัตรชลิกา หัสเขต 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652375 นางสาวชฎาธาร ดอกไม้ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652383 นายชัชพล เฉื่อยฉ่ำ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652391 นางสาวชุธารินี ศรีปัญญา 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652405 นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652413 นางสาวณัฐวริน พูลสวัสดิ์ 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652421 นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652430 นายนวพล กาทอง 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652448 นางสาวนวภรณ์ คุณเวียน 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652456 นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์ 33,190 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652464 นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652472 นางสาวปภาดา เฉลิมวัฒน์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652481 นางสาวปรวรรณ คารวะวิชัย 11,100 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652499 นางสาวปราชญ์ชนา จันทร์เทศ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652502 นางสาวปิยะวรรณ เตียวปิยกุล 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652511 นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652529 นางสาวพรวดี มุสิกะ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652537 นางสาวพัชรธารา สุขศิลป์วิทยา 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652545 นายพิศาล เจนใจ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652553 นางสาวพีริยา นิวาสานนท์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652561 นางสาวภัทรภร สมานสวน 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652570 นายภัทร์ ไตรรัตน์ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652588 นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652596 นายภูชิช นครพัฒน์ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652600 นางสาวมณฑวรรณ ภู่ทอง 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652618 นางสาวมนภณิตา บ่องาม 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652626 นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652634 นางสาวมุกดา คุ้นประเสริฐ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652642 นางสาวยุพา มั่นเขตกิจ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652651 นายรัชพล เอื้อประเสริฐ 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652669 นางสาวรัตนาภรณ์ กันชาติ 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652677 นางสาวรันยา คงอนันต์ทรัพย์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652685 นายวริศ คนดอน 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652693 นายวัชรศักดิ์ คุ้มศรี 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652707 นายวาทิน สินชู 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652715 นางสาววิชุฎา ไชยสำแดง 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652723 นายวีระพันธ์ กาวิชัย 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652731 นายสิริวัฒน์ โทนทอง 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652740 นางสาวสุชาวดี จักษุศรี 33,190 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652758 นางสาวสุพัตรา แสนสินธ์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652766 นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาศศรี 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652782 นางสาวอรษา ยิ้มจันทร์ 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652791 นางสาวอัจฉราพรรณ ยิ้มห้อย 33,190 05 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652804 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร จ่าภา 11,100 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652812 นางสาวเพ็ญนภา หุยวัน 33,190 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652839 นางสาวศศิพิมล เจริญผล 33,190 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650071 นางสาวกรกนก หวังเบญจพร 34,100 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650080 นางสาวณฐิดา เหล็กชัย 102,041 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650098 นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติ 102,041 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650101 นายปิยะณัฐ จริงจิตร 102,041 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650110 นางสาวพรรณทิพา ปัทมอารักษ์ 102,041 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650128 นางสาวสุวิตรา บุญแจ้ง 102,041 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650136 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร 102,041 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650161 นางพรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 102,041 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF60 การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650179 นางสาวสวพร บุญญผลานันท์ 102,041 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650038 นายกฤติเดช ปิ่นหอม 35,190 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650046 นายแทนคุณ บุญประสาน 35,190 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650054 นางสาวณฐมน จุลเมือง 35,190 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650062 นายนรินทร์ ศรีมนัสรัตน์ 35,190 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650071 นายภาณุพงษ์ วงษาเนาว์ 35,190 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650089 นางสาวลภัสนันท์ ตั้งนิติพิฐจักร 35,190 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314650101 นางสาวอินทรา ทับคล้าย 35,190 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314651131 นางสาวดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ 35,190 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314651883 นางสาวพัชระพร พรรัตนยากร 11,800 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314652006 นางสาวณัฐจิรวงศ์ เป็ดทอง 35,190 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314652014 นางสาวณิชกุล จรเกตุ 35,190 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF62 พลศึกษา ภาคพิเศษ 6314652031 นายเทพรัตน์ เข็มเพชร 35,190 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314650127 นายกฤษกร โชติเธียรชัย 54,490 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314650135 นายกิตติภูมิ พงศ์พันธ์งาม 54,490 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314650151 นายณภัทร ศักดิ์จิรพาพงษ์ 54,490 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314650160 นายณัฐภัทร ปานทอง 54,490 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651468 นายธมน ถาวรจักร์ 54,490 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651476 นายนิคม กงนะ 54,490 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651492 นายธนกร หงษ์วิหค 54,490 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651506 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ 54,490 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651514 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ 54,490 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6314651930 นายภูวเนศวร์ แสงเดชะ 54,490 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6317650012 นางสาวมาลัย อ่อนละเอียด 95,490 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6317650021 นางสาวอิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต 95,490 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6317650039 นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ 95,490 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6317650047 นางสาวเบญจมาศ พงษ์พล 31,900 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF68 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 6317650055 MISS SUMIN HA 95,490 06 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650551 นายกิติศักดิ์ สมบุญ 36,190 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650569 นางสาวณิศรา วิทยเจียกขจร 36,190 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650577 นางสาวนิตย์ชนันต์ พูนเกตุ 36,190 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650585 นางสาวภูพิงค์ อุดแก้ว 36,190 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650593 นางสาวมนัสวี แก้วผลึก 36,190 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650607 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี 40,990 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650615 นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 40,990 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651140 นายนิธิศ ธงภักดิ์ 36,190 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651158 นางสาวจณิสตา กองคำ 36,190 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651166 นางสาวนลินทร์นิภา อมลธญานันท์ 36,190 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651174 นางสาววริษฐา เทียมทิพร 40,990 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652189 นางสาวคุณิตา ตันเจริญสุข 36,891 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652201 นายวัฒนา สร้อยสังวาลย์ 12,300 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650623 นางสาวกันตยา ยิ้มเทียน 55,790 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650640 นางสาวคณาพร ห้วยหงษ์ทอง 55,790 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650666 นายชัชวาลย์ ชัยสว่าง 55,790 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650674 นายธีรพงศ์ แก้วฉาย 55,790 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650682 นายธีรุตม์ พรหมมา 55,790 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650691 นายภาคภูมิ ทิพย์วารี 55,790 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650712 นายศุภกิจ หนูแก้ว 55,790 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650739 นางสาวสิรินาถ สุขใส 55,790 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650747 นางสาวสุระวี สมวงษ์ 55,790 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314650755 นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง 55,790 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651182 นายธนณัฐ นาคฤทธิ์ 55,790 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651191 นายธเนศ บุญยืน 55,790 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651204 นางสาวปวิตรา อวยจินดา 55,790 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651212 นายมนตรี ลาภตระการ 55,790 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651239 นายวรพล ภาคไพรี 55,790 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651247 นายศิวนาท เนตรพระ 55,790 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651263 นางสาวสุภาภรณ์ มาแก้ว 55,790 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651271 นางสาวเกวลี สืบญาติ 55,790 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651948 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย 50,211 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651956 นางสาวพงษ์สุภา ธูปเทียน 50,211 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651964 นายภาสพงศ์ ไคลมี 50,211 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651972 นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม 50,211 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF71 การสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314651981 นายอภิวัฒน์ สุขงาม 50,211 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650194 นางสาวกฤติยาภรณ์ จันลา 33,340 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650275 นางสาวพนิตนาฏ เพชรสวัสดิ์ 33,340 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650186 นางสาวกนกพร บาลนคร 33,340 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650208 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา 33,340 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650224 นางสาวณฤดี หวังหมู่กลาง 33,340 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650241 นางสาวณิชกานต์ บุญมารุ่งโรจน์ 33,340 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650259 นางณิชานันท์ ไชยโชติ 33,340 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650267 นางสาวธิดารัตน์ สมัคสาริ 33,340 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650283 นางสาวพรทิพย์ วงษ์สุดใจ 33,340 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650291 นางสาวภาวิดา บุญช่วย 33,340 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650313 นางสาวสุทธาทิพย์ เกตุแก้ว 33,340 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650321 นางสาวหิรัญญา เลิศวิทยานุกูล 33,340 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650330 นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์ 33,340 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650348 นางสาวเบญจวรรณ จันไทย 33,340 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314650356 นางสาวแพรวพรรณ ม่วงแก้ว 33,340 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651280 นางสาวจุฑาพิชญ์ วณิชกิจ 33,340 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651298 นายธรรมสรณ์ วิรุฬห์จรรยา 33,340 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651301 นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ประสาท 33,340 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651310 นางสาวปณิสตา พุ่มดอกไม้ 33,340 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651328 นางสาวภาพิมล วัฒนวิเชียร 33,340 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651336 นางสาวมัณฑนา รางแดง 33,340 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651344 นางสาวสุปรียา ผาสุกสถิตพงศ์ 33,340 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651352 นางสาวสุรัสวดี เลิกบางพลัด 33,340 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651361 นางสาวอภัสรา ประชาโรจน์ 33,340 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651638 นางสาวทิพย์ภาพร ขุนไกร 33,340 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651654 นางสาวอารีวรรณ ไชยกาญจน์ 33,340 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651891 นางสาวสุพิญญา รินระทัย 30,006 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651905 นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 30,006 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651913 นางสาวอารีนา มะแดเฮาะ 10,100 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF74 ปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 6314651921 นางสาวอารีพร ภูคงสด 30,006 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314650372 นางสาวสินีนาฏ กาจกระโทก 58,390 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314650381 นางสาวอาทิตยา หลับภา 58,390 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314651387 นางสาวทิชา สิงห์มี 58,390 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314651395 ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์ สมถวิล 58,390 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314651409 นางสาวศิริวรรณ พื้นฉลาด 58,390 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314651425 นางสาวสิริลักษณ์ บัวคง 58,390 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ 6314651999 นางนฤวรรณ สะราคำ 52,551 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650861 นางสาวกฤชกมล ปิตานุพงศ์ 58,990 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650879 นางสาวกัลยวีร์ ธิติปวัตน์ 58,990 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650887 นางสาวจันทิมา นิลอุบล 58,990 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650895 นางสาวจุฑามาศ วิมลอรรถ 58,990 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650909 นางสาวฉัตรฑริกา มีชัย 58,990 17 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650917 นางสาวฐิตาภา จิตต์ประเสริฐ 58,990 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650925 นางสาวณมน น่วมเจริญ 58,990 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650933 นายทนงศักดิ์ พิทักษ์ 58,990 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650941 นางสาวพรพิศุทธิ์ ลาภอุดมพันธ์ 58,990 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650950 นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ 58,990 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650968 นางสาวรัชวรรณ สังฆวัตร 58,990 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650976 นางสาววรางคณา ขอบขำ 58,990 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650984 นายสหรัฐ ยกย่อง 58,990 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314650992 นางสาวสิริรักษ์ เขียวละออง 58,990 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651000 นายสุขสวัสดิ์ รัตนบุรี 58,990 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651018 นางสาวสุชาวดี เกตชนก 58,990 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651026 นางสาวหนึ่งฤทัย ส่งทอง 58,990 10 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651034 นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณี 58,990 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651042 นางสาวอัญชลี จันทร์มา 58,990 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651051 นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์ 58,990 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651069 นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์ 58,990 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ 6314651077 MISS WU RUXIN 58,990 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650399 นางกรกนก สันเพิก 36,090 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650402 นางสาวกฤชญาฎา รัตนบุรี 36,090 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650411 นางสาวกัณฐิมา กาฬสินธุ์ 36,090 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650429 นางสาวชโลบล เปล่งศรี 36,090 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650437 นางสาวฐิติมา สวนเอก 36,090 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650461 นายธงเมธัส รักสกุลใหม่ 36,090 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650470 นายธนพงษ์ คุณชัยเกษม 36,090 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650488 นายพงศกร รุ่งกำจัด 36,090 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314650496 นางสาวสุชาดา อุยะ 36,090 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651531 นายกฤษกร โชคทวีหิรัญสกุล 36,090 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651549 นายจักรกฤตย์ จันชารา 36,090 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651557 นางสาวชฏาพร สุกร์มณี 32,481 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651565 ร้อยโทหญิงทิพย์ธัญญา หิรัญฤทธิ์ 36,090 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651581 นางสาวธันย์ชนก เทียมสกุล 36,090 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651590 นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง 32,481 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651603 นางสาววัชราภรณ์ วิถียุทธ์ 36,090 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651611 นางสาววิธัญญา เบาะทอง 10,900 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651620 นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี 36,090 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314651875 MISS MEITING JIAO 36,090 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652073 นางสาวธนสร ธนังเศรษฐ 32,481 29 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652081 นายปิติ เสาวภาคพฤกษ์ 32,481 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652090 นางสาวภัสนันท์ นิธิพงษ์วรากุล 10,900 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652103 นายภาคินนท์ แก้วประภาค 10,900 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652111 นางสาวมานิตา ลาโภดม 32,481 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652120 นายรัชชานนท์ สุนันตาวงศ์ 32,481 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652138 นางสาววิลาวัณย์ ยุติธรรม 32,481 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652146 จ่าสิบเอกหญิงศุภลักษณ์ มูลนอก 32,481 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652154 นางสาวสุภาวิณี อ้อยขาว 32,481 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6314652162 นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ 32,481 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. ศึกษาศาสตร์ (F) XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ 6317650144 นางสาวภัชณีย์ เสาวภาคพฤกษ์ 25,600 18 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700132 นางสาวกาญจนาพร วิลัยรัตน์ 17,600 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700141 นางสาวณฐกานต์ บุญอาษา 17,600 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700159 นายธิติพล หยิบงามเจริญสุข 17,600 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700167 นายปุณยวีร์ เยาวรัตน์ 17,600 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700175 นางสาวพวงชมพู ศรีวิเชียร 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700183 นางสาวพิมพกานต์ เพ็ชรแสง 17,600 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700191 นางสาวภณิดา อสุโกวิท 17,600 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700205 นายรชพล นาคโชติ 17,600 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700213 นางสาววรรณรัตน์ สายสุวรรณ์ 17,600 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314700248 นายไวทิน ขจรวัฒนากุล 17,600 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติ 6314700108 นางสาวธีร์วรัญญ์ ชื่นธีรพงศ์ 17,600 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติ 6314700329 นายธีรเทพ สุขมา 17,600 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติ 6314700400 นางสาวชญานิศ กล่ำคุ้ม 16,160 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติ 6314700418 นางสาววราริน วอนเพียร 16,160 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6317700010 นายบุญฤทธิ์ พานิชเจริญ 52,890 13 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6314700043 นายศิรชัช ตั้งไมตรีจิต 17,600 26 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6314700299 ว่าที่ร้อยตรีนัทธพงศ์ ตรีสุธรรมมาศ 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6314700311 นายวิศรุตพล สุภาพิพัฒน์ 17,600 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6314700388 นางสาวปวัณรัตน์ เครือแป้น 16,160 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคปกติ 6314700396 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนภักดี 16,160 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700060 นางสาวบุญเพ็ญ เสาวิไล 17,600 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700078 นางสาวพัชราภรณ์ ทองทิพย์ 17,600 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700086 นายพีรวิชญ์ รักความสุข 17,600 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700094 นายสิทธิเกียรติ กิจมงคลชัย 17,600 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700256 นางสาวตรีอักษร ภู่ห้อย 17,600 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700264 นายปาลวัฒน์ ธารีชาญ 17,600 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700272 นายสุกัลย์ พนเจริญสวัสดิ์ 17,600 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700281 นางสาวแพรไหม ชุมพลอโนมคุณ 17,600 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG07 การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 6314700353 นางสาวกัลยภรณ์ ยิ้มพัธน์ 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750016 นายชนาธิป แจ้งสว่าง 49,380 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750024 นายชัชชาย จันทร์ธาราสกุล 49,380 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750032 นายณัฐพงศ์ คำบุรี 49,380 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750041 นายปฐวี สุขะกาศี 49,380 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750059 นางสาวพรพิมล บัวชาวเกาะ 49,380 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750067 นายพิชญะ ชัยสงคราม 49,380 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750075 นางสาวภัทรวดี จันทร์มา 49,380 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750083 นางสาวภัทรศยา ปะติเก 49,380 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750091 นางสาวยุพยง นามวงษา 49,380 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750105 นายวรจักร ปัญญามา 49,380 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314750113 นางสาวเบญจมัยพร เกิดมี 49,380 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314751080 นางสาวณมน เจี่ยวเลี่ยน 49,380 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ 6314751501 นางสาวรุ่งนภา ทองเสงี่ยม 16,500 08 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750407 นางสาวธิดารัตน์ บัณฑิตภักดิ์ 63,270 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750415 นายนาวี สมกำเนิด 63,270 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750458 นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ 63,270 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750563 นายตุลพล อรุมชูตี 63,270 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750580 นายธนพล ไสว 63,270 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750628 นางสาวนิจิโรจน์ จันทร์แก้ว 63,270 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750687 นางสาวภัคจิรา นามบัวน้อย 63,270 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750750 นางสาวศิรินภา อ่อนโยน 63,270 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750784 นางสาวสุดารัตน์ พราวทัศน์ 63,270 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750806 นางสาวสุมาวดี พลเศษ 63,270 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750920 นางสาวอชิรญา เดชานันทศิลป์ 46,770 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750954 นางสาวโชติรส ปานแก้ว 46,770 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750997 นายนรมนธ์ ไพรัตน์ 63,270 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751047 นางสาวศิริลักษณ์ ทัดเทียม 9,200 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751331 นายสุทัศน์ คงสุทธิ 9,200 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751349 นางสาวหยกรักษ์ อัมพรชัยสกุล 63,270 03 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750377 นายกรวีร์ วิเวก 63,270 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750393 นางสาวณิชากร วรดิลก 63,270 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750423 นางสาวพรนภัส ชัยฤกษ์ 63,270 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750431 นายพิสิษฐ์ พยัคฆ์พงษ์ 63,270 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750440 นายรัฐธรรมนูญ อินโน 63,270 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750466 นายกรวิชญ์ บุตรนาค 63,270 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750474 นายกฤษฏ์ ธวัชชัยวิสุทธิ์ 63,270 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750482 นางสาวกุสุมา จารุมณี 63,270 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750512 นางสาวชณัฐศิกานต์ ห้วยหงษ์ทอง 63,270 02 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750521 นายชวาล พิชาลัย 63,270 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750539 นายชาญวิทย์ บูรณะสันติกุล 63,270 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750547 นางสาวณัฏฐินี เอี่ยมรัศมีโชติ 63,270 05 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750571 นางสาวทรรศนันทน์ เจริญจิรศักดิ์ 63,270 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750601 นางสาวนภาพร สงวนพจน์ 63,270 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750610 นางสาวนวกชมณ ร่มโพธิ์ 63,270 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750644 นายปิติพัฒน์ พัฒนเจริญวงศ์ 63,270 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750661 นางสาวพิชญาภา พูลสมบัติ 63,270 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750679 นายพุฒิพงศ์ ผิวอ่อน 63,270 11 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750695 นายภาคิไนย สังข์ศรีจันทร์ 63,270 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750709 นางสาวมนตพร พึ่งฉิม 63,270 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750717 นางสาวรัชฎา กลับสวัสดิ์ 63,270 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750733 นางสาววธูสิริ ชะลอกลาง 63,270 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750741 นางสาววรัญญา ตั้งจิตเกษมสุข 63,270 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750776 นางสาวศุภาวรรณ สุนทรกรันต์ 63,270 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750792 นางสาวสุทธิดา ม่วงทอง 63,270 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750814 นายอคิน เหมะธุลิน 63,270 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750822 นางสาวอภิชญา เขียวแก้ว 63,270 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750831 นายอัครพงษ์ จิตต์สิงห์ 63,270 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750857 นางสาวเอื้อมพร วุฒิสมานันท์ 63,270 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750865 นางสาวไพลิน สันติวานิชกุล 63,270 09 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750881 นายณัฐกิตติ์ พัฒนเอกวงศ์ 63,270 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750890 นายทศพล สุมังเกษตร 63,270 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750903 นางสาวรัตติยา ทัฬหธีรวัฒน์ 9,200 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750911 นายสุจิน สว่างเนตร 9,200 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750938 นายอลงกต กันคำ 63,270 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750946 นางสาวอัจฉราพรรณ ชนประชา 9,200 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750962 นางสาวจีระกานต์ พาหุรัตน์ 9,200 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750971 นายชาญณรงค์ ร่วมเผ่าไทย 9,200 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314750989 นางสาวธนบดี รอดจินดา 9,200 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751012 นายปณัย ลักษณประณัย 63,270 28 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751021 นายภควัต อธิภัคกุล 63,270 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751039 นางสาวรุจาภา สงวนศักดิ์โยธิน 63,270 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751055 นางสาวสรัลชนา ศรีงาม 9,200 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751063 นางสาวอารียา มั่นอ่วม 9,200 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751071 นางสาวเพ็ญนภา สุขบุญเพ็ง 9,200 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751276 นางสาวกนกรัตน์ คงวัฒน์ 9,200 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751292 นายกฤษฏ์ ณ นคร 63,270 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 6314751322 นางสาวภาชินี ยิ่งเลิศ 9,200 02 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750156 นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ 43,980 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750172 นางสาวชญานันท์ สืบผาสุข 43,980 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750181 นางสาวญานิกา ปลอดภัย 43,980 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750199 นางสาวดวงแก้ว กระแสเทพ 43,980 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750202 นางสาวทิพรัตต์ ประทีปปรีชา 43,980 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750211 นางสาวธนพร จันทร์สุวรรณ์ 43,980 07 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750229 นายธนเดช ศิริชัยภิญโญ 43,980 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750237 นางสาวธฤษวรรณ แสงโชติช่วงชัย 43,980 03 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750245 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมสอน 43,980 29 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750253 นายธีรภัทร พานิชการ 43,980 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750261 นางสาวนาฬิกา มูลเกตุ 43,980 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750296 นางสาวพรรษสรณ์ ชาญบัณฑิตนันท์ 43,980 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750300 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วสระแสน 43,980 01 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750334 นางสาวศิริวิภา กองลุน 43,980 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750342 นางสาวสุธิดา สมสืบ 43,980 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750351 นายสุพจน์ สนามทอง 43,980 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314750369 นางสาวอธิชา แท่นนอก 43,980 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751128 นายคริษฐ์ เกตุสถิตย์ 43,980 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751136 นางสาวชญานิศ รุ่งเรือง 43,980 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751144 นางสาวชนม์รัศมิ์ เพียรพรเจริญ 43,980 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751152 นางสาวชุติมณฑน์ เพ็งกรุด 43,980 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751161 นายธนพร สมศรี 43,980 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751179 นายธนภัทร รัตนจารุศิริ 43,980 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751195 นางสาวธัญญลักษณ์ ภูผา 43,980 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751209 นางสาวนพวรรณ เฉลิมไพศาลสุข 43,980 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751217 นายนริศ สำเร็จผล 43,980 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751225 นางสาวนิจวรรณ คงสมจิตต์ 43,980 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751233 นางสาวภิรญา อมาตยกุล 43,980 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751241 นายวิชชากร ป้อมไชยา 43,980 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751250 นางสาววิรัลพัชร แก้วนุ่น 43,980 18 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751268 นางสาวเพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์ 43,980 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751411 นางสาวฉัตรธิดา บุญประเสริฐ 43,980 30 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751420 นายณัฐนัย จันทรวิจิตร 43,980 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751454 นางสาวปิยธิดา ทาทอง 43,980 18 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751462 นางสาวศันสนีย์ เหล่าขวัญสถิตย์ 43,980 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751471 นางสาวหทัยรัตน์ จันที 43,980 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751489 นางสาววนิดา สมานวงศ์ 43,980 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG66 ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 6314751497 นายอัครวีร์ จำปีรัตน์ 43,980 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
เอก บข. เศรษฐศาสตร์ (G) XG68 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6317750017 นางสาวกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ 220,000 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800111 นายภัทรพงศ์ สังข์เจริญ 17,600 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800129 นายมณฑล มุขตารี 17,600 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800137 นางสาวอัญชิษฐา มุณีแนม 17,600 08 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800285 นางสาววริษฐา สุประสงค์สิน 17,600 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800307 นางสาวสุทธิดา สกิดใจ 17,600 03 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800471 นางสาวธันฐ์ยพร ประสานทรัพย์ 16,160 26 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800480 นางสาวพิมญาดา สังขมณี 16,160 18 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH03 รัฐศาสตร์ ภาคปกติ 6314800498 นางสาวสวรส ทองใบ 16,160 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800013 นางสาวกาลเวลา ฤทธิศรธนู 17,600 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800030 นางสาวจิดาภา จันเมือง 17,600 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800056 นางสาวนันท์นภัส มีแสงนิล 17,600 12 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800072 นางสาวเปมิกา ศรีสอาด 17,600 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800234 นางสาววราภรณ์ สวรรยานุภาพ 17,600 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800242 นายสนธิชัย พลแสน 17,600 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800382 นางสาวจุฑามาส กิ่งชัย 16,160 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800391 นางทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ 16,160 26 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800404 นายวกุล ตุลย์เมธาการ 5,400 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800421 นางสาววิรุจิ พลผอม 16,160 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH06 จิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ 6314800528 นางสาวรวิสรา จำปาถิ่น 16,160 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800081 นางสาวธัญญภรณ์ สมาน 17,600 06 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800102 นางสาวโสภิดา ใจงาม 17,600 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800315 นางสาวชนาภา โชควิริยะจิตต์ 16,160 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800323 นางสาวปุณยภา ชัยรัตนฤกษ์ดี 16,160 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800331 นางสาวมนพร ว่องไว 16,160 22 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ 6314800374 นางสาวสิริษา ศิลปเสริฐสกุลวงศ์ 16,160 21 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800145 นายธนภัทร หนูจ่าย 17,600 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800153 นายรวี จำเนียร 17,600 27 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800161 นายอธิธัช ทองเมือง 17,600 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800439 นางสาวชญาพร อ่ำรุ่ง 16,160 25 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800447 นางสาวธนิษฐา จันทร์ชม 16,160 29 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800463 นางสาวพีรดา ด้วงเอี่ยม 16,160 13 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติ 6314800536 นางสาวพิณผกา บุษราคัม 16,160 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850321 นางสาวบุณฑริกา อยู่พงษ์ทอง 45,990 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850371 นายหาญศึก หานศุภิชน 45,990 04 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850380 นางสาวอรพินท์ สุขไทยประเสริฐ 45,990 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850398 นางสาวเบญจภรน์ ปัญญาวานิชกุล 45,990 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850479 นางสาวจุฑาทิพย์ กสิไพศาล 45,990 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850487 นายจุฬภัทร์ จันทร์เมือง 45,990 16 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850517 นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์ 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850592 นางสาวนิสรา เกิดผล 45,990 04 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850681 ร้อยตรีภัทรพล อิ่มสมบัติ 45,990 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850690 นางสาวภัทราวดี ภักดีณรงค์ 45,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850754 นางสาวมาริษา ใจซื่อ 45,990 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850771 นายรัชชานนท์ สโมสร 45,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850789 นางสาวฤทัยรัตน์ เจนวิทย์การ 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850908 นางสาวเพลินพิศ อ้นแก้ว 45,990 28 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850924 ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ 45,990 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850959 นางสาวกัญญารัตน์ โฉมกิ่ง 45,990 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851122 นายกรกช ยืนยง 45,990 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851190 นางสาวณัฐธยาน์ ทินโสม 45,990 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851220 นายปกป้อง สามงามน้อย 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851246 นายปาณัท ธนรัช 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851271 นายพัฒนา ภัทรพักตร์ 45,990 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851661 นายกษิดิ์เดช อินมาก 45,990 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851823 นางสาววรรณพร มีสุข 45,990 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851921 นางสาวไอยริลญา วงษ์ภา 15,400 11 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850312 นางสาวตรีเนตรธิดา กณิกูล 45,990 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850339 นางสาวปภาณิณ บุญมี 45,990 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850363 นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ 45,990 10 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850401 นางสาวกนกทิพย์ อินทโชติ 45,990 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850410 นางสาวกนกอร เจริญศุข 45,990 30 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850436 นายกฤติภณ สิทธิเสรี 45,990 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850444 นายกำพล ทรัพย์อุดม 45,990 01 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850452 นางสาวจิราพัชร มันตาพันธ์ 45,990 15 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850461 นางสาวจีรารัตน์ ช้างพินิจ 45,990 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850495 นางสาวชมพูรัศ ดังนิโรจน์ 45,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850525 นางสาวณัฐชา กนิษฐสุต 45,990 14 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850533 นายณัฐพล ชนานุกุล 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850541 นายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม 45,990 24 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850550 นายถนบรรณ วรรณกี้ 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850568 นางสาวธนัญญา บัวศรี 45,990 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850576 นายนิธิ จาดเจริญ 45,990 25 เม.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850584 นางสาวนิรินทร เกี่ยวม่าน 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850614 นางสาวปิยพร ศาลางาม 45,990 19 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850622 นางสาวปิยภา ปิ่นแก้ว 45,990 06 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850631 นางสาวปุณยาพร พานมะลิ 45,990 22 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850649 นางพรทิพา สาขะจันทร์ 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850657 นางสาวพรรัตน์ สัจจะวศิน 45,990 09 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850665 นายพลเอก จินตนะพันธ์ 45,990 13 พ.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850673 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพร 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850711 นายภาณุภัทร ปานสอาด 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850720 นายภานุวิชญ์ เลิศนันทวิเชียร 45,990 20 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850738 นางสาวภาวินี พยับทอง 45,990 21 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850746 นายภาสกร เต่งภาวดี 45,990 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850797 นางสาววรรณนิษา เส้งวุ่น 45,990 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850801 นางสาววริฏฐา วงศาสุข 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850827 นางสาววิชุตา รักวิจิตร 45,990 09 ก.ย. 2563 มารายงานตัว รายงานตัวล่าช้า
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850843 นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850851 นายสิริวัฒน์ สีแสง 45,990 12 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850878 นางสาวสุธาสินี ปั้นทอง 45,990 25 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850886 นางสาวอภิสรา บุญลือด้วง 45,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850894 นายเนตร บุญลือ 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850941 นางสาวกานต์ธีรา แสนหล้า 45,990 31 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850967 นางสาวชลภิชา นึกอุ่นจิตร 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850983 นายธวัชชัย เจริญนนทสิทธิ์ 45,990 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314850991 นางสาวธันย์ชนก ไทรโยควิจิตร 45,990 07 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851017 นายประพาส เหลืองศิรินภา 45,990 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851025 นางสาวปลายฟ้า ทองทิพย์ไทย 45,990 07 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851050 นางสาวรวีวรรณ ตรัสนิ่ม 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851068 นางสาววิมลวรรณ ชัชวาลย์ 45,990 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851076 นางสาววโรกาส เงาศรี 45,990 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851084 นายศรัทธา ศรมณี 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851092 นางสาวหทัย โปวานนท์ 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851131 นางสาวกัญจนา บุญทรงธรรม 45,990 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851157 นางสาวจิตสุภา ตุงคะศิริ 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851165 นางสาวจิราพรรณ บุญมี 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851181 นางสาวณัฐธยาน์ กลั่นเนียม 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851211 นางสาวนวทรรศนย์ จันทรวงศ์ 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851238 นางสาวประณิฐิรัช ยืนยง 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851254 นายปุญญพัฒน์ พานมะลิ 45,990 24 ส.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851262 นางสาวพรรษพร พงษ์อิ่ม 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851289 นายพัฒน์ ศรีหิรัญ 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851297 นายภาณุวัส พันธุ์วุฒิ 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851301 นายภิวัฒน์ อารยะรังสฤษฎ์ 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851319 ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงลลิตา ปาละกูล 45,990 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851335 นายวรวุฒิ ชาวงศ์ศรี 45,990 04 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851343 นายวรสันต์ เฮงเทียนศรี 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851351 นางสาววันวิสา นวนไทย 45,990 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851360 นางสาวศิริพร อมรศรีจิรทร 45,990 27 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851378 นายสนามชัย ลิ้มตระกูล 45,990 01 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851386 นางสาวสราวรรณ รุ่งเรือง 45,990 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851394 นายสันติสุข แก่นดำ 45,990 10 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851416 นางสาวสุรีรัตน์ อาศัยพลวง 15,400 11 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851424 นางสาวอรอนงค์ เรืองศรี 45,990 02 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851432 นางสาวเฉลิมพร ไชยสิงห์ 45,990 09 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851441 นางสาวญาณิน พูลทอง 45,990 08 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851459 นางสาวปวีณรัตน์ วรรธนชุติพงศ์ 45,990 13 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851467 นางสาววรางคณา ณ นคร 45,990 14 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851475 นางสาวศิริยากร ศศิพงศ์อนันต์ 45,990 05 มิ.ย. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314851602 นายธนันท์รัฐ ชูเถื่อน 45,990 23 ก.ค. 2563 มารายงานตัว  
โท บข. สังคมศาสตร์ (H) XH61 รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 6314