ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ.04) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS.03)

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน
รหัสประจำตัวนิสิต : 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (5ตัวสุดท้าย) : 
วันเดือนปีเกิด : 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Thank you for your kind cooperation in answering.
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ วพ.04 และ IS.03 โทร.02-9428445 ต่อ 234 (คุณจรุวรรณ์)