ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (วพ. 04) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS. 01)

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน
รหัสประจำตัวนิสิต : 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (5ตัวสุดท้าย) : 
วันเดือนปีเกิด : 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Thank you for your kind cooperation in answering.
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ วพ.04 โทร.02-9428445 ต่อ 234 (คุณจรุวรรณ์)
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ IS.01 โทร.02-9428445 ต่อ 221 (คุณจินตนา)