ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562


สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะที่สังกัดบางเขน


อาจารย์

 

นิสิตรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส