ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563


สำหรับนิสิตหลักสูตรที่ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2562
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะที่สังกัดบางเขน


อาจารย์

 

นิสิตรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส