ข้อแนะนำ

การขอผ่อนผันการส่งใบรับรองแพทย์ (ต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน)

1. กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล
  - เลขประจำตัวประชาชน
  - รหัสประจำตัวนิสิต
2. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดำเนินการ
3. พิมพ์แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการส่งใบรับรองแพทย์
4. ลงนาม
5. สแกนเอกสาร พร้อมอัพโหลดเข้าระบบรายงานตัวนิสิตใหม่