ระบบสร้างแบบฟอร์มหนังสือยินยอม

ข้อแนะนำ

เอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน)

1. กรอกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล 1.1 เลขประจำตัวประชาชน และ 1.2 รหัสประจำตัวนิสิต
2. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
3. พิมพ์หนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4. ลงชื่อในเอกสาร
5. สแกนเอกสาร พร้อมอัพโหลดเข้าระบบกรอกประวัติข้อมูลนิสิตใหม่