ระบบพิมพ์คำร้องผ่านเว็บ (จัดทำขึ้นเพื่อช่วยพิมพ์ใบคำร้องผ่านเว็บ และความถูกต้องของข้อมูลนิสิต)

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน
รหัสประจำตัวนิสิต :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (5ตัวสุดท้าย):
วันเดือนปีเกิด :
 

สำหรับนิสิตนานาชาติ (For international student)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้บริการแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ข้อแนะนำ
- การใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษารหัสตั้งแต่รหัส 48 เป็นต้นไป
- สอบถามรายละเอียด บว.01 02-9428445-50
- สอบถามรายละเอียด บว.02 ,02-1 02-9428445-50 ต่อ 231 คุณสุรีพร
- สอบถามรายละเอียด บว.04 ,05 ,05-1, 05-2 02-9428445-50 ต่อ 220 คุณศิวัสว์
- สอบถามรายละเอียด บว.06 ,06-1 02-9428445-50 ต่อ 217 คุณภูธิชย์
- สอบถามรายละเอียด วพ.07 (iThesis) 02-9428445-50 ต่อ 418 คุณพูลทรัพย์
- มีปัญหาการใช้งานระบบ 02-9428445-50 ต่อ 406 คุณสุรธัช