ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นายโดม ประทุมทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5317300029
สาขาวิชา : วนศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 505, The 60th Anniversary Building, Faculty of Forestry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influence of Fragmentation on Birds Communities in Tropical Dry Forest Habitat, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก มารอด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ด้วงแค กรรมการ
ดร. George Andrew Gale กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ กรรมการ
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717400233
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง SC1008 ชั้น 10 อาคาร SC 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Topp-Leone Generalized Rayleigh Distribution

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ ประธานการสอบ
ดร. มีนา ปทุมสูตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ
ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางปณิธี สุวรรณอมรเลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5618000130
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 5518, Building 5, Faculty of Agro-Industry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Antifungal Film for Extending Shelf-life of Longan Fruits (Dimocarpus longan Lour.)

การพัฒนาฟิล์มต่อต้านราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไย (Dimocarpus longan Lour.)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วาณี ชนเห็นชอบ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Weibiao Zhou กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมศิริ แสงโชติ กรรมการ
ดร. วรรณี ฉินศิริกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพร เสน่ห์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. Peter K. C. Ong ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นายภูมพงศ์ บุญแสน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5327100120
สาขาวิชา : โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1129/2 ชั้น 1 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effects of Inoculation of Bacterium Ruminococcus flaverfaciens Isolated from Rumen of Buffalo and Selenomonas ruminantium Isolated from Rumen of Sheep on Fermentation Characteristics and Bacterial Population in Beef Cattle

ผลของการปลูกถ่ายแบคทีเรีย Ruminococcus flaverfaciens ที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือและ Selenomonas ruminantium ที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของแกะต่อกระบวนการหมักและจำนวนประชากรแบคทีเรียในโคเนื้อ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอชาติ บุญเอก ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ สะวานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พริมา พิริยางกูร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นางศศีนันท์ แก่นจันทน์หอม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5428750014
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Criterion Supplier Selected Decision Executive Distributor in Sport Science Products

เกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวของผู้ผลิตสินค้าวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิตร สมาหิโต ประธานการสอบ
ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม กรรมการ
ดร. พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นายชุกรี แดสา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517500447
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5401/14 ชั้น 4 อาคาร 5 (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Development of the Simulation Model of the Relationship of Parameters Affeting on the Design of Tread Pattern for Retread Truck Tires with Low Rolling Resistance Coefficient

การพัฒนาแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลในการออกแบบลายดอกยางที่มีสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนต่ำของยางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุก

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปวเรศ ชมเดช ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะ รักษ์ศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก่งกมล วิรัตน์เกษม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรากร มงคล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717400063
สาขาวิชา : พันธุศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4521 ชั้น 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Differential Gene Expression of Plasmodium vivax-infected and Unifected Anopheles dirus to Reveal Malaria Transmission Blocking Targets

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จตุพร กุลอึ้ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชณี คูเบอร่า กรรมการ
ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล กรรมการ
ดร. เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชัย วาดอักษร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217500018
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1308B ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Modeling and Simulation of Gas-Liquid Reactors by Computational Fluid Dynamics (CFD) and Mixing Cell Models

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เทอดไทย วัฒนธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา คงพรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5817650088
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-306 ชั้น 3 คณะศึกษาศาตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
An Influential Model of Instructional Leadership Affecting Student Achievement in Small-sized Secondary Schools under the Office of the Basic Education Commission

โมเดลอิทธิพลของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ กรรมการ
ดร. วารุณี ลัภนโชคดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง กรรมการ
ดร. จักรกฤษณ์ สิริริน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ หุ่นรัตนะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5817650380
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3/306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Structural Equation Model of Relationship among Transformational Leadership and School Climate through Teacher Agency Belief Affecting Discretionary of Teachers under the Bangkok Metropolitan Administration

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศโรงเรียนผ่านความเชื่อในพลังความเป็นครูที่ส่งผลต่อการทำงานด้วยดุลยพินิจของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ กรรมการ
ดร. สนั่น ประจงจิตร กรรมการ
ดร. สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5428500107
สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องนนทรี ชั้น 2 ตึก EDS1 คณะ ศวท. กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Structural Equation Model of Sustainable Hospital Accreditation in The Ministry of Public Health

โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ตันพิชัย ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ศรีสวนแตง กรรมการ
ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา กรรมการ
อาจารย์ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพงศ์ ทิพนาค ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517600336
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Development of Self-Directed Learning through Web-Based Learning Model by Using TPACK Concept to Enhance Pre-service Teacher's Knowledge Standard of Educational Innovation and Information Technology Competency of Rajabhat University

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองผ่านเว็บตามแนวคิด TPACK ที่เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต. ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล รำไพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช โศภีรักข์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิณณา เดชะพรรค
รหัสประจำตัวนิสิต : 5527100166
สาขาวิชา : การปรับปรุงพันธุ์พืช
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1213 ชั้น 2 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Genetics of Domestication Syndrome of Zombie Pea (Vigna vexillata)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกิจ สมท่า กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ
ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี คุปต์กาญจนากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5318000312
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5520 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Utilization of Pre-germinated Brown Rice Flour as Rice Breading for Frozen Breaded Fried Food Products

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาศอุบล ทองงาม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : นายสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517500641
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5401/14 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effects of Thermal and Chemical Properties of Exhaust on Reducing Methane Emissions in Diesel Oxidation Catalyst at Lean Conditions

ผลกระทบของคุณสมบัติทางอุณหภาพและทางเคมีของก๊าซไอเสียต่อการลดมีเทนในเครื่องฟอกไอเสียเชิงร่วมปฏิกิริยาที่สภาวะส่วนผสมบาง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ กรรมการ
ดร. อัศวิน สาลี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาริกา แย้มรับบุญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717400209
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 1008, The 45th Anniversary Building, Faculty of Science
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Negative Binomial-Sushila Linear Model

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธิดาพร ศุภภากร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Andrei Ingorevich Volodin ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : นางหวานใจ หลำพรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5318800106
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องมะลิ ชั้น 3 อาคารโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ คณะสิ่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Community Settlement Pattern on Riverbanks for Wastewater Management of Phetchaburi River in Phetchaburi Province, Thailand

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานชุมชนบนริมฝั่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำเสียของแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว กรรมการ
รองศาสตราจารย์ อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร กรรมการ
ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5618000067
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Production of Natural Colorant Powder from Mamao and Its Applications in Food Products

การผลิตผงสีธรรมชาติจากมะเม่า และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์ กรรมการ
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศรส ใจจิตร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717500319
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8506/3 ชั้น 5 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Impact Assessment of Rice Research Funding using Structural Equations Model and Identifying Funding Allocation for Rice Research Studies in Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรณัฏฐ์ นาคภิบาล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5728600042
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC3 คณะ ศวท.กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Characterization of Cellulose Nanofibrils Produced from Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Fibre by Mechanico-Enzymatic Pretreatment Process

คุณลักษณะเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนเมตรที่ผลิตจากเส้นใยปอคิวบา (Hibiscus cannabinus L.) โดยการปรับสภาพด้วยเอนไซม์ร่วมกับแรงกล

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ประธานการสอบ
ดร. ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ กรรมการ
ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เพชรภา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประพิมพร อันพาพรหม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5817650428
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Causal Model of Transformational Leadership, Psychological Meaningfulness, Work Role Fit, Mediated by Meaning of Work, Affecting Work Engagement of Private School Teachers

โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความหมายทางจิตวิทยา ความสอดคล้องพอดีของบทบาทการทำงานผ่านการให้ความหมายของงานที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของครูโรงเรียนเอกชน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สนั่น ประจงจิตร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา กรรมการ
ดร. สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
22 ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต ลำใย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5317300011
สาขาวิชา : วนศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Meeting Room 1, Department of Forest Management
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Impact of Climate Variability on the Growth of Teak (Tectona grandis L.f.) in Natural Forests in Northern Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัสสี ประสมสินธ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร กรรมการ
ดร. Yenemurwon Omule กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
23 ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐสภา นพเกตุ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5328750136
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 901 ชั้น 9 ศูนย์เรียนรวม 4
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Motivation in Sport Sponsorship: Impact on the Relationship between Sponsor and the Sport Association for the Disable of Thailand

แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนทางการกีฬา: ผลกระทบที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิตร สมาหิโต ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์ กรรมการ
ดร. สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
24 ชื่อ-นามสกุล : นายนิติศักดิ์ ไพโรจน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5417650056
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 (ภาคการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Vocational Certificate of Arts Magnet Program for Technology Thaivichitsilp College

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม Magnet สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศุภฤกษ์ ทานาค ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ กรรมการ
ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด กรรมการ
ดร. สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
25 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ วิริยะวัฒนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5418000241
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Instant Soup Product Formulated with Riceberry Flour and Bran for the Elderly

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ผสมรำข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภา คงเป็นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
26 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววสพร นิชรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5317600324
สาขาวิชา : อาชีวศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-401/1 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Learning Package Development for Promoting Career Awareness of Elementary Level Students

การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในด้านอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา ธรรมกิตติภพ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
27 ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ภูมิภาค
รหัสประจำตัวนิสิต : 5328750101
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Talent Transfer in Thai Athletes Development

แนวทางการพัฒนานักกีฬาไทยด้วยวิธีการถ่ายโอนชนิดกีฬา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิตร สมาหิโต ประธานการสอบ
ดร. สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ กรรมการ
ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม กรรมการ
ดร. ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร ชุลีธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517600191
สาขาวิชา : การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง ศษ3-401/3 ชั้น 4 อาคาร ศษ 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Knowledge Management Model for Promoting the learning Organization for Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ วัฒนะ กรรมการ
ดร. ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
29 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพินิจนันท์ เนื่องจากอวน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517600280
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Enhancing Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge in Astronomy and Space Science Through Collaborative Action Research

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัตน์ ทานาค ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปภาดา คณานับ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717900023
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 139 ชั้น 1 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Milk Urea Nitrogen: Relationship to Reproductive Performance in Small-Sized Dairy Farms, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พิพัฒน์ อรุณวิภาส กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. John A. Vanleeuwen กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
31 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสรฌา เครือเมฆ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5317600359
สาขาวิชา : อาชีวศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-409/1 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Laboratory Instructional Model to Enhance Thinking Skill of Future Problem Solving for Home Ecocomics Students

รูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอนาคตของผู้เรียนคหกรรมศาสตร์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ศราธพันธุ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพสุมน รังสยาธร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
32 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5518000294
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5521 ชั้น 5 อาคารอก.5 คณะอุตสหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Production of Double Layer Water-In-Oil-In-Water (W/O/W) Emulsions for Encapsulation of Nutritional Substance

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย กลิ่นเกษร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ สุพรรณธริกา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรอหะนา สามะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5734550396
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Tire Wastes Managements as a Concrete Mixture the Drain Cap Production

การจัดการยางเหลือใช้เพื่อเป็นส่วนผสมคอนกรีตสำหรับฝาท่อระบายน้ำ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิประภา ปิติภัทรวรโชติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300213
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1008 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Nanocomposites Reinforced with TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibrils from Bamboo Fibers

นาโนคอมโพสิทเสริมแรงด้วยนาโนไฟบริลเซลลูโลสออกซิไดซ์ด้วยเทมโปจากเส้นใยไผ่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ประธานการสอบ
ดร. บัวผัน พวงศิลป์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาวดี นุติประพันธุ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300302
สาขาวิชา : วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 310, The 60th Anniversary Building, Faculty of Forestry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Seedling Regeneration Dynamics along Altitudinal Gradients at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ กุฏอินทร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก มารอด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ สังข์แก้ว กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Mamoru Kanzaki กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชาพล โยธาศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5734550311
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Performance-based Life Safety Analysis for Car Showroom Building

การวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อชีวิตเชิงสมรรถนะสำหรับอาคารจัดแสดงรถยนต์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒินันต์ อัศดร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5734550507
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Performance-Based Life Safety Analysis for Police Station

การวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อชีวิตเชิงสมรรถนะสำหรับโรงพักตำรวจ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธัช ทัพวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814100290
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารพืชไร่นา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Performance Evaluation of Hybrid Biomass and Sweet Sorghum for use as Fuel Crop

การประเมินศักยภาพข้าวฟ่างชีวมวล และข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นพืชพลังงาน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล ประธานการสอบ
ดร. ทรงยศ โชติชุติมา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เอ็จ สโรบล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัณฑิรา ฮะวังจู
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814200197
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Tuna Blood Powder and Application in Food Products

การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่า และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทานตะวัน พิรักษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรยา เกิดพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมสกุล พวงคำ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814900105
สาขาวิชา : เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6509 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัคิการ 6 ชั้น คณะสัตวแพทย์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Exposure Assessment of Ochratoxin A Contamination in Imported Wines and Beers in Thailand

การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราออคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A) ที่ปนเปื้อนในเครื่องดื่มนำเข้าประเภทไวน์และเบียร์ในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อำนาจ พัวพลเทพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. อุสุมา เจิมนาค กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ หนูจักร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ พาหุ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914100798
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Methods for F, Seed Production of KUH3 Three-Line Hybrid Rice

การพัฒนาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ พันธุ์ KUH3

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ศรีพิจิตต์ กรรมการ
ดร. กาญจนา กล้าแข็ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมธุรส ไพรเจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914100887
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารพืชไร่นา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Improvement of Variety for High Amylose Content by Using Pseudo-Backcross Breeding

การปรับปรุงข้าวพันธุ์ CH1 ให้มีปริมาณอมิโลสสูงโดยวิธีการผสมกลับเทียม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ศรีพิจิตต์ กรรมการ
ดร. กาญจนา กล้าแข็ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติกา อนันต์ชัยลิขิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300031
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Agency Costs: An Empirical Evidence of the Companies Listed on the SET100 Index of the Stock Exchange of Thailand

ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อต้นทุนตัวแทน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย อัศวภูมิ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350500
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 02 ก.ค. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ปวีร์ จันทร์ละออ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614502173
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1308B ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Discrete Element Method in a Fluidized Bed for Silicon Production

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ สืบสาย ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เทอดไทย วัฒนธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา คงพรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรภัสสร ภัทรศุภา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615001119
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Beauty Drink from Spirogyra spp. Extracted

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงามจากสารสกัดสาหร่ายเตา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมขนิษฐ์ พิริยะวรานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5635950043
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10105 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Organizational Culture and Knowledge Management Affecting Learning Organization of Thai Oil Public Company Limited

วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา ไชยะกุล ประธานการสอบ
ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5635950116
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10105 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting the Performance of Employees in Automotive Industry in the Estern Seaboard1, Industrial Estate, Rayong

ปัจจัยที่ส่งประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด1 จังหวัดระยอง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา ไชยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ เทพรินทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814200090
สาขาวิชา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effects of Adjuvant on the Efficacy of Streptococcus agalactiae Vaccine in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)

การใช้ Adjuvant เพื่อเสริมประสิทธิภาพวัคซีนของเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์ เทพาหุดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ กรรมการ
ดร. จิราพร เกษรจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814502029
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5503 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
On the Thermal and Structural Behaviors of Turbulent Spots after Longitudinal Merging on a Flat Plate using Liquid Crystals

การศึกษาพฤติกรรมเชิงความร้อนและโครงสร้างของจุดปั่นป่วนหลังการรวมตัวตามแนวการไหลบนแผ่นระนาบด้วยการใช้ผลึกเหลว

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ประธานการสอบ
ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นายก่อพงษ์ วิริยะนานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814502037
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5503 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Heat Transfer Enhancement of Turbulent Flow in Rectangular Duct using Low Frequency Ultrasonic Waves

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลแบบปั่นป่วนในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้คลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่ต่ำ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ประธานกรรมการ
ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรปภัส พลพณะนาวี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824900027
สาขาวิชา : คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยณรงค์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์(บางเขน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Blood Pressure Measurement of Dogs at Home Versus at Hospital with Varius Resting Time

การวัดความดันโลหิตสุนัขเปรียบเทียบระหว่างที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์ในระยะเวลาพักต่างๆ กัน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วรกิจ เชิดชูธรรม ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. จำลอง มิตรชาวไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธณัสพรรณ ติฐิโต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914401607
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Investigation of Modified-hydroxyapatite Incorporating Poly(methyl methacrylate)-grafted-chitosan Biocomposite Scaffolds for Bone Tissue Engineering

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพัฒน์ พลอัน กรรมการ
ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
22 ชื่อ-นามสกุล : นายจิระวิช จำลองศุภลักษณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914550441
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศันสนีย์ สุภาภา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
23 ชื่อ-นามสกุล : นายรัชตะ กันตรง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914550696
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ญาณภิรัต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศันสนีย์ สุภาภา กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
24 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650020
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-204 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ
ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
25 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธมลวรรณ เศรษฐหิรัญกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650194
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป สมาหิโต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
26 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพยอม รังหอม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650259
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป สมาหิโต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
27 ชื่อ-นามสกุล : นายวีรชน เสมือนใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650976
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-204 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ
ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 ชื่อ-นามสกุล : นายกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650984
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี แสวงเจริญ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
29 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามณี ชัยลา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914652189
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี แสวงเจริญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ปภา ขาวฉลาด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750512
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ กรรมการ
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
31 ชื่อ-นามสกุล : นางศิริภรณ์ แก้วคูณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750733
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ กรรมการ
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
32 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา ถิ่นสอน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750776
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ กรรมการ
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
33 ชื่อ-นามสกุล : นายอริญชย์วิทย์ เย็นฉ่ำ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750857
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ กรรมการ
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
34 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตติ์ ทรายขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914752043
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ กรรมการ
ดร. เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
35 ชื่อ-นามสกุล : นายอานุภาพ มิตรมนุษย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914851980
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
36 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย มุ่งชอบ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300146
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Performance Measurement of Fixed Income Mutual Funds

การวัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
37 ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว วงษ์ล้วนงาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300421
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Brand Equity and Corporate Brand Personality Affecting Condominiums by L.P.N. Development Public Co., LTD.'s Buying Decision Process of Customer in Bangkok

คุณค่าแบรนด์และบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องชุดของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
38 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิโรรัตน์ กำมัชพล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300626
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Corporate Reputation in Social Media to Influences Decision Buy Share in The Stock Exchange of Thailand (SET) of Investors

ชื่อเสียงขององค์กรในสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของนักลงทุน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ประธานการสอบ
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
39 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรัชพร แสนเขียววงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350976
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร กรรมการ
ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
40 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์สิริ ตั้งบุบผา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351051
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร กรรมการ
ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
41 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรวรรณ ทุติย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351522
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
42 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภพ พิมบุตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514502350
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2305 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Smart Metering for Remote Micro-grid from Hybrid Power System

มิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ การะเกตุ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอด สุขะมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
43 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงศ์ ศกุนตนาค
รหัสประจำตัวนิสิต : 5515150686
สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Rule-Based Grapheme-to-Phoneme Conversion Supporting Improper Thai Graphemes According to Thai Orthography

การแปลงรูปเขียนของคำเป็นรูปทางเสียงแบบอิงกฎซึ่งรองรับรูปเขียนภาษาไทยที่ไม่เป็นไปตามอักขรวิธีไทย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นัทธ์ชนัน นาถประทาน ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธชาติ โปธิบาล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
44 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614601422
สาขาวิชา : พัฒนอาชีวศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-401/1 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Guideline for Teaching and Learning Foreign Language Courses in Vocational Certificate to Comply with Concept of Life Skills of Vocational Education Institute

แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของหมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา ธรรมกิตติภพ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชัย รามวรังกูร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
45 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ พัฒนะพิศุทธิ์คุณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714501667
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1308B ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Silaned-Graphene Oxide-Mordenite/Nafion Composite Membrane for Direct Methanol Fuel Cell

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีนา ประไพนัยนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิสิต ตัณฑวิเชฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
46 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรองกาญจน์ ชูเมือง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714700082
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Economic and Social Factors Affecting to Alcohol Consuming in Youth

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดื่มสุราในเยาวชน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดตะวัน ชนะกุล กรรมการ
ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช ถาวรวันชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
47 ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร ทราเจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814200031
สาขาวิชา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Sodium Bentonite on Water Quality, Acute Toxicity and Growth Rate Performance on Asian Sea Bass (Lates calcarifer)

ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อคุณภาพน้ำ ความเป็นพิษเฉียบพลันและอัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates Calcarifer)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล กรรมการ
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย หวังวิบูลย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
48 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉริยา พรหมจรรยา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400773
สาขาวิชา : ชีววิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 506 ชั้น 5 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Anti-Cancer Effect of Cordyceps militaris Powder on Colon Cancer Cell Lines

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทิมาณี ประเดิมวงศ์ ประธานการสอบ
ดร. เมษยะมาศ คงเสมา กรรมการ
ดร. ประไพภัทร คลังทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
49 ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815100293
สาขาวิชา : ภาษาตะวันออก
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 303 (ห้องประชุม 1) ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Relationship between Metacognitive Learning Strategy and Japanese Learning Achievement of Thai Learners of Japanese in Upper Secondary School Level in Bgnakok

ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้เชิงอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บรรจงมณี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสุดา ณ ระนอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
50 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ เดชะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914100267
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 711 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting Opinion of Farmers towards Custard Apple Cultivation in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง ประธานการสอบ
ดร. ธานินทร์ คงศิลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
51 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรี นามจันดา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914100771
สาขาวิชา : ปฐพีวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารสรสิทธิ์วัชโรทยาน คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Distribution and Remediation of Arsenic in Agricultural Soils near a Gold Mine in Loei Province

การปนเปื้อนและการบำบัดอาร์เซนิกในพื้นที่การเกษตรใกล้เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า จังหวัดเลย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงดาว แลนรอด กรรมการ
ดร. พิชิต พงษ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
52 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชญา เต็มงามธนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914101018
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 711 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Adaptation of Farmers towards Extension of Large-scale farming in Pathum Thani Province

การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา ศรีสุวรรณ ประธานการสอบ
ดร. ธานินทร์ คงศิลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
53 ชื่อ-นามสกุล : นายธิติ วานิชดิลกรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914300258
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1008 ชั้น 10 อาคารตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Rubber Wood Lumber Preservative by Dipping and Brushing Treatments with Copper Naphthenate and Boron Compounds for Protection Against Termites

การอาบน้ำยาไม้ยางพาราตามกรรมวิธีจุ่มและทาโดยใช้สารคอปเปอร์แนปทีเนตและสารประกอบโบรอนเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ วีณิน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ภูมิภมร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
54 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650879
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
55 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดุษฎี จันทร์งาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914651697
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ประธานการสอบ
ดร. สนั่น ประจงจิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
56 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ หนูหน่าย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750270
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
57 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิงกฤษ มาแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750423
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
58 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ จุลเนียม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750601
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
59 ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เพชร ชุติธนานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751209
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparative Impact of Domestic and Inbound Tourist Expenditure on Thai Economy: An Input-Output Analysis

การเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทย: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล ประธานการสอบ
ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดตะวัน ชนะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
60 ชื่อ-นามสกุล : นายอลังการ ธนอมรกาญจน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751471
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ ประธานการสอบ
ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
61 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิศา กรึงไกร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751594
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
62 ชื่อ-นามสกุล : นายศุภมงคล วิทยารัก
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751730
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
63 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรกมล ศรีแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850177
สาขาวิชา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
64 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ เจริญสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850207
สาขาวิชา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
65 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริญา อินทร์ฤทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850223
สาขาวิชา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
66 ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850266
สาขาวิชา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสค 3-202 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
67 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา คุ้มถิ่นแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300294
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Feasibility Study for the Establishment of a Picofinance in Samut Sakhon

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
68 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก รอดสม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350011
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส ประธานการสอบ
ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
69 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ สุขสุชิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350348
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
70 ชื่อ-นามสกุล : นายณฐนน ชูศรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350356
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
71 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจพร เพชรประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350411
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
ดร. จิโรจน์ บุรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
72 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชามญชุ์ งามล่อง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350453
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
ดร. จิโรจน์ บุรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
73 ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ โตศักดิ์สิทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350488
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
74 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิรญา เศรษฐบุตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350496
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
75 ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ ตันติวีรสุต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350534
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
76 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนัดดา ทรัพย์เพิ่ม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350542
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
77 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา สุริยาสกล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350585
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
78 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ศรีสุนทร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350631
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 4 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรศิษฐ์ จิราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
79 ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย พิทักษ์เจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351689
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influence of Transformation Leadership and Organizational Culture an Affective to Organization Effectiveness of Employee in Visavapat Limited

อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การของพนักงานบริษัทวิศวภัทร์ จำกัด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
80 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร วงศ์ภูมิ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915352219
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส ประธานการสอบ
ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
81 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชนก พงษ์สำราญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750020
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
82 ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกิต กะทง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750046
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
83 ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี อิ่มสมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750071
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
84 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวิทย์ ผิวงาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750127
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
85 ชื่อ-นามสกุล : นายพรเลิศ บุรุษวยากรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750224
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
86 ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิ อู่ธาราสวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750267
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
87 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา แสวงโคตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5946100033
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 4 อาคาร 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Bioactive Components and Antioxidant Properties of GABA Tea

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสมบัติการต้านออกซิเดชันของชากาบา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา พรหมกูล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร พัทยากร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณทิชา เศวตบวร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
88 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพันทิวา งามพจนวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614653112
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-402 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effects of Homework Organization Intervention Homework Completion of Secondary Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary)

ผลการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดระบบการบ้านต่อความสำเร็จในการทำการบ้านของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการ
ดร. ธัชทฤต เทียมธรรม กรรมการ
ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
89 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร ฝอยหิรัญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5625600368
สาขาวิชา : นิติวิทยาศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ตึกกิจกรรมนิสิต คณะ ศวท.กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Zinc Oxide Powder for Latent Fingerprint Detection

การพัฒนาผงฝุ่นผสมซิงค์ออกไซด์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรนันท์ น้อยมณี กรรมการ
ดร. สุธินี เกิดเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
90 ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร ฉัตรมงคล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5634550271
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150404 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Incoming Sampling Plan for Auto Part Manufacturing

การพัฒนาแผนการสุ่มสิ่งตัวอย่างก่อนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพี กาญจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
91 ชื่อ-นามสกุล : นายปณพงศ์ พลอยประดับ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714500431
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8701 ชั้น 7 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Efficiency of Floating Breakwater

ประสิทธิภาพของเขื่อนกันคลื่นแบบลอยน้ำ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท วงษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
92 ชื่อ-นามสกุล : นายกนกศักดิ์ ลอยเลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5715000165
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5520 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Packaging with Susceptor on Weight Loss, Browning and Crispness of Puff Pastry in Microwave Oven

ผลของบรรจุภัณฑ์ร่วมกับซัสเซพเตอร์ต่อการสูญเสียน้ำหนัก การเกิดสีน้ำตาล และความกรอบของพายในตู้อบไมโครเวฟ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม กรรมการ
ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
93 ชื่อ-นามสกุล : Ms.Khanh Thi Phuong Truong
รหัสประจำตัวนิสิต : 5715001145
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 5518, Building 5, Faculty of Agro-Industry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Preparation of Arabinoxylooligosaccharides Extracted from Defatted Rice Bran by Enzymatic Method

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์ ประธานการสอบ
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
94 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา เสติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300531
สาขาวิชา : อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1710 ชั้น 7 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Readiness and Performance Effectiveness of Ranger Stations at Khao Leam National Park

ความพร้อมและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี สวนผกา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ คงสม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
95 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริลักษณ์ นิ่มนวล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400838
สาขาวิชา : พฤกษศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 372 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Brassinosteroid on Physiological Change in Melon under Salt Stress

ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเมล่อนภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี กรรมการ
ดร. อรอุษา คำสุข กรรมการ
ดร. สุขุมาภรณ์ แสงงาม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
96 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพร เฉลิมวัฒนานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814502053
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5503 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Heat Transfer Enhancement of a Vertical Helically Coiled Tube Heat Exchanger using Low Frequency Ultrasonic Waves

การเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนของขดลวดร้อนแนวตั้งในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ประธานกรรมการ
ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
97 ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร์ ทั่งทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814502070
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5503 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Numerical Modelling of Qquivalent Ultrasonic Wave Distribution by Adding the Momentum Energy and Turbulence in Water Flow Domain

การสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขของการกระจายคลื่นเหนือเสียงแบบสมมูลด้วยวิธีการเพิ่มพลังงานโมเมนตัมและความปั่นป่วนในขอบเขตการไหลของน้ำ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข ประธานการสอบ
ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
98 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ เตียงแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815000990
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3401 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Enhancement of Oral Absorption of Mangiferin using Liposomes Containing Sodium Glycocholate Prepared by Microfluidic Method: Formulated Optimization, Physic-chemical Characterization, Gastrointestinal Stability, Cellular Uptake and Cytotoxicity

การเพิ่มค่าการดูดซึมสำหรับการนำส่งทางปากของแมงจิเฟอรินด้วยไลโปโซมที่ประกอบด้วยโซเดียมไกลโคโคลเลทที่เตรียมโดยวิธีไมโครฟลูอิดส์: การหาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูป การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ความคงตัวในระบบทางเดินอาหาร การดูดซึมเข้าสู่เซลล์ และความเป็นพิษต่อเซลล์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. มังกร โรจน์ประภากร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภคมน จิตประเสริฐ กรรมการ
ดร. สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
99 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนัสชนก บุญอุทัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914100330
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 711 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Use of Information Technology for Agriculture of Para Rubber Growers in Kanchanadit District, Surat Thani Province

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์ ประธานการสอบ
ดร. ธานินทร์ คงศิลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ทองดีเลิศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
100 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์ คุรุรักษา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914101026
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 711 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Needs for Technology in Hybrid Catfish Farming, by GAP of Farmers in Nakhon Nayok Province

ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง ประธานการสอบ
ดร. ธานินทร์ คงศิลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ทองดีเลิศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
101 ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร์ คมแหลม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914500109
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1308A ชั้น 3 อาคาร 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Ethanol Production from Sweet Sorghum Bagasse by Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)

การผลิตเอทานอลจากซางข้าวฟ่างหวานด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี สายศรีหยุด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
102 ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย เล้งมั่งมี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914500141
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1308B ชั้น 3 อาคาร 1 (วิศวกรรมเคมี) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Precipitation of Active Ingredients from Extracted Curcuma Longa Linn. Gas Anti-Solvent Technique Using Box-Behnken Design of Experiments

การตกตะกอนสารออกฤทธิ์สำคัญจากสารสกัดบัวบกด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent โดยการออกแบบการทดลองตามวิธี Box-Behnken

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดิส สุดสาคร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ เจริญไชยตระกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิดา เนียมนุ้ย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
103 ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ การินทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650062
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ กรรมการ
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
104 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา มูลละมัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650275
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป สมาหิโต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
105 ชื่อ-นามสกุล : นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650950
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ
ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
106 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐา ทองอ่วมใหญ่
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914651034
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป สมาหิโต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
107 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภัส พุ่มสิน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750296
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
108 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย แตงอ่อน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750407
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
109 ชื่อ-นามสกุล : นายจีระวัฒน์ จิตพรหม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750474
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
110 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญพร ไทยสวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750555
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
111 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชญา อภิวัฒน์วราวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750792
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
112 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรินทร์ เมืองยวง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750814
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
113 ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก วังแสง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750831
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
114 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ณดา โชคเอนกเพิ่มพูน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751225
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สมพรเสริม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
115 ชื่อ-นามสกุล : นายศุทธวิชญ์ นารากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751390
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สมพรเสริม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
116 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิดา พาชีรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914751691
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
117 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรีณภัค ทองสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914752167
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
118 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกขวัญ โมรวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300022
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Relation between Corporate Governance and Insider Trading

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการ และการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหาร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
119 ชื่อ-นามสกุล : นายณภัทร อมรส่งเจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300081
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Tools Efficiency of Oscillators Technical Analysis on Renko Chart : A Case Study of Gold Price

ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภท Oscillators บน Renko Chart : กรณีศึกษาราคาทองคำ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
120 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิตา มัจฉภูมิ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300197
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influences of Socially Responsible Leadership and Organizational Citizenship Behavior on CSR Activities Participation of Employee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
121 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส อริยรุจิกาญจน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300201
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influences of Socially Responsible Leadership and Organizational Citizenship Behavior on Perception toward Social Responsibility of Employee of PTT Global Chemical Public Company Limited

อิทธิพลของภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
122 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจตุพร ศรีบุญเรือง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350054
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล วีรสา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
123 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริศนา ชัยยา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350143
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
124 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจยา พงษ์ชวนะกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350216
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
125 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภรณ์ กองขวัญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350402
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ประธานการสอบ
ดร. อริชัย รักธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
126 ชื่อ-นามสกุล : นายกอบเกียรติ หุตะโกวิท
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351549
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
127 ชื่อ-นามสกุล : ร้อยเอกพชร เปรมสุนทร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351778
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influences of Strategic Leadership and Organizational Citizenship Behavior on Employee Engagement of Officers in Army Air Defense Command, Bangkok Metropolitan Area

อิทธิพลของาวะผู้นำทางยุทธศาสตร์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่ององค์การของข้าราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
128 ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร อณุมากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915352260
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
129 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันย์อลิน บวรสุวรรณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915352596
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
130 ชื่อ-นามสกุล : นายชลชัย โพธิสุนทร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750062
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
131 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ นิสัยสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750101
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
132 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ แก้ววิจิตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750283
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
133 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิราภรณ์ รอดนิตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750321
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
134 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร มูลอุด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750330
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
135 ชื่อ-นามสกุล : นายสุปรีย์ วัฒนสุวกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5535950319
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10106 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Relationships of Environmental Friendly Packaging Perception and Purchasing: A Case Study in Chon Buri Province

ความสัมพันธ์ของการรับรู้และการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สาระพัด ประธานการสอบ
ดร. ศุภาภาส คำโตนด กรรมการ
ดร. ธนภูมิ อติเวทิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
136 ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล ชูท้วม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614600621
สาขาวิชา : พลศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาค ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Exercise Behavior and Exercise Barrier of Junior High School Students Princess Chulabhorn's College

พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วิชาญ มะวิญธร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกา เพ็งลี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรวี บุญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
137 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันทนา ยิ้มเอี่ยม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614651608
สาขาวิชา : พลศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาค ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Exercise Behavior and Exercise Barrier of Kasetsart University Students, Bang Khen

พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วิชาญ มะวิญธร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกา เพ็งลี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรวี บุญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
138 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเด่นนภา ปาทะหา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5635950337
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10106 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Relationship between Transformational Leadership Styles and Creativity of Supervisor Contraction Company Rayong Province

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบผู้นำ กับความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงานระดับหัวหน้างานบริษัทรับเหมาก่อสร้างจังหวัดระยอง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สาระพัด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช กรรมการ
ดร. ธนภูมิ อติเวทิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
139 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์กมล สนสับ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914350158
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Determination of Forest Degradation Risk in Head Watershed at Doi Phu Kha National Park, Nan Province

การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของป่าต้นน้ำที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ เกตุปราณีต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
140 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรภัทร จันทร์วิทยานุชิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350062
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล วีรสา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
141 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนุช เลิศบวร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350429
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
142 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิกานดา จิตรวุฒิโชติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350518
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยานี ภาคอัต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
143 ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรณรงค์ เอียสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350615
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
144 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภัทร พืชสะกะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350640
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
145 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพัสร เสถียรตันติกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350666
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
146 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชา ศรีสุธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350691
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
147 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไภรินมาศ บัวสมบูรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350739
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
148 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา สุพร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350747
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
149 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรริษฐา ขมวิไล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351344
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
150 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรลดา เถื่อนโห้
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351590
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Application of the Analytical Hierarchy Process to Dormitory Selection in Eastern Economic Corridor (EEC)

การตัดสินใจตามลำดับชั้นในการเลือกหอพักอาศัยของผู้บริโภคที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
151 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ชมวิจิตร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351620
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
152 ชื่อ-นามสกุล : ร้อยเอกนภดล อุดมประเสริฐกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351701
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting the Effectiveness of Human Resource Development for Social : Case Study of 7th Anti Aircraft Artillery Battalion Drug Addict Rehabilitation Center

ประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
153 ชื่อ-นามสกุล : นายพชร ติ้นสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351760
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุชาดา เจียมสกุล ประธานการสอบ
น.อ. ดร. ปัญญา ศรีสิงห์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา จินตกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
154 ชื่อ-นามสกุล : เรือเอกหญิงรุ่งทิวา ทศานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351808
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Corporate Image and Factors Affecting Decision Making on Buying Defence Pharmaceutical Factory's Products

ภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โรงงานเภสัชกรรมทหารของลูกค้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.ท. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
155 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ พุทธทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915352545
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุชาดา เจียมสกุล ประธานการสอบ
น.อ. ดร. ปัญญา ศรีสิงห์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา จินตกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
156 ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพงษ์ กงวิไล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750119
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting Mathayomsuksa 3 Students' Decision to Study Vocational Education: A Case Study of Amphoe Si Racha, Changwat Chon Buri

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่ออาชีวศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
157 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธมน ใบศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750232
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting on Commercial Fishery Survival in Changwat Ranong

ปัจจัยส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
158 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาพร ผลมี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750399
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 23 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting Unskilled Labor Employment in Laem Chabang Industrial Estate Changwat Chon Buri

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไร้ฝีมือของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
159 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติรัตน์ ชัยโคตรจรงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514652751
สาขาวิชา : พลศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาค ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Scoring Rubrics Construction of Softball Skills for Undergraduate Students of Kasetsart University

การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะวิชาซอฟท์บอล สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วิชาญ มะวิญธร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐิกา เพ็งลี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรวี บุญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
160 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5535950165
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10106 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influences of Cultural Tourism Image and Satisfaction on Thai Visitors' Destination Loyalty in Nakhon Si Thammarat Province

อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้มาเยือนชาวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สาระพัด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตต์โสภิณ มีระเกตุ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา นิรุตติกุล กรรมการ
ดร. ธนภูมิ อติเวทิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
161 ชื่อ-นามสกุล : นายพชร เกษโกศล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5635950213
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 10106 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effect of Service Quality and Customer Satisfaction Towards Customer Loyalty in Hotel and Resort at Moosi Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

ผลกระทบของคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในเขตพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ อำนาจ ธีระวนิช ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตต์โสภิณ มีระเกตุ กรรมการ
ดร. ธนภูมิ อติเวทิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
162 ชื่อ-นามสกุล : นายวิชชา ตูตระกูล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350763
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
163 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี มงคลลาภกิจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350810
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
164 ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถวุฒิ ใช้เหตุผล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350861
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
165 ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ เวียรวิไกร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350895
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
166 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัชช อมรวรพักตร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351654
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข ประธานการสอบ
พ.อ. ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล กรรมการ
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
167 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกัลยา ปานรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351913
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
168 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขัตติยา ประชาเดชะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915352120
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง ประธานการสอบ
ดร. พวงชมพู โจนส์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
169 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจภรณ์ ธรรมวงค์งาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550357
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 24 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
An Improvement of Air Ventilation System in Health Enhancement Food Factory

ปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
170 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนิภัทร ริมฝาย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614300279
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวนวัฒน์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสัก ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Changes in Structural Characteristics of Mixed Species 10 Years After Planning at Khaokalong, Trat Province

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ไม้ผสม ภายหลังการปลูก 10 ปี ณ พื้นที่เขากะโลง จังหวัดตราด

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
171 ชื่อ-นามสกุล : นายบดินทร์กรณ์ เรืองเดชอังกูร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614501665
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9313 ชั้น 3 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Nonlinear Buckling Behavior of Cold-formed Steel Gable Roof Truss with Various Diagonal Member Configurations

พฤติกรรมการโก่งเดาะไม่เชิงเส้นของโครงหลังคาข้อหมุนเหล็กขึ้นรูปเย็นทรงจั่วที่มีรูปแบบชิ้นส่วนแนวทะแยงแตกต่างกัน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โชติกไกร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ กรรมการ
ดร. รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร นุตยะสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
172 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ นุ่มศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615000708
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Characterization of Taste-active Compounds in Pomegranate Juice

การอธิบายคุณลักษณะของสารให้รสชาติที่สำคัญในน้ำทับทิม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษกมล ณ จอม ประธานการสอบ
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
173 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสสรา นาคพงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615000775
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5521 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Alkaline-extractable Arabinoxylan from Non-waxy and Waxy Defatted Rice Brans and Its Fermentation Properties

อะราบิโนไซแลนที่สกัดด้วยสารละลายด่างจากรำข้าวเจ้าและข้าวเหนียวสกัดน้ำมันและสมบัติด้านการหมัก

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มัสลิน นาคไพจิตร ประธานการสอบ
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
174 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814101458
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Gamma Ray on Morphological Changes of Gomphrena Hybrid in vitro

ผลของรังสีแกมมาต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของบานไม่รู้โรยลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ กรรมการ
ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
175 ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศิริ บริจินดากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814401770
สาขาวิชา : มาตรวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 651 ชั้น 5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Softness Measurement and Application to Haptic System for Soft Sample

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพฤทธิ์ จินันทุยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ กรรมการ
ดร. มรกต พุทธกาล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
176 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณปพร พวงทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814501481
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1012 ชั้น 10 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Electricity Generation from Petroleum Wastewater in Microbial Fuel Cell

การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
177 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาศ กุณณา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914200199
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Herb Extract Feed Additive on the Growth, Survival and Nonspecific Immune Response in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Challenged with Vibrio parahaemolyticus

ผลของสารสกัดสมุนไพร ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดและการตอบสนอง ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เมื่อทดสอบด้วยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ชูเชิด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล กรรมการ
ดร. พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
178 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรวณีย์ วิริยะอัครเดชา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914200237
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study on Contamination of Antibiotics Resistance Bacteria in Culture of Nile Tilapia (Oreochromis nilotics) and Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand

การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลานิล และกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ชูเชิด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล กรรมการ
ดร. พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
179 ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร ตุลสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914552028
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 0317 Floor 3 Chuchart Building Faculty of Engineering
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Pipeline Tracking for Forward-Looking Sonar Images

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นชัย วรเศวต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม กรรมการ
ดร. ธิติพร จันทร์วิเมลือง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. Nobuhiko Sugino กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
180 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา สินธาราศิริกุลชัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914552052
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 0317 Floor 3 Chuchart Building Faculty of Engineering
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Multi-Temporal Convolutional Autoencoder Neural Network for Cloud Removal in Remote Sensing Images

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นชัย วรเศวต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม กรรมการ
ดร. ธิติพร จันทร์วิเมลือง กรรมการ
ดร. ปรีสาร รักวาทิน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. Tsuyoshi Isshiki กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
181 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกาญจน์ สมกล้า
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914600090
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Mathematical Reasoning Ability of Mathayomsuksa Three Students on Circle by Using Think-Talk-Write Technique with Phases-Methods Combinations Model

การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวงกลม โดยการใช้เทคนิค Think-Talk-Write ร่วมกับโมเดล Phases-Methods Combinations

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ กรรมการ
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
182 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาสินี ฝนดี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914600243
สาขาวิชา : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องศษ2-301 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effects of Enhancing Stabilization Techniques to Reduce Anxiety and Depression for Undergraduate Students

ผลของการเสริมเทคนิคการสร้างความมั่นคงภายในต่อการลดภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า สำหรับนิสิตปริญญาตรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วารุณี ลัภนโชคดี ประธานการสอบ
ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา กรรมการ
ดร. วรางคณา โสมะนันทน์ กรรมการ
ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
183 ชื่อ-นามสกุล : นายภัคพล ตรังจิระเสถียร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650941
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
184 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ณัฐ วัฒนสุคนธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914800404
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1 อาคารบรรเจิดคติการ คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Corporate Image and Job Satisfaction affect to the Service Mind of Employees: A Case Study of Pattaya Dolphin World

ภาพลักษณ์ขององค์กรและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อจิตบริการของพนักงาน กรณีศึกษา พัทยา ดอลฟิน เวิล์ด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
185 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914800412
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1 อาคารบรรเจิดคติการ คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Public Participation in Sugarcane and Sugar Industry Administrative Management: A Case Study of Cane Planters Association for Zone 7, Kanchanaburi Province

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของภาครัฐ กรณีศึกษาสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
186 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณิศา อินทรปาลิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914851840
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Role of Traffic Problems Solving on Chaengwattana Road of Pak Kret Municipality, Pak Kret District, Nonthaburi Province

บทบาทการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะของเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
187 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชกานต์ สุทธปัญญา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914851866
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Good Governance and Solid Waste Management Center A Case Study : Warin Chamrap Municipality, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province

ธรรมมาภิบาลท้องถิ่นกับการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ กรรมการ
ดร. เกวลิน ศีลพิพัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
188 ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ มีแสง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350721
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
189 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ มะลิทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351158
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
190 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิดา ชุ่มเย็น
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351182
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
191 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานรัตน์ เกษมโภคากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351191
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
192 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิรญา เขียนด้วง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5924100219
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4209 ชั้น 2 อาคารสำอางศรีนิลทา คณะเกษตร กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Selection on Appropriated Inoculation Methods of Some Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Transplanted Period of Arabica and Robusta Coffee

การคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับการคลุกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาบางชนิดให้กับกล้ากาแฟอาราบิกาและโรบัสตาในระยะการย้ายกล้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กนกกร สินมา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
193 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา วงศ์เสงี่ยม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550241
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Performance-Based Analysis for Life Safety in Tire Production Industry

การวิเคราะห์เชิงมรรถนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตในโรงงานผลิตยางรถยนต์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
194 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญชนก หมื่นสา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550314
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Simulations for Optimal Design of Water Spray System for Transformer Using Fire Dynamic Simulation Program

การจำลองเพื่อออกแบบที่เหมาะสมของระบบฉีดน้ำฝอยสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยโปรแกรมจำลองพลศาสตร์อัคคีภัย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
195 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชาภา ทรงวัฒนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550331
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Simulation Fire Evacuation at Building 4 Personal Residential, Kasetsart University Si Racha Campus

การจำลองอพยพหนีไฟของอาคาร 4 ที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยโปรแกรม Pathfinder

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
196 ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรพจน์ พรจาตุรงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750038
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
197 ชื่อ-นามสกุล : นายดนัยพล หอสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750151
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
198 ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัต ภูฆัง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750241
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
199 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาวลี ดวงมณี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750381
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
200 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทุมพร คำพุฒน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750411
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
201 ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน กิมยงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5946400088
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-206 ชั้น 2 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Risk Factors for Cholangiocarcinoma by Opisthorchis viverrini Infection in the High-Risk Area of Nakhon Phanom Province, Thailand

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา ประธานการสอบ
ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
202 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณีย์ เขมะภาตะพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414401241
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง SC1008 ชั้น 10 อาคาร SC 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Zero Inflated Beta Negative Binomial Distribution

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ ประธานการสอบ
ดร. ธิดาพร ศุภภากร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ
ดร. ชูเกียรติ ผุดพรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
203 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนวลี ชูยัง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514401731
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Color Enhancement of Zircon Sample from Thailand, Cambodia and Sri-lanka

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ วันอินทร์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี สาธิตคุณ กรรมการ
ดร. ภูวดล วรรธนะชัยแสง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
204 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา กุลนานันท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615000694
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Ultrapasteurization on Aroma Compounds in Riceberry Milk

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี ประธานการสอบ
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
205 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา มณีนิล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714400607
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7101 ชั้น 1 อาคารชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Oral Vaccination to Preventing Streptococcosis Disease by Using Algae as a Delivery System

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน กรรมการ
ดร. ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
206 ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล ลอยมั่นคง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402391
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7414/2 ชั้น 4 อาคารชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Mutagenesis of C178 on the B-flap Loop and D365 in the Substrate-Binding Pocket of Plasmodium Falciparum Plasmepsin V (PfPMV)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อการุณย์ ครูส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
207 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพสชนัน เธียรสูตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714502469
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8506-3 ชั้น 5 อาคารทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Rail Maintenance Cost Analysis of State Railway of Thailand (SRT)

การวิเคราะห์ต้นทุนการซ่อมบำรุงระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะ รักษ์ศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย กานตานันทะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
208 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชดา อุไรรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714553543
สาขาวิชา : วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1102 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Heat Flux Contour from Liquefied Petroleum Gas Pool Fire Using Computational Fluid Dynamics Simulation

เส้นโครงร่างฟลักซ์ความร้อนจากแอ่งไฟของแก๊สปิโตรเลียมเหลวโดยวิธีการจำลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต กิตติชัยการ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
209 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714900031
สาขาวิชา : ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยนรงค์สงคราม คณะสัตวแพทย์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Characterization of Serum Protein Fractions in Ehrlichia canis or Anaplasma platys-infected Dogs Associated with Uveitis

การศึกษาลักษณะของซีรัมโปรตีนย่อยในสุนัขที่ติดเชื้อ Ehrlichia canis หรือ Anaplasma platys ร่วมกับแสดงอาการยูเวียอักเสบ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เกษริน ขำยิ่งเกิด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ กรรมการ
สพ.ญ. ดร. พัชรพร กรมขันธ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุมาลี บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
210 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรชนีกร เกษร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400625
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7414/2 ชั้น 4 อาคารชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Disulfide Bond Engineering in Glycoside Hydrolase Family 3 beta-Glucosidase from Aspergillus niger

วิศวกรรมพันธะไดซัลไฟด์ในเอนไซม์ไกลโคไซด์ไฮโดรเลสแฟมิลี 3 เบต้า-กลูโคซิเดสจาก Aspergillus niger

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประชุมพร คงเสรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้อการุณย์ ครูส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
211 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650011
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
212 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ ผดุงสมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650135
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ กรรมการ
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
213 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริยา แก้วอุดม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650216
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล กรรมการ
ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
214 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650933
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด ประธานการสอบ
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง กรรมการ
ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
215 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรดา พรมนาไร่
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914651085
สาขาวิชา : ปฐมวัยศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู ประธานการสอบ
ดร. ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร กรรมการ
ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
216 ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพล ปานกลัด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914752205
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Attributes Affecting Consumer' Purchasing Decision of Instant Coconut Milk

คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกะทิสำเร็จรูปของผู้บริโภค

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก กรรมการ
ดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
217 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภารัตน์ อิงคภากร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914800455
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Preparation for Elderly of People in Sai Mai District, Bangkok

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นาถ พันธุมนาวิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
218 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสรยา อิ่มเอิบ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850886
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริกร กาญจนสุนทร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
219 ชื่อ-นามสกุล : นายภาวิน สัมนาวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351328
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
220 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภนารี บุญศรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351425
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
221 ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระ ภวนันท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351514
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
222 ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย วัฒนาศิริพานิช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351531
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
223 ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5924100189
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4209 ชั้น 2 อาคารสำอางศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effects of Fertilizer Binders and Compression Strength During Pelletizing on the Quality of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Pellet Fertilizer-Product

ผลของสารจับปุ๋ยและแรงอัดในระหว่างการอัดเม็ดที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเม็ดเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สิรินภา ช่วงโอภาส ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา กรรมการ
ดร. กนกกร สินมา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
224 ชื่อ-นามสกุล : นายนรนิติ ไพรสณฑ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550055
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150404 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Application of User Experience and Quality Function Deployment for Product Design A Case Study of Body Lotion

การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ผู้ใช้และการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายประเภทโลชั่น

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นุ่มทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ สืบสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
225 ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ ก้อนคำบา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550098
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 15404 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Design of A Bio-Based Oil/Water Separator : A Case Study in Water Treatment of a Fuel Tank Truck Testing Effluent

การออกแบบชุดแยก น้ำ/น้ำมัน ฐานชีวภาพ : กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นุ่มทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ สืบสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
226 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิสา จิตธงไชย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750089
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Export Demand for Condom from Thailand to Some Selected Countries

อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
227 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ มัตนาวี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750097
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Thailand's Export Demand of Medical Gloves to the United States of America

อุปสงค์การส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
228 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกร บุญล้ำ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750372
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting the Use of Mobile Banking Service of Government Saving Bank Customers in ChonBuri Area 1 Changwat Chon Buri

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
229 ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ วิเศษสมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414300275
สาขาวิชา : วนศาสตร์ชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Agroforestry Systems Management of Farmers under the Agricultural Land Allocation Project for Community, Mae Tha Sub-district, Mae On District of Chiang Mai Province

การจัดการระบบวนเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี โพธิแท่น กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
230 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันยพร บังใบ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414300283
สาขาวิชา : วนศาสตร์ชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Measurement of Efficiency on Community Forestry Management in Mekong Basin, Upper Northeastern Thailand

การวัดประสิทธิภาพการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิพักตร์ จินตนา กรรมการ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
231 ชื่อ-นามสกุล : นางจิตลดา อจลบุญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414800260
สาขาวิชา : สังคมวิทยาประยุกต์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Adapting Process and Role of Mother in Raising Generation-Z Child

กระบวนการปรับตัวและบทบาทของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรในเจเนอเรชั่น แซด

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนัดดา ชิณศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพรรณ ทำดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี ณ ถลาง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลวรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
232 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชญา พ้นภัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514100715
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Dietary Patterns and Nutritional Status of Well Elder, Home Bound Elder and Bed Bound Elder at Wiset Chai Chan District Ang Thong Province

แบบแผนการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อำพร แจ่มผล ประธานการสอบ
ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ อนุกูล พลศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
233 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษกร ประดิษฐ์เขียน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514300862
สาขาวิชา : วนศาสตร์ชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Economic and Ecological Benefits of Rubber-based Agroforestry

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาของระบบวนเกษตรที่มีไม้ยางพาราเป็นหลัก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิพักตร์ จินตนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
234 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614100296
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารภาคพืชไร่นา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Evaluation and Classification of Cassava Germplasm Using Morphological Traits, Yield, and Starch Data to Apply in Breeding Program

การประเมินและจำแนกเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลผลิต และปริมาณแป้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัศจี คงศีล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
235 ชื่อ-นามสกุล : นายณกรณ์ เห็นจงชม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402464
สาขาวิชา : วิทยาการวัสดุนาโน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Preparation and Characterization of CH3NH3PbI3 Films for Perovskite Solar Cells by a Sequentially Chemical Sprayed Nebulous Deposition Method

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพัฒน์ พลอัน ประธานการสอบ
ดร. ธิดารัตน์ สุภาสัย กรรมการ
ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
236 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิติมา อัชชนะลิมภากรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5715000530
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Formation and Mitigation of Carcinogenic N-nitrosamines in Processed Meat Products

การศึกษาการเกิดและการลดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล ประธานการสอบ
ดร. กนิฐพร วังใน กรรมการ
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล กรรมการ
ดร. โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
237 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพรินทร์ พละศักดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300124
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวนวัฒน์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องสก ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Characteristics of Fuel and Fire Nehaviours in Highlands, Nan Province

ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ เกตุปราณีต กรรมการ
ดร. ไกรสร วิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
238 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดมิตา เจวาภัทรกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400536
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7414/2 ชั้น 4 อาคารชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synergistic Effects of Crude Extracts from Curcuma longa Linn. and Cratoxylum formosum Against The Hepatitis B Virus and Alteration of microRNAs Expression

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย พยุงภร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
239 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปูเป้ สุดศิลา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914400830
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparison of the Imputation Methods for Missing Independent Variable in Binary Logistic Regression Analysis

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มีนา ปทุมสูตร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอ้อม โฉมที กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
240 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรองกาญจน์ สุขพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914401224
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparison of Test Statistics for Linear Hypothese in Linear Regression Analysis for Heteroscedasticity

การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับสมมติฐานเชิงเส้นในการวิเคราะห์ถดถอย กรณีความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มีนา ปทุมสูตร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ ลอว์สัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
241 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา สุริวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914401267
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง SC1008 ชั้น 10 อาคาร SC45 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Discrete Goodness of Fit Test Statistics for the Negative Binomial-Beta Exponential Distribution

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เสาวภา ชัยพิทักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สำรวม จงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
242 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชญา สุขเกื้อ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914401275
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง SC1008 ชั้น 10 อาคาร SC45 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Zero Truncated Negative Binomial-Beta Exponential Distribution

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เสาวภา ชัยพิทักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สำรวม จงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
243 ชื่อ-นามสกุล : นายแทน ศรีสุโข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914552273
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9806 ชั้น 8 อาคารบุญสมสุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Analysis of Incident Energy Caused by Arc Flash to Improve Existing PPE Stands Case Study: LV-Meter Installation Works, Metropolitan Electricity Authority (MEA.)

การวิเคราะห์พลังงานตกกระทบจากการอาร์กทางไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานหน้าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ การไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานจิต ดำรงกุลกำจร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ กรรมการ
ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
244 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650046
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
245 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ประสารทรัพย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650143
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
246 ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน กำลังเลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650151
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
247 ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีหญิงกันตพร ลิ้มศิริพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914851041
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Police Officer's Organizational Commitment in Office of the Commissioner General Royal Thai Police

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกนก ชวลิตธำรง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
248 ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร พฤกษรณชัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915100074
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Utilization, Exposure, and Gratification of Information among Taxi Service Users

ความต้องการใช้ประโยชน์ การเปิดรับ และความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ รัตนโอฬาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
249 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ชัยบรรหาร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300430
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Brand Identity and Brand Image Influencing Consumer Purchase Decision towards Ford Pickup Trucks in Bangkok

อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
250 ชื่อ-นามสกุล : นายธนบดี วายุวัฒนศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915300481
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Marketing Factors and Brand Equity Influence on the Buying Decision of Modern Trade Dohome in Bangkok and Its Vicinity

ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
251 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภากร ปิรยะวราภรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915350801
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
252 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจริญทิพย์ ทับษา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750054
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
253 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงใจ มุ่งหมายผล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750160
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting Exchange Rate Volatility in Thai Baht and Japanese Yen

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทของประเทศไทยกับเงินเยนของประเทศญึ่ปุ่น

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
254 ชื่อ-นามสกุล : นายนรุตม์ เมืองสุวรรณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750186
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
255 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิปัศยา ปากเมย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750313
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Feasibility Study of Investment on Warehouse of ICK Company Limited in Changwat Rayong

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
256 ชื่อ-นามสกุล : นายกานต์ จูพานิชย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6014500316
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8501 ชั้น 5 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Feasibility Study on the Investment of the Real Estate in Amata Nakhon Industrial Estate in Chon Buri Province

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. รมิดายุ อยู่สุข ประธานการสอบ
ดร. ปุณณมี สัจจกมล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย กานตานันทะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
257 ชื่อ-นามสกุล : นายชลทิศ ดีระดา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514501272
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0601 ชั้น 6 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Reliable Finger Pose Detection of Latent Fingerprint

การตรวจหาการวางนิ้วที่น่าเชื่อถือของลายนิ้วมือแฝง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธำรงรัตน์ อมรรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
258 ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร คงพิสิฐธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5525700069
สาขาวิชา : การจัดการกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องสอบ 1 ขั้น 6 อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย คณะบัณฑิตวิทยาลัย (บางเขน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Packaging Strategy Affecting Decision to Purchase Ticket of Thai League Football Match

กลยุทธ์แบบแพ็คเกจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ ประธานการสอบ
ดร. อิษฎี กุฏอินทร์ กรรมการ
ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชลี โนริยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
259 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณนี คันศร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614650148
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 (ภาคการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Learning Activities Using Principles of Buddhism to Develop English Speaking Skills for Communication and Minimize Aggressive Behaviour of Grade 5 Students

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ ประธานการสอบ
ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ กรรมการ
ดร. พงศธร มหาวิจิตร กรรมการ
ดร. พัชรีพรรณ ม.รัตนพล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
260 ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล แซ่เฮง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714200446
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5108 ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Influencing for Spawning Grounds Selection of Squids Around Samed Island, Rayong Province

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งวางไข่ของหมึกกล้วย บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์ กรรมการ
ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม กรรมการ
ดร. มาลา สุพงษ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
261 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราพร เต็มชื่น
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400293
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 374 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synthesis of Mesoporous Carbon for a Determination of Capsaicin

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินท์ เจียรถาวร กรรมการ
ดร. ปณิทัต หาสิน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
262 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ พนมโสภณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814401214
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องสมศรีลีลานุช ชั้น 9 อาคาร SC45 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparison of Power of Test of Homogeneity of Variances

การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอ้อม โฉมที กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก พานิชการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
263 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิลันธนา วัฒนานุรักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814401401
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Oxidation State of Uranium in Zircon Before and After Thermal Enhancement

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ วันอินทร์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี สาธิตคุณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ กรรมการ
ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
264 ชื่อ-นามสกุล : นายคุณานนต์ งามถ้อย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814500352
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1005 ชั้น 10 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Monitoring of Trihalomethane's Precursors in Water Treatment Process Case Study: Bangkhen Water Treatment Plant

การติดตามสารตั้งต้นไตรฮาโลมีเทนในระบบผลิตน้ำประปา กรณีศึกษา: โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
265 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรำพูน สมมโนนัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814501529
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1012 ชั้น 10 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Feasibility Study : Utilization of roof area on Existing Buildings, Faculty of Engineering, Kasetsart University

การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังคา/ดาดฟ้าของอาคารปัจจุบันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุชีลา พลเรือง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีมา ศรลัมพ์ กรรมการ
ดร. จิตติ มังคละศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
266 ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ ยอดผกา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914400520
สาขาวิชา : พฤกษศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 372 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Evaluation and Application of DNA Barcoding Markers for Epiphytic Bryophytes

การประเมิน และการประยุกต์ใช้ของเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับไบรโอไฟต์อิงอาศัย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร ประธานการสอบ
ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐา เสนีวาส กรรมการ
ดร. สิทธิพร ปานเม่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
267 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณพร ศาสนนันทน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914550483
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี เศวตเศรนี ประธานการสอบ
ดร. วรวุฒิ หวังวัชรกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเวช ชาญสง่าเวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
268 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉวีวรรณ กาบขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750989
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Determinant of Probability of Household Debt

ปัจจัยกำหนดความเป็นไปได้ในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย ประธานการสอบ
ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
269 ชื่อ-นามสกุล : นายทนณัฐ เจือวานิช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915100040
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Use of Online TV Application among the Late Working-aged Consumer in Bangkok

การใช้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นทีวีออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ รัตนโอฬาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
270 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรงรอง หนูบรรจง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351409
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ ประธานการสอบ
ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
271 ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย เทือกท้าว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550144
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Clean Technology for Plastic Sheet Manufacturing

เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผ่น

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ นุ่มทอง ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัมพิกา ไกรฤทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
272 ชื่อ-นามสกุล : นายจารุกิตติ์ อรทัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550233
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Application of Ant Colony Algorithm for Portable Fire Extinguishers Distribution

การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการอาณาจักรมดสำหรับการจัดวางตำแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
273 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนิชา ทองอ่วม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550284
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Fire Risk Assessment for Buildings under Building Control Act B.E. 2522 (1979)

การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยสำหรับอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
274 ชื่อ-นามสกุล : นายเทวา นนท์ศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550306
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Performance-Based Analysis of Fire Evacuation from Education Building; Case Study ABC Building

การศึกษาการอพยพหนีไฟจากอาคารเรียน กรณีศึกษา อาคารเรียน เอบีซี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
275 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤชกร รังสีบริรักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750011
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
276 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิพัชญ์ วิวัตรชัยโชติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750135
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
277 ชื่อ-นามสกุล : นายภูษิต พันธุ์เจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750275
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
278 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเศวยานันท์ เนินริมหนอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934750356
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. นรารัก บุญญานาม กรรมการ
ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
279 ชื่อ-นามสกุล : นายบุญฤทธิ์ ดีวัฒนานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614401148
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Analyzing User Reviews in Thai Language toward Features in Application

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ในภาษาไทยต่อคุณลักษณะของโปรแกรม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา สัมมาพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
280 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิภา บุตรราช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100719
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Comparative the Dietary Energy and Protein in Feed Formulation on Feed Cost, Production Performance, Carcass Quality, Body Composition, and Amino Acids Analysis of Broilers

การเปรียบเทียบพลังงานและโปรตีนที่ใช้ในการคำนวณสูตรอาหารต่อต้นทุนอาหารสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี และการวิเคราะห์กรดอะมิโนในร่างกายของไก่เนื้อ

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช ประธานการสอบ
ดร. กนกพร พ่วงพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ กรรมการ
ดร. หทัยรัตน์ พลายมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
281 ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ ชุณหกิจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402278
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสุขประชะวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Surface Study of the Ban Muang Rae Hot Spring, Pai District Mae Hong Son Province by 2D Resistivity Imaging and 2D and 3D Seismic Refraction Tomography

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี สาธิตคุณ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร ปนานนท์ กรรมการ
ดร. ปริญญา พุทธาภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
282 ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต เมืองลาย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814401044
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร SC45 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Constraints of Dark Matter Annihilation by Synchrotron

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพัฒน์ พลอัน ประธานการสอบ
ดร. มณีเนตร เวชกามา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิขรินทร์ อยู่คง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
283 ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร นาเสือวัน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814551259
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9806 ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Production of Fire Extinguishing Agent for Oil Extinguisher by Using Extracted Protein from Cottonseed

การผลิตสารดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภทน้ำมัน โดยใช้โปรตีนสกัดจากเนื้อเมล็ดฝ้าย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวเลข วณิชเวทิน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ร.อ. พิพัฒน์ สอนวงษ์ กรรมการ
ดร. พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
284 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัทยา ขยอมดอก
รหัสประจำตัวนิสิต : 5846400086
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-205 ชั้น 2 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Survey and Evaluation of Thai Traditional Medicine in Hospitals, Sakon Nakhon Province

การสำรวจและประเมินการให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานการสอบ
ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน กรรมการ
ดร. ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ติยวรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
285 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรวดี รอดสุด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650038
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
286 ชื่อ-นามสกุล : นายหัสดินทร์ เวชการ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914650160
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-203 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ กรรมการ
ดร. นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
287 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร ศรีปรางค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750431
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
288 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลย์สุดา ส่งสวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750440
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
289 ชื่อ-นามสกุล : นายชัยภัทร จันทยักฆ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750482
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
290 ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ รัตนถาวร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750547
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
291 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชนารถ สุทธิรักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914750598
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
292 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพรรณ ก๋าใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914752108
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5321 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
293 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภิฐศราค์ ชุติมันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915150195
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Crisis Communication Strategies of Corporate Image and Communications Department: Thai Airways International Public Company Limited

กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
294 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรีชญา ประวีณไว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5915351263
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
295 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญธิดา บัณฑิตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550349
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150208 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Combined Chemical-Coagulation followed by Sequential Batch Reactor (SBR) for Removal of COD and Color in Wastewater from Industrial Automotive

การตกตะกอนทางเคมีร่วมกับการบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ สำหรับใช้กำจัดซีโอดีและสีน้ำในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีรถยนต์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ขุนทอง กรรมการ
ดร. ถนอมศักดิ์ บุญภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
296 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมา สี่แสน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550365
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Application of Artificial Neural Network for Fire Evacuation Time Prediction

การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมเพื่อทำนายเวลาอพยพหนีไฟ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
297 ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ มาลารักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5734550451
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 มิ.ย. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Evaluation and Improvement Guidelines of Building Based on Green Building Standard: Case Study at Building 1 Academic Service Kasetsart University Sriracha Campus

แนวทางการตรวจประเมินและปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว: กรณีศึกษาอาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
298 ชื่อ-นามสกุล : นายกิติพงษ์ อัศวกุลกำเนิด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5934550209
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 มิ.ย. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :


คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561