ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นายศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5718100314
สาขาวิชา : ภาษาไทย
วันเดือนปีที่สอบ : 10 มี.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 500 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Ideology of Investors in the Stock Exchange Business Discourse: The Critical Discourse Analysis Study

อุดมการณ์ของนักลงทุนในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล กรรมการ
ดร. ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม กรรมการ
ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100204
สาขาวิชา : ปฐพีวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 02 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 216 ชั้น 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Impacts of Rice Husk Biochar and Ash on Pore-water Chemistry Dynamics, Solid-phase Fractions of Phosphorus, and Rice Yield Cultivated in an Acid Sulfate Soil

อิทธิพลของขี้เถ้าและถ่านชีวภาพจากแกลบต่อพลวัตทางเคมีของน้ำในช่อง สัดส่วนในสถานะของแข็งของฟอสฟอรัส และผลผลิตข้าวที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ กรรมการ
ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาภัทร ฟองเทพ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5624101031
สาขาวิชา : วิทยาการพืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 09 มี.ค. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2201A ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Inbreeding on Morphology and Fruit Quality in Papaya

อิทธิพลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณภาพผลในมะละกอ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีร์ หะวานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ กรรมการ
ดร. ราตรี บุญเรืองรอด กรรมการ
ดร. เสาวณี คงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติยา สร้อยสน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714752759
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.พ. 2561
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
An Analysis of Exchange Rate on a Financial Performance of Primary Para Rubber Exporting Firms

การวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจส่งออกยางพาราแปรรูปขั้นต้น

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย กรรมการ
ดร. กฤช เอี่ยมฐานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทหญิงชวัลลักษณ์ วรวงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5725600319
สาขาวิชา : นิติวิทยาศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.พ. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Fluorescent Chemicals for Fingerprint Development

การศึกษาการตรวจหาลายนิ้วมือโดยใช้สารเคมีเรืองแสง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา พุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศโทหญิงณัฐพร มั่งสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814652837
สาขาวิชา : สุขศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.พ. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมโหญ่ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effectiveness of Self-Health Care Behaviors Promotion Program for Reducing Severity Complication among Cancer Patients with Chemotherapy

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความรุนแรงอาการผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวยพร ตั้งธงชัย ประธานการสอบ
ดร. สมคิด ปราบภัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : -
รหัสประจำตัวนิสิต : 5924100251
สาขาวิชา : วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 26 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 3106 Floor 1 Building Entomology Faculty Agriculture KPS.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Field Efficacy of Different Neem Seed Kernel Extracts on Oviposition Deterrence of Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis Hendel on Guava

คณะกรรมการสอบ :
ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลพ ภวภูตานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นายมนเทียร รัตนาธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5734500038
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.พ. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Nano-particle Size Distribution of the Combustion Generated Emission from a Biodiesel Fueled Agricultural Engine

การกระจายขนาดอนุภาคฝุ่นละอองระดับนาโนของมลพิษที่ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง กรรมการ
ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์ กรรมการ
ดร. มานิดา ทองรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนันยา พลาอาด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300345
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.พ. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Population and Habitat Use of Wild Elephant in Khao Yai National Park

ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. รองลาภ สุขมาสรวง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัชนันท์ วิเชียรชม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814600233
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.พ. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of English Oral Communication Skills for Adult Learners by Using an Individualized Instruction Method

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนรายบุคคล

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์ ประธานการสอบ
ดร. มาลินี ประพิณวงศ์ กรรมการ
ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ กรรมการ
ดร. ปิรัญญา บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภวิกา มุสิกธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815300675
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.พ. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาควิชาบัญชี ชั้น 10 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Earnings Management of Initial Public Offerings: Evidence from Thailand

การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก: หลักฐานจากประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ผจงวงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์ กรรมการ
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุนา สุทธิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสะไบ ลีลาพีระพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615001283
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 ก.พ. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Mou-Yaw Supplemented with Fiber Bacterial Cellulose

การพัฒนาหมูยอเสริมเส้นใยจากเซลลูโลสแบคทีเรีย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานวดี ศักดาศรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714300068
สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 28 ก.พ. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cost Analysis of Watershed Forest Rehabilitation and Water Resources Dependency of Ban Pong Krai Community Chiang Mai Province

การวิเคราะห์ต้นทุนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการพึ่งพิงทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ แสงเลิศไสว กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต อุตรมาตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5846400019
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 ก.พ. 2561
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Retrospective Study of Bacterial Meningitis in Sakon Nakhon Hospital Between 2013 and 2016

การศึกษาแบบย้อนหลังโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสกลนคร ระหว่าง ปี 2555-2559

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์ ประธานการสอบ
ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน กรรมการ
ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉราภรณ์ คิดชนะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5846400051
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 ก.พ. 2561
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Evaluation of Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD) and Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) to Determine Clonal Complexes of Streptococcus suis Isolated from Human and Pigs

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์ ประธานการสอบ
ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. ณัฐกานต์ มีขนอน กรรมการ
ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561