ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217200103
สาขาวิชา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers for Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) using Pyrosequencing Technology

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พุ่มพวง กรรมการ
ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา กรรมการ
ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน กรรมการ
ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ อุดมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติกา ทิวาลัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517900038
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-110 อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสาตร์ กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Pathogenicity and Serologic Detection of Flavivirus Isolated from Domestic Ducks, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วิทวัช วิริยะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาศิณี ปานจันทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217400463
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Methane and Carbon Dioxide Activation Catalyzed by Metal-Embedded Zeolites: A Theoretical Study

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ คงประชา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล กรรมการ
ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา อินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เกตุรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217400471
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Methane Activation over Fe-Embedded Graphene: Effect of External Electric Field

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปิติ ตรีสกุล ประธานการสอบ
ดร. สมเกียรติ นกบิน กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ คงประชา กรรมการ
ดร. ธนา ไม้หอม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา อินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุทธหทัย โภชนากรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5427500031
สาขาวิชา : วิศวกรรมการอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4205 ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Quality Asssessment of Tuna Fish using Near Infrared (NIR) Spectroscopy

การประเมินคุณภาพปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญะ รักษ์กิจการ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517400574
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง TEM 4 ชั้น 4 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Regioselectivity of Larock Heteroannulation: Contribution from Electronic and Steric Properties of Alkylarylacetylenes

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คูหากาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : MissDAO JIANGPENG
รหัสประจำตัวนิสิต : 5518150091
สาขาวิชา : ภาษาไทย
วันเดือนปีที่สอบ : 25 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Meeting room 1, Building 3, Faculty of Humanities
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparative Study of Lexical Items about Culture among Hua Yao Dai Language, Tai Ya Language and Standard Thai

การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาษาไทเอวลาย ภาษาไทยหย่า และภาษาไทยมาตรฐาน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธชาติ โปธิบาล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ทินรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217800101
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-201 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Model of Surin Development to Healthy City

การสร้างตัวแบบของการพัฒนาสุรินทร์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ รอดบุญส่ง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217800127
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Community Research Process in Tambon Khorum, Phichai District, Uttaradit Province for Potential in Development and District Network Ability

การศึกษากระบวนการวิจัยของชุมชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี ณ ถลาง กรรมการ
ดร. กฤษฎา บุญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒน์ชรินทร์ ประยูรเธียร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218000183
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5520 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Evaluation of Prebiotic Properties in Copra Meal-Mannooligosaccharide

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมแข พิลาสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาพร ยุวชิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218100072
สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 613 ชั้น 6 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Grammatical Categories Characteristics and Prototypes of Thai English Initiated toward Preparing for the ASEAN Economic Community-AEC

ลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์และแนวคิดตามทฤษฎีต้นแบบของภาษาอังกฤษแบบไทยในยุคการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. คเชนทร์ ตัญศิริ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา บำรุงรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลันดา ชอบจิตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5328750012
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาฯ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Key Success Factors of Muaythai Gym Business Development for Culture Tourism

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจค่ายมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิตร สมาหิโต ประธานการสอบ
ดร. สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ กรรมการ
ดร. อิษฎี กุฏอินทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ภิรมย์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5417600105
สาขาวิชา : การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Teaching Profession Competency Assessment Module for Pre-Service Teachers of Rajabhat University

การพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรา โตบัว ประธานการสอบ
ดร. พิกุล เอกวรางกูร กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการ
ดร. ชวลิต โพธิ์นคร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชีลา พลเรือง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517500595
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1007 ชั้น 10 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Water Supply Sludge and Waste Materials as Adsorption Materials for Biogas Purification

การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปาร่วมกับวัสดุเพลือใช้อิ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับในการบำบัดก๊าซชีวภาพ

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สมร มุตตามระ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217150017
สาขาวิชา : เกษตรเขตร้อน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 210 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Finishing with Chitosan on Physical Properties and Natural Dye Affinity of Cotton Fabric

ผลของการตกแต่งด้วยไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพและการติดสีย้อมธรรมชาติของผ้าฝ้าย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ ประธานการสอบ
ดร. ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ไทยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจิรา รัศมีไพบูลย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217150033
สาขาวิชา : เกษตรเขตร้อน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 210 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Fiber from Okra Barks

เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ไทยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวัฒน์ โภคานิตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217500409
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5501/12 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Design and Testing of Mechanisms to Reduce the Vibration of a Scroll Pump

การออกแบบและการทดสอบกลไกเพื่อลดการสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำแบบก้นหอย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นายนิติรงค์ พงษ์พานิช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217500425
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5501/12 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Input Shaping for Flexible Systems Control under Practical Limitations

การปรับลักษณะสัญญาณเข้าเพื่อควบคุมระบบที่มีความยืดหยุ่นภายใต้ข้อจำกัดในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ กรรมการ
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัชชา ขับกล่อมส่ง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218000124
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Enzymatic Browning Inhibition of Vegetable and Fruit by Rice Bran Protein Extract

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ สุพรรณธริกา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิก พิชญกานต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218200085
สาขาวิชา : สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องปริญญาเอก ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Existence of Sense of Community and The Roles of The Community on Historic Urban Landscape A Case of Chiang Mai Old Town Urban and Renewal Development

การดำรงอยู่ของสำนึกชุมชนและบทบาทของชุมชนต่อภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ กรณีการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา ธาดานิติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ชัยจันทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218200093
สาขาวิชา : สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องปริญญาเอก ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Publicness of Public Space in Thai Contexts: A Comparative Study between Sanum Luang and Central World Plaza

ความเป็นสาธารณะบนพื้นที่สาธารณะในบริบทไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนามหลวงและลานเซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
22 ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ แต่งพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5417400475
สาขาวิชา : สัตววิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 508 ชั้น 5 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Antioxidant and Immnuostimulating Activities of Russula Mushrooms on Macrophage

การต้านอนุมูลอิสระ และการเสริมฤทธิ์ทางภูมิค้มกันของเห็ดสกุล Russula ต่อแมคโครฟาจ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทิมาณี ประเดิมวงศ์ กรรมการ
ดร. ประไพภัทร คลังทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
23 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217800038
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Political Implication in "Bot Lakhon Reung Inao"

นัยทางการเมืองใน "บทละครเรื่องอิเหนา"

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
24 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภิสรา น้อยบุรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517600204
สาขาวิชา : การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-401/1 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Learning Avtivity based-on Khit Pen Concept to Enhance Classroom Research Knowledge for Teachers of Bang Khen District Non-Formal and Informal Education Center under Bangkok Office of the Non-Formal and Informal Education

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด คิดเป็น เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ วัฒนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
25 ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ศักดี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5617100106
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Tributyrin Supplementation in Diets on Production Performance and Intestinal Condition of Laying Hens and Nursery Pigs

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา กรรมการ
ดร. เชาว์วิทย์ ระฆังทอง กรรมการ
ดร. กนกพร พ่วงพงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รณชัย สิทธิไกรพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
26 ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5617400495
สาขาวิชา : พันธุศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 375 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Identification and Characterization of Differential Expressed Proteins Involved in Somatic Embryogenesis during Oil Palm Tissue Culture

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชณี คูเบอร่า ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ กรรมการ
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
27 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอักษร สวัสดี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5217800143
สาขาวิชา : สังคมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Transmission Process of Local Wisdom for Sustainable Development : Case Study of Pa Kuem Silver Accessories in Surin Province

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา เครื่องประดับเงินประเภทประเกือมในจังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
ดร. ภัทรพรรณ ทำดี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวภา ตันติวานิช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5227100136
สาขาวิชา : โรคพืช
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Banana Virus Diseases in Thailand and Disease-Free Plant Production

โรคไวรัสของกล้วยในประเทศไทย และการผลิตต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี ฮงประยูร กรรมการ
ดร. ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
29 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ แหมา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517400230
สาขาวิชา : วิทยาการวัสดุนาโน
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Polyfunctional Star-shaped PLLA as Radiation Crosslinker and Light Stabilizer in PLA for Medical and Food Packaging Development

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จันทิกา ชูโชติรส ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ กรรมการ
ดร. อัจฉรา แป้งอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5527100182
สาขาวิชา : วิจัยและพัฒนาการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำอางค์ศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Utilization of by- Product of Monosodium Glutamate Mixing with Fly Ash on Growth and Yield Components of Maize, Properties of Soil and Net Revenue

การใช้ประโยชน์ของกากน้ำตาลผงชูรสผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติของดินและรายได้สุทธิ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรัญดา โตทัพ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5515150821
สาขาวิชา : ภาษาไทย
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Forms Language and Content in New Poetry by New-Klom

การศึกษารูปแบบ ภาษา และเนื้อหากวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี ประธานการสอบ
ดร. สมาน แก้วเรือง กรรมการ
ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา แก้วคัลณา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : MissXiao Qin WU
รหัสประจำตัวนิสิต : 5515150902
สาขาวิชา : ภาษาไทย
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Conference room 1, Building 2, Faculty of Humanities
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Literary and the Reflections of Society from Chinese Literature "The Dream of the Red Chamber" by Wiwat Pracharuangwit

การศึกษาสำนวนโวหารและภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมจีนฉบับแปลเรื่อง "ความฝันในหอแดง" ของวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง ประธานการสอบ
ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ประธานกรรมการ
ดร. บุญเลิศ วิวรรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณธร สาเอี่ยม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614100610
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Dehydrated Mashed Cassava Product

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังบดคืนรูป

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. น้องนุช ศิริวงศ์ กรรมการ
ดร. ภัศจี คงศีล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยาภรณ์ ณะไธสง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614101560
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Comparison of Fresh Root Yield and Starch Content of Native Starch, Waxy Starch and Heterozygous with Latent Waxy Gene

การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวสดของมันสำปะหลังสายพันธุ์แป้งปกติ, แป้งแวกซี่ และสายพันธุ์ที่มียีนแวกซี่แฝง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ภัศจี คงศีล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ กรรมการ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นายดนัยพจน์ ลิ่มวิวัฒนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615001046
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5518 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Metabolite Profiling Approach to Following Quality and Shelf Life of Black Gram Sprout (Vigna mungo)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กนิฐพร วังใน ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษกมล ณ จอม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ หนักแน่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวัฒน์ สะถามันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615001127
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Process on Physico-chemical Properties of Tamarind Kernel Powder and Tamarind Gum

ผลของกระบวนการผลิตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง และกัมจากเนื้อในเมล็ดมะขาม

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริตา ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญานิน ตั้งวิเศษทรัพย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100077
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Pretreatment of Sunflower Oil by Cold Pressed Process: Comparison of Dehulled Sunflower Seeds and Hulls

การปรับสภาพน้ำมันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น: เปรียบเทียบระหว่างเมล็ดทานตะวันกะเทาะและไม่กะเทาะเปลือก

คณะกรรมการสอบ :
ดร. น้องนุช ศิริวงศ์ ประธานการสอบ
ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร กรรมการ
ดร. เสาวภา เขียนงาม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ มานะ กาญจนมณีเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวภา สิทธิโชคธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100093
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study on Chemical Composition and Phytochemical in Upland Rice Planted on Amendment Area by Added Organic Fertilizer

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารพฤกษเคมีในข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการบำรุงดินโดยการเติมปุ๋ยอินทรีย์

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อำพร แจ่มผล ประธานการสอบ
ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100697
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Improving Rice Straw Quality by Treated with Monosodium Glutamate by-product for Use as Roughage Source in Ruminant Diets

การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยน้ำกากผงชูรส เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เชาว์วิทย์ ระฆังทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ธร คงมั่น กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ศรีชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดาทิพย์ รัตนวิจิตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714401646
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7101 ชั้น 1 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Laticifers in Mulberry to Produce Secondary Metabolie

การพัฒนาเซลล์ผลิตน้ำยางในหม่อนเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ กรรมการ
ดร. วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ กรรมการ
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ บัวบูชา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาภรณ์ เติมสายทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714502540
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 205 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Synthesis of Silver Bismuth Telluride (AgBiTe2-x: SBT) Quantum Dot Used in Photovoltaic Cell

การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดซิลเวอร์บิสมัทเทลลูไรด์ (AgBiTe2-x: SBT) สำหรับใช้ในเซลล์ไฟฟ้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ กรรมการ
ดร. นครินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ภวิทย์ สิงห์แก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714550021
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4 ชั้น 4 อาคาร 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Handover Algorithm Between Femtocell Long Term Evolution (LTE) Network

กระบวนการวิธีการย้ายข้ามเซลระหว่างเฟมโตเซลในเครือข่ายแอลทีอี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติกร ตัณฑวุฑโฒ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714550188
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Hybrid Switching Mode of Nested Network Mobility for Bangkok Mass Transit Train System

รูปแบบการสลับการใช้งานแบบผสมผสานสำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่แบบซ้อนทับบน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นายวรวัชร ทองสุขใส
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814500310
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมวิศวกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synthesis of ZnO nanorods via Microwave Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition at Atmospheric Pressure

สังเคราะห์แท่งขนาดนาโนของสังกะสีออกไซด์โดยวิธีไอระเหยทางเคมีด้วยไมโครเวฟพลาสม่า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ กรรมการ
ดร. นครินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย พลามิตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814850701
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Successful Factors on Establishing of the Community Justice Center in the Area of Bangkok Metropolitan

ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรัฐ โกวงศ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกนก ชวลิตธำรง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจอมสุรางค์ ชุมสาย ณ อยุธยา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815000043
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5411 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cost Analysis of Traceability System: Case Studies in Food and Feed Producers

การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มครองของระบบตรวจสอบย้อนกลับ: กรณีศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และอาหารสัตว์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต จีนอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก บุญประสิทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815000272
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3201 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Decolorisation of Treated Wastewater from Anaerobic Treatment System of Molasses-Based Ethanol Production Plant by Modified Chitosan

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ กรรมการ
ดร. ธนัท อ้วนอ่อน กรรมการ
ดร. ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นายธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815000531
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5518 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Fractionation of Coconut Milk Proteins and Their Stability in Thermally Processed Carbohydrate-Electrolyte Suspensions

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาศอุบล ทองงาม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ โสภารัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5834550398
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Applying Design of Experiment and Artificial Neural Network to Reduce Color Defect in Automotive Leather Seat Manufacturing Process

การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อลดข้อบกพร่องด้านสีในกระบวนการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นายชินดนัย ยงยุทธวิชัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501148
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Metallic Dopants on ZnO Catalytic Activity for Depolymerization of Lignin

ผลของโลหะเจือ ต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของซิงค์ออกไซด์ สำหรับปฏิกิริยาดีพอลิเมอไรเซชันของลิกนิน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : นายปรินทร์ พึงประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501211
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study on Catalytic Activity of Fe-Ni/SiO2 for Steam Reforming Reaction of Naphthalene

การศึกษาสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของซิลิกาที่เจือเหล็กและนิกเกิลสำหรับปฏิกิริยาสตีมรีฟอร์มมิงของแนฟทาลีน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
22 ชื่อ-นามสกุล : MISS HTET EAIN KHANT
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300981
สาขาวิชา : วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 18 ธ.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 505, The 80th Anniversary Building, Faculty of Forestry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Changes in Habitat Structures of Dry Deciduous Dipterocarp Forest and Abundance of Eld's Deer (Panolia eldii) in Chatthin Wildlife Sanctuary, Myanmar

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ กุฏอินทร์ กรรมการ
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
23 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสอนดี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5846100066
สาขาวิชา : ทรัพยากรเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 18 ธ.ค. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : Punnanicom Room, Building 7, Faculty of Science and Engineering
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Relationship Between Canopy Leaf Area, Carbon Gain and Trunk Radial Growth of Five Rubber Clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg) in Upper Northeast of Thailand

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใบ คาร์บอนที่ได้รับเพิ่มขึ้น และการเจริญเติบโตในแนวรัศมีของลำต้นยางพารา 5 สายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล ประธานการสอบ
ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ กรรมการ
ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช กรรมการ
ดร. Frederic C. Do กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
24 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพิไล แสงมณี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5626000071
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง A220 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
DNA Polymorphism of Genes in Carotenoid Pathway and Their Expression during Fruit Ripening in Carica papaya L.

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา ประธานการสอบ
ดร. ปาริชาติ เบิร์นส กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา แซ่เตียว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
25 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิภรณ์ สิทธิศร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402014
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparison of Tests for Equality of Two Populations Covariance Matrices in High-Dimensional Data

การเปรียบเทียบสถิติทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนสองประชากรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ ประธานการสอบ
ดร. เสาวภา ชัยพิทักษ์ กรรมการ
ดร. ธิดาพร ศุภภากร กรรมการ
ดร. บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
26 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฆนณัฐฐ์ บดินทร์อารักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714800117
สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Stress, Self-esteem, Health Belief and Self Care Behavior of Patients with Non-Communicable Diseases at Ranong Hospital in Ranong Province

ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ บัวทอง สว่างโสภากุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี สนธิรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อารี เพชรผุด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
27 ชื่อ-นามสกุล : MR. BOUNSANONG CHOUANGTHAVY
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824101108
สาขาวิชา : กีฏวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 3310 Class 1 Building National Biological Control Center KPS.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Temporal and Spatial Variation in Insect Assemblages with Reference to Landscape Structure

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ อุไรชื่น ประธานกรรมการ
ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Naoto Kamata กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 ชื่อ-นามสกุล : นายศุขทัต พุ่มชะเอม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824500134
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 24 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง E6308 ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
3D Numerical Seepage Modelling for Analyzing Unsaturated Slope Stability

แบบจำลองการไหลซึมแบบสามมิติในดินไม่อิ่มตัวเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากร ไม้เรียง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อมรฟ้า กรรมการ
ดร. สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
29 ชื่อ-นามสกุล : นายบุลากร ปาอนันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5725750256
สาขาวิชา : การจัดการกีฬา
วันเดือนปีที่สอบ : 25 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาฯ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Fans' Perception of Brand Identity and the Graphic Design on the Website of SCG Muangthong United Football Club

การรับรู้ของแฟนคลับที่มีต่ออัตลักษณ์แบรนด์และงานเรขศิลป์บนเว็บไซด์ของสโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อิษฎี กุฏอินทร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์ กรรมการ
ดร. นนชัย ศานติบุตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐไชย สุขสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา นิลภา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5746400033
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Development Emergency Medical Service Systems of Emergency Operation Division in Local Government Organizations, Mukdahan Province

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานการสอบ
ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา กรรมการ
ดร. ศิริลักษณ์ ใจช่วง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
31 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรทิพย์ ชัยธัมมาวุธ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814551569
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9804 ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of a Pineapple Peeler

การพัฒนาเครื่องปอกสับปะรด

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย ชื่นชม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
32 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414150630
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Development of Waxy Mass to be Practicing Materials for Vegetables and Fruits Carving and the Satisfaction of the Users

การพัฒนาเทียนก้อนเพื่อใช้ทดแทนวัสดุในการฝึกแกะสลักผลไม้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเทียนก้อน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. น้องนุช ศิริวงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ สุดาวดี เหมทานนท์ กรรมการ
ดร. ศรันยา คุณะดิลก กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ไทยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
33 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสวรรณ สุนทรเกตุ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414200564
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5108 ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Species, Distribution and Some Biology Aspects of Cephalopods of the Central Gulf of Thailand

ชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาบางประการของปลาหมึก บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์ กรรมการ
ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม กรรมการ
ดร. มาลา สุพงษ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
34 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414652821
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Comparison of the Level of Competencies and Competency Development of 7-Eleven Convenience Store Managers for Corporate and Franchise in Pattaya District Chon Buri Province

การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะ และการพัฒนาสมรรถนะของผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของร้านบริษัทและร้านแฟรนไซส์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา วาณิชวศิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
35 ชื่อ-นามสกุล : นายกษณะ เทพจันทรา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5424500137
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6301 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cost Analysis and Transportation Planning for Organic Agricultural Products on Internet Trading,Case Study of "From Farm to Farm" Project

การวิเคราะห์ต้นทุนและการวางแผนการขนส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา โครงการ "From Farm Firm"

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรัญญา ทองชาติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ กรรมการ
ดร. ฐิติมา วงศ์อินตา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
36 ชื่อ-นามสกุล : นายถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514554180
สาขาวิชา : วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1102 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Program for Calculating the Pressure and Flow Rate of Clean Agent Fire Suppression Systems

โปรแกรมคำนวณความดันและอัตราการไหลของระบบสารสะอาดดับเพลิง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
37 ชื่อ-นามสกุล : นายปวีณวัช ยอดดำเนิน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5524500091
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : E 6308 ชัน 3 ตึก 6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Application of Bagasse Ash in Production of Interlocking Blocks

การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยในการผลิตบล็อกประสาน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อมรฟ้า กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิรัชต์ สงวนเดือน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
38 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ ไทยสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5616000191
สาขาวิชา : พันธุวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ มก. ห้องบัณฑิตวิทยาลัย กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cloning and Molecular Characterization of microRNAs and Their Target Genes Involved in Flowering Transition of Coconut (Cocos nucifera L.)

การโคลน และ การศึกษาคุณลักษณะเชิงโมเลกุลของไมโครอาร์เอ็นเอและยีนเป้าหมายของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกดอกของมะพร้าว (Cocos nucifera L.)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณญิกา เส็งสาย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
39 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิษา ภู่ประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5624100434
สาขาวิชา : วิทยาการพืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2201A ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Xenia Effect on Aroma of Aromatic Coconut (Cocos mucifera L.)

การศึกษาอิทธิพลของละอองเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธีร์ หะวานนท์ ประธานการสอบ
ดร. ราตรี บุญเรืองรอด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรญา อิ่มสบาย กรรมการ
ดร. เสาวณี คงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
40 ชื่อ-นามสกุล : นายสุวพันธุ์ คะโยธา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5646400066
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1-206 ชั้น 2 อาคารบริหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Risk Factors for Drug Use in Youths of Municipality's Sakon Nakhon City Schools

ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตเทศบาลนครสกลนคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา ประธานการสอบ
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล กรรมการ
ดร. ศิริลักษณ์ ใจช่วง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
41 ชื่อ-นามสกุล : หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714101243
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effect of Social Component in Small Groups on Fighting Behavior, Daily Activity and Growth Performance in Mixed Age Fattening Goats

อิทธิพลขององค์ประกอบทางสังคมในกลุ่มขนาดเล็กต่อพฤติกรรมการต่อสู้ พฤติกรรมในช่วงวัน และการเจริญเติบโตในแพะขุนคละอายุ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเริญ เที่ยงธรรม กรรมการ
น.สพ. ดร. สโรช แก้วมณี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
42 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนริศา พูลทรัพย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714400526
สาขาวิชา : ชีวเคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 7414/2 ชั้น 4 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Promoter Analysis of Gene Involved in Lipid Metabolism in Yarrowia lipolytica

การวิเคราะห์โปรโมเตอร์ของยีนที่เกี่ยวข้องเมแทบอลิซึมของลิพิดในยีสต์ Yarrowia lipolytica

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา กรรมการ
ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์ กรรมการ
ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
43 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์ชนก บวรหทัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402081
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3TEM ชั้น 3 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synthesis of Three-Dimensionally Ordered Macroporous (3DOM) TiO2 and Ag doped 3DOM TiO2 (Ag/3DOM TiO2): Photodegradation Catalyst

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัญญา แก้ววัฒนะ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ กรรมการ
ดร. สุธาสินี กิตยาการ กรรมการ
ดร. กฤตภาส เลาหสุรโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
44 ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เฉินประยูร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714552156
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8202 ชั้น 2 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Sediment Transport on The Bangrud Long Shore by Mathematical Model

การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณชายฝั่งบ้านกรูดโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณดี ไทยสยาม ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต กรรมการ
ดร. สมฤทัย ทะสดวก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
45 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา ชูเชิด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714900022
สาขาวิชา : ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจักพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Distribution and Nocturnal Activity of Phlebotomine Sand Flies (Diptera : Psychodidae) in Satun Province, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำนงจิต ผาสุข กรรมการ
ศาสตราจารย์ พ.อ. ดร. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
46 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัฒตรา บรรจุ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5724100347
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Popcorn Improvement by Using Recurrent Selection for SCA and Backcross Methods

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดคั่วโดยวิธีการคัดเลือกแบบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมตัวเฉพาะและการผสมกลับ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
47 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ ตรงชื่น
รหัสประจำตัวนิสิต : 5724100568
สาขาวิชา : วิทยาการพืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2201A ชั้น 2 อาคาร B คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Aroma Change and Flower Opening of Jasmine Flowers after Storage at Low Temperature

การเปลี่ยนแปลงกลิ่นและการบานของดอกมะลิหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิรญา อิ่มสบาย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ อบสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
48 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณนุช ศรีช่วย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814101211
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
In vitro Mutation of Climbing Ornamental Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) by Using Gamma Ray

การใช้รังสีแกมมาชักนำให้มันเทศประดับเลื้อยให้เกิดกลายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุวิสา พัฒนเกียรติ กรรมการ
ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
49 ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษ แย้มสุดใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814101385
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Selection and Breeding of Backcross Grandiflora Petunia (Petunia hybrida) for Rain Tolerance

การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่ลูกผสมกลับเพื่อให้ทนฝน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา สุขประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุวิสา พัฒนเกียรติ กรรมการ
ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
50 ชื่อ-นามสกุล : นายปฐวี ภาษี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814501111
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5503 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Combustion Behavior and Kinetics Study of Hydrothermally Treated Municipal Solid Waste in Comparison with Conventional Refuse-Derived Fuel

พฤติกรรมการเผาไหม้และจลนพลศาสตร์ของเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลทรีทเม้นท์เทียบกับเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งทั่วไป

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย ประธานการสอบ
ดร. ชินธันย์ อารีประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นคร ทิพยาวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
51 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนพัทธ์ สาสิงห์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814501758
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9304 ชั้น 3 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Use of Short Piles for Stabilizing the Side Slope of the Road Embankment Along the Canal

พฤติกรรมการพิบัติของถนนริมคลองและการใช้เสาเข็มสั้นสลับแถวเสริมความแข็งแรง

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยน เปรมปราโมทย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาดล คงสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
52 ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พันธุ์ ไหมทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814552557
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Analysis of Hydrological Droughts for The Mun Basin using a Bivariate Copula Method

การวิเคราะห์ความแห้งแล้งอุทกวิทยาสำหรับลุ่มน้ำมูล โดยวิธีการคอปูลา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรุพัชร จำนงค์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
53 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษิกา เกตแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814800267
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Opinions of Nurses Regarding Euthanasia

ความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการการุณยฆาต

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
54 ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร์ แย้มเพริศศรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814851503
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Problem of Procurement in Thailand

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ประธานการสอบ
ดร. ภิรดา ชัยรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
55 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814900059
สาขาวิชา : ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Molecular Prevalence, Genetic Characterization and Risk Factors Associated with Rickettsia felis Infection in Stray in Cats and Their Fleas Reading in Bangkok, Thailand

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. อุสุมา เจิมนาค ประธานการสอบ
ดร. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว กรรมการ
ศาสตราจารย์ พ.อ. ดร. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
56 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจียมจิตต์ ศรีสมุทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815355526
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1305 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Factors of Customers to Increase Insurance Sales of Insurance Agents with Website Service

การศึกษาปัจจัยของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนต์ของตัวแทนประกันภัยที่มีบริการด้านเว็บไซต์

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
57 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนก สุภานิต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815355747
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1305 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Influencing Smartphone Brand Choices of Consumer in Bangkok

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
58 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824101051
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4209 ชั้น 2 อาคารสำอางศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Enhancement of Growth and Yield of Robusta Coffee by Arbuscular Mycorrhizal Fungi Applications with the Different Rates of Rock Phosphate Fertilizer

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟพันธุ์โรบัสตาด้วยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างกัน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา กรรมการ
ดร. กนกกร สินมา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
59 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรธิดา ห.เพียรเจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824900167
สาขาวิชา : ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2-107 ชั้น 1 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Analysis of Clinical Mastitis in Dairy Farms in Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital at Kamphaeng Saen and Nongpho Service Area: Bayesian Network and Logistic Regression

การวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมในเขตพื้นที่การบริการของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนและหนองโพ: เครือข่ายแบบเบย์เซียนและการถดถอยโลจิสติค

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ชัยเทพ พูลเขตต์ กรรมการ
น.สพ. ดร. ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
60 ชื่อ-นามสกุล : นายธนพงศ์ เลิศประภาภรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501164
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Polymer Hybrid Film from Polylactic acid and Nano-silver Coated Microcrystalline-cellulose for Electrical Materials Application

การพัฒนาฟิล์มพอลิเมอร์ไฮบริดจากพอลิแลกติกแอซิด และจุลผลึกเซลลูโลสเคลือบนาโนซิลเวอร์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางไฟฟ้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
61 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรินทิพย์ รักขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501199
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Preparation of Barium Ferrite Coated with Titanium Dioxide as Magnetic Photocatalysts for Degradation of Industrial Dyes

การเตรียมแบเรียมเฟอไรต์เคลือบด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏกิริยาด้วยแสงที่มีสมบัติแม่เหล็กเพื่อใช้ในการย่อยสลายสีย้อมอุตสาหกรรม

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธมน คูณแสง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
62 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรชวัล ศิริพฤกษ์พงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5415001182
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Milk Powder Tablets with Probiotics

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผงอัดเม็ดผสมโปรไบโอติก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทานตะวัน พิรักษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัน เทอดไทย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภา คงเป็นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
63 ชื่อ-นามสกุล : นายสิปปภาส บุญรักษา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514800296
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Organizational Culture and Effectiveness : A Case Study of Thailand Post., Ltd.

วัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล : กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ภิรดา ชัยรัตน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
64 ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ขุนสันเทียะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514800598
สาขาวิชา : การบริหารและพัฒนาสังคม
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Impacts on Computer Games Online Playing of High School Student in Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province

พฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ สิริกร กาญจนสุนทร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ กรรมการ
ดร. ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง กรรมการ
ดร. ชุลีรัตน์ เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
65 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ รัตนวารินทร์ชัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5515001303
สาขาวิชา : วิศวกรรมอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Ultrasound-Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Sunflower Seed Meal

การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากกากเมล็ดทานตะวันโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วยในการสกัด

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ประธานการสอบ
ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ สุพรรณธริกา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
66 ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัชร อุปถัมภานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614100229
สาขาวิชา : ปฐพีวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารสรสิทธิ์ วัชโรทยาน คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Characteristics and Fertility Capability of Calcareous Soils in Semi-Arid Region of Thailand

ลักษณะและสมรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื้อปูนในเขตกึ่งแห้งแล้งของประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จิตมาตย์ กรรมการ
ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
67 ชื่อ-นามสกุล : นายถิรวุธ บุญวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614100890
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Type and Color of Bagging Material on Fruit Quality of 'Toon Klaow' Marian Plum (Bouae burmanica Griff.)

ผลของชนิดและสีของวัสดุห่อผลที่มีต่อคุณภาพผลผลิตของมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม ประธานการสอบ
ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ กรรมการ
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
68 ชื่อ-นามสกุล : นายปฐมพงษ์ วงษ์อำภา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614300325
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1008 ชั้น 10 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Physical Properties and Drying Technology of Clones of Eucalyptus K58 and K72

คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีการอบไม้ยูคาลิปตัสสายต้น K58 และ K72

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สคาร ทีจันทึก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก กรรมการ
ดร. ฐิติกุล ภาคคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
69 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิภา เทียนคำ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100492
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Chitosan on Yield and Fruit Quality of 'Edaw' Longan (Dimocarpus longan Lour.)

ผลของไคโตซานต่อปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลลำไยพันธุ์อีดอ

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ ประธานการสอบ
ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ กรรมการ
ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
70 ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ จงเหลืองสอาด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714101456
สาขาวิชา : ปฐพีวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 216 ชั้น 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Organic Carbon and Nitrogen in Different Fractions of Alluvial Soils in Central Plain of Thailand

คาร์บอนอิยทรีย์และไนโตรเจนในอนุภาคขนาดต่างๆ ของดินตะกอนน้ำพาในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ประธานการสอบ
ดร. วิทยา จินดาหลวง กรรมการ
ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
71 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัชญา ศรีชาติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714200462
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5108 ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Suitable Breakwater Construction Development for Coastal Area of the Inner Gulf of Thailand

การพัฒนาการสร้างเขื่อนชะลอคลื่นที่เหมาะสมต่อพื้นที่ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนใน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วรชนะนันท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ กรรมการ
ดร. ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ กรรมการ
ดร. ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
72 ชื่อ-นามสกุล : นายอภิศักดิ์ สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714401557
สาขาวิชา : สัตววิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 375 ชั้น 3 อาคาร SC45 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Taxonomic Review of the Dwarf Gecko (Hemiphyllodactylus yunnanensis Complex (Boulenger, 1903)) in Thailand

การทบทวนอนุกรมวิธานของกลุ่มจิ้งจกเขาสูงยูนนาน (Hemiphyllodactylus yunnanensis Complex (Boulenger, 1903)) ในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม กรรมการ
อาจารย์ ทักษิณ อาชวาคม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
73 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ธรรมโสม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714401719
สาขาวิชา : พันธุศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4521 ชั้น 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Diversity of Endophytic Actinomycetes from Halophytes and Effect of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) Deaminase

ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากพืชทนเค็ม และผลของ 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) Deaminase

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา หงษ์ตระกูล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ กรรมการ
ดร. ณัฎฐิกา แสงกฤช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
74 ชื่อ-นามสกุล : นายธนวุฒิ ฤทธิเดช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714401751
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Determination of Thermal Properties of Thai Ceramics by the Mirage Method

การศึกษาสมบัติทางความร้อนของไทยเซรามิคด้วยวิธีการมิราจ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ กรรมการ
ดร. วิชุดา บุญยรัตกลิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
75 ชื่อ-นามสกุล : นายราเมตร์ สุขเจริญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714501438
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9304 ชั้น 3 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Behavior for Landslides on Colluvium Areas in Doi Chang Village

การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ตะกอนเศษหินเชิงเขาของหมู่บ้านดอยช้าง

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ รุโจปการ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินิติ โชติสังกาศ กรรมการ
ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
76 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์พร เจดีย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714700694
สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Perception and Adaptation of Sugarcane Farmer to Climate Variability in Bo Phloi District, Kanchanaburi Province

การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัสสี ประสมสินธ์ กรรมการ
ดร. กฤช เอี่ยมฐานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
77 ชื่อ-นามสกุล : นางสรวงสุดา บูชา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5746400190
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคาร 1
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effectoveness of Dental Health Education Program by Application of Self Efficacy Theory on Gingivitis Prevention of Grade Nine Secondary School Students in Tao Ngoi District in Sakon Nakhon Province

ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุขสมัย สมพงษ์ กรรมการ
ดร. อรวรรณ นามมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
78 ชื่อ-นามสกุล : นายสิระ บูชา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5746400203
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคาร 1
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Medication Adherence and Effectiveness of Pharmacist Home Care on Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Changwat Sakon Nakhon

การศึกษาความสม่ำเสมอในการใช้ยาและผลการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุขสมัย สมพงษ์ กรรมการ
ดร. ศีลจิต อินทรพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
79 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษมี พันธุวัฒน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300353
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารซนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Using Forest Insects for Assessing Ecosystem Services and Health at Teak Forest Plantations in Upper Northern Thailand

การใช้แมลงป่าไม้เพื่อประเมินการบริการของระบบนิเวศและสุขภาพบริเวณสวนป่าสักภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสอาด กรรมการ
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
80 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300779
สาขาวิชา : วนศาสตร์ชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Affecting the Capacity in Forest Resources Management of Community Forest Network at Maha Sarakham Province

ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี โพธิแท่น กรรมการ
ดร. โกมล แพรกทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
81 ชื่อ-นามสกุล : นายอนวัช ฤทธิรงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814401869
สาขาวิชา : รังสีประยุกต์และไอโซโทป
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 121 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of Aluminums and Heavy Metals Leaching in Rice Cooked by Different Cookers using X-ray Fluorescence (XRF)

การศึกษาผลการเจือปนของอะลูมิเนียมและโลหะหนักในข้าวสวยที่หุงด้วยภาชนะหุงต้มชนิดต่างๆ โดยวิธีเรืองรังสีเอ็กซ์ (XRF)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มานิตย์ จิตรภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง กรรมการ
ดร. ชัญภักต์ คูคู่สมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
82 ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล แย้มสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814500034
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5501/12 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Simulation of Flow, Heat Transfer and Thermal Stress on Gas Turbine Blade in Power Plants using CFD

การจำลองการไหล การถ่ายเทความร้อน และความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิบนใบพัดกังหันก๊าซในโรงไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีซีเอฟดี

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เฉลิมพล เปล่งสะอาด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
83 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกนก อติหฤทัยสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814552344
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Salinity Intrusion Analysis in Thachin River

การวิเคราะห์การรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณดี ไทยสยาม กรรมการ
ดร. อรรถนันท์ เล็กอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
84 ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร แสงแพง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814553171
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9304 ชั้น 3 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Use of Recycled Non-Metallic Powder Reclaimed from Printed Cirduit Board Waste as Fine Aggregate in Concrete

คณะกรรมการสอบ :
ดร. รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร ประธานการสอบ
ดร. จักรพันธ์ เทือกต๊ะ กรรมการ
ดร. เปรมฤดี กาญจนปิยะ กรรมการ
ดร. สุพพัต ควรพงษากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
85 ชื่อ-นามสกุล : MISS NITTAKONE SOULINTHONE
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814900164
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Meeting Room 139 floor 1 Pre-Clinic Building Veterinary Medicine KPS.
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Descriptive Study of the Newcastle Disease in Backyard Native Chicken in Xaythany District, Vientiane Capital, Lao PDR

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล กรรมการ
ดร. วราพร พิมพ์ประไพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
86 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิดา วิษณุวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815100412
สาขาวิชา : ภาษาตะวันออก
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Analysis Comparative Study of Chinese Time-Travel Novels: A Step into the Past and Startling by Each Step

การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนวนิยายแนวย้อนเวลาของจีน เรื่องเจาะเวลาหาจิ๋นซี กับเจาะมิติพิชิตบัลลังก์

คณะกรรมการสอบ :
ว่าที่ ร.ต. ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
87 ชื่อ-นามสกุล : นายนนท์ ศรีโพธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815150215
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Ideological Representation of Existentialism and Determinism in Psycho-Pass The Movie Film

ภาพตัวแทนอุดมการณ์อัตถิภาวะนิยมและเหตุวิสัยในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องไซโคพาส เดอะ มูฟวี่

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ขจร ฝ้ายเทศ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี กรรมการ
ดร. ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
88 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา สมงาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815353779
สาขาวิชา : บัญชี
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาควิชาบัญชี ชั้น 10 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Earning Management and Related Party Transactions Evidence of Family Firms

การตกแต่งกำไรและรายการระหว่างกัน หลักฐานจากธุรกิจครอบครัว

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ กรรมการ
ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
89 ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญารัตน์ ตันติภิรมย์สุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815355461
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1305 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Marketing Factors Affecting Sustainble Development of the Fresh Market

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
90 ชื่อ-นามสกุล : นางทองหนัก มาตย์นอก
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815355593
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1305 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study of the Impact on Customer Retention through Telemarketing Channels of Insurance Broders

การศึกษาผลกระทบต่อการคงอยู่ของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งของตัวแทนนายหน้าประกันภัย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
91 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริสา สงฆ์พราหม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824100403
สาขาวิชา : วิทยาการพืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2201 ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Minimizing Pre and Postharvest Fruit Abscission and Fruit rot of Longkong for Export

การลดผลหลุดร่วงและเน่าเสียของลองกองก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อันอาตม์งาม ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. จริงแท้ ศิริพานิช กรรมการ
ดร. ยศพล ผลาผล กรรมการ
อาจารย์ นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
92 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชาวัลย์ ศักดิ์สุพรรณ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824500096
สาขาวิชา : วิศวกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3107 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of an Automatic Control System for Carbon Dioxide Fumigation

การพัฒนาชุดควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
93 ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณ์ พนมวัลย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824900124
สาขาวิชา : คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Meq Gene of Marek's Disease Virus Serotype 1 Field Strain in Thailand

การศึกษาลำดับพันธุกรรมของยีน Maq ในเชื้อ MDV สายพันธุ์ก่อโรคในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. จตุพร รัตนศรีสมพร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. จำลอง มิตรชาวไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
94 ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล เพริศแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5846400108
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคาร 1
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effectiveness of Health Consumer Protection Operations of the Village Health Volunteer (VHV) for Community Medical Sciences in Queen Sirikit Health Center, Region Health 8

ประสิทธิผลของการปฏบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เขตสุขภาพที่ 8

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล ประธานการสอบ
ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา กรรมการ
ดร. ศีลจิต อินทรพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
95 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกมล รุ่งพิทยาธร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501121
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Novel Photochromic and Luminescence Material from Poly(Acrylic Acid) and 4-phenylazophenol Based Benzoxazine Monomer

การพัฒนาวัสดุเปลี่ยนสีและเปล่งแสงชนิดใหม่จากพอลิอะคริลิกเอซิดและเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ที่มีพื้นฐานจาก 4-ฟีนิลเอโซฟีนอล

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
96 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกฤตา เพ่งผล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501156
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synthesis of Magnetocaloric Compounds of Lanthanum Ferric Cobalt Silicate (LFCS) via Metal Complex Decomposition for Cooling System

การสังเคราะห์สารประกอบแมกนิโตแครอริกของ แลนทานัม เฟอร์ริก โคบอลต์ ซิลิเกต (LFCS) โดยวิธีการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนสำหรับระบบทำความเย็น

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
97 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภา ศรีสว่างวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914501181
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Synthesis of a Novel Dual Optical Property Material from Poly(Acrylic Acid) and 1-phenylazo-2-naphthol Based Benzoxazine Monomer

การสังเคราะห์วัสดุที่มีสมบัติเชิงแสงสองประการจากพอลิอะคริลิคแอซิดและเบนซอกซาซีนมอนอเมอร์ที่มีพื้นฐานจาก 1-ฟีนิลเอโซ-2-แนฟทอล

คณะกรรมการสอบ :
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
98 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงศิริ ดวงแว่ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414150354
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Physicochemical Properties of Waxy Cassava Flour and Starch in Comparison with the Commercial Starches

สมบัติทางเคมีกายภาพของฟลาล์วและสตาร์ชมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลสเปรียบเทียบกับสตาร์ชทางการค้า

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร ประธานการสอบ
ดร. น้องนุช ศิริวงศ์ กรรมการ
ดร. ภัศจี คงศีล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย สินสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
99 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร วิรัทธิโกวิท
รหัสประจำตัวนิสิต : 5414900264
สาขาวิชา : พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Labeling Canine Adipose Stem Cell Derived-neural Cells with Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles for Tracking of Transplanted Cells into Spinal Cord Injured Dogs

คณะกรรมการสอบ :
น.สพ. ดร. นิรุตติ์ สุวรรณา ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิน เชยชมศรี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ กรรมการ
ดร. ดามรัศมน สุรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
100 ชื่อ-นามสกุล : นายทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514100464
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Decision on Sang Yod Organic Rice Production of Farmers in Phatthalung Province

การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา ศรีสุวรรณ ประธานการสอบ
ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
101 ชื่อ-นามสกุล : นายอดิสร อร่ามรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514101231
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Plant Growth Regulators on Flower and Fruit Development of Marian Plum. (Bouea burmanica Griff.)

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการพัฒนาดอกและผลของมะยงชิด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปริยานุช จุลกะ ประธานการสอบ
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ กรรมการ
ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
102 ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514350169
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Guideline for Development of Green Area in The Land of University by People Participation: A Case Study of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในดที่ดินของสถานศึกษาโดยประชาชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติชัย รัตนะ ประธานการสอบ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศศิยา ศิริพานิช กรรมการ
ดร. ไพสานต์ เพ็ชรพลาย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
103 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะฉัตร มะอาจเลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614100946
สาขาวิชา : พืชสวน
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study on Flower Intiation and Fruit Development of Marian Plum (Bouea burmanica Griff.)

การศึกษาการพัฒนาของดอกและผลมะยงชิด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ ประธานการสอบ
ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ กรรมการ
ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
104 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา กล่อมเกลา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614402497
สาขาวิชา : มาตรวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 204 ชั้น 2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Moisture Measurement in Paddy Rice

การวัดความชื้นในข้าวเปลือก

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ กรรมการ
ดร. มรกต พุทธกาล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
105 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิวรรณ คงทรัพย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614501916
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5501/12 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Simulation of Uncontrolled Passive Regeneration of Diesel Particulate Filter

การจำลองการคืนสภาพแบบแพสซีฟที่ควบคุมไม่ได้ของตัวกรองมลพิษอนุภาค

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ กรรมการ
ดร. พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
106 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธมกร ยอดชัยภูมิ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614800344
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Motivations and Behaviour of Foreign Tourists Engaging in Cultural Tourism in Bangkok

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค กรรมการ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
107 ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ วงศ์เศรษฐพงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615250241
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Conference room 2, Faculty of Architecture
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Roof Heat Reduction for Residential Building

การพัฒนาฝ้าชายคาเพื่อการลดความร้อนสะสมใต้หลังคาบ้านพักอาศัย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศิรเดช สุริต ประธานการสอบ
ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Joseph Khedari กรรมการ
ดร. ณรงค์ วัชรเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
108 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา ทองแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714300742
สาขาวิชา : อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1710 ชั้น 7 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Visitors' Opinions toward Tourism Development in Pha Khao Phu Luang-Wang Nam Khiao Forest Reserve, Nakhon Ratchasima Province

ความคิดเห็นของผู้มาเยือนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ กรรมการ
ดร. สมหมาย อุดมวิทิต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ คงสม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
109 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714350383
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cropping Patterns and Management by Agroforestry System of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Planted by People at Pha Lak Village, Yot Subdistrict, Song Khwae District, Nan Province

รูปแบบการปลูกและการจัดการมะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.) โดยระบบวนเกษตร ของราษฎรบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ สุขสอาด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิพักตร์ จินตนา กรรมการ
ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ แสงทองพราว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
110 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ จิรชวาลวิสุทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714500687
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Lightning Performance Improvement of 500 kV Transmission Line

การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าของสายส่ง 500 kV

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
ดร. เฉลียว เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
111 ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงศ์ จีนสลุต
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714500776
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1007 ชั้น 10 อาคาร 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Treatment Performance in Membrane Bioreactor Applied to Cafeteria Wastewater

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารด้วยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล เจียมไชยศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติ เจียมไชยศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต รัตนธรรมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
112 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญมณี พฤกษชลธาร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400421
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Theoretical Investigation on Electronic Transitions and Phosphorescent Properties of Tetradentate Pt(II) Complex PhOLEDs

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินี พรหมโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
113 ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม บุญชู
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814502193
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2305 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Multiobjective Pump Scheduling Optimization Using a Novel Binary Particle Swarm Optimization

การจัดตารางการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่มีหลายวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารี่ใหม่

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย พฤกษะวัน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ กรรมการ
ดร. เฉลียว เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
114 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ นิฮะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814550813
สาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Forecasting Model using Hybrid System of Artificial Neural Network with Genetic Algorithm and Fuzzy Logis Systems

การพัฒนาวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมร่วมกับวิธีทางพันธุกรรมและฟัซซีลอจิก

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานการสอบ
ดร. พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ กรรมการ
ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
115 ชื่อ-นามสกุล : นายธัญชนิต วงศ์วิเศษ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814552476
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8202 ชั้น 2 อาคาารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Hydraulic Reliability of District Metering Area using Resilience Index : A Case Study of Metropolitan Waterworks Authority

ความเชื่อถือได้ทางชลศาสตร์ของพื้นที่เฝ้าระวังโดยใช้ดัชนีความยืดหยุ่น : กรณีศึกษาการประปานครหลวง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณดี ไทยสยาม ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
116 ชื่อ-นามสกุล : MR. KHOA HUU DUONG
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815001236
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 5520, Building 5, Faculty of Agro-Industry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Extraction and Emulsifying Capacity of Crude Saponin from Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Seed Kernel

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย กลิ่นเกษร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษกมล ณ จอม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
117 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ กองแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815100102
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Social Media Exposure, Attitudes, and Purchasing Decision toward Clean Food among Consumers Generation X and Generation Y in Bangkok

การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่่นวาย ในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว ประธานการสอบ
ดร. ขจร ฝ้ายเทศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
118 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรินรดา วรรณี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815300489
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Perceived Service Quality and the Elements of Service in Hotel of Senior Foreign Tourists

การรับรู้คุณภาพบริการและองค์ประกอบของการบริการในโรงแรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานการสอบ
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ กรรมการ
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
119 ชื่อ-นามสกุล : นายเทพทัต พันธุฟัก
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914500893
สาขาวิชา : วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1103/1 ชั้น 11 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Bypass Transition Prediction using Synthesized Freestream Turbulence

การทำนายบายพาสทรานซิชันโดยใช้กระแสอิสระสังเคราะห์

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เวชพงศ์ ชุติชูเดช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย จันทสาโร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
120 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวดี วัชโรบล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5514401898
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4326 ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Tannase Production from Wood-Degrading Fungi Using Agricultural Residues Under Submerged Fermentation

การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากราย่อยโดยใช้ระบบการหมักแบบอาหารเหลวที่มีวัสดุทางการเกษตร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เจษฎา โพธิรัตน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
121 ชื่อ-นามสกุล : Mr.Maohai ZHONG
รหัสประจำตัวนิสิต : 5515150643
สาขาวิชา : ภาษาไทย
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Conference room 1, Building 2, Faculty of Humanities
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Ghost, Naming, Idioms, and Culture: A Comparative Study between Thai and Chinese Language and Culture

คำเรียกผี สำนวน และวัฒนธรรม : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทยกับจีน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี กรรมการ
ดร. บุญเลิศ วิวรรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
122 ชื่อ-นามสกุล : นายณิวุฒิ หลายเจริญโชคชัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614300520
สาขาวิชา : วนศาสตร์ชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Restoration of Forest Ecosystems Participant Case the Khao Huai Mahat Biodiversity Restoration Project Rayong Province

การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โครงการฟื้นฟู รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี โพธิแท่น กรรมการ
ดร. สุรินทร์ อ้นพรม กรรมการ
ดร. โกมล แพรกทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
123 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฌลณัญ ธราพร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614651888
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Decision Making Skills Learning Packages in Science Course for Elementary Students using Theory of Rationality

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตัดสินใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พงศธร มหาวิจิตร ประธานการสอบ
ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด กรรมการ
ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ทองเอม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
124 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งทิวา เผือดผ่อง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615000783
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Liquid Model System using UV-C Irradiation and their Application in Smoked Sausage

การลดปริมาณสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในระบบจำลองของเหลวด้วยรังสียูวีซีและการประยุกต์ใช้ในไส้กรอกรมควัน

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล ประธานการสอบ
ดร. กนิฐพร วังใน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ กรรมการ
ดร. โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
125 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทุมพร กุละนาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5615000902
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5213 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influence of Mold and Yeast Strains on Aroma Compounds in Sato

อิทธิพลสายพันธุ์ของราและยีสต์ต่อรูปแบบของสารให้กลิ่นในสาโท

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย ประธานการสอบ
ดร. สุมัลลิกา โมรากุล กรรมการ
ดร. สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
126 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุริวรรณ มูลจันทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714300645
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Growth Rate and Responses of Stomata on Shade of Tree Seedling Species in Urban Area

อัตราการเติบโตและการตอบสนองของปากใบต่อสภาพร่มเงาของกล้าไม้ป่าในพื้นที่เขตเมือง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์ ประธานการสอบ
ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน กรรมการ
ดร. สุวิมล อุทัยรัศมี กรรมการ
ดร. บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
127 ชื่อ-นามสกุล : นายกู้พงษ์ ทองพระพักตร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714350065
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Plant Community and Carbon Storage in Biomass of Deciduous Dipterocarp Forest in Ban Khong Tabang Community Forest, Phetchaburi Province

ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าเต็งรังในป่าชุมชนบ้านโค้งตางบาง จังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สันต์ เกตุปราณีต ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ กรรมการ
ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร กรรมการ
ดร. วรพรรณ หิมพานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
128 ชื่อ-นามสกุล : นายธนานนท์ เหมจินดา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714800401
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Problems and Limitations of Management of ASEAN's Environmental Transnational Crime: Case Study of Management Coordination in Illegal Ivory Trade

ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติอาเซียน กรณีศึกษา: ความร่วมมือในการจัดการการค้างาช้างผิดกฎหมาย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนันท์ กลันทปุระ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกนก ชวลิตธำรง กรรมการ
ดร. เกวลิน ศีลพิพัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
129 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตชา เดชากิจณรงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714852991
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Opinion of People in Bang Phli District on the City Planning and Redevelopment Law of Samut Prakan Province

ความคิดเห็นของประชาชนอำเภอบางพลีต่อกฎหมายผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกนก ชวลิตธำรง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
130 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณตา พ่วงศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5715000424
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 319 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Skin Care Lotion with Coconut Oil

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าว

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริตา ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
131 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวีพร กัณณีย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5716300090
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องมะลิลา ชั้น 3 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Economic Worthness of Pla Som Production in Comparison to Waste and Wastewater Management around Gwan Phayao Lake

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปลาส้มบริเวณกว๊านพะเยา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ผิวนิล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ทองแพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
132 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ เชิดเกียรติพล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814200341
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การประมง
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Effect of Giant Bladder Kelp (Macrocystis pyrifera) Feed Additive on the Growth, Non-Specific Immune Responses and Survival in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) upon Being Challenged with Vibrio parahaemolyticus

ผลของ Giant Bladder Kelp (Macrocystis pyrifera) ต่อการเจริญเติบโต การตอบสนอง ต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และอัตรารอดของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เมื่อทดสอบด้วยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ชูเชิด กรรมการ
ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์ กรรมการ
ดร. พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
133 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา น้ำขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400404
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2A ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Discovery for Novel NS3 Protease Dengue Virus Inhibitors Based on Thai Natural Products Database Using Structure-Based Virtual Screening

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ธานิน นานอก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินี พรหมโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
134 ชื่อ-นามสกุล : นายกุลภัสร์ กระบวนแสง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814400889
สาขาวิชา : พันธุศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4521 ชั้น 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Assessment of Genetic Stability of Fluted Giant Clam Tridacna squamosa in the Oil Spill Area, Ao Prao, Koh Samed, Rayong

คณะกรรมการสอบ :
ดร. จตุพร กุลอึ้ง ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ สามิภักดิ์ กรรมการ
ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
135 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรชนก สมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814500409
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1007 ชั้น 10 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Biogas Production from Weed by Co-digestion with Cow Dung

การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชโดยการหมักร่วมกับมูลโค

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ กรรมการ
ดร. นุษรา สินบัวทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ สะวานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
136 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา กระต่าย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814500441
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1007 ชั้น 10 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Biogas Production from Water Hyacinth by Anaerobic Digestion and Co-digestion with Cow Dung

การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาโดยการหมักและการหมักร่วมกับมูลโค

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ กรรมการ
ดร. นุษรา สินบัวทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ สะวานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
137 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา โพธิรุกข์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814551534
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 9806 ชั้น 8 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study and Analysis of the Ventilation Systems in the Canteen of Manufacturing Electronic in Pathum Thani

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบระบายอากาศในโรงอาหารของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง กรรมการ
ดร. พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
138 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ทองเอกแก้ว
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814752289
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Willingness to Pay for Low Carbon Pork Product in Thailand

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ แสงเลิศไสว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล กรรมการ
ดร. เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
139 ชื่อ-นามสกุล : นายภุมรินทร์ เฟื่องเพชร
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824100870
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1203 ชั้น 2 คณะเกษตร
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Inheritance of Two-Ears per Plant from Inbred Lines to Their Single Cross Hybrids

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยวในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก กรรมการ
ดร. วิทิตร ใจอารีย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
140 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคาริน วิชชุกิจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824900019
สาขาวิชา : คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1/2 ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Outcomes of Hemodialysis in Acute Uremia Dogs

ผลของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสุนัขที่มีภาวะยูรีเมียเฉียบพลัน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ชยกฤต สินธุสิงห์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข กรรมการ
ดร. น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560