ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา แปงใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5617900021
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารจักร พิชัยรณรงค์สงคราม
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Active Surveillance and Genotyping of Coxiella burnetii in Ruminants of Thailand

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี เพ็ชรดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข กรรมการ
ดร. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรียา นาคราช
รหัสประจำตัวนิสิต : 5818000052
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
วันเดือนปีที่สอบ : 05 มิ.ย. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : Room 902, 9th Floor, Office of Computer Services
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. for Department or Faculty.pdf
2. for Examination Chairperson.pdf
3. for Examination Committee.pdf
4. for External Examiner.pdf
5. for Student.pdf
6. Guidelines_COVID.pdf
7. Guidelines_Online Meeting.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Isolation and Characterization of High Butyrate Producing Bacteria from Human Feces for Metabolic Syndrome

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. Hooi Ling Foo กรรมการ
ดร. Adelene Ai-Lian Song กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6017650092
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Structural Equation Model of Factors Affecting Success for Thai Private University Survival in the Digital Technology Age

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ กรรมการ
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุรสศรี อินทรขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 6017650114
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Influencing School Effectiveness through Educational Quality Assurance Efficiency in Bangkok Metropolitan Region

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนผ่านประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะกรรมการสอบ :
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ลัภนโชคดี กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ กรรมการ
5 ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช อินทรสมบัติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6017600176
สาขาวิชา : อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 409/2 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Causal Model of Career Stability Generation Y Employee in Auto Parts Business

โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยู่ในอาชีพ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา บุญภักดิ์ ประธานการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชัย รามวรังกูร กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
รองศาสตราจารย์ ดร. นลินรัตน์ รักกุศล กรรมการ
ดร. สถิดาพร คำสด กรรมการ
6 ชื่อ-นามสกุล : นายอมร โภชนสมบูรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517750061
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2104 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Impacts of Modern Farm Mechanization's Adoption and Land Ownership on the Economic Performance and Viability of Rice Farming in Thailand

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สมหมาย อุดมวิทิต ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ อรรถวานิช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครนันท์ คิดสม กรรมการ
ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพาพิน อติกานต์กุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5917400211
สาขาวิชา : สถิติ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1008 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Modified Poisson Lindley Distribution

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินภา อายุยืน ประธานการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ทองธีรภาพ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดาพร ศุภภากร กรรมการ
ดร. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์ กรรมการ

ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี บรรจงรอด
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714600100
สาขาวิชา : การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 02 มิ.ย. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Evaluation of Moderate Class More Knowledge Project of Chokchai Samakkee School, Nakhon Ratchasima Province

การประเมินโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล เอกวรางกูร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ลัภนโชคดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎาพร จันบำรุง
รหัสประจำตัวนิสิต : 6015000473
สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 02 มิ.ย. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1407 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Nutritious Baked Snack from Pumpkin Mixed with Corpus of Cordyceps militaris

การพัฒนาอาหารว่างอบกรอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากฟักทองผสมฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล วุฒิจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ ไชยชนะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6015350644
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 03 มิ.ย. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวรรณ นันทแพศย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล มีอำพล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสวรรณ สุนทรารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100115
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ คณะเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Basic Science of Cooking Lod Chong Thai

การปรุงอาหารเชิงวิทยาศาสตร์: การทำลอดช่องไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริษา ภู่ภิญโญกุล กรรมการ
ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญพร วัฒนสิน
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750131
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนายิกา รองาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750182
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพจมาลย์ จิตสำราญ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750204
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภราภรณ์ อนันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750280
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาส อรุณธีร์กิจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750352
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมาลา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750361
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 04 มิ.ย. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18303 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นายชินวัตร คำหา
รหัสประจำตัวนิสิต : 5646400091
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 05 มิ.ย. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 20-407 ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์และวิทยาศาศตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Development Learning Programs for Improve Refusal Skills for Alcohol in Students, Nakhon Phanom

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา ประธานการสอบ
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ต.หญิง ดร. พูนรัตน์ ลียติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรกศักดิ์ เกตุนวล
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114750781
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 15 มิ.ย. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 2110 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Asset Price Channel of Monetary Policy Transmission : Case Study of Stock Exchange of Thailand and Financial Industry Group

ช่องทางการส่งผ่านของนโยบายการเงินด้านราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกุล่มธุรกิจการเงิน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรรสิริ แจ้งสว่าง
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751175
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 15 มิ.ย. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2110 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิดาภา แก้วคีรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114752091
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 15 มิ.ย. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 2110 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติรัตน์ เปล่งศรีงาม
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114752104
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 15 มิ.ย. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 2110 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งระวี วีระเวสส์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี เมธาวินวิวัฒน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114550099
สาขาวิชา : วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วันเดือนปีที่สอบ : 17 มิ.ย. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1102 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
An Experimental Study of Spontaneous Ignition of Soybean Meal

การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เปล่งสะอาด ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัครวัชร เล่นวารี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีเอกพล เพชรศรีช่วง
รหัสประจำตัวนิสิต : 6015352418
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานการสอบ
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ กรรมการ
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรานาท ใหมตีบ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114600312
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตรศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Food Security and Food Consumption Behavior of the Elderly in Songkhla Lake Basin

ความมั่นคงทางอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพสุมน รังสยาธร ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ กรรมการ
ดร. สุวิมล อุไกรษา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารมี บำรุงจิตต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114850661
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Welfare Needs of Former Thai National Tennis Players

การศึกษาความต้องการสวัสดิการของอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรดา ชัยรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวออมทอง นันตา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114850963
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิรดา ชัยรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชุดา คงสวัสดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351286
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
22 ชื่อ-นามสกุล : เรือตรีหญิงกิติยา บัวล้อมใบ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351448
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
23 ชื่อ-นามสกุล : นายจิรานุวัฒน์ ณรงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351472
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Defining Corporate Strategy by the Analytical Hierarchy Process (AHP): A Case Study of the State Enterprise

การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล มีอำพล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสวรรณ สุนทรารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
24 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ กุลฉิม
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351481
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
25 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษราพร พันกลั่น
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750034
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
26 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลัดดา บุญทัย
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750115
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
27 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริยา กะภูพันธ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750301
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ พันธ์มาลี
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750310
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
29 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมภูนุช วิเศษศักดิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750379
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 26 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรารัก บุญญานาม ประธานการสอบ
ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30 ชื่อ-นามสกุล : นายรัชกรศ์ แสงอำไพ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714100824
สาขาวิชา : กีฏวิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Biology and Effect of Insecticides on Larvae of Moth Files (Diptera: Psychodidae) in Bangkok Metropolitan Region

ชีววิทยาและผลของสารกำจัดแมลงต่อตัวอ่อนของแมลงหวี่ขน (Diptera: Psychodidae) ในเขตปริมณฑล

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา อ่วมเจริญ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
31 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี คงทับทิม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824100021
สาขาวิชา : การปรับปรุงพันธุ์พืช
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2304 ชั้น 3 คณะเกษตร กำแพงแสน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Morphological Characters and Inheritance of Dwarf Guavas

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะแคระในฝรั่ง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ชมภู ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. อุณารุจ บุญประกอบ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ หะวานนท์ กรรมการ
ดร. เสาวณี คงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
32 ชื่อ-นามสกุล : นายวัศพล เบ็ญจกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914101093
สาขาวิชา : โรคพืช
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Storage Fungi and Aflatoxin on Brown Rice in Different Packages and Paddy Drying by Using Infrared Ray abd Hot Air Discharge

เชื้อราในโรงเก็บและสารพิษอะฟลาทอกซินบนข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ และการลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภิส เขียวขำ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมศิริ แสงโชติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เพียซ้าย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา บัวหนอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
33 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิสรา ผลจันทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114600479
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Learning Progression for Conceptual Understanding in Nervous System Unit among High School Students Using Model-based Learning: Rasch Analysis

การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้แนวคิดในหน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน: การคิดวิเคราะห์โมเดลราสซ์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
34 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุฒธิดา รัมมะฉัตร
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114600568
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-304 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Effect of Model-based Inquiry on Learning Progression for High School Students' Conception about Photosynthesis: Rasch Analysis

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้แนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์ราชส์

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
35 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธาวี รำมะพต
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751698
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 21101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Attributes Affecting Consumers' Purchasing Decision on Fruit Jam in Bangkok

คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแยมผลไม้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา ภัทราคม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
36 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารินทร์ทิพย์ สายนรา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751752
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 21101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Value Chain Comparison of Greenhouse and Open Field Japanses Melon for Supplying Modern Trade

การเปรียบเทียบห่วงโซ่คุณค่าของการปลูกเมล่อนญี่ปุ่นในโรงเรือน และนอกโรงเรือนเพื่อขายในห้างต้าปลีกสมัยใหม่

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร กรรมการ
ม.ล. ดร. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
37 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัชสุดา วรรณสาตร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351120
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
38 ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศชัยรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351162
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
39 ชื่อ-นามสกุล : ร้อยเอกณัฐพงศ์ ยิ่งรักพันธุ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351189
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Influences of Self-Efficacy and Quality of Work Life on Organizational Commitment of Officers at The 6th Anti-Aircraft Artillery Battalion

อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
40 ชื่อ-นามสกุล : ร้อยเอกปุณณ วรชาติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351235
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Work Motivation and Perceived Organizational Support Affecting Organizational Citizenship Behavior of The 4th Anti-Aircraft Artillery Battalion

แรงจูงใจในการทำงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของกองทัพทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
41 ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตณัฐ อิสสรารักษ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750328
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
42 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์สิรี ปัญญาริกานนท์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750336
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
43 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา นงนุช
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750409
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 27 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
44 ชื่อ-นามสกุล : นายกษิดิศ กันอินทร์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114300441
สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Study on Non-spatial Model and Spatial Model for Land Use Change Prediction in National Reserved Forest, Nan Province

การศึกษาแบบจำลองเชิงปริมาณและแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดน่าน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัสสี ประสมสินธ์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ภัทรธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
45 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรสวรรค์ หมีนพราน
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751779
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 21101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
An Analysis of Optimal Service Attribute of Ratchaburi Center Rubber Market Agriculture Cooperative, Limited

การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจขายยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรตลาดกลางยางพารา กยท.ราชบุรี จำกัด

คณะกรรมการสอบ :
ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศานิต เก้าเอี้ยน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
46 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ช่างสาร
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351171
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 5 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
47 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประวีณา ประมูลสิน
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351227
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
48 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร ปานกล้า
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351341
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
49 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิวพร รามางกูร
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351367
สาขาวิชา : การเงินประยุกต์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. เอกภัทร มานิตขจรกิจ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
50 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญแข สิโกมาตย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351421
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
51 ชื่อ-นามสกุล : นายภูณุกัณฑณ์ กฤชบันลือรัตน์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351537
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 28 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
52 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614852948
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-202 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factors Related to Personnel in Office of the Secretary, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นันทนา กปิลกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
53 ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพงศ์ วางวงศ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914850592
สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี สนธิรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
54 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิญภัชร แก้วกัน
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914851891
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3202 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Public Attitudes in Laksi Community about Human Rights

ทัศนคติของประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
55 ชื่อ-นามสกุล : นาวาอากาศโทหญิงธัญรัศม์ ทองสุข
รหัสประจำตัวนิสิต : 5914852188
สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 701 ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี สนธิรัตน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
56 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 6014100601
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร ศ. คุณชวนชม จันทระเปารยะ คณะเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Study of Lutein/Zeaxanthin Consumption and Blue Light Exposure in Undergraduate Students, Kasetsart University, Bang Khen Campus

การศึกษาการบริโภคลูทีน ซีแซนทีน และการสัมผัสแสงสีฟ้า ในนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพร แจ่มผล ประธานการสอบ
ดร. กานต์สุดา วันจันทึก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร กรรมการ
ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
57 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลวดี คณาวิทยา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6014100679
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Physiological Responses and Yield of HB 80 Cassava Variety under Water Supply and Fertigation Using Subsurface-dripped Irrigation and Green Manure

การตอบสนองทางสรีรวิทยาและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ภายใต้การให้น้ำและการให้ปุ๋ยแบบระบบน้ำหยดใต้ผิวดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
58 ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภาพ ฮึกหาญสู้ศัตรู
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114750284
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
59 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักขณา สมัครลาน
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114750314
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
60 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยกร มโนรัศมี
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114750322
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
61 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114750349
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์ เชยจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
62 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสร พฤกษ์ตรากุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751558
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 21101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Consumer Preferences on Selected in Thail Chocolate

ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อช็อคโกแลตจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา กุลดิลก ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร กรรมการ
ดร. โสภณ แย้มกลิ่น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
63 ชื่อ-นามสกุล : นายอธิเชษฐ ไชยยงค์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6114751876
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง EC 21101 ชั้น 1 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Thai Fresh Avocado Value Creation

แนวทางการเพิ่มคุณค่าอโวคาโด้ผลสดไทย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร กรรมการ
ดร. โสภณ แย้มกลิ่น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
64 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรา พันทา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351197
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
65 ชื่อ-นามสกุล : นายธนเดช สุวรรณโชติ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351201
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
66 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา ต่องสู้
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351499
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of the Influence of Social Responsibility and Organizational Culture on Organizational Effectiveness Case Studies of Marketing Organization for Farmers

การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมองค์การต่อประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
67 ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒ ไกรขาว
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351502
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Public Trust in the Decision to Use to Service Public Taxi in Metropilitan Disdricf

ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
68 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารวี ศิริ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750069
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
69 ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750077
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
70 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาภา ทรัพย์เกิด
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750191
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
71 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา แช่มช้อย
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750239
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
72 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรัญญา ภาคเมธี
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750344
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 17:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
73 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีรวรรณ เงินประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6134750417
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 พ.ค. 2563
เวลา : 19:00-21:00 น.
สถานที่ : ห้อง 18301 ชั้น 3 อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
74 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยาภรณ์ บุญประเสริฐ
รหัสประจำตัวนิสิต : 6014800107
สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ค. 2563
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 3-701 คณะสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. สำหรับนิสิต.pdf
6. Guideline_Covid.pdf
7. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Volunteer Mind, Self-Esteem, Social Support and Participation in Developing Universal Design of the Elderly at Wat Phrabuddhasaengdham Saraburi Province

จิตอาสา การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดให้มีอารยสถาปัตย์ของผู้ศุงอายุ ที่วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี สนธิรัตน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
75 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพฤสวรรย์ ตั้งวงศ์วิวัฒนา
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351278
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ค. 2563
เวลา : 08:00-10:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
76 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลนิดา เอี่ยมเปี่ยม
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351456
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ค. 2563
เวลา : 10:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
77 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์หอมประดิษฐ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351553
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ค. 2563
เวลา : 13:00-15:00 น.
สถานที่ : ห้อง 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ดาวน์โหลดคำสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. สำหรับภาควิชา.pdf
2. สำหรับประธานการสอบ.pdf
3. สำหรับกรรมการสอบ.pdf
4. สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf
5. Guideline_Covid.pdf
6. การประชุมออนไลน์เพื่อการสอบฯ.pdf
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
78 ชื่อ-นามสกุล : นายอริย์ธัช ศรีพิตรพิบูล
รหัสประจำตัวนิสิต : 6115351570
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 30 พ.ค. 2563
เวลา : 15:00-17:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 6 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ กรรมการ
พล.ท. ดร. ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ กรรมการ
พ.ต.อ. ดร. วัชรพงษ์ พนิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563