ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรา ปิณฑะแพทย์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5218100056
สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
วันเดือนปีที่สอบ : 01 ต.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 611 ชั้น 6 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Acquisition of Relative Clauses in Pre-School Thai Children

การรับคุณานุประโยคของเด็กไทยก่อนวัยเรียน

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. นภาศรี ทิมแย้ม ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ปิยพสุนทรา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเดช เปรมอุดมกิจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5517400086
สาขาวิชา : พันธุศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 06 ต.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 4521 ชั้น 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Bioactivities of Mucus Proteins from Earthworms Eudrilus eugeniae and Perionyx excavatus

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชณี คูเบอร่า กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย จันทร์สว่าง กรรมการ
ดร. ประไพภัทร คลังทรัพย์ กรรมการ
ดร. เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิราลัย พูลทวี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5617400029
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
วันเดือนปีที่สอบ : 09 ต.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Biodiesel Lipid Production from Sugarcane Tops Hydrolysate by Oleaginous Yeast

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง กรรมการ
ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย กรรมการ
ดร. บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรสา ชูสกุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5717650213
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
วันเดือนปีที่สอบ : 14 ต.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Development of Science Education Hub Model of Thailand

การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

คณะกรรมการสอบ :
ดร. มาลินี ประพิณวงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ กรรมการ
ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด กรรมการ
ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ตารางกำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนิสิตระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รายละเอียด
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธราภรณ์ พันกันทะ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714300491
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 04 ต.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Species Diversity and Abundance of Wildlife Around Cement Concession Rehabilitation Area Kaeng Khoi District, Saraburi Province

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูสัมปทานปูนซีเมนต์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสุธา สุนทรห้าว ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. รองลาภ สุขมาสรวง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์ กรรมการ
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรินรดา วรรณี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815300489
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 06 ต.ค. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Perceived Service Quality and the Elements of Service in Hotel of Senior Foreign Tourists

การรับรู้คุณภาพบริการและองค์ประกอบของการบริการในโรงแรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานการสอบ
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ กรรมการ
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมลสิริ สินภูธรณ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714500636
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 19 ต.ค. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 2305 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Study of Guideline for Control Voltage Drop due to Transformer Out of System

ศึกษาแนวทางการควบคุมแรงดันตกเนื่องจากหม้อแปลงหลุดออกจากระบบ

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ กรรมการ
ดร. เฉลียว เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5534500140
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 23 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Ultracapacitors and Battery Management System for Electric Vehicles

ระบบบริหารจัดการพลังงานระหว่างตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ ประธานการสอบ
ดร. อุเทน สุปัตติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญประชา มณีสุทธิ์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5534500182
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเดือนปีที่สอบ : 23 ก.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Cell Voltage Equlization of Supercapacitors for an Electric Vehicle

การสมดุลแรงดันเซลล์ของตัวเก็บประจุยิ่งยวดสำหรับรถไฟฟ้า

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ ประธานการสอบ
ดร. อุเทน สุปัตติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ชื่อ-นามสกุล : นายอัฐพงษ์ มาเม่น
รหัสประจำตัวนิสิต : 5834500188
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันเดือนปีที่สอบ : 23 ก.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 150204 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Hybrid Energy Storage System of Renewable Energy Source Connected to DC bus

ระบบจัดเก็บพลังงานชนิดไฮบริดจ์ของแหล่งพลังงานทดแทนที่เชื่อมต่อ DC บัส

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ ประธานการสอบ
ดร. อุเทน สุปัตติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพิชชา ชูสง่า
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714300441
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
วันเดือนปีที่สอบ : 25 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Species Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in some Fabaceous Trees and Their Effect on Seedlings

ความหลากชนิดราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป ด้วงแค ประธานการสอบ
ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8 ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวุฒิ ชูเกลี้ยง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714551842
สาขาวิชา : วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วันเดือนปีที่สอบ : 25 ก.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 8202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Project Evaluation on the Servey and Development of Groundwater for Agriculture in Drought Area Mueang District Khon Karn Province

การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต กรรมการ
ดร. อรรถนันท์ เล็กอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9 ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิราพรรณ บัวแย้ม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714851081
สาขาวิชา : พัฒนสังคมศาสตร์
วันเดือนปีที่สอบ : 25 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 102 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Adaptability of People in Local Communities to Change in Housing Estates Community : Case Study Barn Plaiklongbangphai Community Nonthaburi Province

การปรับตัวของคนในชุมชนท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านปลายคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. สากล สถิตวิทยานันท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิวรพงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกเนตร เพ็ชรทองช่วย
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815250015
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Development of Concrete Block from Rice Straw

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากฟางข้าว

คณะกรรมการสอบ :
ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ ประธานการสอบ
ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุภาวดี รัตนมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
11 ชื่อ-นามสกุล : นายดนุพล มากผ่อง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5815250155
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Interior Panels Produced from Eucalyptus Leaf

แผ่นผนังภายในอาคารจากใบยูคาลิปตัส

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ ประธานการสอบ
ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุภาวดี รัตนมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
12 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์มณี ทองศรี
รหัสประจำตัวนิสิต : 5816300041
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 303 ชั้น 3 คณะสิ่่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Preparation of Silica from Rice Husk Ash Coated with Iron (II) and Permanganate for Removal of Heavy Metals in Wastewater

การเตรียมซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเคลือบด้วยเหล็ก (II) และเปอร์แมงกาเนต เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ผิวนิล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
ดร. วัชรพงษ์ วาระรัมย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
ดร. สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุมาศ ริ้วทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5816300229
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้อง 304 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Mitigation of Eutrophication in the Retention Pond of Industrial Boiler Effuent through the Filter Tank

ลดการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อกักเก็บน้ำทิ้งจากหม้อต้มน้ำอุตสาหกรรมโดยใช้ถังกรอง

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ผิวนิล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
ดร. วัชรพงษ์ วาระรัมย์ กรรมการ
ดร. นพวรรณ เสมวิมล กรรมการ
ดร. สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
14 ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ปลื้มใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5816300261
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 26 ก.ย. 2560
เวลา : 16:00-19:00 น.
สถานที่ : ห้อง 303 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อม
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Utilizing Filter Cake from Sugarcane Factory for Alternative Fertilizer and Reducing Soil Degradation after Sugarcane Cultivation

การใช้ประโยชน์กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาลเพื่อเป็นปุ๋ยทางเลือกและลดการเสื่อมโทรมของดินหลังการปลูกอ้อย

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ผิวนิล ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
ดร. ดาวจรัส เกตุโรจน์ กรรมการ
ดร. สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
15 ชื่อ-นามสกุล : MRS. KHINE THAZIN WAI
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814300990
สาขาวิชา : วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 505, 60th Anniversary Forestry Building, Faculty of Forestry
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Detecting Changes in Small Mammal Community Structure in Logged and Unlogged Areas, Proposed Mahamyaing Wildlife Sanctuary, Myanmar

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์ ประธานการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รองลาภ สุขมาสรวง กรรมการ
ดร. รุ้งนภา พูลจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
16 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษติยา บัวทอง
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824100110
สาขาวิชา : พืชไร่
วันเดือนปีที่สอบ : 27 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Yield Potential of Field Corn Hybrid Grown under Conventional and Minimum Tillage Method in Paddy Field

ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธฺุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนา

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เอ็จ สโรบล ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว กรรมการ
ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
17 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพลิน ปีติสันต์
รหัสประจำตัวนิสิต : 5824900141
สาขาวิชา : คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วันเดือนปีที่สอบ : 28 ก.ย. 2560
เวลา : 09:00-12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
A Survey of Feeding Practice and Pet Owner Attitudes toward Dog and Cat Nutrition

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ชัยเทพ พูลเขตต์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
18 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีประภา ภัสรพงษ์กุล
รหัสประจำตัวนิสิต : 5714402189
สาขาวิชา : เคมี
วันเดือนปีที่สอบ : 29 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
The Electrochemistry of Pt and Sn Nanoparticles for Ethanol Fuel Cell Reactions

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา ประธานการสอบ
ดร. ไชยา ประสิทธิชัย กรรมการ
ดร. เจนจิรา ปานชมพู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา คำใจ
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814350032
สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่สอบ : 29 ก.ย. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Dynamics of Dry Dipterocarp Forest and Carbon Sequestration at Nongyai Community Forest, Kanchanaburi Province

พลวัตของสังคมป่าเต็งรังและปริมาณการกักเก็บคาร์บอน บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสอบ :
รองศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก มารอด ประธานการสอบ
ดร. พรเทพ เหมือนพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ กรรมการ
ดร. คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
20 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชาช์ บุญอิ่ม
รหัสประจำตัวนิสิต : 5814751487
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันเดือนปีที่สอบ : 29 ก.ย. 2560
เวลา : 00:00- น.
สถานที่ :
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Factor Influencing First Jobber's Decision On Consuming Healthy Food

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานตอนต้น (First Jobber) ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบ :
ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ ประธานการสอบ
ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ ประธานการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
21 ชื่อ-นามสกุล : Mrs.Neng Risris SUDOLAR
รหัสประจำตัวนิสิต : 5614150021
สาขาวิชา : เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
วันเดือนปีที่สอบ : 30 ต.ค. 2560
เวลา : 13:00-16:00 น.
สถานที่ : Room 713, Wachiranusorn Building, Faculty of Agriculture
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
Preference, Position, and Type of Neck Rail Affecting on Dairy Comfort in Free Stall Barn

คณะกรรมการสอบ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ ประธานการสอบ
ดร. ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2560