รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
(ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560)

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา ระดับ
ปริญญา
วิทยาเขต วันที่ส่ง
โครงการ วพ.
1 5727100186 นายเกรียงไกร มีถาวร XA05 พืชสวน (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก กำแพงแสน 25 ก.ค. 2560
2 5727100119 นายนิรันดร หนักแดง XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เอก กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
3 5727100046 นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
4 5727100097 นายไชยา บุญเลิศ XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร เอก กำแพงแสน
5 5727100259 Mrs.Nurhalisyah XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก กำแพงแสน 04 ก.ค. 2560
6 5727100208 นางสาวสิรินภา คงเจริญ XA23 พืชไร่ เอก กำแพงแสน 14 ก.ค. 2560
7 5727500052 นายธนพัต สุขเจริญ XE01 วิศวกรรมเกษตร เอก กำแพงแสน 21 ก.ค. 2560
8 5727900026 นายสมเกียรติ ห้วยจันทึก XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ เอก กำแพงแสน 03 ก.ค. 2560
9 5728600018 นางสาวทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์ XQ04 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) เอก กำแพงแสน 05 ก.ค. 2560
10 5728700012 นายภูวนารถ ศรีทน XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา เอก กำแพงแสน 10 ส.ค. 2560
11 5728750044 นางสาวนันทวัน นบนอบ XS60 วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 06 ก.ค. 2560
12 5728750117 นางสุวรรณา ศิลปอาชา XS60 วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 04 ก.ค. 2560
13 5728750125 นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี XS60 วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
14 5717100019 นายฉัตรชัย ทนันไชย XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 10 ส.ค. 2560
15 5717100027 นางสาวมนัสวี พัฒนกุล XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
16 5717100043 นางสาวสรญา ใจกล้า XA01 กีฏวิทยา (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
17 5717100051 นางสาวอัญชนา สุมาลย์โรจน์ XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
18 5717100060 นายวริศ แคนคอง XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
19 5717100094 นายปัฐมิทธิ์ สระศรีรัตน์ XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
20 5717100078 นายนราชัย โพธิ์สาร XA23 พืชไร่ เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
21 5717100108 นางสาวอรวรรณ คำดี XA23 พืชไร่ เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
22 5717200072 นางสาวจิราพร กุลคำ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
23 5717300034 นายจักรภัทร ดุลยพัชร์ XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 09 ส.ค. 2560
24 5717400276 นางศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล XD06 จุลชีววิทยา เอก บางเขน 18 ก.ค. 2560
25 5717400071 นางสาววัชราภรณ์ ฐาปนา XD09 พันธุศาสตร์ เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
26 5717400080 นายอธิภัทร เงินหมื่น XD09 พันธุศาสตร์ เอก บางเขน 07 ก.ค. 2560
27 5717400098 นางสาวอภิญญา ลงยา XD09 พันธุศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
28 5717400420 นางสาววริษา ปานเจริญ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 19 ก.ค. 2560
29 5717400217 นายธนเสฏฐ์ อัคคัญญ์ภูดิส XD12 สถิติ เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
30 5717400241 นางสาวภัทรสุดา สุดแสน XD12 สถิติ เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
31 5717400322 นายบวรวัฒน์ โตวิเวก XD19 เคมี (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 18 ก.ค. 2560
32 5717400152 นางสาวนุกูล สถาพร XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 11 ก.ค. 2560
33 5717400179 นางสาวรัตนาวดี พานทอง XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 19 ก.ค. 2560
34 5717400195 นายประธาน ฤกษ์เมธา XD24 วิทยาการวัสดุนาโน เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
35 5717500017 นายณัฐวัฒน์ วิญญา XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
36 5717500068 นางสาวเทพกัญญา ขัติแสง XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า เอก บางเขน
37 5717500327 นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
38 5717500343 นายกิตติพงค์ นิมากร XE22 วิศวกรรมวัสดุ เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
39 5717500351 นายเทิดศักดิ์ อาลัย XE22 วิศวกรรมวัสดุ เอก บางเขน 20 ก.ค. 2560
40 5717500360 นายธานุวัฒน์ กุลเรือง XE22 วิศวกรรมวัสดุ เอก บางเขน 20 ก.ค. 2560
41 5717600356 นายณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 30 มิ.ย. 2560
42 5717600381 นางสาวอรพิมล กิตติธีรโสภณ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
43 5717600488 นางสาวดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
44 5717600496 นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
45 5717600399 นายณัฐชรัฐ แพกุล XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
46 5717600437 นางกุลวรี รักษ์เรืองนาม XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
47 5717600101 นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
48 5717600119 พันเอกหญิงสายพิณ สุนทร XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
49 5717600127 นางสาวสุรีพร แพ่งนคร XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 07 ส.ค. 2560
50 5717600135 นางสาวอุไร ซิรัมย์ XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 07 ส.ค. 2560
51 5717600313 นางสาวปางลีลา บูรพาพิชิตภัย XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เอก บางเขน 19 ก.ค. 2560
52 5717600143 นางสาวกนกพรรณ สังข์งาม XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม เอก บางเขน
53 5717600160 นายนพณัฐ เลิศสุทธิผล XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
54 5717600453 นางสาวชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
55 5717600208 นางสาวสุรัตนา ทศนุต XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
56 5717600470 นางศิวรา เธียระวิบูลย์ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เอก บางเขน 21 มิ.ย. 2560
57 5717650086 นางสาวฌานิกา ศรีวรรณวิทย์ XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
58 5717650116 นางวีรยา โสติประวัติ XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
59 5717650124 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
60 5717650132 นายกษิดิฏฐ์ คำศรี XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
61 5717650019 นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
62 5717650027 นางจีรนันท์ ธำรงวิศว XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
63 5717650035 นางสาวดวงเนตร เชยประเสริฐ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
64 5717650043 นางสาวปวีณัย บุญปก XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
65 5717650060 นางสาวพัชนา อินทรัศมี XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
66 5717650141 นางจิราภรณ์ อนุตธโต XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
67 5717650159 นายนราธิป แก้วทอง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
68 5717650175 นายพร้อมพนิต เกตุทิพย์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
69 5717650183 นางสาวพัชราภา เกิดโภคทรัพย์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
70 5717700016 Mr.Shengyue LE XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
71 5717700041 นางสาวอัจฉรา ปทุมนากุล XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 12 ก.ค. 2560
72 5717750021 นายวีระศักดิ์ สว่างโลก XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) เอก บางเขน 13 ก.ค. 2560
73 5717750030 นางสาวสุพัฒตรา นัดธีร์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) เอก บางเขน 12 ก.ค. 2560
74 5717800037 นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ XH11 สังคมศาสตร์ เอก บางเขน 01 ก.ค. 2560
75 5717800045 นางสาวสมศรี สัตนาโค XH11 สังคมศาสตร์ เอก บางเขน 29 มิ.ย. 2560
76 5718000018 นางสาวลัดดา สุริยะวัทนกุล XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
77 5718000085 นางสาวสุกัญญา วงวาท XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ เอก บางเขน 05 ก.ค. 2560
78 5718100039 นางสาวจริยา หนูตีด XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
79 5718100063 นายนพดล นันทสุขเกษม XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 18 ก.ค. 2560
80 5718100071 นางสาวนิชาพร ยอดมณี XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
81 5718100080 นางสุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 18 ก.ค. 2560
82 5718100098 นางสาวอรุณรัศมี แก้วลอย XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน
83 5718100144 นายญาณภัทร ยอดแก้ว XL02 ปรัชญาและศาสนา เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
84 5718100187 พระภณ วงศ์สุพรรณ XL02 ปรัชญาและศาสนา เอก บางเขน 23 มิ.ย. 2560
85 5718100195 นายภูษิต รัตนถาวรกิติ XL02 ปรัชญาและศาสนา เอก บางเขน 13 ก.ค. 2560
86 5718100250 นายสุทัศน์ อร่ามรัตน์ XL02 ปรัชญาและศาสนา เอก บางเขน 28 มิ.ย. 2560
87 5718100284 นายเอกมันต์ แก้วทองสอน XL02 ปรัชญาและศาสนา เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
88 5718150010 นางสาวธนิดา พิมทะโนทัย XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
89 5718150036 นางสาวปรีดาพร คุ้มสระพรม XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 21 ก.ค. 2560
90 5718150061 นางสุภาวดี วสีวิวัฒน์ XL60 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
91 5718150095 นางจิระจิตรา ฮิคคินส์ XL65 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 23 มิ.ย. 2560
92 5718150109 นางสาวสุรกาญจน ยุวถาวร XL65 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
93 5718350019 นางสาวนพรรณภรณ์ วัลลภา XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
94 5718350027 นางสาวนริศรา กิติพัตย์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
95 5718350043 นางบุญฑริกา วงษ์วานิช XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
96 5718350078 นายยุทธนา แซ่เตียว XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
97 5718350086 นายวชิร คูณทวีเทพ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 มิ.ย. 2560
98 5718350094 นางสาววิศาลศรี นิโลดม XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
99 5718350124 นางสาวกฤษมาพร พึ่งโพธิ์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
100 5718350132 นางสาวชยนรรจ์ ขาวปลอด XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
101 5718350141 นายวศิน ซื่อสุทธจิต XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
102 5718200050 นายพุทธชาติ รัตนวงค์ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 24 ก.ค. 2560
103 5718200076 นางสาววิศัลย์ศยา ศุภสาร XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 19 มิ.ย. 2560
104 5719300015 นางสาวกาญจนวรรณ สีทอง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
105 5719300031 นายสถาปัตย์ เสน่หา XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 27 ก.ค. 2560
106 5719050027 นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
107 5719050043 นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
108 5719050051 นางสาวเกตน์พริมา แสนสุด XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 31 ก.ค. 2560
109 5719050060 นางสาวสุนิสา เดชอุ่ม XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน
110 5719050078 นางสาวโสพนา จันทวงศ์ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 21 ก.ค. 2560
111 5824100047 นางสาวณัฐชญา สุขประกอบ XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 24 ก.ค. 2560
112 5824100276 นางสาวบุณยาพร ภาคภูมิ XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
113 5824100811 นางสาวสุวรา วุฒิอำพล XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
114 5824100152 นางสาวชนิดา แสงศาลาศรี XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
115 5824100187 นางสาวพรรณนิภา มุทาลัย XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 19 ก.ค. 2560
116 5824100195 นางสาวพัชรา โพธิพัฒน์ XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
117 5824100225 นางสาวศมนพร วงศ์เรียน XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
118 5824100233 นางสาวสุภาภรณ์ วันทานุ XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
119 5824100241 นางสาวอนัญญา เอี๋ยววานิช XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
120 5824100250 นางสาวอภิรดา พัดลม XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
121 5824100012 นายศิริชัย ศิริแก้ว XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
122 5824100021 นางสาวสุภาวดี คงทับทิม XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
123 5824100632 นางสาวนมัสการ เสงี่ยมศรี XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
124 5824100641 นางสาวภักชนา หนูบ้านเกาะ XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 24 ก.ค. 2560
125 5824100659 นางสาวเรจินา ดำหาย XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 24 ก.ค. 2560
126 5824100918 นางสาวณัฐพร จำปี XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร โท กำแพงแสน
127 5824100136 นางสาวปัทจิมา คงพลับ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
128 5824100829 นางสาวชณานิศ เฉ่งสมบูรณ์ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
129 5824100837 นางสาวธิศวรรน บัวเฉียง XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
130 5824100845 นายพศวัต นฤมลต์ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
131 5824100853 นายพีระณัฐ ทองยศ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
132 5824100861 นายภวัตร นาควิไล XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 24 ก.ค. 2560
133 5824100896 นางสาววิภาวี จุ้ยแก้วพะเนา XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 24 ก.ค. 2560
134 5824100900 นายอนุชิต ยั่งยืน XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 11 ส.ค. 2560
135 5824100489 นางสาวธัญญกานต์ เซ้งเครือ XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 10 ส.ค. 2560
136 5824100764 นายธนภัทร มีผิวหอม XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 21 ก.ค. 2560
137 5824100420 นางสาวเมษา เกื้อคลัง XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 30 มิ.ย. 2560
138 5824100438 นายวรพล ลากุล XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
139 5824100454 นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
140 5824100730 นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
141 5824100756 นางสาวศุภพจี จันทร์เมือง XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
142 5824100675 นางสาวจุฑาพร จิตรเจริญ XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
143 5824100691 นางสาวนฤมล สละสวัสดิ์ XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
144 5824000018 Ms.KANA MATSUNAGA XD06 จุลชีววิทยา โท กำแพงแสน
145 5824400067 นางสาวชลธิชา ศรีโปฎก XD06 จุลชีววิทยา โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
146 5824400075 นายนันทิพัฒน์ ฉิมขันธ์ XD06 จุลชีววิทยา โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
147 5824500169 นายสรวิศ เลือดสกุล XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน
148 5824500070 นายณรงค์ยศ มณีแดง XE07 วิศวกรรมโยธา โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
149 5824500118 นายพงศกร อ่อนละมุน XE07 วิศวกรรมโยธา โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2560
150 5824900027 นางสาวจิรปภัส พลพณะนาวี XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
151 5824900116 นายวสุพล ชาแท่น XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
152 5824900132 นางสาวนารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 07 ก.ค. 2560
153 5825700030 นายเกริกวิทย์ รงสมบัติ XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
154 5825700056 นายปรัชญา พิเชฐพิริยะ XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา โท กำแพงแสน 19 ก.ค. 2560
155 5825700064 นายปิยณัฐ ห้วยกรดวัฒนา XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา โท กำแพงแสน 27 ก.ค. 2560
156 5825700099 นายวีรพันธ์ พรหมพินิจ XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา โท กำแพงแสน 19 ก.ค. 2560
157 5825700129 นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา โท กำแพงแสน 20 ก.ค. 2560
158 5825700145 นางสาวพรรษมนต์ พิบูลย์พล XS02 การจัดการกีฬา โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2560
159 5825550011 นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 19 ก.ค. 2560
160 5825550020 นางสาวทิพย์วิภา เพ็งศรี XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
161 5825550054 นายพัฒน์พงศ์ เนียมมีศรี XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 05 ก.ค. 2560
162 5825550101 นายลิขสิทธิ์ มณีพรหม XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 19 ก.ค. 2560
163 5825550143 นายศราวุฒิ ครุฑศิริ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 21 ก.ค. 2560
164 5825550186 นางสาวอาจรีย์ พ่วงโพธิ์ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 11 ส.ค. 2560
165 5825550208 นางสาวจริยา พันธุระ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 11 ส.ค. 2560
166 5826000023 นายภัคพงศ์ สังข์วิเศษ XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน
167 5826000031 นางสาวภาวิณี ศรีสวัสดิ์ XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน
168 5814100010 นางสาวปรางทิพย์ มัศโอดี XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
169 5814100044 นางสาวสุวรรณรัตน์ สนวิจิตร XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
170 5814100052 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเทวี XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
171 5814100966 นายวัชรินทร์ ภูมิคง XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
172 5814100079 นางสาวนูรวิลฎาณ รอเซะ XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
173 5814100087 นางสาวชมนาท ชื่นฉ่ำ XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
174 5814100095 นางสาวนิภาพร กุลณา XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
175 5814100109 นายมานพ สังข์ดอน XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน
176 5814100117 นางสาวสุภัตรา สิริสถิรสุนทร XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
177 5814101032 นางสาวณัฐวรรณ เกตพันธ์ XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
178 5814100141 นางสาวจิราวรรณ ชิณภักดี XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน
179 5814100273 นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
180 5814101059 นางสาวจุรีวรรณ บุญปล้อง XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
181 5814100770 MISS KEITO IIDA XA05 พืชสวน โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
182 5814100818 นางสาวกัญญพร สวัสดิวงศ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
183 5814100826 นายธัญภวิศ อุ้มเครือ XA05 พืชสวน โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
184 5814100834 นางสาวปนัดดา จีนประสม XA05 พืชสวน โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
185 5814101229 นายพีรวิชญ์ ธรรมภาษา XA05 พืชสวน โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
186 5814101237 นางสาวโยทะกา รมยาสัย XA05 พืชสวน โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
187 5814101270 นางสาวสุภาภรณ์ อัครวุฒิสกุล XA05 พืชสวน โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
188 5814100508 นางสาวมัลลิกา ศรีจันกลัด XA06 โรคพืช โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
189 5814100621 นางสาวนพธีรา สุวรรณก้อน XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
190 5814100656 นางสาวรัตติกาล นักจร XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
191 5814100281 นางสาวกัลทรี มากเจริญ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
192 5814100290 นายกิตติธัช ทัพวงศ์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
193 5814100338 นางสาวณภา เวกสันเทียะ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
194 5814100362 นายธนพงษ์ ยอดยิ่งยง XA23 พืชไร่ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
195 5814100389 นางสาวผกาเกศ สมแสง XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
196 5814100419 นายศราวุธ เกิดแล้ว XA23 พืชไร่ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
197 5814101083 นางสาวจารุวรรณ จันทร์โนนแซง XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
198 5814101091 นายชญานนท์ เสือหาญ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
199 5814101105 นายณัฐนนท์ สิทธิชัย XA23 พืชไร่ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
200 5814100737 นางสาวดวงพร สุขชาติ XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
201 5814100753 นางสาวปานศิริ พุทธรักษา XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
202 5814100761 นายอนุเธียร สุขเล็ก XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
203 5814101130 นายชยาทิตย์ กฤตโยภาส XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
204 5814101148 นางสาวฐิติมา จารุพันธ์ XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
205 5814101199 นางสาววิชชนันท์ จันทนปุ่ม XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
206 5814100125 นายพรเทพ ปัญจปิยะกุล XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน
207 5814101041 นายเจตนา ทองแย้ม XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
208 5814200219 นางสาวณัฏฐา สร้อยจำปา XB01 การจัดการประมง โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
209 5814200014 นางชมพูนุท หลักดี XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
210 5814200031 นายธนากร ทราเจริญ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
211 5814200057 นางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 21 มิ.ย. 2560
212 5814200081 นายภาณุพันธ์ อ่วมภักดี XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
213 5814200171 นายวันเฉลิม สายชล XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 26 มิ.ย. 2560
214 5814200243 นางสาวกมลลักษณ์ สุขพลี XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน
215 5814200278 นางสาวเจนจุฬา บุญญานุสิทธิ์ XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 30 มิ.ย. 2560
216 5814300302 นางสาวประภาวดี นุติประพันธุ์ XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
217 5814300787 นางสาวพิมพ์ชนก ธนิกานนท์ XC10 วนศาสตร์ชุมชน โท บางเขน
218 5814300515 นางสาวพิชญา ตันสกุล XC11 วิศวกรรมป่าไม้ โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
219 5814300639 นายปวรุตม์ บุญประเสริฐ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน
220 5814300647 นางสาวผกามาศ น้องดี XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
221 5814300680 นางสาวสุวิชาดา อนุสุเรนทร์ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
222 5814300817 นายภาคภูมิ ชุ่มใจ๋ XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
223 5814300825 ว่าที่ร้อยเอกศักรินทร์ มาลีหวล XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
224 5814300311 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ สอนไวย์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน
225 5814300086 นายคนุพงษ์ งามเนตร XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
226 5814300191 นางสาวจตุพร คงทรัพย์ XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
227 5814300736 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ วานิชภิญโญ XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
228 5814300027 นางสาวดวงพร พันธุ์สาคร XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
229 5814350075 นายจักร์ธนิษฐ์ สุทธิเขมทิน XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
230 5814350083 นายจิรายุ พูลทวี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
231 5814350113 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีเพ็ชร XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
232 5814350156 นายญาณวุฒิ แสงวงศ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
233 5814350211 นายณัฐวุฒิ แก่นนาค XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
234 5814350245 นายนิรวิทธ์ สุขคง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
235 5814350261 นางสาวเบญญาภา สมเพราะ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
236 5814350270 นายปกาสิต เสือรอด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
237 5814350288 นางสาวปภัสรา ขวัญมา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
238 5814350326 นายพัชระ ทรัพย์เจริญ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
239 5814350334 นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
240 5814350342 นางสาวรจนา ปั้นทองคำ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 ก.ค. 2560
241 5814350393 นางสาวศศิพัทน์ สุวรรณมีระ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
242 5814350431 นายสุขสวัสดิ์ วงค์หมอก XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 มิ.ย. 2560
243 5814350458 นางสาวสุภาวดี ทองเข็ม XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
244 5814350474 นางสาวเสาวณีย์ เสือศรี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
245 5814350491 นายอนุชา กันเมือง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
246 5814350512 นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
247 5814400471 นางสาวพรพรรณ วัฒนรัตน์ XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
248 5814400498 นางสาววิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
249 5814400510 นางสาวสรศิริ พัฒนกิตติวรกุล XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 26 มิ.ย. 2560
250 5814401419 นางสาวเกณิกา ลิพันธ์ XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 04 ก.ค. 2560
251 5814400773 นางสาวอัจฉริยา พรหมจรรยา XD07 ชีววิทยา โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
252 5814400854 นางสาวอภิสรา สุวรรณโสภา XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 06 ก.ค. 2560
253 5814400927 นายตุลยวัต ประสงค์มณีรัตน์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
254 5814401737 นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
255 5814401753 นางสาววีรดา ผุยหนองโพธิ์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
256 5814401214 นางสาวธิดารัตน์ พนมโสภณ XD12 สถิติ โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
257 5814401222 นางสาวนวพรรณ เชื้ออ่ำ XD12 สถิติ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
258 5814401231 นางสาวศรีวรรณ เมืองลอย XD12 สถิติ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
259 5814401354 นายสรอรรถ อำพัน XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
260 5814401371 นางสาวอัฉราพรรณ์ คำแก้ว XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
261 5814401818 นายจีรศักดิ์ สมบูรณ์ XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
262 5814401834 นางสาวปาริชาติ ชะอุ่ม XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
263 5814401851 นางสาววรรณวิภา นามสุวรรณ XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
264 5814400561 นางสาวนริตา ตั้งเสถียรพันธุ์ XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
265 5814400587 นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
266 5814400625 นางสาวรชนีกร เกษร XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
267 5814400650 นางสาวอนัญพร พึ่งสม XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
268 5814401681 นางสาวอทิตยา โหยหวล XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
269 5814400293 นางสาวภัทราพร เต็มชื่น XD19 เคมี โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
270 5814401541 นางสาวจุฑาภรณ์ ตาลรุ่ง XD19 เคมี โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
271 5814401583 นางสาวเยาวลักษณ์ วิมานทอง XD19 เคมี โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
272 5814401885 นายจีระวัฒน์ อินทสอน XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
273 5814401176 นายวชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 21 มิ.ย. 2560
274 5814450070 นายธนบัตร ช่างไม้ XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ก.ค. 2560
275 5814500841 นางสาวณัฐรดา นักธรรม XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
276 5814500859 นายณัฐพล อิ่มเอิบธรรม XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
277 5814500883 นางสาวนภัสธนันท์ อัครพัฒน์ถาวร XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
278 5814500930 นางสาววปุน ทัปนวัชร์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
279 5814500956 นางสาววรัญญา ปาลาศ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
280 5814500981 นางสาวศุภิสรา รักษานาค XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
281 5814501006 นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
282 5814500018 นางสาวปริยานุช ยวงใย XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
283 5814501197 นายปณชัย สันทนานุการ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
284 5814500131 นายธีธัช ขวัญกีรติ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
285 5814500140 นางสาวสรวรรณ สมบูรณ์ปัญญา XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
286 5814501227 นายกัมพล อินสว่างวงศ์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
287 5814501235 นายจาตุรันต์ นิรันรัตน์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
288 5814501243 นายชัยณรงค์ โอภาไพบูลย์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
289 5814501278 นายศุภชัย ศุขพงษ์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
290 5814500182 นายรัฐพล ภมรสูตร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน
291 5814500191 นายวันชัย คุ้มไพรันต์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
292 5814500204 นายส่งเสริม ชัยเปรม XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
293 5814500212 นายอดิศร พงษา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
294 5814500239 นายศุภวิชญ์ อินทร์หอม XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
295 5814500255 นายธนชัย ลิมปิสวัสดิ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
296 5814501308 นายดนุพล นาไพรวัลย์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน
297 5814501367 นายสรอรรถ อินทรวิเชียร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
298 5814501944 นายยุทธพล นิพิธกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
299 5814500611 นายกัณฐกช บงกชศุภภา XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 09 ส.ค. 2560
300 5814500662 นายปรมินทร์ เห็นชอบ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
301 5814500671 นางสาวปริมประภา ระมั่งทอง XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
302 5814500689 นายคเชนทร์ เสนาอาจ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
303 5814500727 นายศุภกร ลาภสถาพรกุล XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
304 5814501677 นายคุณาธิป หวานเสร็จ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
305 5814501693 นางสาวปิยนุช อุทกโยธะ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
306 5814501707 นางสาวภาวิณี ทูลทิพย์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
307 5814501715 นายธีรภัทร สุวิริยะไพศาล XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
308 5814501723 นายนพประกฤษฎิ์ สนิทพ่วง XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 09 ส.ค. 2560
309 5814501731 นายนรินทร์ ยุวัฒน์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
310 5814501740 นายชัยชนะ ชิดช่วงชัย XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
311 5814501766 นางสาวณัฐศุภางค์ รัตนจรณะ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
312 5814501774 นายศุภชัย ขันจันทา XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
313 5814500352 นายคุณานนต์ งามถ้อย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
314 5814500361 นางสาวชิดสุภางค์ แสงเอม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
315 5814500379 นางสาวฑาริณี บุญมี XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
316 5814500387 นายติม ศศิธร XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
317 5814500395 นายธนาธิป แย้มศรี XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
318 5814500425 นางสาวพรพิมล วงศ์แก้วสกุล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
319 5814500433 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ เจริญวาณิชย์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
320 5814500450 นางสาวสุพิชญา สุขทัศน์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
321 5814500468 นายอานนท์ ไพรศรีจันทร์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
322 5814501413 นางสาวจินต์จุฑา ไวทยวงศ์สกุล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
323 5814501430 นายชนาธิป แก้วรุ่งฟ้า XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
324 5814501456 นางสาวนิลุบล ทองตัน XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
325 5814501481 นางสาวพรรณปพร พวงทอง XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
326 5814501511 นางสาวรับขวัญ สุวรรณกูฏ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 มิ.ย. 2560
327 5814501529 นางสาวรำพูน สมมโนนัย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 มิ.ย. 2560
328 5814501537 นางสาวรุจิรา ภูหงษ์ชัย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
329 5814501545 นางสาววราภรณ์ สรสง XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
330 5814501553 นายสุรพงษ์ ตั้งศิริยางค์กูล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน
331 5814501561 นายอธิษฐ์ พุทธเจริญ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
332 5814501626 นางสาววนาลี กับเกตุ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
333 5814501031 นายธนายุต สีทองชื่น XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
334 5814550015 นายชยากร พจมานพิมล XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
335 5814550066 นายอินทัชพงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
336 5814552352 นายกิตติพันธุ์ แก้วประดับ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
337 5814552409 นายฐิติวัฒน์ สุคนธประดิษฐ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
338 5814552433 นายทวีพงศ์ แสงมณี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
339 5814552441 นายธนกาญจน์ คนึงคิด XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
340 5814552468 นางสาวธฤษวรรณ สุพิพัฒนโมลี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
341 5814552492 นายนคร อาวรณ์ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
342 5814552531 นางสาวปัณฑารีย์ ช่วยศรี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
343 5814552590 นายพัลลภ สุวรรณมาลัย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
344 5814552611 นายภัคพล เอื้อธีรศรัณย์ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
345 5814552638 นางสาววรานันท์ น่วมนวล XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
346 5814552646 นายวาสุกรี แซ่เตีย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
347 5814552654 นายวิศว์รุจน์ อักษรนำ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
348 5814552671 นายวุฒิภัทร เพ็งสวย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
349 5814552701 นางสาวสขิลา ลีลาชัย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
350 5814552786 นายอาทิตย์ ศรีแจ่ม XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
351 5814552808 จ่าสิบตรีอารยะ สายรวมญาติ XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
352 5814553065 นายธิติพัทธ์ หิรัญรัชต์โอฬาร XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน
353 5814552867 นางสาวชโลทร จันทร์เศษ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
354 5814552891 นางสาวฐิติมน ญาณพืช XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
355 5814552956 นางสาวนรีรัตน์ พันธุ์จันทร์แม้น XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
356 5814552972 นางสาวรัชนีกร พรมแสง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
357 5814553031 นางสาวอรวรรณ บุปผา XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
358 5814551135 นางสาวกชกร เวียงวะลัย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
359 5814551194 นางสาวจิราภา เฮงมีชัย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
360 5814551291 นางสาวนพรัตน์ อุทัยสว่าง XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
361 5814551321 นายประจักษ์ เหมปิลันธน์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
362 5814551348 นางสาวปิยนุช คำขวาง XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
363 5814551356 นางสาวพรมณี ฉลวย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
364 5814551402 นางสาวเยาวพา พวงผกา XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
365 5814551526 นางสาวสาวิตรี ครุฑน้อย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
366 5814550201 นายสราวุธ พรหมหากุล XE67 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
367 5814550210 นายสมหมาย โพธิ์ทอง XE67 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
368 5814551861 นายจีระยุ โพธิ์กระจ่าง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
369 5814551895 นายณปภัช ชาตรูประชีวิน XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
370 5814551925 นายณัฐวุฒิ จ่าแสน XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
371 5814552018 นายพงษ์พัฒน์ อิ่มน้อย XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
372 5814552042 นายพีรวัฒน์ แก้วฉิมพลี XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
373 5814552069 นายเพชร ศรีเพ็ชร์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
374 5814552115 นางสาววิจิตรา โสมสูงเนิน XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
375 5814552182 นางสาวอาทิตา เปี่ยมสุธานนท์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
376 5814552191 นายอิทธิพล สีงาม XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 21 มิ.ย. 2560
377 5814551011 นางสาวรัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
378 5814551054 นายศุภศักดิ์ เชียงทอง XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
379 5814551071 นางสาวสิริลักษณ์ บัวเจริญ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ส.ค. 2560
380 5814550392 นายกิตติเชษฐ์ สุวรรณวัฒน์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2560
381 5814550783 นางสาวศิริขวัญ จิตตะศิริ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
382 5814550830 นายสรรค์ วิริยะดำรงค์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
383 5814550244 นายธนพล ชนาลังการ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 ก.ค. 2560
384 5814550252 นายธิติพัตร รอดสำอางค์ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
385 5814550279 นางสาวปภัสรา ศรีสุขหวัง XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
386 5814550309 นายวินิจฉัย วงศ์ตา XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
387 5814550325 นางสาวเสาวนิตย์ ยุทธยศ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
388 5814551607 นายธีรเดช พงษ์พิชัยอุดม XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
389 5814551615 นายนิติกร บุญเพชรรัตน์ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
390 5814551623 นายบรรพต มงคลสกุลกิจ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
391 5814551640 นายมุนี กายี XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
392 5814551658 นางสาวศศิธร กิตติมณฑล XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
393 5814551674 นายสรศักดิ์ ท่าใหญ่ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
394 5814551682 นายสาธิต เรืองลอยขำ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
395 5814550082 นายชยุตม์ กัลกะ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
396 5814551712 นางสาวชลิตา กันหะ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
397 5814551747 นางสาวประวีณ์นุช บุญพันธ์ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
398 5814551763 นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
399 5814553189 นายวีระศักดิ์ รุจิราวินิจฉัย XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 01 ส.ค. 2560
400 5814553332 MR. MAHEEL ISANKA DABARERA XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน
401 5814600471 นางสาวอาจารี เมี้ยนกลาง XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
402 5814600578 นางสาวเบญจพร เชาวนเกตุ XF16 สุขศึกษา โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
403 5814600241 นายพงศกร ภู่อารีย์ XF17 หลักสูตรและการสอน โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
404 5814600314 นางสาวชิดชนก ทองเนื้อสุก XF23 ปฐมวัยศึกษา โท บางเขน
405 5814600586 นายรัฐนันท์ เกียรติศักดิ์ธารา XF24 พัฒนอาชีวศึกษา โท บางเขน
406 5814600292 นางสาวสิรีธร ดีผาย XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
407 5814600144 นางสาวพฤษภา ศักดิ์ประโคน XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
408 5814600152 นางสาวปิยพัทธ์ เลือดสงคราม XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
409 5814600543 นายธนกร สุดเสนาะ XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน
410 5814600012 นางสาวกนกวรรณ ชาญฉลาด XF34 การศึกษาพิเศษ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
411 5814600021 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ชุนสอาด XF34 การศึกษาพิเศษ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
412 5814600047 นายเอกชัย วิศวามิตร์ XF34 การศึกษาพิเศษ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
413 5814600489 นางสาวณัฐยา วงษาชัย XF34 การศึกษาพิเศษ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
414 5814600519 นางสาวภัทรวดี เทพวรรณ XF34 การศึกษาพิเศษ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
415 5814650354 นางสาวซูไฮนี สะแม XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
416 5814652608 นายกิตติธัช เสืองาม XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
417 5814652659 นางสาวธัญชนก ไชยโคตร XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
418 5814652667 นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
419 5814652675 นางสาวบุษพร โนนเปือย XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
420 5814652705 นางยุพิน หลักบุญ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
421 5814652713 นางสาววรรณฤดี รุกขวัฒนกุล XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
422 5814650028 นายกิตติกานต์ นภากร XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
423 5814650044 นายจารุเวศ อ่อนเจริญ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
424 5814650052 นางสาวจิรฐิติกาล ชัยประทุม XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
425 5814650079 นางสาวชนิศา เกษประทุม XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
426 5814650117 นายภิญโญ สำนวน XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
427 5814650125 นายภูมิฉัตร คนฟู XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
428 5814650141 นายรัตภูมิ หาญมาก XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
429 5814650184 นางสาวสุดาวรรณ วุฒิชาติ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
430 5814652209 นางสาวจิรนันท์ นาคกุญชร XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
431 5814652217 นายจิรภัทร อำไพเมือง XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
432 5814652233 นายธนพัฒ ทิพย์สิงห์ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
433 5814652268 นางสาวบัวชมพู ชวนนุสรณ์ชัย XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
434 5814652284 นางสาววราภรณ์ สมนึก XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
435 5814652306 นายศิราเมษฐ์ ม่วงสุวรรณ์ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
436 5814652314 นายฮาดีย์ เปาะมา XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
437 5814652799 นางสาวกัญญ์ปภัส ธนศุทธวงศ์ XF64 สุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
438 5814652985 นายมัทนฉัตร กล้าหาญ XF64 สุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
439 5814651318 เรือตรีหญิงญาณิกา มอญพันธุ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
440 5814651326 นายธเนศ เจริญทรัพย์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
441 5814651334 นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธิ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
442 5814651342 นางสาวภาพิมล ภักดีบำรุง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
443 5814651377 นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดม XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
444 5814651385 นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ก.ค. 2560
445 5814651491 นางสาวจารุวี นวนสำเนียง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
446 5814651504 นางสาวณัฐวลัญช์ วังนิล XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
447 5814651512 นางสาวปวินดา ทรงมิตร XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
448 5814651539 นางสาวเมทินี ธีระแนว XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
449 5814651547 นางสาวรุ่งนภา แก้วสมบัติ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
450 5814651555 นางสาววีรดา ฤทธิพันธรักษ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
451 5814650214 นางสาวกนกกานต์ แก้วผ่องใส XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
452 5814650222 นางสาวชญานันท์ จิระจิตต์มีชัย XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
453 5814650249 นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
454 5814650265 นางสาวธัญญาภรณ์ ชมรุ่ง XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
455 5814650273 นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
456 5814650311 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ สุริยันยงค์ XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
457 5814650320 นางสาวสุนิธี พุ่มจุ่น XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
458 5814651563 นายปัญญา แจ้งสว่าง XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
459 5814651580 เรือโทหญิงมณฑา แก้วอ่อน XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
460 5814651601 นางสาวเมธินี ชื่นดี XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
461 5814651610 นายรณชัย ญาติฉิมพลี XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
462 5814651628 นายศราวุฒิ หลวงนวน XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
463 5814651644 นายโสภณ จุ้ยจิตร XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
464 5814651661 นางสาวอวิกา อึ่งสกุล XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
465 5814700122 นางสาวกมลพร นิรารัตน์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
466 5814700131 นายกฤษณ์ สำเริงราชย์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
467 5814700157 นายกันตภณ เลอธนกุล XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
468 5814700165 นายกิตติธัช กุทัณฑ์ธรรม XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
469 5814700190 นางสาวจุฑามาส บัวพรหม XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
470 5814700211 นางสาวชญานี คชกูล XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
471 5814700220 นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
472 5814700246 นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
473 5814700271 นางสาวณัฐนพิน สวัสดิ์พาณิชย์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
474 5814700327 นางสาวเบญจมาส หงษ์เจริญ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
475 5814700378 นางสาววิชชุตา ลดากรเวทย์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
476 5814700432 นางสาวโสภิตา สายัณห์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
477 5814700653 นางสาวณวพร เดชานนท์ XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
478 5814700858 นายภูวราช อวดกล้า XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
479 5814700912 นางสาวอำภาพันธ์ ฐิติถาวรวงศ์ XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
480 5814700017 นางสาวกมลชนก จับใจนาย XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
481 5814700025 นางสาวกวิณรัตน์ รื่นสำราญ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
482 5814700076 นางสาวนิศารัตน์ ดาราวิโรจน์ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
483 5814700670 นางสาวกัณฑมาศ แก้วน่วม XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
484 5814750693 นายโชคชัยชาญ วิโรจน์สัตตบุษย์ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
485 5814752009 นายชวนัท ตรีพลอักษร XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
486 5814752025 นางสาวธนัชชา กรแก้ว XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
487 5814750235 นางสาวทมิตา เอี่ยมสาย XG80 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
488 5814750600 นางสาวอาภัสรา กนกรำไพ XG80 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
489 5814751673 นางสาวมธุรส แก้วทอน XG80 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
490 5814751819 นางสาวสุดธิดา สนั่นศรีสาคร XG80 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
491 5814750995 นายชนินทร์ ยอยบุปผา XG81 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
492 5814800224 นายธนากรณ์ อินทร XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
493 5814800232 นายวิริยะ ปลื้มจิตต์ XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 07 ส.ค. 2560
494 5814800283 นางสาวสมฤทัย ภู่ประสม XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
495 5814800348 นางสาวณัฐชญา วิชานนะณานนท์ XH04 สังคมวิทยาประยุกต์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
496 5814800356 นางสาวพัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์ XH04 สังคมวิทยาประยุกต์ โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
497 5814800631 นางสาวสริตา มยูขโชติ XH04 สังคมวิทยาประยุกต์ โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
498 5814800640 นางสาวไอยลดา สอนมี XH04 สังคมวิทยาประยุกต์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
499 5814800143 นางสาวชนากานต์ ประเสริฐ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
500 5814800151 นายทศพล ประทุมวัน XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
501 5814800542 นางสาวขวัญชนก เคนสี XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
502 5814800577 นางสาวนิรันต์รัตน์ สิงห์ธนะ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
503 5814800585 นายพงศธร ภู่ทองคำ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
504 5814800593 นายมัฆวาน โฉมโสภา XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
505 5814800607 นางสาวสุภนิดา ชุณหกุล XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
506 5814800402 นายโชควสันต์ อยู่สิงห์ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
507 5814800411 นายณรินทร์พันธุ์ บุญมี XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
508 5814800461 นายศุภกิตติ์ บุญแก้ว XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
509 5814800488 นายอธิษฐ์ รัตนเดช XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
510 5814800062 นายธวัชชัย กุลบ่าง XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 21 มิ.ย. 2560
511 5814800721 นายประสาร มาลัยรัตน์ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 21 มิ.ย. 2560
512 5814800798 นายสุรเดช พลายแสง XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
513 5814800801 นางสาวอรญา กรับไกรแก้ว XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 27 มิ.ย. 2560
514 5814800810 นางสาวอุทัยวรรณ อำภา XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
515 5814850531 นางสาวกัญญารักษ์ อยู่ไกล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
516 5814850540 นางสาวชนิตา เคหะทัต XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ส.ค. 2560
517 5814850591 นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
518 5814850604 นางสาวพิชชานันท์ สีปาน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
519 5814850680 นายฐปนัท ไตรสุทธิเกษม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
520 5814850744 นางสาวภิรญา วุฒิพิชัยเดช XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 มิ.ย. 2560
521 5814850787 นางสาวศุภาพิชญ์ ทรัพย์เมฆ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
522 5814850825 นายอัฐมะฌาณปกรณ์ อินทผลา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
523 5814850850 นายกฤษณชัย เข็มทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
524 5814850949 นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
525 5814850965 นายทศตพร จันทร์น้อย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
526 5814851031 นางสาวพิมพ์นิภา เตชพิพัฒน์พงศ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
527 5814851201 นายอุดมศักดิ์ ทองสดุดี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
528 5814851236 นางสาวกัญจนภัค หทัยวรรธน์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
529 5814851457 นางสาวกัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
530 5814851511 นางสาวชลิดา ขจรเกียรติอาชา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2560
531 5814851686 นายอรรถนิติ คงมาลัย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ก.ค. 2560
532 5814852208 นายพีระกานต์ วัฒนมงคล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
533 5814850281 นางสาวเทพรักษ์ เมืองใจ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
534 5814850299 นางนภาพร เพียงสุนทร XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
535 5814850434 นายหัสบดินทร์ เติมทรัพย์ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
536 5814852038 นางนุชจารี เหล่าเขตกิจ XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
537 5814852046 นางสาวปทุมรัตน์ สมรักษ์ XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
538 5814852054 นางสาวพรเพ็ญ นีละภมร XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
539 5815000256 นางสาวชนิตา พรหมคีรี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
540 5815000299 นางสาวรัชพร กุฎีศรี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
541 5815000302 นางสาววนัชฐา บุณยโยธิน XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
542 5815001023 นางสาวอโนชา แสนสุด XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
543 5815000469 นายมานะชัย บุบผามาศ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน
544 5815000477 นางสาวอมราภรณ์ ปิ่นสุวรรณ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
545 5815000663 นางสาวชัญญา บางโชคดี XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
546 5815000701 นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
547 5815000710 นางสาวพรรณนิภา ศิริพันธ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
548 5815000744 นางสาวศยามล เนตรสุวรรณ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
549 5815000752 นายสรวิชญ์ ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
550 5815000523 นางสาวฉันทิชา ช่วยทอง XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
551 5815000566 นางสาวปัฐมาวัลย์ แย้มเกษร XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
552 5815000574 นางสาวภัทรพร ไทยสาครพันธ์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 04 ก.ค. 2560
553 5815000582 นางสาวภัทริกา หิรัญรัตน์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
554 5815000604 นางสาววรรษมน วัฑฒนายน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
555 5815000833 นางสาวกมลทิพย์ สังข์นาค XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
556 5815000850 นางสาวขจงจิตต์ ทองแท่ง XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
557 5815000876 นางสาวญาธิป พุทธธนานันต์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
558 5815000884 นางสาวปุญญาวีร์ จันทะสะเร XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
559 5815000892 นางสาวศลิษา มีศิริ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
560 5815000191 นายธนนนท์ อินทร์ประสิทธิ์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
561 5815000205 นางสาวเนตรชนก กิ้มบัวทอง XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 04 ก.ค. 2560
562 5815000221 นางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
563 5815000230 นายสุวิช คงสาคร XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
564 5815001031 นางสาวฐิตรัตน์ พินัยนิติศาสตร์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
565 5815001163 MS.SHEN YIQI XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
566 5815000051 นางสาวจีรณา เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
567 5815000086 นางสาวทัศนียา เขื่อนคำ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
568 5815000108 นายนราดล โลกวิทย์ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
569 5815000159 นางสาววรนุช บุญเฉลียว XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
570 5815000809 นางสาวพรปวีณ์ นันทคุณากร XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
571 5815000949 นางสาววิภาวี เทพนาทิม XK08 วิศวกรรมอาหาร โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
572 5815001082 MRS. ZULEKHA XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
573 5815001180 MS.SREYMOM TITH XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
574 5815000361 นายชิษณุพงศ์ แตงอ่อน XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
575 5815000370 นางสาวซาร่าห์ คร้าฟท์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
576 5815000400 นางสาววิชยา ภูมิชัย XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
577 5815000418 นายสมชัย ธงชัยสว่าง XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
578 5815100366 นางสาวรอยฝัน ประทุมทิพย์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
579 5815100374 นางสาวศรีศิริ ศรีไทย XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
580 5815100102 นางสาวธิดารัตน์ กองแก้ว XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
581 5815100447 นายเกษมสันต์ พันธุมโกมล XL10 ดนตรี โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
582 5815100293 นายฉัตรวัฒน์ หวังศิริกำโชค XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
583 5815100315 นางสาวรวิสรา ศรีโพธิ์ชัย XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
584 5815100382 นางสาวฉัตรแก้ว ไทยบรรเทิง XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
585 5815150029 นายประสิทธิ์ ประมูลจักโก XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
586 5815150037 นางสาวมุกดา ชะนะบุญ XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ก.ค. 2560
587 5815300012 นายกฤษณะพงศ์ ธนะทรัพย์จินดา XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
588 5815300098 นายพุฒิปัญญา เรืองสม XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 19 มิ.ย. 2560
589 5815300101 นายรัฐพล พงศ์คณิตานนท์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
590 5815300110 นายวีรวุฒิ ชังอิน XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 29 มิ.ย. 2560
591 5815300241 นางสาวธารารัตน์ เอี่ยมธนาภรณ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
592 5815300306 นางสาวพิมพ์ชนก นุชสุภาพ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
593 5815300365 นายวริทธิ์ จารุศิริเวช XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
594 5815300454 นางสาวพรรณิสา เหรียญทอง XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
595 5815300462 นายพีรเดช คณาวัฒนกุล XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
596 5815300471 นายภัทรวัชร์ รัษฐปานะ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
597 5815300497 นายวุฒิภัทร บุญญะถาวรชัย XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
598 5815300501 นางสาวสมฤทัย ดวงไสว XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
599 5815300675 นางสาวภวิกา มุสิกธรรม XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
600 5815300713 นางสาวศิวะพร ผกาแก้ว XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
601 5815300721 นางสาวสุนทรี สุนทรโชติ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
602 5815350486 นางสาวภัศราภรณ์ ไพศาลอัชพงษ์ XN81 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
603 5815350753 ร้อยตำรวจโทหญิงอัจฉรี วุฒิวัฒนา XN81 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน
604 5815350869 นายมานพ ดอนสมจิตร XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
605 5815351008 นายธกฤต ภูบรรจงกิจ XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 20 มิ.ย. 2560
606 5815351334 นางสาวนิตยา ทวีสุข XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
607 5815351377 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร เชาว์ทัศน์ XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
608 5815351385 นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
609 5815351393 นายอิทธิ แผ่นเงิน XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
610 5815353353 นางสาวกัณธิญา คงบุญ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
611 5815353396 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาใจคำ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
612 5815353418 นายฉัตรชัย มากบุญ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
613 5815353434 นางสาวชณัฐหทัย ตุลยวิศาล XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
614 5815353477 นางสาวสุณัฐธิดา วีรวัฒนเมธินทร์ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
615 5815353515 นางสาวดิษยา จำนงค์ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
616 5815353523 นายทศพร เฮงวิวัฒนชัย XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
617 5815353591 นางสาวนิตยา โยธาจันทร์ XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
618 5815353612 นางสาวนิศากร เนียมหอม XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
619 5815353671 นางสาวพรรณนภา ตาลกุล XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
620 5815353779 นางสาววิชุดา สมงาม XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
621 5815353833 นางสุจิตราภรณ์ จิรัฐติกาล XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
622 5815353841 นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
623 5815353868 นางสาวสุมาลี กาบก้วง XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
624 5815353906 นางสาวอาภาพร จ่ายพอควร XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
625 5815354279 นางสาวธิติพร เข็มกลัด XN85 บัญชี (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
626 5815354155 นายภรัณยู สีลารักษ์ XN87 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
627 5815354244 นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ XN87 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ก.ค. 2560
628 5815400017 นางสาวชฎาภา สกุลวัฒน XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
629 5816300016 นางสาวกัณฐิกา นนทามิตร XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
630 5816300202 นางสาวชนกนันท์ ก้องสมุทร XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
631 5816300059 นางสาวขนิษฐา จันทัย XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
632 5816300083 นางสาวปนิดา ภูกองไชย XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
633 5816300181 นางสาวอรพรรณ วงศรีแก้ว XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
634 5834500099 นายยุทธนา สุยะลือ XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โท ศรีราชา 31 ก.ค. 2560
635 5834500102 นายรัชกฤช ภูวราพิทักษ์ XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โท ศรีราชา 31 ก.ค. 2560
636 5834550347 นายพีรวัส จงศรีสุพัฒน์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 31 ก.ค. 2560
637 5834550045 นายชูยศ เฉลิมชัยสิทธิ์กุล XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 31 ก.ค. 2560
638 5834550070 นางสาวนงนภัส ราชนานนท์ XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 17 ก.ค. 2560
639 5834550207 นางสาวอัญชนา โคตรพงษ์ XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา
640 5835950039 นายณรงค์ศักดิ์ จารุเกษม XJ80 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 08 ส.ค. 2560
641 5835950047 นางสาวทิพย์สุดา จินานุรักษ์ XJ80 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 13 ก.ค. 2560
642 5835950063 นายปริญญา ทองประภา XJ80 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 25 ก.ค. 2560
643 5835950136 นางสาวอภาศรี เวทย์ไพศาล XJ80 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 25 ก.ค. 2560
644 5845350417 นางสาวอรชา ไชยผง XN82 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 11 ก.ค. 2560
645 5846100074 นางสาวพันทิวา สร้อยมาลุน XU02 เทคโนโลยีการอาหาร โท สกลนคร 24 ก.ค. 2560
646 5846400027 นายฐกฤต จิตจักร XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 04 ก.ค. 2560
647 5846400043 นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 13 ก.ค. 2560
648 5846400086 นางสาวนัทยา ขยอมดอก XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 04 ก.ค. 2560
649 5846400132 นายเอกวัต แพงทรัพย์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 19 มิ.ย. 2560

จำนวนผู้ที่ส่งโครงการ วพ. 609 คน
จำนวนผู้ที่ยังไม่ส่งโครงการ วพ. 40 คน


ข้อมูลวันที่ส่งโครงการ วพ. ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560