รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
(ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561)

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา ระดับ
ปริญญา
วิทยาเขต วันที่ส่ง
โครงการ วพ.
1 5827100064 นางสาวเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์ XA05 พืชสวน (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก กำแพงแสน 24 เม.ย. 2561
2 5827100030 MR. PHOUKEO SAOKHAMKEO XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก กำแพงแสน 13 ม.ค. 2560
3 5827100048 MISS MUTIARA KUSUMANINGTYAS PITALOKA XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก กำแพงแสน 08 พ.ค. 2560
4 5827100013 นายเทอดศักดิ์ สุวรรณเทพ XA23 พืชไร่ เอก กำแพงแสน 26 ธ.ค. 2559
5 5827100056 นางสาวณัฏฐยา เรือนแป้น XA23 พืชไร่ เอก กำแพงแสน 05 เม.ย. 2561
6 5827500011 นายชัยวัฒน์ ชลิตสงเคราะห์ XE01 วิศวกรรมเกษตร เอก กำแพงแสน 03 ส.ค. 2561
7 5827650013 นายกฤษณะ พวงระย้า XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 26 ธ.ค. 2560
8 5827650030 นางสาวจิตวิกา สมใจ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 25 ธ.ค. 2560
9 5827650048 นางสาวปิยวรรณ สะอาด XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 09 เม.ย. 2561
10 5827650056 นางสาวณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
11 5827650072 นางสาวดวงจันทร์ แก้วกงพาน XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 14 มี.ค. 2560
12 5827650081 นางสาวภัคศุภร กาญจนกุล XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
13 5827650102 นายอนันต์ นวลใหม่ XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
14 5827650111 นายอุดมเดชา พลเยี่ยม XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 19 พ.ค. 2560
15 5828700014 นางสาวกมลรัตน์ หนูสวี XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา เอก กำแพงแสน 01 ส.ค. 2561
16 5828700022 นางสาวนรินทรา จันทศร XS02 การจัดการกีฬา เอก กำแพงแสน 01 พ.ค. 2561
17 5828700057 นายนธายุ วันทยะกุล XS02 การจัดการกีฬา เอก กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
18 5828500015 นางสาวธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 03 ส.ค. 2561
19 5828500023 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ไชยชนะ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 03 พ.ค. 2560
20 5828500031 นายนิพิฐพนธ์ สุปัญบุตร XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
21 5828500040 นางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 03 ส.ค. 2561
22 5828500058 นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 26 พ.ค. 2560
23 5828500066 นางสาวกรุณา คุ้มพร้อม XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 11 ส.ค. 2560
24 5828500074 นายเดชา สีดูกา XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 25 ก.ค. 2560
25 5828500082 นางประภาดา วัชรนาถ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน 04 เม.ย. 2560
26 5828500091 นายสุพัฒน์ ชัยวรรณ์ XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เอก กำแพงแสน
27 5829000016 นางสาวณัฐนรี อินทอง XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เอก กำแพงแสน 29 พ.ค. 2560
28 5829000024 นางสาววาสนา เกษหอม XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เอก กำแพงแสน 08 ก.ค. 2559
29 5817100118 นางสาวละออ นาคทอง XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
30 5817100126 นางสาวศจีมาศ ระรวยทรง XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
31 5817100037 นางสาวมัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 30 ส.ค. 2560
32 5817100053 นางสาวธิติยา สารพัฒน์ XA06 โรคพืช เอก บางเขน 23 ธ.ค. 2559
33 5817100045 นางกฤษฎาพร ผลวงษ์ XA23 พืชไร่ เอก บางเขน 27 ก.พ. 2560
34 5817100061 นายทวี เหล่าดิ้ม XA28 สัตวศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 24 ส.ค. 2559
35 5817100070 นางสาวพรรณพรรษ กัณฑภา XA28 สัตวศาสตร์ เอก บางเขน
36 5817100096 นางสาวมัทนียา สารกุล XA28 สัตวศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 22 ก.ย. 2559
37 5817100134 นายสุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย XA28 สัตวศาสตร์ เอก บางเขน 17 ก.ย. 2558
38 5817150085 นางสาวมาริน สาลี XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 01 เม.ย. 2559
39 5817150034 นายธนากร เที่ยงน้อย XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
40 5817150042 นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
41 5817150069 นายสุพัฒน์ ทองแก้ว XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 28 ต.ค. 2559
42 5817200066 นางสาววราภรณ์ บุรีรักษ์ XB01 การจัดการประมง เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
43 5817200015 นางสาวกนกวรรณ แสนสุวรรณ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เอก บางเขน 12 ต.ค. 2559
44 5817200031 นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เอก บางเขน 23 ส.ค. 2559
45 5817200074 นายสิริโรจน์ วังสุนทร XB04 วิทยาศาสตร์การประมง เอก บางเขน 17 ม.ค. 2560
46 5817200082 นางเพราลัย นุชหมอน XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล เอก บางเขน 20 ธ.ค. 2560
47 5817200058 นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (โครงการกาญนาภิเษก) เอก บางเขน 20 เม.ย. 2559
48 5817300044 นางสาวขวัญใจ คำมงคล XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 26 พ.ค. 2560
49 5817300052 นายจักรพงษ์ ทองสวี XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 24 พ.ค. 2560
50 5817300061 นางสาวอิงอร ไชยเยศ XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 25 ม.ค. 2560
51 5817300079 นางสาวนารีรัตน์ ธนะเกษม XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เอก บางเขน
52 5817300087 นายพิทูร อมรวิทวัส XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เอก บางเขน 19 เม.ย. 2561
53 5817400341 นางสาวปัญจพร อนุรัตน์ XD06 จุลชีววิทยา เอก บางเขน 09 เม.ย. 2561
54 5817400073 นางสาวกชพรรณ ศรีสาคร XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 09 ก.ค. 2559
55 5817400081 นางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 05 ก.ย. 2560
56 5817400090 นางสาวณัฐวดี วงษ์เทศ XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 08 ก.ค. 2559
57 5817400103 นายธีรพัฒน์ เทพแก้ว XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 22 ส.ค. 2560
58 5817400111 นางสาวปวีณา เวสภักตร์ XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 14 ก.ค. 2560
59 5817400120 นายวิชัย อัยกูล XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 07 ก.ค. 2560
60 5817400138 นางสาวสุภานันท์ เงินน้อย XD08 พฤกษศาสตร์ เอก บางเขน 17 ต.ค. 2560
61 5817400146 นางสาวโชติญาพัชญ์ สงวนสินธุ์ XD09 พันธุศาสตร์ เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
62 5817400154 นางสาวณิชาภา เพ็งคล้าย XD09 พันธุศาสตร์ เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
63 5817400162 นางสาวพิชชาพร วรรณนิธิกุล XD09 พันธุศาสตร์ เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
64 5817400171 นางสาวรัตติญา จันทร์ถนอม XD09 พันธุศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
65 5817400189 นายประทีป ภัทราคร XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 23 มิ.ย. 2559
66 5817400197 นางสาวพรกมล นาละกาญจน์ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 08 มิ.ย. 2559
67 5817400201 นายพุฒิพล นาคะรังษี XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 19 ธ.ค. 2560
68 5817400235 นายศตายุ สุวรรณะโสภณ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 17 ต.ค. 2560
69 5817400243 นายสุขสันต์ สุวรรณรัตน์ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 06 มี.ค. 2560
70 5817400251 นางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 03 มี.ค. 2560
71 5817400375 นายภัทรพงศ์ รักน้อย XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 22 พ.ค. 2560
72 5817400383 นางสาวเมทินี พันธุ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 27 พ.ย. 2558
73 5817400286 นางสาวกฤตยา โพธิ์แดง XD12 สถิติ เอก บางเขน 09 เม.ย. 2561
74 5817400294 นางสาวชวนี สุภิรัตน์ XD12 สถิติ เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2559
75 5817400308 นางสาวณัชชา กุลจิราธนโชติ XD12 สถิติ เอก บางเขน 09 เม.ย. 2561
76 5817400316 นางสาววาศินี ประดับศรี XD12 สถิติ เอก บางเขน 20 ก.ค. 2560
77 5817400324 นายสาธิต เทพประทานกิจ XD12 สถิติ เอก บางเขน
78 5817400332 นายนที อำไพ XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 11 พ.ค. 2559
79 5817400448 นางสาวจรรยา อุดม XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 30 มี.ค. 2561
80 5817400456 นางสาวฐิตารีย์ อยู่บุญ XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 01 ก.ย. 2559
81 5817400464 นางสาววราพร พูลศรี XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 20 ก.ค. 2560
82 5817400472 นายอรรถพล รุจิราวรรณ XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 22 ต.ค. 2558
83 5817400481 นางสาวสุวิมล บุญมี XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 18 ส.ค. 2559
84 5817400057 นายทมนัย ลำทา XD17 ชีวเคมี เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
85 5817400065 นางสาววิลัยวรรณ แก่นยิ่ง XD17 ชีวเคมี (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
86 5817400022 นางสาวเพชรลัดดา ปั้นนาค XD19 เคมี เอก บางเขน 26 ม.ค. 2559
87 5817400031 นายยงยุทธ ยืนยาว XD19 เคมี เอก บางเขน
88 5817400413 นายพัฒนชัย จันทร XD19 เคมี เอก บางเขน 29 มิ.ย. 2559
89 5817400511 นางสาวจิราภรณ์ บัวสกุล XD19 เคมี เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
90 5817400529 นางสาวพนิดา ทองอร่าม XD19 เคมี เอก บางเขน 15 ก.ย. 2560
91 5817400537 นางสาวพรปวีณ์ ทวีศักดิ์ XD19 เคมี เอก บางเขน 15 ก.ย. 2560
92 5817400545 นางสาวภคินี ศรีละออง XD19 เคมี เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
93 5817400260 นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
94 5817400391 นางสาวมาณวิกา กิตติพร XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 11 พ.ค. 2561
95 5817400405 นายอมร ประดับทอง XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 12 ก.ค. 2559
96 5817400278 นางสาวกนกอร หั้นเจริญ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
97 5817400499 นางสาวปาริชาต คงเคารพธรรม XD24 วิทยาการวัสดุนาโน เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
98 5817400502 นายเอกภาพ หัวใจแก้ว XD24 วิทยาการวัสดุนาโน เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
99 5817500019 นายสุนทร ใช้ธูปทอง XE02 วิศวกรรมเคมี (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 20 ก.ย. 2560
100 5817500159 นายชาติสยาม ธรรมจินดา XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน 17 พ.ค. 2561
101 5817500183 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน
102 5817500191 นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผา XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน 05 ก.ย. 2560
103 5817500027 นายบัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 11 ม.ค. 2561
104 5817500035 นายชูตระกูล ศิริไพบูลย์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 12 ก.ค. 2560
105 5817500205 นายจีรัฐติกุล กล้าหาญ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 11 ม.ค. 2561
106 5817500213 นายนนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 01 เม.ย. 2559
107 5817500230 นายจักรพันธ์ แสงสุวรรณ XE07 วิศวกรรมโยธา เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
108 5817500248 นายภัทรพงษ์ พลศร XE07 วิศวกรรมโยธา เอก บางเขน 28 ธ.ค. 2559
109 5817500256 นายสรศักดิ์ เซียวศิริกุล XE07 วิศวกรรมโยธา เอก บางเขน 26 พ.ค. 2559
110 5817500094 นายบรรจบ กิติกาศ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 27 เม.ย. 2561
111 5817500108 นางอรวรรณ โรจน์วิรุฬห์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 26 ก.ค. 2560
112 5817500116 นายพิเชฐ พุ่มเกษร XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ เอก บางเขน 29 พ.ย. 2560
113 5817500124 นายอภิศักดิ์ วิทยาประภากร XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ เอก บางเขน 24 ก.พ. 2560
114 5817500175 นายกชณภูมิ รุ่งเรือง XE18 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน
115 5817500264 นายวรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ XE18 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 08 ส.ค. 2560
116 5817500272 นางสาวอิษฎาภรณ์ วงศ์วนิชกังวาฬ XE18 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
117 5817550016 นายวีร์ สัตยมาศ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 05 เม.ย. 2561
118 5817550024 นายวุฒิชัย ปวงมณี XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
119 5817550091 นายจิตดำรง ปรีชาสุข XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 23 มี.ค. 2561
120 5817550105 นางสาวิณี แสงสุริยันต์ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
121 5817550113 นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
122 5817550121 นายสุภัคพงศ์ จินารัตน์ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 เม.ย. 2561
123 5817550148 นายอุดมพร ตุงคะศิริ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 27 เม.ย. 2561
124 5817550032 MR. CHIH-HUNG LEE XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 22 มิ.ย. 2559
125 5817550041 MR. KURNIADI SETIONO XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 18 ส.ค. 2560
126 5817600013 นายธราธร บรรจง XF01 การบริหารการศึกษา เอก บางเขน 29 ส.ค. 2560
127 5817600072 นางอชิรญา เดือนแจ่ม XF01 การบริหารการศึกษา เอก บางเขน 30 ต.ค. 2560
128 5817600153 นายเกชา พูลสวัสดิ์ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
129 5817600161 นายศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 02 ส.ค. 2561
130 5817600170 นายสมเกียรติ กาทองทุ่ง XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 02 ส.ค. 2561
131 5817600188 นายอุทัย แก้วไวยุทธิ์ XF13 พลศึกษา เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
132 5817600226 นายเสริมศักดิ์ เคลือบทอง XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน
133 5817600234 นางสาวอรอุมา นาทสีทา XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 28 ก.พ. 2561
134 5817600242 นายกิตติพันธ์ หันสมร XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 02 พ.ย. 2560
135 5817600251 นางสาวขนิษฐา พงษ์สุชาติ XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 12 ก.ย. 2560
136 5817600269 นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวโยธา XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 02 พ.ค. 2561
137 5817600277 นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ XF19 อาชีวศึกษา เอก บางเขน 02 พ.ค. 2561
138 5817600307 นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 26 ก.ค. 2561
139 5817600323 นางสาวอรรัมภา คำนูเอนก XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 15 พ.ย. 2559
140 5817600137 นางสาวทัศนีย์ ลิมปิโสภณ XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
141 5817600145 นายพูนศักดิ์ บุญยัง XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
142 5817650011 นายชาญชาติ ถนอมตน XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 29 ส.ค. 2560
143 5817650029 นางสาวนภาทิพย์ ตั้งตรีจักร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ส.ค. 2560
144 5817650045 นางสาวพัชรินทร์ มหิทธิกร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
145 5817650053 นางสาวเพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 25 พ.ย. 2560
146 5817650061 พันตรีหญิงศิริรัตน สุดใจ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 ส.ค. 2560
147 5817650070 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ จันทร์มณีวงศ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 29 ส.ค. 2560
148 5817650088 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ส.ค. 2560
149 5817650380 นางกมลวรรณ หุ่นรัตนะ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 29 ส.ค. 2560
150 5817650398 นางจารุวรรณ สนองญาติ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 ส.ค. 2560
151 5817650401 นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 01 ธ.ค. 2560
152 5817650428 นางสาวประพิมพร อันพาพรหม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 29 ส.ค. 2560
153 5817650436 นางรัญญาภัทร์ อัยรา XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 20 ต.ค. 2560
154 5817650444 นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 11 ส.ค. 2560
155 5817650516 นางสาวลีลาพันธ์ พุ่มพวง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 21 ก.ย. 2560
156 5817650479 พันโทหญิงนภวรรณ พนาสถิตย์ XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 เม.ย. 2561
157 5817650487 นายนันธวัฒน์ชัย ลิมะพันธ์ XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
158 5817650495 นายนิกูล ชุ่มมั่น XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 เม.ย. 2561
159 5817650509 นางสาวสิรินาถ ผิวชา XF67 อาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
160 5817650207 นายขัณธ์ชัย อธิเกียรติ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 19 ม.ค. 2561
161 5817650223 นายธิติ จารุวัฒนะ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
162 5817650258 นางสาวสุกัญญา สมมณีดวง XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
163 5817650266 นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
164 5817650274 พันตรีคำนึง เจนการ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 23 เม.ย. 2561
165 5817650282 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมา XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
166 5817650291 นางสาวผกามาส สิงห์จาย XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 23 เม.ย. 2561
167 5817650312 นายมงคล จิตรโสภิณ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
168 5817650339 นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ XF68 หลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
169 5817650096 นายฉัตรชัย พ่วงพลับ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
170 5817650100 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
171 5817650118 นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
172 5817650126 นางสาวบุญจิรา วงษ์ปา XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
173 5817650134 นางสาวปิยะมาศ ชูมณี XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน
174 5817650142 นางสาวพรรณรัมภา ยิ่งเฮง XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
175 5817650177 นางสาวสิริกานต์ ไชยสิทธิ์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
176 5817650193 นายหฤชัย ยิ่งประทานพร XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
177 5817650347 นายไพบูลย์ นาสำราญ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 02 ส.ค. 2561
178 5817650355 นายรัฐสภา แก่นแก้ว XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
179 5817650363 พันตำรวจโทหญิงสิวาภรณ์ เจริญวงค์ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
180 5817650371 นายสืบวงศ์ ชื่นสมบัติ XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
181 5817750015 นายจิรเมธ มโนศิรินุกูล XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) เอก บางเขน 23 ม.ค. 2561
182 5817750023 นายภิชษ์ฐิศักดิ์ แปลกสุริยกมล XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) เอก บางเขน
183 5817900017 นางสาวจิราภรณ์ ศรีทัน XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 26 ก.ค. 2559
184 5817900025 นางสาวนันทพร วันดี XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
185 5817900033 นายบัณฑิต นวลศรีฉาย XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
186 5817900041 นายพรชัย พรพนม XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 07 ก.ค. 2559
187 5818000010 นางสาวจตุพร ชัยยุทธ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 12 ก.ย. 2560
188 5818000028 นายทักษิณ ฤกษ์สำราญ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
189 5818000036 นางสาวประภัสสร รักถาวร XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
190 5818000044 นางสาววราพร ไชยมา XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
191 5818000052 นางสาวอัจฉรียา นาคราช XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 25 ม.ค. 2560
192 5818000117 นายนัยสิทธิ์ ยิ่งกำแหง XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
193 5818000125 นายอัครัช รอดคลองตัน XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 24 ม.ค. 2561
194 5818000087 นางสาวธีดา ประมวลกิจจา XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เอก บางเขน 16 มี.ค. 2561
195 5818000061 นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 23 พ.ย. 2559
196 5818000079 นางสาวเสาวภา จันทร์เทศ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร เอก บางเขน
197 5818000095 นางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
198 5818000133 นางสาวกรรณิการ์ ยิ้มนาค XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
199 5818000141 MR. VUONG THANH TUNG XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
200 5818100014 นางนุชมณฑ์ เจมส์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
201 5818100022 นางสาวปิยะภรณ์ นาคอาทิตย์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
202 5818100049 นายศิรวัตร ไทยแท้ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอก บางเขน 26 เม.ย. 2561
203 5818350029 นางสาวกุลนที เลาหะกุล XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
204 5818350037 นางสาวจิราภรณ์ รังคสิริ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
205 5818350045 นางสาวชไมพร ดาวสื่อ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
206 5818350053 นายชานน ชลวัฒนะ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
207 5818350096 นางสาวธารทิพย์ ศรีธารทิพย์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 01 พ.ค. 2561
208 5818350100 นางสาวนภัสพร นิยะวานนท์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
209 5818350118 นายนริชพงศ์ สุขสมานวงศ์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
210 5818350134 นางสาวบิวณิชา พุทธเกิด XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
211 5818350151 นางสาวสินิทรา สุขสวัสดิ์ XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
212 5818350177 นายชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ค. 2561
213 5818350185 นางสาวธิญาดา พิชญาศุภกุล XN62 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 เม.ย. 2561
214 5818200019 นายชิตพล โปตะวัฒน์ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 03 ส.ค. 2561
215 5818200027 นายตะโพน นิ่มแสวง XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 26 มี.ค. 2561
216 5819300017 นางสาวมานวิภา กุศล XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 02 ส.ค. 2561
217 5819300025 นางสาวณัฐณิชา ผ่องพุฒิ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 02 ส.ค. 2561
218 5819300041 นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 09 มิ.ย. 2560
219 5819300050 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 26 เม.ย. 2561
220 5819300068 นางสาวกมลธิตา นันจำรัส XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน
221 5819300076 นางสาวนริฏา ฟักแก้ว XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 13 มิ.ย. 2560
222 5819000013 นางสาววันทนีย์ ทมมืด XY03 พันธุวิศวกรรม เอก บางเขน 26 เม.ย. 2561
223 5819000021 นางสาวกัญจน์อมล เรียงวงษ์ XY03 พันธุวิศวกรรม เอก บางเขน 22 พ.ย. 2559
224 5819000030 นางสาวดนุลดา ปธานราษฎร์ XY03 พันธุวิศวกรรม เอก บางเขน 26 ส.ค. 2559
225 5819000048 นายปฐมพงศ์ เวศอุไร XY03 พันธุวิศวกรรม เอก บางเขน 23 ส.ค. 2559
226 5819050011 นางสาวธิติมา เกตุแก้ว XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 28 มี.ค. 2560
227 5819050029 นายณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 29 มิ.ย. 2560
228 5819050037 นางสาวณัฏทินีย์ มั่นชาวนา XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 04 พ.ค. 2561
229 5819050045 นางสาวศิริพร พลทำ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 03 พ.ย. 2559
230 5819050053 นางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 17 ก.ค. 2560
231 5819050061 นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 13 ต.ค. 2559
232 5924100022 นางสาวเนตรนภา โพธิ์ศรีทอง XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 30 ม.ค. 2561
233 5924100626 นายไกรวิชญ์ เรืองสุข XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 02 ก.พ. 2561
234 5924100634 นางสาวทิพย์มณี เจริญทรัพย์ XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 30 ม.ค. 2561
235 5924100642 นางสาวปณกา จิรสัตยาภรณ์ XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 30 ม.ค. 2561
236 5924100651 นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 25 ก.ค. 2561
237 5924100031 นางสาวกนกกร นาคอ้น XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 23 เม.ย. 2561
238 5924100049 นางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
239 5924100057 นางสาวกนกพร เซี่ยงฉิน XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 13 ก.ย. 2560
240 5924100065 นางสาวญาณิศา แก้วบังวัน XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 25 เม.ย. 2561
241 5924100073 นายณัฐทนง บุพิ XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 27 พ.ย. 2560
242 5924100081 นางสาวทิภาพร นวลเนตร XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
243 5924100090 นางสาววนิดา ธรรมธุระสาร XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
244 5924100103 นางสาววุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 02 ก.พ. 2561
245 5924100111 นายสันติพงศ์ สิทธิธนสิน XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
246 5924100456 นางสาวกนกชล อินทร์วิมล XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 20 พ.ย. 2560
247 5924100464 นางสาวเบญจวรรณ ปินไชย XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 31 ก.ค. 2561
248 5924100499 นางสาวสุธาสินี อุดชาชน XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 27 เม.ย. 2561
249 5924100502 นางสาวอรอนงค์ ชวลิตจินดา XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 26 ก.ค. 2561
250 5924100511 นางสาวอำภารัตน์ พัสว่าง XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 03 ม.ค. 2561
251 5924100618 MR. TITNARONG HENG XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
252 5924100669 นางสาวมัชฌิมา สังข์วรรณะ XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
253 5924100243 MR. SOBORN MEAS XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) โท กำแพงแสน 20 มิ.ย. 2560
254 5924100251 MR. TSHETRIM XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) โท กำแพงแสน 27 มี.ค. 2560
255 5924100260 MR. LHACHOLA XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) โท กำแพงแสน 29 พ.ค. 2560
256 5924100316 นางสาวจุฑามาศ เมรสนัด XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 30 พ.ค. 2560
257 5924100341 นางสาวประกายมาส รุ่นประพันธ์ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
258 5924100359 นายประเสริฐ ยอดลวด XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
259 5924100367 นางสาวมัณฑนา ปานศรีทอง XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 11 ต.ค. 2560
260 5924100375 นางสาวมานิกา แย้มสุข XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
261 5924100383 นางสาวรวิพร บวชชี XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
262 5924100391 นายรังสรรค์ หนองหงอก XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 30 เม.ย. 2561
263 5924100405 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญสุวรรณ์ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 27 เม.ย. 2561
264 5924100421 นายวัชรา มณฑาทิพย์ XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 30 เม.ย. 2561
265 5924100430 นางสาวศิริพร ศรีอยู่กลัด XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 27 เม.ย. 2561
266 5924100154 นายกนกพล มะไลทอง XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 27 เม.ย. 2561
267 5924100171 นางสาวเก็จแก้ว ภู่ชัย XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 29 มี.ค. 2561
268 5924100189 นายจิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์ XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 24 ส.ค. 2560
269 5924100201 นายมนัสชัย ชุมกลิ่น XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 04 ส.ค. 2560
270 5924100219 นางสาววชิรญา เขียนด้วง XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 05 ต.ค. 2560
271 5924100561 นายปรีชา ยอดยิ่ง XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 06 พ.ย. 2560
272 5924100588 นางสาวศกลวรรณ ชูมณี XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
273 5924100138 นางสาวสุวรรณา วันคำ XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 27 พ.ย. 2560
274 5924100146 นายอนุชิต ดำสุข XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 25 พ.ค. 2561
275 5924100545 นายณัฐพงศ์ ดุสฎีกาญจน XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน
276 5924100553 นายวทัญญู อิ่มอำไภย XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 24 เม.ย. 2561
277 5924100235 นางสาวสุภาพร คชบุตร XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ โท กำแพงแสน 01 พ.ค. 2561
278 5924100286 นางสาวภาวิตา จงมีความสุข XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ โท กำแพงแสน 02 ก.ค. 2561
279 5924100294 นางศิริวรรณ อินทวัน XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ โท กำแพงแสน 23 เม.ย. 2561
280 5924400042 นางสาวณัฏฐ์ธิดา น้ำนุช XD06 จุลชีววิทยา โท กำแพงแสน 29 มี.ค. 2561
281 5924400018 นางสาวนิภาวรรณ โพธิ์ศรี XD19 เคมี โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
282 5924400026 นายพงศกร เพ็งน้อย XD19 เคมี โท กำแพงแสน 05 ก.พ. 2561
283 5924500039 นายจิรายุ แย้มพรายดี XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 16 ส.ค. 2560
284 5924500047 นายรุจิภาส คงกล่ำ XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 16 ส.ค. 2560
285 5924500101 นางสาวพิไลวรรณ เจิมวงค์รัตนชัย XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 06 มิ.ย. 2560
286 5924500110 นายวรวรรธน์ นกน้อย XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 07 มิ.ย. 2560
287 5924500136 นางสาวอภิญญาภรณ์ อินทวงษ์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
288 5924500195 นายกิตติภณ บุญจิตต์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน 03 ส.ค. 2561
289 5924500055 นายณัฐปคัลภ์ อินสมตัว XE07 วิศวกรรมโยธา โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
290 5924500071 นายทักษ์ดนัย เขียวอ่อน XE07 วิศวกรรมโยธา โท กำแพงแสน 01 พ.ค. 2561
291 5924500080 นางสาวพัชดาภรณ์ ช้างน้ำ XE07 วิศวกรรมโยธา โท กำแพงแสน 01 พ.ค. 2561
292 5924500012 นางสาวจิตรวดี มีราศรี XE10 วิศวกรรมการอาหาร โท กำแพงแสน 09 พ.ย. 2560
293 5924500021 นายณัฐดนัย สมประสงค์ XE10 วิศวกรรมการอาหาร โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
294 5924500144 นายจรัสพงศ์ เจษฎาเมธานนท์ XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โท กำแพงแสน 15 ม.ค. 2561
295 5924500152 นายธนพล สุขนิ่ม XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โท กำแพงแสน 11 ม.ค. 2561
296 5924500179 นายอรรถพล มาลัยแก้ว XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โท กำแพงแสน 12 ม.ค. 2561
297 5924500187 นายเจตนริน สวนทอง XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โท กำแพงแสน 12 ม.ค. 2561
298 5924900011 นายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 20 มี.ค. 2561
299 5924900029 นางสาวสโรชา ลิ่มรัชชพงศ์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 11 ก.ย. 2560
300 5924900037 นายณัฐพล เมืองทอง XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน
301 5924900045 นายทีปกร อดุลย์เกษม XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 22 ม.ค. 2561
302 5924900053 นางสาวนภสภรณ์ วรรณพงษ์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 24 เม.ย. 2561
303 5924900070 นายคณวัฒน์ บุตรศรี XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 05 เม.ย. 2561
304 5924900088 นางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 19 เม.ย. 2561
305 5924900100 นายจักรินทร์ สัทธาธรรม XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 25 เม.ย. 2561
306 5924900118 นางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 25 เม.ย. 2561
307 5924900126 นายธิติชัย จารุเดชา XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 02 มี.ค. 2561
308 5924900134 นางนภาภรณ์ เสนารัตน์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 25 เม.ย. 2561
309 5924900142 นายภุมเมศ ชุ่มชาติ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 01 ก.พ. 2561
310 5924900151 นางสาววรธิดา แสงรัตน์ XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 04 ส.ค. 2560
311 5925600185 นางสาวปราณปริยา เบิกไพร XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โท กำแพงแสน 31 ส.ค. 2560
312 5925600142 ว่าที่ร้อยตรีหญิงตะวัน มาดวง XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ โท กำแพงแสน 17 ต.ค. 2559
313 5925600193 นายพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์ XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ โท กำแพงแสน 23 ม.ค. 2561
314 5925600045 นางสาวเจนจิรา ว่องพรรณงาม XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 06 ก.พ. 2561
315 5925600070 นางสาวเพียงพิชณ์ ตรีศรี XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 06 ก.พ. 2561
316 5925600088 นางสาววนาสุข สุขเกษม XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
317 5925600118 นายสุพร ชัยมงคล XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 25 เม.ย. 2561
318 5925600126 นายอนุกูล คำโมนะ XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
319 5925600215 นางสาวเกศินี มั่นชัย XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
320 5925600223 นางสาวณัฐวดี สุระกำพลธร XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ โท กำแพงแสน 03 ส.ค. 2561
321 5925600134 นางสาวอภัสนันท์ ทานะมัย XQ06 วิทยาการพืช โท กำแพงแสน 27 ก.พ. 2561
322 5925550013 นางสาวกนกวรรณ อับไพชา XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
323 5925550021 นายก้าวหน้า ศรีสมบัติ XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
324 5925550030 นางสาวเกวลี ไตรมิตรวิทยากุล XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 14 มี.ค. 2561
325 5925550048 นางสาวจรัสศรี จบไพร XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
326 5925550102 นางสาวนันทนา จิตรแก้ว XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
327 5925550129 นายวชิรศักดิ์ แก้วศรีสุข XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 02 พ.ค. 2561
328 5925550188 นายศานิต ปิ่นทอง XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 12 มี.ค. 2561
329 5925550196 นางสาวสุปราณี มีสง่า XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
330 5926000017 นางสาวกานต์ชนก โพธิ์ชะคุ้ม XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 28 ก.ย. 2560
331 5926000025 นางสาวชัญญานุช กอรักงาม XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 19 ต.ค. 2560
332 5926000033 นางสาวณัฐพร บุตรนุช XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
333 5926000041 นางสาวณัฐรดา แซ่โก่ XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 23 ม.ค. 2561
334 5926000050 นายปติรุจ จิรกาลวงศ์ XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 02 ส.ค. 2561
335 5926000068 นายประมวลชัย เกตุขาว XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 30 ส.ค. 2560
336 5926000076 นางสาวมธุรดา เรืองศิริ XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 17 ต.ค. 2560
337 5926000084 นายวันชนะ เอ้สมนึก XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 03 พ.ค. 2561
338 5926000092 นายวิวรรธน์ ปิยทัสสี XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 28 ก.ย. 2560
339 5926000106 นายสิธิศักดิ์ มาศผล XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 04 พ.ค. 2561
340 5914100011 นางสาวกิติยา จันทร์ละออ XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 31 พ.ค. 2560
341 5914100020 นางสาวณัฐกานต์ ราชนิยม XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
342 5914100038 นางสาวพัชรินทร์ สารฤทธิ์ XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
343 5914100551 นางสาววราภรณ์ สุวรรณสถิตย์ XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน
344 5914100577 นางสาวสุพรรณี ภูคะฮาด XA01 กีฏวิทยา โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
345 5914100054 นายศรายุทธ ใจงามดี XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
346 5914100071 นางสาวดวงกมล แสงธีรกิจ XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
347 5914100089 นางสาวรังสิตา จันทร์หอม XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
348 5914100593 นายนิรุต ขันทรี XA02 คหกรรมศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
349 5914100127 นางสาวจันทิมา แช่มเงิน XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 20 มี.ค. 2561
350 5914100143 นางสาวซูไรยา มัชปอ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 26 ก.ค. 2560
351 5914100151 นางสาวณัฐรุจา หิรัญบูรณะ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
352 5914100160 นายธีรดนย์ กาศอุดม XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
353 5914100178 นางสาวนภัสนันท์ สมงาม XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 07 ก.พ. 2561
354 5914100186 นางสาววลัยพรรณ ชูวงษ์พานิช XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 16 ก.พ. 2561
355 5914100194 นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 21 ก.พ. 2561
356 5914100208 นางสาวอภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
357 5914100216 นางสาวอภิสรา เจริญผล XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 29 ม.ค. 2561
358 5914100682 นางสาวจิตตะ นิยะมะ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
359 5914100691 นายณฐกร ก๋งเอม XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
360 5914100704 นางสาวณัฐนรี ไวมาตย์ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
361 5914100712 นางสาวณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
362 5914100721 นายธนพล เจนวิถีสุข XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
363 5914100739 นางสาวธมลวรรณ คงไชย XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
364 5914100747 นางสาวปวรรณรัตน์ วงษ์ที XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
365 5914100763 นายพิเนตร รื่นชาญ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
366 5914100771 นางสาวมยุรี นามจันดา XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 13 ก.ย. 2560
367 5914101204 MS.SOUKSADY INSIXIENGMAY XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
368 5914101212 MR. VIKHAM MEKTAKOUL XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
369 5914101221 นางสาววิรดา ชื่นสมบัติ XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 26 ก.พ. 2561
370 5914101255 นางสาวรัตติกาล สวยงาม XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
371 5914100411 นางสาวกานต์สินี ท่าโพธิ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
372 5914100429 นางสาวกาพย์แก้ว แก้วนาบอน XA05 พืชสวน โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
373 5914100470 นางสาวณัฏฐาภรณ์ พรหมดนตรี XA05 พืชสวน โท บางเขน
374 5914100488 นายณัฐวัตร มีชาติ XA05 พืชสวน โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
375 5914100496 นายนนทกร พรธนะวัฒน์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
376 5914100500 นางสาวน้ำเพชร พรหมสุวรรณ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
377 5914100518 นางสาวพิชชาพร ศรีโคตร XA05 พืชสวน โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
378 5914100526 นางสาวภคกุล วีระบริรักษ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
379 5914100534 นางสาวอนัญญา อัษฎายุธ XA05 พืชสวน โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
380 5914100542 นางสาวอำพรรณ อินทนนท์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 17 ก.ค. 2560
381 5914101115 นางสาวกนกรัตน์ หนูสวัสดิ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
382 5914101123 นางสาวคชาภรณ์ ศรีคล้าย XA05 พืชสวน โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
383 5914101131 นางสาวชนม์นิภา เหนือสุข XA05 พืชสวน โท บางเขน 27 พ.ย. 2560
384 5914101158 นางสาวพรนัชชา คงพันธุ์ XA05 พืชสวน โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
385 5914101166 นางสาวเพชรศุภางค์ คำแท้ XA05 พืชสวน โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
386 5914101174 นางสาววิมลวรรณ ชอบสอาด XA05 พืชสวน โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
387 5914101182 นายสันติภาพ คณา XA05 พืชสวน โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
388 5914101191 นางสาวสิริมา บำรุง XA05 พืชสวน โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
389 5914100224 นางสาวสุพี วนศิรากุล XA06 โรคพืช โท บางเขน 11 ต.ค. 2560
390 5914100232 นางสาวอังค์วรา ดาราพาณิชย์ XA06 โรคพืช โท บางเขน 05 ก.ค. 2560
391 5914101069 นายณัฐธิเดช บี่สา XA06 โรคพืช โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
392 5914101077 นายพินิจ รื่นชาญ XA06 โรคพืช โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
393 5914101085 นางสาวมัณฑนา มาแม้น XA06 โรคพืช โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
394 5914101093 นายวัศพล เบ็ญจกุล XA06 โรคพืช โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
395 5914101107 นางสาวสุจิตรา ก๊กเครือ XA06 โรคพืช โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
396 5914100241 นางสาวกรกต มรรคสมุทร XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
397 5914100259 นางสาวกฤษติยา เริงอาจ XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
398 5914100267 นางสาวจิราภรณ์ เดชะ XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 05 ก.ย. 2560
399 5914100275 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมี XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
400 5914100283 นางสาวจุฑามาศ คนไทย XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 22 ก.ค. 2560
401 5914100305 นางสาวธัญชนก ช้องทอง XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
402 5914100313 นายธิปไตย สว่างไสว XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
403 5914100330 นางสาวมนัสชนก บุญอุทัย XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
404 5914100348 นางสาวศิริรัตน์ ตันเจริญ XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
405 5914100984 นายกิตติพงศ์ ภู่ระหงษ์ XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน
406 5914100992 นายพันธิน เอื้อนจิตร XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
407 5914101000 นางสาวรัญชณา แซมหิรัญ XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
408 5914101018 นางสาวสุชญา เต็มงามธนา XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 21 ก.ค. 2560
409 5914101026 นางสาวอัจฉราภรณ์ คุรุรักษา XA07 ส่งเสริมการเกษตร โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
410 5914100798 นายกิตติศักดิ์ พาหุ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
411 5914100801 นางสาวชาลิสา แจ้งสกุล XA23 พืชไร่ โท บางเขน 16 มิ.ย. 2560
412 5914100828 นางสาวณัฐรัตน์ ฉายานนท์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
413 5914100836 นางสาวธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
414 5914100844 นางสาวนฤมล มาพริก XA23 พืชไร่ โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
415 5914100852 นางสาวพรรวี ม่วงสาร XA23 พืชไร่ โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
416 5914100861 นางสาวเพ็ชรลดา แจ้งสี XA23 พืชไร่ โท บางเขน 16 พ.ย. 2560
417 5914100887 นางสาวมธุรส ไพรเจริญ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 18 ม.ค. 2561
418 5914100895 นางสาวยลดา อุดมกาญจนชัย XA23 พืชไร่ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
419 5914100909 นางสาววริยา ด่อนศรี XA23 พืชไร่ โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
420 5914100917 นางสาววิลาสินี เรืองสุข XA23 พืชไร่ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
421 5914100925 นายสหพล จิ๋ว XA23 พืชไร่ โท บางเขน 26 ก.พ. 2561
422 5914100933 นางสาวสายฝน ศรีสุธา XA23 พืชไร่ โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
423 5914100941 นายสุกนต์ธี แดงนุ้ย XA23 พืชไร่ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
424 5914100950 นางสาวสุดาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
425 5914100976 นางสาวอนุชิตา รัตนรัตน์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 18 ม.ค. 2561
426 5914100381 นางสาวโสธยา เทพณรงค์ XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
427 5914100402 ว่าที่ร้อยตรีอุชุโรจน์ สกุลสุกใส XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
428 5914101042 นางสาวกนกวรรณ ชูแก้ว XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
429 5914101051 นายโชติวัชร ศรีสุวรรณ์ XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
430 5914100097 นางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 19 พ.ค. 2560
431 5914100101 นายสหชาติ เลิศศิริเภสัช XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
432 5914100119 นายอาทิตย์ ศิริสุข XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
433 5914100623 นายกฤตพร มหายศนันท์ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 12 ต.ค. 2560
434 5914100631 นายกฤษฎา เม้ยชม XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
435 5914100640 นายชญานนท์ นาควิลัย XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน
436 5914100658 นางสาวนุสรา สุภาษิ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
437 5914101239 นางสาวภัทธนันต์ คงพนา XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
438 5914101247 นางสาววิเรขา ไตรพิพัฒน์ XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 05 มิ.ย. 2560
439 5914150281 MR. KARMA WANGCHUK XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 11 ต.ค. 2560
440 5914150299 MISS AYE THANDAR CHO XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 02 มิ.ย. 2560
441 5914150302 MISS NGE HTWE SU HAN XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 16 ธ.ค. 2559
442 5914150361 MR. BAKHT MUNIR BABER XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 07 ก.ค. 2560
443 5914150370 MR. PAUL HATEGEKIMANA XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 18 ก.ย. 2560
444 5914150396 MR. MINORI YONEDA XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
445 5914150400 MR. UPALI SENARATH BANDARA DISSANAYAKA MUDIYANSELAGE XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 31 ส.ค. 2560
446 5914150272 นางสาวมยุรา ล้านไชย XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 มี.ค. 2560
447 5914200024 นายวันชนะ ประภาวิชา XB01 การจัดการประมง โท บางเขน 09 เม.ย. 2561
448 5914200032 นางสาวสุวิมล มีไชย XB01 การจัดการประมง โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
449 5914200245 นายกัญจน์ เรืองสมานชัย XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
450 5914200296 นางสาวรวิวรรณ พันธ์ลิมา XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
451 5914200300 ว่าที่ร้อยตรีราชมงคล ขจรวุฒิศักดิ์ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
452 5914200318 นางสาววิภาดา จอกทอง XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
453 5914200351 นางสาวหทัยพร ศรีสุขสมวรรณ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
454 5914200369 ว่าที่ร้อยตรีอโนชา หัสชัย XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
455 5914200393 นายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
456 5914200407 นางวาสนา นุ้ยรอด XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
457 5914200415 นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
458 5914200181 นางสาวกนกพร วรรณพานิช XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 14 พ.ย. 2560
459 5914200199 นางสาวเบญจมาศ กุณณา XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
460 5914200202 นางสาวพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
461 5914200211 นายวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 25 พ.ย. 2559
462 5914200229 นางสาววิภารัตน์ ทองงอก XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
463 5914200237 นางสาวสรวณีย์ วิริยะอัครเดชา XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
464 5914200423 นางสาวกมลลักษณ์ นิลสุวรรณ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
465 5914200431 นางสาวสุรีฉาย รัตนแสนศรี XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 08 ก.ย. 2560
466 5914200067 นางสาวชฎาพร อักษรพันธ์ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน
467 5914200075 นางสาวชนัญญา พินศรี XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 29 มี.ค. 2561
468 5914200083 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีแก้วดี XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
469 5914200091 นายณัฐวร ขันธิกุล XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 07 เม.ย. 2560
470 5914200105 นายปกรณ์ หลำสวัสดิ์ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
471 5914200121 นางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร์ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 26 มิ.ย. 2560
472 5914200130 นางสาววรนัทธ์ อินบัว XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
473 5914200156 นางสาวอังศุมาลิน หวานเสร็จ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
474 5914200164 นายจิโรจ มิตรสมหวัง XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
475 5914200172 นางสาวนฤพร ทองแพง XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
476 5914200440 นางสาวอัจฉรา ทรงพระ XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 09 ส.ค. 2560
477 5914200377 MR. ARKAR MYO XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 ก.พ. 2560
478 5914300461 MR. DAMBER MANI RAI XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 05 มิ.ย. 2560
479 5914300479 MR. SONAM WANGCHUK XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 06 มิ.ย. 2560
480 5914300487 MR. SARAN PRADHAN XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 05 มิ.ย. 2560
481 5914300495 MR. NAMGAY WANGCHUK XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 30 พ.ค. 2560
482 5914300045 นายสมบัติ สังข์ทอง XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
483 5914300053 นางสาวสุนิสา ทองขาวเผือก XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
484 5914300061 นางสาวสุนิสา ลำคำ XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 27 มี.ค. 2561
485 5914300509 นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
486 5914300517 นางสาวชุฎารัตน์ แก้วยอด XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน
487 5914300525 นางสาวณัฐณิชา อุตรชน XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
488 5914300622 MR. KHAMMONH PHOMMAPHOPE XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 22 ม.ค. 2561
489 5914300282 นางสาวจิรนันท์ นิสัยหาญ XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
490 5914300291 นางสาวดวงอารีย์ แก้วสีทา XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 04 เม.ย. 2561
491 5914300304 นางสาวพรพิมล คงเฉลิม XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
492 5914300312 นางสาวพันธกานต์ มีผล XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
493 5914300321 นายพีรวิชญ์ บุญเสริม XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
494 5914300347 นายศักดาชัย ม่วงพูล XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
495 5914300584 นางสาวชญานิศ กองสุข XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
496 5914300363 นางสาวกุสุมา เม่นขำ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 21 ก.พ. 2560
497 5914300380 นายธนรุจ ฉายแก้ว XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
498 5914300398 นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
499 5914300401 นางสาวนัฏการ บุญภา XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 01 พ.ค. 2560
500 5914300410 นายพนิน สินธวารักษ์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 03 พ.ค. 2560
501 5914300436 นางสาวเพ็ญวดี สุขลิ้ม XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 11 เม.ย. 2561
502 5914300444 นายวงศธร พุ่มพวง XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 23 ม.ค. 2560
503 5914300452 นางสาวสุชาดา บุตรชารี XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 01 ก.ย. 2560
504 5914300614 นางสาวอัจฉรียา โชติภิวัฒน์ XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
505 5914300151 นางสาวกนกวรรณ อุไรรักษ์ XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 15 มิ.ย. 2560
506 5914300169 นางสาวณัฐชา การีพจน์ XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
507 5914300177 นายนเคนทร์ กวีธนาธรรม XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 15 มิ.ย. 2560
508 5914300193 นางสาววิภาวี วันเพ็ญ XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
509 5914300207 นายวีรยุทธ บุญเพ็ง XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
510 5914300215 นางสาวสญามล นิลแก้ว XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
511 5914300223 นางสาวกัลจาริณี ชำนาญกิจ XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
512 5914300231 นายจิรัฐ มั่นเกษม XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน
513 5914300240 นางสาวจิราภา พลลุน XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
514 5914300258 นายธิติ วานิชดิลกรัตน์ XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
515 5914300274 นางสาวสุภาวรรณ พึ่งสุข XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 23 มี.ค. 2561
516 5914300576 นางสาวบังอร นกครุฑ XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 14 ก.ค. 2560
517 5914300070 นางสาวชุติมา เทียมสินวัฒนชัย XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
518 5914300088 นายธีรวัชร เพชระบูรณิน XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
519 5914300100 นางสาวพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 13 ก.พ. 2561
520 5914300126 นายศิรสิทธิ์ เอื้อประเสริฐ XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
521 5914300134 นางสาวสุจิรา ศรสูงเนิน XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
522 5914350018 นายกฤติพร เที่ยงธรรม XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
523 5914350026 นายกฤษฎา บัวนาค XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
524 5914350034 นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
525 5914350042 นางสาวกัญญนันทน์ ลี้จิรานุวัฒน์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.พ. 2561
526 5914350069 นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
527 5914350077 นางสาวจันทร์จิรา มูลแก้ว XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
528 5914350085 นายชลิต สินโรจน์ธนากร XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ม.ค. 2561
529 5914350093 นายชวลิต ส่งแสงโชติ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
530 5914350107 นายชุมพร ขาวผ่อง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
531 5914350115 นายฐานันดร เพ็ชรดี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
532 5914350123 นายณรงค์ เกษสา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
533 5914350131 นายณัฐพล สวัสดี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
534 5914350140 นางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.พ. 2561
535 5914350158 นางสาวทิพย์กมล สนสับ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
536 5914350166 นางสาวธัญญาทิพย์ หมาดหมีน XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
537 5914350174 นายธีรภาพ พัฒนใหญ่ยิ่ง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
538 5914350204 นายบุณยกร ใจสอาด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
539 5914350212 นายปิยะพงษ์ วรรณา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
540 5914350221 นายพนัส ศรีนวลแก้ว XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
541 5914350263 นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
542 5914350280 นางสาวไพลิน เม้งเกร็ด XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
543 5914350298 นางสาวภัทร์ธีรา บุญทูล XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ม.ค. 2561
544 5914350301 นางสาวภัทราพรรณ เสตา XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
545 5914350328 ว่าที่ร้อยตรีมัตติกา เขียวเจริญ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
546 5914350336 นางสาววสุกาญจน์ ดีวรรณ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 05 ก.พ. 2561
547 5914350344 นายศักดิ์บุรุษ ฉิมพาลี XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
548 5914350361 นายสัครินทธ์ อ้นประวัติ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
549 5914350379 นายสุชาติ แย้มปราสัย XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ม.ค. 2561
550 5914350387 นางสาวสุธาสินี นุ่นสังข์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ก.พ. 2561
551 5914350395 นางสาวสุรีย์รัตน์ วอทอง XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 เม.ย. 2561
552 5914350409 นางสาวแสงระวี สุขีธรรม XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ม.ค. 2561
553 5914350417 นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ก.พ. 2561
554 5914350425 นางสาวอทิตยา ศรีหมากสุก XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.พ. 2561
555 5914400015 นางสาวจุฑามาศ โมฆรัตน์ XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
556 5914400023 นางสาวชุตาภา โรจน์ปักษาเทพ XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
557 5914400040 นางสาวปรัชญา เปี้ยจัน XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
558 5914400058 นายวิชชา เบ็ญจนิรัตน์ XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
559 5914401038 นายภูมิภัทร ทองอุดม XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
560 5914401046 นายศรัญย์ อินทะผิว XD01 คณิตศาสตร์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
561 5914400945 นางสาวสิรีณ ภุมมาลา XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
562 5914401062 นางสาวธีริศรา พัฒนาถาวร XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
563 5914400392 นายชยพัทธ์ วิสาสะ XD07 ชีววิทยา โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
564 5914400406 นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล XD07 ชีววิทยา โท บางเขน 15 ส.ค. 2560
565 5914400414 นายพิทักษ์พงษ์ สมปาน XD07 ชีววิทยา โท บางเขน 02 มี.ค. 2561
566 5914400431 นางสาวกนกพร พรหมนิกร XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
567 5914400449 นายก้องกิดากร ทวีปัญญาภรณ์ XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
568 5914400473 นายณัฐวุฒิ ศรีสมบัติ XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 11 ก.ค. 2559
569 5914400490 นายปุรเชษฐ์ พันธุ์เขียน XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 04 เม.ย. 2561
570 5914400503 นางสาวเมลิสสา สวนอุดม XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 11 ก.ค. 2559
571 5914400511 นางสาววณิชชา เมืองรมย์ XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 11 ก.ค. 2560
572 5914400520 นายศรศักดิ์ ยอดผกา XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 18 ธ.ค. 2560
573 5914400538 นางสาวศิริกาญจน์ เพ็ชรศิริ XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 08 พ.ย. 2560
574 5914400546 นายสรวิศ บาเปีย XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
575 5914400554 นางสาวสุลิสา นานใส XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
576 5914400562 นางสาวอังคณา เจริญศิริ XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
577 5914400589 นายจตุพงษ์ พลจรัส XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 02 มี.ค. 2561
578 5914400597 นางสาวชลินทร วิลัยศร XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 29 ส.ค. 2560
579 5914400627 นายถิรวุฒิ เพิ่มพูล XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
580 5914400635 นางสาวพรชนัน จันทร์ฉาย XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
581 5914400643 นางสาวไพลิน พาสมบูรณ์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
582 5914400651 นางสาวมันทิรา สุขเสริฐ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 13 ก.ค. 2560
583 5914400678 นางสาววัฒนาภรณ์ ธีระศานต์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
584 5914400686 นายศุภกร โพธิจันทร์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 29 ก.ย. 2560
585 5914400694 นายสรศักดิ์ สุวรรณประทีป XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
586 5914401445 นางสาวกรสรวง จึงถาวรรณ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
587 5914401453 นายคมสันต์ รินฤทธิ์ XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
588 5914401461 นางสาวสุขิตา สถิตในธรรม XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 27 ต.ค. 2560
589 5914400708 นายกฤชชุพงศ์ ดาบสมุทร XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 27 ต.ค. 2560
590 5914400716 นางสาวศุภรัตน์ เจริญผล XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
591 5914400724 นางสาวสุวิชญา เศรษฐหิรัญ XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
592 5914400741 นางสาวอินทุอร ฉัตระทิน XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 31 ม.ค. 2561
593 5914401577 นางสาวกฤษณา เขาทอง XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 01 พ.ค. 2560
594 5914401585 นางสาวจิรัชยา อุตรา XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
595 5914401607 นางสาวธณัสพรรณ ติฐิโต XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 15 พ.ย. 2560
596 5914401615 นางสาววิกานดา ชาญช่าง XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2560
597 5914401623 นายศรัณย์ อรุณรักษา XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
598 5914401631 นายอชิระ สุจริต XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 20 ต.ค. 2560
599 5914401640 นางสาวอพินญา เปาวรัตน์ XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
600 5914400767 นางสาวกฤตพร ธิตะจารี XD12 สถิติ โท บางเขน 26 ก.พ. 2561
601 5914400783 นางสาวณัฐชา ชุ่มสุนทร XD12 สถิติ โท บางเขน 12 ก.พ. 2561
602 5914400805 นางสาวนวรัตน์ รื่นแสง XD12 สถิติ โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
603 5914400830 นางสาวปูเป้ สุดศิลา XD12 สถิติ โท บางเขน 24 ม.ค. 2561
604 5914400848 นายสมชาย จั่นติ XD12 สถิติ โท บางเขน 04 เม.ย. 2561
605 5914401224 นางสาวกรองกาญจน์ สุขพันธ์ XD12 สถิติ โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
606 5914401232 นายณัชพล อธิประยูร XD12 สถิติ โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
607 5914401241 นางสาวมัณฑณา สีโน XD12 สถิติ โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
608 5914401259 นายวีรภัทร ทวีทรัพย์ XD12 สถิติ โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
609 5914401267 นางสาวสุจิตรา สุริวงศ์ XD12 สถิติ โท บางเขน 15 ก.พ. 2561
610 5914401275 นางสาวสุชญา สุขเกื้อ XD12 สถิติ โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
611 5914401283 นางสาวอุทัยทิพย์ ทนเถื่อน XD12 สถิติ โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
612 5914400881 นางสาวสุธิดา ถุงจันทร์ XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 23 มี.ค. 2561
613 5914400899 นายอนุพงศ์ แสงอรุณ XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 23 มี.ค. 2561
614 5914400902 นายอัครชัย อักษรเนียม XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 02 มี.ค. 2561
615 5914401291 นางสาวการัณยภาส กิตติวัฒน์หิรัญ XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 29 ม.ค. 2561
616 5914401321 นางสาวชรินทร์พร หอมทอง XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 23 มี.ค. 2561
617 5914401127 นางสาวกัญญาภรณ์ เกตุทอง XD15 มาตรวิทยา โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
618 5914401135 นายพงศกร ทิพย์มณฑา XD15 มาตรวิทยา โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
619 5914401330 นางสาวชุติภรณ์ โตศรี XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 04 พ.ค. 2560
620 5914401348 นางสาวดลฤดี โตเย็น XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
621 5914401356 นายศุภวุฒิ โสดจำปา XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
622 5914400325 นางสาวธารารัตน์ ภู่ระหงษ์ XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
623 5914401089 นางสาวนิภาวัลย์ ศรนรินทร์ XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
624 5914401097 นางสาวประภาศรี ศุภกุล XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
625 5914401101 นางสาวศิโรรัตน์ สินหนัง XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
626 5914401119 นางสาวอุทพินธุ์ เงากระจ่าง XD17 ชีวเคมี โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
627 5914400066 นายกรกช เสาวลักษณ์ XD19 เคมี โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
628 5914400082 นางสาวจริยา รักษพรรณ์ XD19 เคมี โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
629 5914400139 นายดิศทัต แพทยานนท์ XD19 เคมี โท บางเขน
630 5914400147 นางสาวทัศนีย์ อาหวัง XD19 เคมี โท บางเขน 18 ม.ค. 2561
631 5914400163 นางสาวนวพรรษ ครอบครอง XD19 เคมี โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
632 5914400171 นายบรรพต อินทรทัศน์ XD19 เคมี โท บางเขน 30 ม.ค. 2561
633 5914400180 นายปราชญาพฤทธิ์ เพ็งทอง XD19 เคมี โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
634 5914400210 นายพงศ์ไท ชัยพุทธนพันธ์ XD19 เคมี โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
635 5914400252 นายศุภศิลป์ ลิมป์สภาพกสิผล XD19 เคมี โท บางเขน 11 ต.ค. 2560
636 5914400279 นางสาวสุภัค ปฐวีไพบูลย์ XD19 เคมี โท บางเขน 01 พ.ย. 2560
637 5914400295 นางสาวอัญญารัตน์ ไพศาลพิสุทธิสิน XD19 เคมี โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
638 5914401054 นางสาวพรพิมล สระทองล้วน XD19 เคมี โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
639 5914401488 นางสาวกมลทิพย์ เณรรอด XD19 เคมี โท บางเขน 31 ม.ค. 2561
640 5914401496 นายพีรสุต ศรีสุวรรณ XD19 เคมี โท บางเขน 26 ก.พ. 2561
641 5914401518 นางสาวณิชกานต์ เมียงเมิน XD19 เคมี โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
642 5914401526 นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ XD19 เคมี โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
643 5914401534 นางสาวบงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช XD19 เคมี โท บางเขน 22 พ.ย. 2560
644 5914401551 นางสาวอมรฉัตร กุลวงศ์ XD19 เคมี โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
645 5914401569 นางสาวอรยา มานะประเสริฐศักดิ์ XD19 เคมี โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
646 5914401658 นายณพวุฒิ ธนปุณยนันท์ XD19 เคมี โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
647 5914401372 นายเตชวัฒน์ ก้อนแก้ว XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
648 5914401411 นายวรัญญู วิศาลศิริกุล XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
649 5914401437 นายสารัช ท้วมชมธรรม XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 31 พ.ค. 2560
650 5914400970 นางสาวนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน 04 ก.ย. 2560
651 5914400996 นายสมาธิ ธรรมศร XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน 14 ก.ย. 2560
652 5914401003 นายหาญณรงค์ สีสำลี XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน
653 5914401216 นางสาวจุฬาลักษณ์ สันโดษ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
654 5914400759 นางสาวเปรมจิตต์ ลิมปมโนชญ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
655 5914401143 นางสาวกัณฐาภรณ์ มีสวัสดิ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
656 5914401151 นางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 17 ส.ค. 2560
657 5914401160 นางสาวธฤษวรรณ ประสพดี XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
658 5914401178 นางสาวนุสบา ครบุรี XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
659 5914401186 นางสาวพิชญา ปกรณ์ผดุงสิทธิ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 25 ก.ค. 2560
660 5914401208 นางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 17 ส.ค. 2560
661 5914500028 นายกฤติน พีระบูล XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
662 5914500044 นางสาวกุลธิดา แจ้งยุบล XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 07 ก.ย. 2560
663 5914500052 นางสาวเกวลี อินนา XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 01 พ.ย. 2560
664 5914500087 นางสาวจุฬารัตน์ ทองคำ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
665 5914500109 นายชนินทร์ คมแหลม XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
666 5914500117 นายชเยศ วรฐิตานนท์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 08 ก.ย. 2560
667 5914500133 นางสาวชัญญานุช เต็มวุฒิโรจน์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
668 5914500141 นายชาติชาย เล้งมั่งมี XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
669 5914500150 นางสาวณัชชา เชื้อสมบุญ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
670 5914500168 นางสาวณัธสุดา กลิ่นกลั่น XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
671 5914500176 นางสาวธิดารัตน์ เพชรสูงสกุล XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 11 ส.ค. 2560
672 5914500192 นางสาวปาลิดา เถียรเจริญวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 21 ก.พ. 2561
673 5914500214 นายพลโชค พึ่งอำพลศรีสุข XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 22 ม.ค. 2561
674 5914500222 นายภวัต ศักดิ์สมบูรณ์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 25 ม.ค. 2561
675 5914500231 นางสาวภีร์ฌณัฐ ดวงดี XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 24 ม.ค. 2561
676 5914500249 นางสาววนสร สมผล XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
677 5914500265 นางสาววันวิสาห์ เกิดลาภ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
678 5914500273 นางสาววิชุดาพร เสียงเย็น XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
679 5914501539 นางสาวนภาพร คุ้มครอง XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 25 ก.ย. 2560
680 5914501342 นายณัฐวุฒิ มะอาจเลิศ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 24 ธ.ค. 2559
681 5914501351 นายพชร สวรรค์ตรานนท์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 24 ธ.ค. 2559
682 5914501369 นายดนุสรณ์ คงสมจิตต์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
683 5914501377 นายพงษกร ถาวรสถิตย์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 07 พ.ย. 2559
684 5914501407 นายไท นวลนิรันดร์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 30 พ.ย. 2559
685 5914501415 ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 06 ต.ค. 2559
686 5914501423 นายภากร อุทโยภาศ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 15 พ.ย. 2559
687 5914501431 นายภาณุวัฒน์ วณิชวิวัฒน์วงศ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 04 พ.ย. 2559
688 5914501440 นางสาวปรียานันท์ บุญเปีย XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 20 เม.ย. 2561
689 5914501458 นายรชต ชัยประสงค์สุข XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 23 ธ.ค. 2559
690 5914500303 นายศิมนัส จันทร์ผกา XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
691 5914500982 นายธนชาติ สุทธิธนกูล XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
692 5914501008 นายวรพล เรืองศรี XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 27 พ.ย. 2560
693 5914501016 นางสาววาสนา จันทร์แดง XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
694 5914500354 นายปฏิภาณ บรรเจิดจินต์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 21 ธ.ค. 2560
695 5914500389 นายมนตรี อุทธาเครือ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 05 ต.ค. 2560
696 5914500397 นางสาวรัฐมนตรา วราวุฒิ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
697 5914500427 นางสาวอรุณพักตร์ สุรทรัพย์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
698 5914501075 นายทัตธน ถกลพัฒนกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 20 พ.ย. 2560
699 5914501083 นายธันวา บุญเลิศ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 04 ก.ย. 2560
700 5914501091 นายเนติธร ดิษฐนิล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 20 พ.ย. 2560
701 5914501695 MISS LOTCHANA SOYVIENVONG XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 11 ก.ย. 2560
702 5914501709 MR. SISAVANH SOUMPHOLPHAKDY XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 04 ธ.ค. 2560
703 5914500621 นายณัฐพงศ์ แผ้วชมภู XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
704 5914500648 นายธเนศ ลิมป์ลาวัณย์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
705 5914500656 นายนัฐพงษ์ คงหวัง XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
706 5914500664 นายสุวิชชา พริบไหว XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
707 5914500672 นายอนุชิต อรุณวิไลรัตน์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
708 5914500702 นางสาวกาญจนา จำนงค์นารถ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
709 5914500711 นายกีรติ จูปั้น XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
710 5914500729 นางสาวณิชา สุขวัฒนากรณ์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
711 5914500737 นายทศพล ชมโฉม XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
712 5914500745 นายธนิสร บุรุษพัฒน์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
713 5914500753 นายนรเทพ ฟุ้งลัดดา XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 28 เม.ย. 2561
714 5914500761 นายปัญญทัศน์ กลิ่นทุม XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
715 5914500770 นายปารเมศ กลิ่นหอม XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
716 5914500788 นายวันชนะ ศศิสุริยาภูมิ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
717 5914500800 นางสาวณัฐฐา ไชโสกเชือก XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
718 5914500826 นายวชิรวัติ ประภัสสร XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
719 5914500842 นายธกรกฤต จันไชยยศ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 07 ก.ย. 2560
720 5914500851 นางสาวเพชริดา เพชรคง XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 09 เม.ย. 2561
721 5914500869 นายอรรฆย์สิทธิ์ สุดสงวน XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
722 5914501580 นายกฤษณ์ กาญจนไวกูณฐ์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
723 5914501598 นายชาย ปานผา XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
724 5914501601 นายนที ธนากิตตินิวัฒน์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
725 5914501610 นายวรวิทย์ ย่องหิ้น XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
726 5914501628 นายสิทธิลักษณ์ พรหมจันทร์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
727 5914501636 นายณัฐเมศร์ วุฒิวรรณศักดิ์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
728 5914501652 นายสิทธินนท์ แก้วสว่าง XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
729 5914501679 นายภาณุสิชฌ์ รัตนกรัณฑ์ XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
730 5914501687 นายอภิชาติ วงษา XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน
731 5914501717 MISS RIZKI MARETIA NOVI BARUS XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
732 5914501725 MR. YAYAT KUSUMAHADI XE07 วิศวกรรมโยธา โท บางเขน 29 ธ.ค. 2560
733 5914500508 นางสาวคนธนันท์ แสงรุ่งนภาพรรณ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
734 5914500516 นางสาวจอมขวัญ มีมะโน XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
735 5914500524 นางสาวจารวี แก้วใหญ่ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 21 มี.ค. 2561
736 5914500532 นางสาวจินต์จุฑา จันทรานภาภรณ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
737 5914500541 นายชายกาญจน์ วิเศษสิงห์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
738 5914500559 นางสาวธัญญารัตน์ หอมเชื่อม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
739 5914500567 นางสาวนภมน วัฒนสุข XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
740 5914500583 นางสาวพรปวีณ์ ศรีสังข์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
741 5914500591 นางสาวศิริเกษ ทองลี XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
742 5914501466 นายกานต์พัฒน์ แพโรจน์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
743 5914501482 นางสาวนพมาศ มุ่งจอมกลาง XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
744 5914501491 นายพันธกานต์ ชูโชติ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
745 5914501504 นางสาววชิรา เทพจันทร์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
746 5914501521 นางสาวอรอุมา ตระกูลษา XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
747 5914501733 MS.DAVIN SANG XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 02 ต.ค. 2560
748 5914501741 MS.VONGSADET PHOMMACHANH XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
749 5914501750 MS.THAE SU LWIN XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 ก.ย. 2560
750 5914501261 นางสาวชนิดาภา นิลพานิช XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 11 ม.ค. 2561
751 5914501288 นางสาวธนิดาพันธ์ จิรจรัสธนา XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
752 5914501296 นายนกรณ์ กาญจน์ชริน XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 27 พ.ย. 2560
753 5914501300 นางสาวลักษิกา กลิ่นทอง XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
754 5914501326 นางสาวสุดารัตน์ ลลิตไพศาล XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 11 ม.ค. 2561
755 5914501334 นายอนิศ สุดเสริฐสิน XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
756 5914500010 นายศุภวิชญ์ คงวุฒิคุณากร XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 04 ก.ย. 2560
757 5914500931 นายกวิน ทวีทา XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
758 5914500940 นายกษิดิศ ทรงศุภกิตติ์ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 05 ก.ย. 2560
759 5914500958 นายณัฐวุฒิ ถนอมวงษ์ XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
760 5914500966 นายเบญจพล เบญจภัทรวรกุล XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 05 ก.ย. 2560
761 5914500974 นายพงศกร อัจฉริยศักดิ์ชัย XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
762 5914500885 นายทศพล ฉายานนท์ XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
763 5914500915 นายสาธิต ประเสริฐลาภ XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน
764 5914501113 นางสาวกรกมล มีสมบัติ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
765 5914501172 นายธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 06 ธ.ค. 2560
766 5914501237 นายวิชากร ลับพลกรัง XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 29 ม.ค. 2561
767 5914501245 นางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
768 5914501253 นางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
769 5914550921 นายชยุตพงศ์ พรมภักดิ์ XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
770 5914550939 นายพงศกร สุระธรรม XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
771 5914550947 นายสัมฤทธิ์ ดวงแก้ว XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ส.ค. 2560
772 5914550955 นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
773 5914551412 นายจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
774 5914551439 นายฉัตรชัย มีแสน XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
775 5914551447 นายชนสรณ์ ลาภนิมิตรชัย XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
776 5914551455 นายชุติพล ศิริวาจา XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
777 5914551471 นายณัฐวุฒิ ใจดี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
778 5914551480 นางสาวดุลยทัศนี แสนวัง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
779 5914551501 นายธนพันธ์ ตรีชั้น XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 พ.ค. 2561
780 5914551510 นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 เม.ย. 2561
781 5914551536 นางสาวนิภาธร จงดี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
782 5914551544 นายบริวัฒน์ ชัยงาม XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
783 5914551579 นางสาวพรพิมล แข็งงาน XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ก.พ. 2561
784 5914551609 นางสาวพิสินี ปฏิพัทธ์ปถวี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ก.พ. 2561
785 5914551617 นายพีรชาญ์ ภาคเดช XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
786 5914551633 นายมุจลินทร์ ทันมา XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
787 5914551641 นางสาวลลิตา ยืนยง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ส.ค. 2561
788 5914551650 นายวรรณจักร โชติช่วง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
789 5914551676 นายวิศรุต บุตรแสงดี XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
790 5914551684 นายโสภณ ดิษสุธรรม XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 มิ.ย. 2561
791 5914551706 นายอนุศิษฏ์ วางขุนทด XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
792 5914551714 นายอาทิตย์ สายปิง XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
793 5914553105 นางสาวปัณฑารีย์ นงนุช XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
794 5914552702 นายณกานต์ แก้วมณี XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
795 5914552150 นางสาวกมลชนก รัตนวิจิตร XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
796 5914552168 นางสาวขวัญฤทัย ตุ้ยสาร XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
797 5914552176 นางสาวจตุพร แสงตุ๊ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
798 5914552192 นางสาวชนินันท์ ยอดดี XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 05 ก.ย. 2560
799 5914552206 นางสาวชมภูพร ชื่นตา XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
800 5914552214 นางสาวช่อทิพย์ ผลเทิ้ม XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
801 5914552222 นางสาวณัฏฐนันท์ ปิติพัทธนันท์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ส.ค. 2561
802 5914552249 นางสาวณัฐสุภา ทองคำ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
803 5914552257 นางสาวณิชานันท์ ป่าไม้ทอง XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 พ.ค. 2561
804 5914552265 นางสาวทัศนีย์ บุญสืบ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 ก.พ. 2561
805 5914552273 นายแทน ศรีสุโข XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
806 5914552290 นายธวัชชัย ศรีกาฬสินธุ์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
807 5914552311 นายปกรณ์ นามวงษ์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
808 5914552354 นายพลวัฒน์ จันทร์อ่อน XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
809 5914552371 นายพิทักษ์ พบหิรัญโสภณ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
810 5914552397 นางสาวภัทรียา วงษ์กอบศิลป์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
811 5914552401 นางสาวภูษิตา ตันติวราชัย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ธ.ค. 2560
812 5914552419 นางสาวมลฤดี โตประดิษฐ์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
813 5914552427 นายรุจิโรจน์ หอยศรีจันทร์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
814 5914552443 นายวุฒินันท์ หมอทรัพย์ XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
815 5914552451 นางสาวศริยา ประเสริฐฤทธี XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
816 5914552478 นางสาวศิวราธร แสงสกล XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
817 5914552486 นางสาวสมฤดี ศิลาน้อย XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 28 พ.ย. 2560
818 5914552532 นางสาวอภิญา สุขแสง XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
819 5914552541 นายอภิสิทธิ์ พิมพิสาร XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
820 5914551030 นายกรกฎ จันทร์ยวง XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 เม.ย. 2561
821 5914551048 นายกรธัช คนกาญจน์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
822 5914551056 นายกรวรงค์ สุริยา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
823 5914551064 นายกฤตติภูมิ คงมิยา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 28 เม.ย. 2561
824 5914551072 นายกฤติน กังวาลกุลกิจ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
825 5914551081 นายกลวัชร หย่ำวิไล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
826 5914551099 นายกษิดิ์เดช ชีตา XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
827 5914551111 นายกำพล ไพรัชเวชภัณฑ์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
828 5914551129 นายกิตติพงษ์ ภิญโญวนิชย์กุล XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
829 5914551161 นายชลธาร คำชมภู XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
830 5914551170 นางสาวชลธิชา ปิยะศิริศิลป์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
831 5914551196 นายณรงค์ชัย ศรีขวัญเจริญ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
832 5914551331 นางสาววิภาวรรณ อ่อนนุ่ม XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
833 5914551340 นางสาววิมลสิริ ตรรกวิทย์ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
834 5914551374 นายสิทธิกร แพงพุฒ XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
835 5914551382 นายเสวก จีนโต XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ธ.ค. 2560
836 5914551749 นางสาวกนกวรรณ พงษ์แก้ว XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
837 5914551773 นายไชยวงค์ ทองเสนา XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
838 5914551820 นายวรสิทธิ์ จันทรจิรวงศ์ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
839 5914551838 นายวสันต์ ยอดสวัสดิ์ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
840 5914551889 นางสาวภคนันท์ เจริญกิจมงคล XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
841 5914550343 นางสาวกชกร ปริยายสุทธิ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ต.ค. 2560
842 5914550351 นางสาวกฤติยาวรรณ วิสุทธิเสน XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ส.ค. 2560
843 5914550386 นายกิตติศักดิ์ ขอพึ่ง XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 พ.ย. 2560
844 5914550467 นางสาวชุดา กัลยาประสิทธิ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ก.ย. 2560
845 5914550475 นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 พ.ย. 2560
846 5914550513 นางสาวตุลยดา สุพรหมอินทร์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 ต.ค. 2560
847 5914550556 นางสาวธิดารัตน์ บัณฑิตสิงห์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 มี.ค. 2561
848 5914550564 นางสาวนพร อติวานิชยพงศ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
849 5914550611 นางสาวปิยนันท์ จรานุภาพ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
850 5914550637 นายพงษ์กฤษณ์ บุญสกุล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 พ.ย. 2560
851 5914550661 นางสาวภัณฑิรา ชาติสุทธิ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ย. 2560
852 5914550688 นายเมธี กำหนดแน่ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ม.ค. 2561
853 5914550734 นางวารี ทรัพย์สันทัด XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ต.ค. 2560
854 5914550742 นางสาวศศิธร กิตติอุดมพร XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ก.ย. 2560
855 5914550823 นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยครบุรี XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
856 5914550840 นายอภิชาติ บวรไชยชาญ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 พ.ย. 2560
857 5914550891 นายโอรส พูนผล XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 พ.ย. 2560
858 5914551919 นายรัชภูมิ ธรฤทธิ์ XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
859 5914551927 นายธนากรณ์ ชัยเมืองแก้ว XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
860 5914551935 นางสาวพัชรวิมล ศรีเทียม XE70 การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 ต.ค. 2560
861 5914550165 นายณัฐปคัลภ์ ตรีเนตร XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
862 5914550181 นายธีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
863 5914550190 นายพงศ์สรร เทพคุ้มกัน XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 เม.ย. 2561
864 5914550220 นางสาววงษ์จันทร์ เมืองมีศรี XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
865 5914550238 นายวรพร มากชู XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
866 5914550319 นายอภิมุข นิตย์อินทร์ XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
867 5914550335 MR. MD. ASHIK E ELAHI XE73 การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
868 5914551960 นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
869 5914551978 นายจิรายุส จิระเกียรติ์ XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
870 5914551986 นายณิชกุล คันธเสวี XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
871 5914552001 นางสาวพรรณารี ไชยพยอม XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
872 5914552010 นายภาคภูมิ ตระกูลนุช XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 11 เม.ย. 2561
873 5914552028 นายศิวกร ตุลสุข XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
874 5914552052 นางสาววาสนา สินธาราศิริกุลชัย XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 มี.ค. 2561
875 5914552125 นางสาววิภาดา จารุไพบูลย์พันธ์ XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
876 5914550017 นายไกรศักดิ์ คูสุวรรณ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
877 5914550025 นางสาวจีระฉัตร บุตรเวียงพันธ์ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 พ.ย. 2560
878 5914550033 นายธณวรพงษ์ กี่ดำรงกูล XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ต.ค. 2560
879 5914550050 นายธนา รัตนจำรูญ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
880 5914550076 นางสาววนาคนึง ศีตะโกเศศ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
881 5914550084 นายวรชัย สุวรรณะ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
882 5914550106 นายทชากร บวรจินดาวัฒน์ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
883 5914550114 นายอิศรา คงสระบุตร์ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
884 5914551013 นายอดิศักดิ์ จุ้ยศุขะ XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
885 5914552567 นางสาวปรีชญา กิตติภควัต XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 02 ต.ค. 2560
886 5914552575 นายวรนนท์ ทิจินะ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 18 ธ.ค. 2560
887 5914552583 นายวัชริศ อัตถาวงศ์ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
888 5914552591 นายสรวิศ อมรวุฒิโรจน์ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
889 5914552605 นางสาวสิริพร เทียมเมฆา XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ส.ค. 2560
890 5914552613 นางสาวอภิชญา วงศ์เทพวาณิชย์ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
891 5914552621 นางสาวฮุสนา โต๊ะสมัน XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
892 5914552630 นายชาญวิทย์ ฐิติธนกุล XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 19 เม.ย. 2561
893 5914552648 นายนราพงศ์ นอกสันเทียะ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
894 5914552656 MR. YING-CHIAO LI XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
895 5914552681 MR. SHAHRUKH SHOAIB AHMED ZIA UL HAQ XE78 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 ก.ย. 2560
896 5914600057 นายธนวัฒน์ ทะแกล้วทหาร XF03 การสอนคณิตศาสตร์ โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
897 5914600090 นางสาวสิริกาญจน์ สมกล้า XF03 การสอนคณิตศาสตร์ โท บางเขน 11 ม.ค. 2561
898 5914600197 นายคาลอส บุญสุภา XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 27 ธ.ค. 2560
899 5914600201 นายทศพล โสมะนันทน์ XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
900 5914600219 นางสาวนันทญา พ่วงประจง XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 14 พ.ย. 2560
901 5914600227 นางสาววิภาดา กาลถาง XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 28 พ.ย. 2560
902 5914600235 นางสาววิราพร จันทศิลป์ XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 12 ก.ค. 2561
903 5914600243 นางสาววิลาสินี ฝนดี XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
904 5914600154 นางสาวศศิภา อุดมพรเทพสกุล XF23 ปฐมวัยศึกษา โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
905 5914600162 นายอัครพล ไชยโชค XF23 ปฐมวัยศึกษา โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
906 5914600251 นางสาวกานต์รวี กล้าหาญ XF24 พัฒนอาชีวศึกษา โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
907 5914600260 นางสาวรัศมีวรรณ กนกนุวัตร์ XF24 พัฒนอาชีวศึกษา โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
908 5914600332 MR. KHAMOUN VANHDALA XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
909 5914600341 นางสาวกรรณิการ์ ไชยทอง XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
910 5914600359 นายเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 20 เม.ย. 2561
911 5914600367 นายชนาธิป จันทร์สอง XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
912 5914600375 นายธนาศักดิ์ กองโกย XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
913 5914600383 นางสาวนลินี สอนชา XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 30 มิ.ย. 2560
914 5914600391 นางสาวพัชรพร อ่อนทอง XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
915 5914600405 นายเมธานนท์ สง่าชาติ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
916 5914600413 นางสาววราภา สุสิงห์รัตน์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 18 ส.ค. 2560
917 5914600421 นางสาววริษฐา รัตนพันธุ์จักร์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 18 ส.ค. 2560
918 5914600430 นายวีระยุทธ คำดี XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 15 ก.ค. 2560
919 5914600448 นายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 16 พ.ย. 2560
920 5914600456 นายสิรวุฒิ ชนะชัย XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
921 5914600464 นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา โท บางเขน 23 มิ.ย. 2560
922 5914600278 นางสาวกนกวรรณ นาควารี XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
923 5914600294 นายถิรวุฒิ สารขวัญ XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
924 5914600308 นายธีรัช ดวงจิโน XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 27 เม.ย. 2561
925 5914600316 นางสาวนภัสวันต์ ปิ่นแก้ว XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
926 5914600324 นางสาวพัชราภรณ์ วิลัยศร XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
927 5914650488 นางสาวชลพฤกษ์ สังขมณี XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
928 5914650496 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
929 5914650518 นายธีรเดช กฤษสุวรรณ XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
930 5914650569 นางสาวศิริพร ศรีกะชา XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
931 5914650577 นายสันติ วงค์สม XF55 การศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
932 5914650607 นางสาวกัลยา กองทอง XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
933 5914650615 นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
934 5914650623 นางสาวพรพิชชา พรมมิ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ม.ค. 2561
935 5914650631 นางพวงทิพย์ บุตรรักษ์ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
936 5914650640 นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
937 5914650666 นางสาวผกากรอง ชาวประมัย XF59 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
938 5914650682 นางสาวยุพดี กลิ่นน้อย XF59 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 พ.ย. 2560
939 5914650704 ร้อยโทหัสนัย หัตถวงษ์ XF59 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
940 5914651603 นางสาวกุลทรัพย์ เลิศทวีสิน XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
941 5914651638 นายจงรักษ์ เงินพุ่ม XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
942 5914651654 นายจิรายุ ใจแข็ง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 28 ต.ค. 2560
943 5914651662 นายจุมพล อินทรศร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
944 5914651689 นางสาวณัฐณิชา ติยะศาศวัต XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 ต.ค. 2560
945 5914651743 นายนิวัฒน์ จันทร์เทศ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 พ.ย. 2560
946 5914651760 นางเบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
947 5914651816 นางสาวพรนภา กิตติวิภาส XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
948 5914651883 นางสาวไพลิน เปรมกมล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
949 5914651921 นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
950 5914651964 นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
951 5914651981 นางรุ่งอรุณ เหล่าตั้งจิตตรง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
952 5914651999 นางสาวลลิตา จำปาฤทธิ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
953 5914652022 นายวิกร ยิ้มย่อง XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
954 5914652031 นางสาววิจิตรา นะวงศ์ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ต.ค. 2560
955 5914652049 นายวีรชนชัย เกื้อสกุล XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ต.ค. 2560
956 5914652103 นายสิรภพ สมอุดร XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
957 5914652235 นางสาวพิญนิชาร์ โสคำ XF60 การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ต.ค. 2560
958 5914650739 นายกอบบุญ แดงสุวรรณ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ม.ค. 2561
959 5914650755 นายฐิติวัสส์ รัตนเย็นใจ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
960 5914650763 นายณรงค์ฤทธิ์ สีสังข์ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ม.ค. 2561
961 5914650780 นายเทพนม ดาษเวช XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
962 5914650801 นายภูชิช นครพัฒน์ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
963 5914650810 นางสาววิชชุดา เหลาลา XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
964 5914650836 นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 ม.ค. 2561
965 5914650844 นายสิทธิชัย ผิวเหลือง XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
966 5914650852 นางสาวไอยรา เมืองทอง XF62 พลศึกษา (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
967 5914700027 นางสาวกัณฑ์ศิษฏ์ฏา กิจวรรณ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
968 5914700035 นายเจษฎา รองเมือง XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
969 5914700051 นางสาวธนาภา โกศลวดี XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
970 5914700094 นางสาวปุณณ์นิษฐา เวียงสีมา XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
971 5914700108 นางสาวพรรณชนก โพษิตลิมปกุล XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
972 5914700159 นายลภัส แจ่มแจ้ง XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
973 5914700191 นางสาวศรีอำไพ อิงคกิตติ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
974 5914700230 นางสาวสิริมา พรนิคม XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
975 5914700248 นางสาวสุรัสวดี แคนยุกต์ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
976 5914700256 นางสาวโสรัญญา สิทธิธนาลาภ XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
977 5914700264 นางสาวอัจฉริยา คงหอม XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
978 5914700272 นายอานนท์ เกศรีสม XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
979 5914700281 นายอานนท์ มะโณสิน XG01 เศรษฐศาสตร์ โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
980 5914700621 นายเกริกชัย อิงคภากร XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
981 5914700639 นางสาวชวิศา เกเย็น XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โท บางเขน 21 พ.ค. 2561
982 5914700671 นางสาวอภิษฎา อินทร์ฤทธิ์ XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
983 5914700302 นายณชพล กัลล์ประวิทธ์ XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 15 ก.พ. 2561
984 5914700353 นายปณธกร ตันติศิริวัฒน์ XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 13 ก.พ. 2561
985 5914700361 นางสาวพิมพ์หยก จีนทอน XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
986 5914700370 นายภาณุพงศ์ บ้านกลาง XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
987 5914700396 นายสุธี หนูทอง XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
988 5914700400 นางสาวอติญา วงศ์วิทย์วิโชติ XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 07 มี.ค. 2561
989 5914700817 นางสาวชนิภรณ์ เลิศล้ำ XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน 06 ก.พ. 2561
990 5914700833 นางสาวสุภาวดี สุดสี XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โท บางเขน
991 5914700477 นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
992 5914700531 นายพสธร ปัญญาวงศ์งาม XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 19 ก.พ. 2561
993 5914700540 นางสาวภัทรสุดา แสงระยับ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 07 ก.พ. 2561
994 5914700680 นายโกศล ศาลิคุปต์ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 07 มี.ค. 2561
995 5914700698 นายคุณานนต์ ทองคล้ำ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน
996 5914700710 นายฐิติวุฒิ กันทะนิตย์ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
997 5914700728 นางสาวดลยา อมราภรณ์ XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
998 5914700752 นางสาวสุทธิมา พุ่มเดช XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
999 5914700761 นางสาวสุวนันท์ ฉัตรเกษมสกุล XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1000 5914700779 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีนาค XG07 การจัดการทรัพยากร โท บางเขน 29 ธ.ค. 2560
1001 5914750016 นางสาวกัญญาพัชร์ ยุวกาญจน์ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
1002 5914750032 นายชวิน ลีลาวรรณเขต XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1003 5914750075 นายพีรพัศ อึ้งประเสริฐ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 05 มี.ค. 2561
1004 5914750083 นายวัชรภัทร์ ราชกิจจา XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1005 5914750091 นางสาววารุณี โพธิวิจิตต์ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
1006 5914750105 นายวีรยุทธ แย้มเกษร XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1007 5914751900 นายกันต์ ธีระพงษ์ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
1008 5914751926 นายชิติภัทร ไชยรัตน์ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
1009 5914751934 นายธีรศานต์ คงทอง XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1010 5914751977 นางสาวภวรัตน์ คุณความดี XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1011 5914751985 นายศุภวัฒน์ จตุพรพิทักษ์ชาติ XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
1012 5914751527 MR. CHOULONG HENG XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 23 ส.ค. 2560
1013 5914752221 MR. KHANH QUOC NGUYEN XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 23 ส.ค. 2560
1014 5914752248 MS.NGUYEN THI PHAM XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 13 ก.ย. 2560
1015 5914752256 MR. DANG XUAN PHI XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 22 พ.ย. 2560
1016 5914752299 MRS. NGUYEN THI PHUONG XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 06 ต.ค. 2560
1017 5914750369 นายเวชรักษ์ มนต์ขลัง XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1018 5914750415 นายอาทิตย์ แก้วแหวน XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1019 5914750989 นางสาวฉวีวรรณ กาบขาว XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ก.พ. 2561
1020 5914751021 นางสาวฑิตฐิตา แซ่ตัง XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ม.ค. 2561
1021 5914751098 นายณัฐวุฒิ จันทนะจุลพงศ์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 มี.ค. 2561
1022 5914751101 นางสาวณิชกานต์ ปทานนท์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1023 5914751161 นางสาวนฤมล มูลจวง XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ก.พ. 2561
1024 5914751209 นายพงษ์เพชร ชุติธนานนท์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
1025 5914751284 นายฤทธิไกร ตาแก้ว XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
1026 5914751322 นางสาววราภรณ์ ใจจันทร์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ก.พ. 2561
1027 5914751331 นายวิทวัส เล็กพูนเกิด XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ก.พ. 2561
1028 5914751365 นางสาวศรีประภา จิตต์สอาด XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ก.พ. 2561
1029 5914751403 นายศุภณัฐ ดีคุ้ม XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
1030 5914751501 นางสาวอุสนีย์ ติยะวรากุล XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ธ.ค. 2560
1031 5914751683 นางสาวเพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ก.พ. 2561
1032 5914751756 นางสาวอปาจี ทรงธรรมวัตร XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 เม.ย. 2561
1033 5914750466 นางสาวจิดาภา สุขเล่ห์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1034 5914750504 นางสาวฐิติมา กลางมณี XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 ก.พ. 2561
1035 5914750521 นายธงไชย สมะจิต XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
1036 5914750571 นายนรวรรษ ระโยธี XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 เม.ย. 2561
1037 5914750580 นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 มี.ค. 2561
1038 5914750636 นางมลฑา สมบุญตนนท์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 ก.พ. 2561
1039 5914750695 นางสาววรางคณา ปราบไพริน XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ก.พ. 2561
1040 5914750725 นางสาวศจี สว่างอัมพร XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 มี.ค. 2561
1041 5914750806 นางสาวสุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
1042 5914750822 นางสาวอชิรญา มณฑาทิพย์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.พ. 2561
1043 5914750865 นางสาวอิสริยะ เศรษฐวัตน์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
1044 5914752019 นางกุลนิษฐ์ ผิวเหลือง XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 มี.ค. 2561
1045 5914752027 นางสาวจิราพร ว่องไววิริยะ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 ก.พ. 2561
1046 5914752086 นางสาวปิยะนาฎ ช่วยบางยี่โร XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 28 มี.ค. 2561
1047 5914752183 นางสาวอรชา พรหมประสิทธิ์ XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 มี.ค. 2561
1048 5914752205 นายเอกพล ปานกลัด XG66 ธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ก.พ. 2561
1049 5914800129 นายธีธัช สุรัตตานนท์ XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 27 มี.ค. 2561
1050 5914800145 นางสาวเพ็ญพิชญา วงศ์วีระชัย XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 29 มี.ค. 2561
1051 5914800170 นายณัชพงศ์ คำประเสริฐ XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน
1052 5914800188 นางสาวเพชรรัตน์ ไชยเมืองมูล XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 06 มิ.ย. 2561
1053 5914800196 นางสาวเพ็ญเพชร สนั่นเมือง XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1054 5914800226 นางสาวธนัญชนก เดสันเทียะ XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
1055 5914800234 นางสาวธัญญาเรศ พรกระจ่าง XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 14 พ.ย. 2560
1056 5914800242 นายวรปรัชญ์ ล่ามกิจจา XH03 รัฐศาสตร์ โท บางเขน 23 พ.ย. 2560
1057 5914800013 นางสาวกมลทิพย์ สำเภา XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1058 5914800021 นางสาวกมลพร มุทธสินธุ์ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน
1059 5914800030 นางสาวพชรพรรณ จิรังนิมิตสกุล XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1060 5914800048 นางสาวไพลิน โพธิวิทย์ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1061 5914800056 นางสาวภัทรพร ธนาคุณ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1062 5914800072 นายศุภณัฐ พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ XH06 จิตวิทยาชุมชน โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1063 5914800081 นางสาวรติมา วัฒนวาณิชย์ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1064 5914800102 นางสาววิชษณี เกียรติพิริยะ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1065 5914800111 นางสาววินิตดา ชุติปัญโญ XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1066 5914800480 นางสาวณันทิกา ฉัตรทอง XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1067 5914800498 นางสาวภัทราพร คำจินดา XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โท บางเขน 20 เม.ย. 2561
1068 5914800269 นางสาวนันทมาลี แก้วกาศ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1069 5914800277 นางสาวปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
1070 5914800293 นายวรวุฒิ เว้นบาป XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 09 ก.ย. 2560
1071 5914800340 นายเกียรติคุณ ศุภลักษณ์เมธา XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1072 5914800358 นางสาวขวัญชนก ธรรมยุติ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 09 เม.ย. 2561
1073 5914800366 นางสาวจิรัญญา โพธิญาณ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 05 มี.ค. 2561
1074 5914800374 นางสาวธัญญามณ สงใย XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 09 มี.ค. 2561
1075 5914800391 นางสาวพรพิมล สุขอยู่ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1076 5914800404 นางสาวพิมพ์ณัฐ วัฒนสุคนธ์ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
1077 5914800412 นางสาวภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
1078 5914800447 นางสาวสุนิสา เบญจวิทยากุล XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1079 5914800455 นางสาวอาภารัตน์ อิงคภากร XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม โท บางเขน 10 ม.ค. 2561
1080 5914850908 นางสาวชื่นชนก ขุนทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1081 5914850916 นายไชยภพ คุ้มรอบ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1082 5914850932 นางสาวปาลิดา เกาะลอย XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1083 5914850959 นายวิศรุต ขอมทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1084 5914850991 นางสาวกฤษณา นันทกิจ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ก.พ. 2561
1085 5914851025 นางสาวกอบบุญ ตุงคะเสน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1086 5914851041 ร้อยตำรวจตรีหญิงกันตพร ลิ้มศิริพันธ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 มี.ค. 2561
1087 5914851122 นางสาวดลหทัย พวงสมบัติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ม.ค. 2561
1088 5914851131 นางสาวดวงดาว อุไรกิจ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1089 5914851149 นางสาวตติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
1090 5914851173 นางสาวนันท์นภัส ท้วมสกนธ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ย. 2560
1091 5914851190 นางสาวเนตรภัทร อ่วมเครือ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ม.ค. 2561
1092 5914851211 นางสาวปาลิตา อ้นประวัติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1093 5914851220 นางสาวปุณยวีร์ พัฒนสุทธิชลกุล XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1094 5914851289 นางสาวศิริพัชรธิดา จิตวาทศิลป์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 ก.ย. 2560
1095 5914851301 นางสาวศุภรัตน์ รักถิ่นเกิด XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1096 5914851408 นางสาวจิรประภา เกิดชา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ธ.ค. 2560
1097 5914851424 นางสาวชณัฎฎา อมรวงศ์ไพบูลย์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 ต.ค. 2560
1098 5914851432 ร้อยตรีหญิงชนัญญา จรรยาสวัสดิ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ม.ค. 2561
1099 5914851459 นางสาวชวัลรัตน์เกสร์ โสวัณณะ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 พ.ย. 2560
1100 5914851475 นางสาวณัฐธิดา บำรุงธรรม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1101 5914851505 นางสาวนงลักษณ์ ฉิมเรือง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 ก.ย. 2560
1102 5914851602 นางสาวพิทชญา สารภิรมย์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1103 5914851670 นางสาววิชชญา วัฒนา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1104 5914851742 นางสาวสรญา ผิวงาม XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1105 5914851769 นายอรรถนนท์ อุรบุญนวลชาติ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
1106 5914851840 นางสาวญาณิศา อินทรปาลิต XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1107 5914851866 นางสาวณิชกานต์ สุทธปัญญา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1108 5914851891 นางสาวนิญภัชร ทองสงฆ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 09 เม.ย. 2561
1109 5914851904 นางสาวเบญจพร สุขภักดี XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 มี.ค. 2561
1110 5914851912 นางสาวเบญจวรรณ ติ้นสั้น XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1111 5914851955 นางสาวสุมินตา รักษาเงิน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1112 5914851963 นายสุรยุทธ์ ตันติกำธน XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 มี.ค. 2561
1113 5914852013 นายนันทัช กวีวุฒิพันธุ์ XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1114 5914852021 นางสาวนารี กาสา XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2561
1115 5914852030 นางสาวพิชญาภา สามสีทอง XH61 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ส.ค. 2561
1116 5914850053 นายธนาวุฒิ วิไลลิขิตชัย XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1117 5914850258 นางสาวอภิตา สุขสาธุ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1118 5914852048 นางสาวกาญจนา ต่างแก้ว XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 มี.ค. 2561
1119 5914852102 นางสาวมัทนา มีศิริ XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 เม.ย. 2561
1120 5914900042 นายปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร XI13 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
1121 5914900051 นางสาววณิชชา เยาวนิตย์ XI13 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1122 5914900069 นางสาวพิชญา แจ่มวิมล XI13 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
1123 5914900077 นางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ โท บางเขน 26 ก.ย. 2560
1124 5914900085 นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2560
1125 5914950015 MR. NGOC HOANG PHAP TRAN XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
1126 5914950023 MR. KSHITIZ SHRESTHA XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 28 ก.พ. 2560
1127 5914950031 MRS. TRANG LE THI HUYEN XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1128 5914950040 นายธีร์ธวัช เอื้ออนุวงศ์ XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 21 ก.พ. 2561
1129 5914950058 นางสาวกัญญาธิป แสงอรุณ XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1130 5914950066 MR. HOANG PHU DOAN XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1131 5914950074 MR. PITOU LY XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1132 5914950091 นางสาววิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1133 5914950104 MISS CAROLINE FILLIEUX XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
1134 5914950112 MISS HELENE BAUDEL XI60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 13 มี.ค. 2560
1135 5915000525 นางสาวชื่นนภา ชูศรี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 05 เม.ย. 2561
1136 5915000550 นางสาววรรณวิภา หวานสนิท XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 16 ก.พ. 2561
1137 5915000568 นายสิทธิโชค เกตุแก้ว XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
1138 5915000576 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรสุนทร XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
1139 5915000754 นายจิรวัฒน์ ประสิทธิ์สม XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 11 ม.ค. 2561
1140 5915000762 นายโชคชัย สมภักดี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 21 ก.ย. 2560
1141 5915000771 นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1142 5915000789 นางสาวณิพากร สันธนะวิทย์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1143 5915000801 นางดวงฤดี วังภูมิใหญ่ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
1144 5915000819 นางสาวพัฒคกร อุดมศรี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 09 พ.ค. 2560
1145 5915000827 นางสาวพิสิทธินี ชาปัญญา XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 21 ก.ย. 2560
1146 5915000835 นายมานุวัตร ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
1147 5915000843 นางสาวรัชดาภรณ์ หนูทัศน์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 21 ก.ย. 2560
1148 5915000851 นางสาวรัตนา เมืองมนตรี XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 21 ก.ย. 2560
1149 5915000860 นางอนุทิน ปัทมะสุวรรณ์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 26 ก.ย. 2560
1150 5915000258 นางสาวกนกวรรณ จัดวงษ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
1151 5915000266 นางสาวกาญจนา เจริญพิริยะ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 15 ม.ค. 2561
1152 5915000274 นางสาวณัฐสินี ด้วงแก้ว XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1153 5915000282 นายธนพงศ์ บัวสาย XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1154 5915000291 นางสาวนันทวัน ณ ศฤงคาร XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1155 5915000304 นางสาวภาวิณี แย้มเพ็ง XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
1156 5915000312 นางสาวยลหทัย วงษ์แก้ว XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
1157 5915000339 นางสาววาสนา นาราศรี XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
1158 5915000347 นางสาวศรันยา บุญมาเลิศ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 20 เม.ย. 2561
1159 5915000614 MR. BAO MANH NGOC NGUYEN XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 17 เม.ย. 2561
1160 5915000622 MS.LIEN THI KIM DANG XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 18 ส.ค. 2560
1161 5915000916 นางสาวภาณุสรณ์ ชูสุข XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1162 5915000355 นางสาวเจน ลิขิตชลธาร XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
1163 5915000363 นางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
1164 5915000371 นางสาวณัชชา ภิรักจรรยากุล XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1165 5915000380 นายณัฏฐพล วัตนะกุล XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 29 ส.ค. 2560
1166 5915000398 นางสาวณัฐธิดา นุ่มแทน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 10 เม.ย. 2561
1167 5915000401 นางสาวทิพย์สุดา สุวรรณนันท์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1168 5915000410 นางสาวธัญชนก เกตุเงิน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 03 เม.ย. 2561
1169 5915000452 นายศตวรรษ ตัญญู XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1170 5915000932 นายชวิศ ติรวิบูลสิน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1171 5915000975 นายภัทรศกุณ ภูคัสมาส XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
1172 5915000983 นางสาวสุณีย์ พยุงพงษ์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1173 5915000991 นางสาวอดิศา ขจัดภัย XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1174 5915001009 นายอรรถพล นิติวัฒนานนท์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 08 ก.พ. 2561
1175 5915000169 นางสาวนภัสสร เลียบวัน XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1176 5915000657 MS.SOPHOAN PHAL XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
1177 5915000703 นางสาวกัญญพัชร คล้ายรัศมี XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
1178 5915000711 นางสาวธีระภรณ์ ปานรงค์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
1179 5915000720 นางสาวยุภาววรณ ทองจันทร์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
1180 5915000738 นายสุเมธ อุ่ยพานิชย์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 26 ม.ค. 2561
1181 5915000053 นางสาวนภวรรณ ลิ้มมหาคุณ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1182 5915000070 นายพฤกษ์ เพชรโสภณสกุล XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1183 5915000088 นางสาวพัณณิตา ชัยตั้งจิต XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1184 5915000118 นางสาวภัสราพร ทองทา XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 04 เม.ย. 2561
1185 5915000134 นายศราวุธ ศิลปศร XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1186 5915000142 นายกฤศ พรหมศิริ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1187 5915000673 นางสาวบุญสิตา วิเชียรวนิชกุล XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1188 5915000681 นายภูมิศักดิ์ ตันมณีประเสริฐ XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1189 5915001017 MS.LULUATUL FATEHAH XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 20 เม.ย. 2560
1190 5915000592 MR. KARMA DORJI XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 09 พ.ค. 2560
1191 5915001025 MS.DIEM THI NGOC NGUYEN XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 22 ม.ค. 2561
1192 5915000185 นางสาวคัดคณางค์ สอาดขาว XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1193 5915000215 นางสาวธีราพร พึ่งปัญญา XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
1194 5915000223 นางสาวปิยะภรณ์ จุฑามณีรัตน์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1195 5915000231 นายวัชรพันธ์ พิณพิพัฒน์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน
1196 5915000240 นางสาวอริสรา จันทรโยธา XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1197 5915000878 นางสาวณัฐนิช ดิษฐถาพร XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 24 เม.ย. 2561
1198 5915000886 นางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 17 เม.ย. 2561
1199 5915100341 นางสาวจิดาภา ตั้งดิลกธนากุล XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1200 5915100350 นางสาวพชรกร จู่คำศรี XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1201 5915100520 นางสาวฐิติมนรัตน์ จัตตุวัฒน์ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1202 5915100546 นายเตชินทร์ แสงสุวรรณ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1203 5915100562 นางสาวปิยะวดี คำสุวรรณ XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1204 5915100571 นางสาวผไทมาศ ประมวล XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1205 5915100589 นางสาววรรณวิสุทธิ์ จงถาวร XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ โท บางเขน
1206 5915100228 นายพิพัฒน์ เย็นเพชร XL02 ปรัชญาและศาสนา โท บางเขน 09 พ.ย. 2560
1207 5915100481 นางสาวปุณยนุช เลิศนิธิเศรษฐ์ XL02 ปรัชญาและศาสนา โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
1208 5915100490 นายภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล XL02 ปรัชญาและศาสนา โท บางเขน 08 พ.ย. 2560
1209 5915100392 นางสาวธนิยา นันตสุคนธ์ XL04 ภาษาไทย โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1210 5915100406 นางสาวพิรัชพร อึ้งอรุณ XL04 ภาษาไทย โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1211 5915100015 นางสาวกนิษฐา บุญประคอง XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
1212 5915100023 นางสาวกฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 06 ธ.ค. 2560
1213 5915100040 นายทนณัฐ เจือวานิช XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
1214 5915100066 นางสาวธิดารัตน์ แก้วดวงตา XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
1215 5915100074 นางนภาพร พฤกษรณชัย XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
1216 5915100112 นางสาวพรรณปวีณ์ โลหาชีวะ XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
1217 5915100139 นางสาวภัทรพร ยังพลขันธ์ XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ โท บางเขน
1218 5915100422 นายกฤษฎา ศรีสุกใส XL10 ดนตรี โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1219 5915100252 MISS KUMIKO MISHIMA XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
1220 5915100261 MR. DAISAKU NAKAYA XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
1221 5915100279 นางสาวกนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
1222 5915100287 นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1223 5915100295 นางสาวกุลศิริ อังสนันท์สุข XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 01 พ.ค. 2561
1224 5915150012 นายจิรยุทธ ต่างจิตร์ XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1225 5915150021 นายตรีนรภัทร ตรีประเคน XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1226 5915150276 นางสาวทิพยสุดา สาระวารี XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1227 5915150292 นางสาวพัฒน์พินันท์ อยู่สำราญ XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ค. 2561
1228 5915150063 นางสาวกุลนันทน์ เนื่องอ้น XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1229 5915150071 นางสาวจารุวี สนใจ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
1230 5915150080 นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1231 5915150098 นางสาวดุสิดา พุทธิไสย XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
1232 5915150161 นางสาววรรณรดา เศวตตานุสรณ์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1233 5915150187 นางสาวศรัณญา พานิชสกุล XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
1234 5915150195 นางสาวสุภิฐศราค์ ชุติมันต์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1235 5915150217 นายคงเดช เทศสมบูรณ์ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1236 5915150225 นายพรเทพ ฉั่วยั่งยืน XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1237 5915150233 นายวีรยุทธ เหล่ามะลอ XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
1238 5915300022 นางสาวกนกขวัญ โมรวงศ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
1239 5915300031 นางสาวกฤติกา อนันต์ชัยลิขิต XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 22 ม.ค. 2561
1240 5915300057 นายกานต์ หนูจีนเส้ง XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 25 ม.ค. 2561
1241 5915300065 นางสาวฉัตรียา จันทร์อินทร์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน
1242 5915300081 นายณภัทร อมรส่งเจริญ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 18 ม.ค. 2561
1243 5915300090 นายธนพล วัฒนชัย XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 10 มี.ค. 2561
1244 5915300103 นายพงศภัค ต้นเถา XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 12 ธ.ค. 2560
1245 5915300111 นายวันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 22 ม.ค. 2561
1246 5915300146 นางสาวสมฤทัย มุ่งชอบ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
1247 5915300154 นางสาวอภิญญา กาจริยานนท์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1248 5915300189 นายกิติภูมิ หิตานุรักษ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1249 5915300197 นางสาวชลิตา มัจฉภูมิ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 ม.ค. 2561
1250 5915300201 นางสาวนันท์นภัส อริยรุจิกาญจน์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 28 ธ.ค. 2560
1251 5915300227 นางสาวภัทรศยา ธัญญเจริญ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 07 ก.ย. 2560
1252 5915300235 นายภากร ฤทธิ์ยากุล XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 02 มี.ค. 2561
1253 5915300260 นางสาววิชชุดา วัฒนาสันติกุล XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 19 มิ.ย. 2561
1254 5915300278 นายศรุษ นาคงาม XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1255 5915300294 นางสาวสุพัตรา คุ้มถิ่นแก้ว XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1256 5915300308 นายหัตถชัย สามารถ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1257 5915300316 นางสาวอรณิชา วชิรพงษ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
1258 5915300324 นางสาวอัญณิการ์ ปิ่นกระจาย XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1259 5915300332 นางสาวณฐพร วสุนธราภิวัฒก์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 19 ก.ค. 2561
1260 5915300359 นางสาวมนัสวี จุลละสุวรรณ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
1261 5915300367 นางสาวรวิสรา ติระตระกูลเสรี XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1262 5915300375 นางสาววรรณรดา รุจิระยรรยง XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1263 5915300413 นายกฤตวัฏ กังวานรัตนา XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1264 5915300421 นายแก้ว วงษ์ล้วนงาม XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 28 ธ.ค. 2560
1265 5915300430 นางสาวจุฑารัตน์ ชัยบรรหาร XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
1266 5915300456 นางสาวชิตชนก สองชัย XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
1267 5915300464 นางสาวณิชากร รอดสอาด XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
1268 5915300472 นายธนกฤช รุ่งสาโรจน์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 24 ม.ค. 2561
1269 5915300481 นายธนบดี วายุวัฒนศิริ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 28 ธ.ค. 2560
1270 5915300502 นายธนัยนันท์ เจติยสุวรรณ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 08 ธ.ค. 2560
1271 5915300511 นายธีรภาส ตรันเจริญ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 ส.ค. 2561
1272 5915300529 นางสาวปกายมาศ อินทร์สอาด XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1273 5915300553 นางสาวภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
1274 5915300561 นายวรวิทย์ สุวรรณา XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 12 ก.ค. 2561
1275 5915300570 นางสาววริศรา โสธรพิทักษ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
1276 5915300588 นางสาววิกันดา ศรีขวัญ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน
1277 5915300596 นางสาววิชชุดา นิจพันธ์ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 10 ม.ค. 2561
1278 5915300600 นางสาววิชญา ช่างทองคลองสี่ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1279 5915300626 นางสาวศิโรรัตน์ กำมัชพล XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 16 ม.ค. 2561
1280 5915300642 นายสิทธิพัฒน์ จูฑะสุวรรณ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 30 ส.ค. 2560
1281 5915300693 นายสุเมธ ผึ้งผู้นำ XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 23 ม.ค. 2561
1282 5915300707 นางสาวอัจฉราภรณ์ กลับน้อย XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1283 5915300715 นางสาวอารีวรรณ ล้อกาญจนกุล XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1284 5915300723 นายโอฬาร วงษ์ทิม XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1285 5915300731 MS.BOUNTHAM PHENGSYSANA XN01 บริหารธุรกิจ โท บางเขน 25 ม.ค. 2561
1286 5915352707 นายธิติ สุนทรวาทิน XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 20 มี.ค. 2561
1287 5915352740 นางสาววรัญญา วินสน XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
1288 5915352758 MISS KETONG LI XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 19 มี.ค. 2561
1289 5915352774 MISS TIAN JINYANG XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
1290 5915351557 นางสาวกัญจณิตฐ์ ฤทธิหิรัณย์รัช XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
1291 5915351581 นายจรินทร์ กังใจ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
1292 5915351590 นางสาวจิตรลดา เถื่อนโห้ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1293 5915351603 นางสาวช่อทิพย์ โสภณประพาศ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
1294 5915351611 นายณัฐ ศรีธีระวิศาล XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 13 มี.ค. 2561
1295 5915351689 นายธวัชชัย พิทักษ์เจริญ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 20 ธ.ค. 2560
1296 5915351701 ร้อยเอกนภดล อุดมประเสริฐกุล XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 01 ก.พ. 2561
1297 5915351735 เรืออากาศตรีหญิงปัทมรังษี วารินทร์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 28 ก.ย. 2560
1298 5915351778 ร้อยเอกพชร เปรมสุนทร XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 07 มี.ค. 2561
1299 5915351808 เรือเอกหญิงรุ่งทิวา ทศานนท์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
1300 5915351832 นายวิชิต แซ่อึ้ง XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 16 มี.ค. 2561
1301 5915351841 เรืออากาศโทวิทวัส อนันตเดโชชัย XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 02 พ.ย. 2560
1302 5915351875 นางสาวศิริกาญจน์ ศักดิ์สมบูรณ์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1303 5915351883 นางสาวศิริรักษ์ เกตุทิม XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 27 ต.ค. 2560
1304 5915351905 นายสิทธิโชค สบายเมือง XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1305 5915351956 นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1306 5915351972 นางอภิญญา ตันสกุล XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
1307 5915351981 นาวาโทอวิรุทธ์ เวียงเก้า XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
1308 5915352014 เรืออากาศเอกหญิงอัญชลี แขพิมาย XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2560
1309 5915352022 นายโอภาส วิริยะสกุลธรณ์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 23 ก.พ. 2561
1310 5915352154 นางสาวฐชาพร เรณางกูร XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1311 5915352537 นางสาวจินดานุช กุลวงศ์ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 17 ม.ค. 2561
1312 5915352626 นางสาวเย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 15 มี.ค. 2561
1313 5915352634 นายวงกรต โยธานัก XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 12 มี.ค. 2561
1314 5915352642 ร้อยโทวัชริศ ศิริอุดมเศรษฐ XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 01 ก.พ. 2561
1315 5915352669 ร้อยเอกสุทธิเกียรติ คอทอง XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 14 มี.ค. 2561
1316 5915352677 นางสาวหิรัญญา นาคนาคา XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) โท บางเขน 14 ก.พ. 2561
1317 5915352308 นางสาวพรทิพย์ อ่อนพานิช XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
1318 5915352383 นางสาววิไลวรรณ ถวิลอำพันธ์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
1319 5915352448 นายปราโมทย์ สิริพรหมภัทร XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
1320 5915352472 นายณัฐพงศ์ จำนงค์พิศ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
1321 5915352782 นางสาวธันยาภัทร์ จินตโกศลวิทย์ XN67 การเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
1322 5915400019 นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์ XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โท บางเขน 21 มี.ค. 2561
1323 5915400027 นางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โท บางเขน 26 ธ.ค. 2560
1324 5915400035 นางสาวนุชจรี บุญยงค์ XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
1325 5915400078 นางสาวสุทธิดา มินสาคร XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โท บางเขน 30 เม.ย. 2561
1326 5915250017 พันตำรวจเอกกอปร เปรมฤทัย XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 25 ม.ค. 2561
1327 5915250033 นายณัฏฐ์ พหุโล XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
1328 5915250041 นางสาวณัฎฐ์ธมล พุ่มจันทร์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
1329 5915250050 นายเทอดศักดิ์ มุนีนารถ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
1330 5915250068 นายนิวิฐ ดำนุ้ย XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 พ.ย. 2560
1331 5915250084 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
1332 5915250092 นางสาวมครินทร์ กาญจนสุต XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ม.ค. 2561
1333 5915250106 นายอรรถกร รังทอง XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ม.ค. 2561
1334 5915250122 นายชิณวิชญ์ วัชรชิณณ์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 12 ม.ค. 2561
1335 5915250131 นายธนภัทร มณีรัตน์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 28 เม.ย. 2561
1336 5915250149 นางสาวพรรณวดี โรจนศิริ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ย. 2560
1337 5916300042 นางสาวณัฐวรรณ นิยมพงษ์ XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1338 5916300468 นางสาวกนิษฐ์ชนก เมืองแก้ว XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
1339 5916300484 นางสาวพิชชาภา ซังบุดดา XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 17 พ.ย. 2560
1340 5916300506 นายมงคล บูรภักดิ์ XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 02 ส.ค. 2561
1341 5916300093 นางสาวชุติมณฑน์ โถวสกุล XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1342 5916300107 นางสาวดาวเรียม เสริมศิริ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
1343 5916300115 นายนิพนธิ์ ใจสุทธิ์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
1344 5916300123 นายนิพิฐพนธ์ ศรคลัง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
1345 5916300131 นางสาวปานตะวัน อภิรักษ์มนตรี XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1346 5916300140 นางสาวพัทธ์นดา นาคา XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
1347 5916300158 นางสาววรัชยา สุขะ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
1348 5916300166 นายวัชรพงษ์ เธียรพจีกุล XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
1349 5916300174 นายวิรุฬห์ สัมลีราช XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1350 5916300182 นางสาวศศิธร ระหงษ์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
1351 5916300191 นางสาวสุภัชชา อุทยานินทร์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 08 พ.ย. 2560
1352 5916300204 นางสาวอำภา ละดาดก XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
1353 5916300239 นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1354 5916300255 นายณัฐพล กรานจำนงค์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
1355 5916300271 นางสาวนนทพร ประเสริฐกุล XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1356 5916300280 นางสาวนภสร หนูไฝ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 19 ต.ค. 2560
1357 5916300298 นางสาวนภัสนันท์ อรุณเลิศศิริ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
1358 5916300301 นางสาวนิตยา เบียดขุนทด XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
1359 5916300310 นายนิติกร บริบูรณ์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1360 5916300328 นางสาวเบญจวรรณ ศิริอารุณปัญญา XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 08 พ.ย. 2560
1361 5916300336 นางสาวปัณฑิตา บุญเลิศ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 25 เม.ย. 2561
1362 5916300344 นางสาวพรพรรณ เยาวยอด XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 12 ก.ค. 2560
1363 5916300352 นางสาวพรภัสสร ศุขะพันธุ์ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 03 พ.ย. 2560
1364 5916300361 นายพสิษฐ์ กองผล XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
1365 5916300387 นายวัฒนา แววตะคุ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 18 เม.ย. 2561
1366 5916300409 นางสาวสมกมล อ่อนไสว XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
1367 5916300433 นางสาวสุวนันท์ เทศทอง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 05 มี.ค. 2561
1368 5916300441 นางสาวพิมพ์นารา แสงขาว XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
1369 5916300514 นางสาวกชกร น้ำด้วง XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 20 พ.ย. 2560
1370 5916300522 นางสาวจิรัชญา เกตุพรหม XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 18 ธ.ค. 2560
1371 5916300549 นายฐิติกร บุญทองใหม่ XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 07 พ.ย. 2560
1372 5916000014 นางสาวพิชญ์สุรางค์ กอนจันดา XY03 พันธุวิศวกรรม โท บางเขน 20 ก.ค. 2560
1373 5916000022 นางสาวมัตติกา สุขประสงค์ XY03 พันธุวิศวกรรม โท บางเขน 17 เม.ย. 2561
1374 5916000031 ว่าที่ร้อยตรีรัชพล ทองฉ่ำ XY03 พันธุวิศวกรรม โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1375 5916050011 MR. KONG XIONG XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 ธ.ค. 2560
1376 5916050020 MR. PINTHONG SALEUMSAY XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 ธ.ค. 2560
1377 5916050038 MISS THIPKESONE SIHARATH XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
1378 5934500091 นายนพพร น้อยเกตุ XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โท ศรีราชา 21 ก.ค. 2560
1379 5934500015 นายกังสดาล สมจินดา XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ โท ศรีราชา 02 พ.ค. 2561
1380 5934500023 นายจักรพงษ์ บุญคุณ XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ โท ศรีราชา 02 พ.ค. 2561
1381 5934500031 นายจิโรจ ทองตา XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ โท ศรีราชา 19 ก.ย. 2560
1382 5934500058 นางสาวปุณฑริกา ธาราธิคุณ XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ โท ศรีราชา 03 พ.ย. 2560
1383 5934500066 นายวิชัย รู้บุญ XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ โท ศรีราชา 21 ก.ย. 2560
1384 5934550021 นายฐิติวัสส์ เนตรแก้ว XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 02 พ.ค. 2561
1385 5934550055 นายนรนิติ ไพรสณฑ์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 20 ธ.ค. 2560
1386 5934550071 นางสาวเบญจทิพย์ บุญมา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 เม.ย. 2561
1387 5934550080 นางสาวพรภัทร โล่ห์เรืองทรัพย์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 เม.ย. 2561
1388 5934550098 นายภานุวัฒน์ ก้อนคำบา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 25 ธ.ค. 2560
1389 5934550101 นายวสวัตติ์ ปัญจรัตน์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1390 5934550110 นายวิทธิกร กาวีวน XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 20 ธ.ค. 2560
1391 5934550128 นายวิศรุต สีมันตะ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 30 เม.ย. 2561
1392 5934550136 นายวิเศษ นาเมืองรักษ์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 14 ธ.ค. 2560
1393 5934550144 นายวุฒิชัย เทือกท้าว XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 16 ม.ค. 2561
1394 5934550152 นางสาวสุกัญญา ชัยยันต์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 เม.ย. 2561
1395 5934550161 นาวาเอกสุดพันธุ์ เหล่าเจริญ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 24 ม.ค. 2561
1396 5934550179 นายอดิศักดิ์ ชาไชย XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1397 5934550195 นายอำนาจ แซ่ลิ้ม XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 14 ธ.ค. 2560
1398 5934550217 นางสาวกิติยา เกิดแก่น XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 19 มี.ค. 2561
1399 5934550233 นายจารุกิตติ์ อรทัย XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 13 ก.พ. 2561
1400 5934550241 นางสาวชลธิชา วงศ์เสงี่ยม XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 23 ก.พ. 2561
1401 5934550284 นางสาวณัฐนิชา ทองอ่วม XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 มี.ค. 2561
1402 5934550306 นายเทวา นนท์ศิริ XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 15 ก.พ. 2561
1403 5934550314 นางสาวธัญชนก หมื่นสา XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 13 มี.ค. 2561
1404 5934550322 นายธีมา ไชยบุตร XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 01 พ.ค. 2561
1405 5934550331 นางสาวนิชาภา ทรงวัฒนา XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 มี.ค. 2561
1406 5934550349 นางสาวบุญธิดา บัณฑิตย์ XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 07 มี.ค. 2561
1407 5934550357 นางสาวเบญจภรณ์ ธรรมวงค์งาม XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 ก.พ. 2561
1408 5934550365 นางสาวปฐมา สี่แสน XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 23 ก.พ. 2561
1409 5934550373 นางสาวพักตร์จิรา พิมสาร XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 29 มี.ค. 2561
1410 5934550381 นางสาวพิมลลักษณ์ มูลดี XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 01 พ.ค. 2561
1411 5934550390 นางสาวลออศิริ หวังสุดดี XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 01 พ.ค. 2561
1412 5934550411 นางสาววิภา สุกง XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1413 5934550420 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 20 ก.พ. 2561
1414 5934750089 นางสาวฐานิสา จิตธงไชย XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 06 มี.ค. 2561
1415 5934750097 นางสาวณัฐกานต์ มัตนาวี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 23 ก.พ. 2561
1416 5934750119 นายนัฐพงษ์ กงวิไล XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 08 มี.ค. 2561
1417 5934750143 นางสาวณิชกานต์ สำราญวานิช XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 ก.พ. 2561
1418 5934750160 นางสาวดวงใจ มุ่งหมายผล XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 02 มี.ค. 2561
1419 5934750216 นางสาวปิยวรรณ ธวัชไพบูลย์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 19 มี.ค. 2561
1420 5934750232 นางสาวพัทธมน ใบศิริ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 12 มี.ค. 2561
1421 5934750291 นางสาวรัชกร ภูริยากร XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 14 มี.ค. 2561
1422 5934750305 นายวัชรวิทย์ ยัสพันธุ์ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 07 มี.ค. 2561
1423 5934750313 นางสาววิปัศยา ปากเมย XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 30 ม.ค. 2561
1424 5934750364 นายสัตยา เม้าราษี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 13 มี.ค. 2561
1425 5934750372 นางสาวสิริกร บุญล้ำ XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 27 ก.พ. 2561
1426 5934750399 นางสาวอาภาพร ผลมี XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 20 ก.พ. 2561
1427 5935900033 นางสาวนภจันท์ สัทธาธรรมกุล XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 28 เม.ย. 2561
1428 5935900041 นางสาวพิชชาอร พงษ์โสภณ XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 28 เม.ย. 2561
1429 5935900050 นางสาวพิรัชย์ชญา คล่องกำไร XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 26 ก.พ. 2561
1430 5935900076 MR. BOUNXAY VILAXAY XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 29 มี.ค. 2561
1431 5935900084 MR. LOUXIONG SIAKOR XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 10 เม.ย. 2561
1432 5935900092 MRS. SOUKSAKHONE SICHANTHA XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 15 ก.ย. 2560
1433 5935900106 MR. VENEPHETH SAYAVONG XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 10 เม.ย. 2561
1434 5935900122 นายอนุวัตร ตระกูลไตรพฤกษ์ XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม โท ศรีราชา 05 ม.ค. 2561
1435 5935950014 นางสาวกังสดาล วังศรีสมบัติ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 29 มี.ค. 2561
1436 5935950049 นางสาวดารินทร์ ธนูธรรม XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 เม.ย. 2561
1437 5935950065 นายทศพล สิลสมบัติ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 14 ก.พ. 2561
1438 5935950090 นางสาวนัยน์ปพร ชุมเกษียร XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 15 มี.ค. 2561
1439 5935950103 นางเนาวรัตน์ คำสอน XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1440 5935950111 นางสาวปฏิญญา ปิ่นทอง XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 25 ก.ค. 2560
1441 5935950138 นางสาวปรีณาพรรณ พุ่มแก้ว XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 24 เม.ย. 2561
1442 5935950146 นางสาวพิมพ์จิตรา มาดีคาน XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 ก.ย. 2560
1443 5935950189 นายมงคล วัฒนาสุทธิ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 เม.ย. 2561
1444 5935950197 นายระวิศักดิ์ กิติราช XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 29 ม.ค. 2561
1445 5935950201 นางสาวรัตนาภรณ์ ธงภักดี XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 24 เม.ย. 2561
1446 5935950219 นางสาววรางคณา ศรีธร XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 ก.ย. 2560
1447 5935950243 นายสหพล เพชรหนุน XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา
1448 5935950260 นางสาวสุวรี ผิวเผือก XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 เม.ย. 2561
1449 5935950278 นายอธิพัชร์ กอบรัตนสวัสดิ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 15 มี.ค. 2561
1450 5935950294 นางสาวดรุณี ศรีประดู่ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 25 ก.ค. 2560
1451 5935950308 นายธานทัต เอี่ยมทา XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 24 เม.ย. 2561
1452 5935950316 นายธีรยุทธ พิมเพ็ชร XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 24 เม.ย. 2561
1453 5935950324 นางสาวพรวิภา หงษ์ทอง XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 28 ก.ย. 2560
1454 5935950332 นางสาวพิมพ์ชนก แสงนิติเดช XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1455 5935950341 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 22 มี.ค. 2561
1456 5935950359 นายอิสรา วรกุลเกียรติ์ XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท ศรีราชา 18 ม.ค. 2561
1457 5944500018 นายทศพล ติยะสุวรรณ XE07 วิศวกรรมโยธา โท สกลนคร
1458 5944500026 นายฒัธชพงษ์ เสนากรุง XE07 วิศวกรรมโยธา โท สกลนคร 02 พ.ค. 2561
1459 5944550015 นางสาวกรกนก สายืน XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 31 ม.ค. 2561
1460 5944550023 นายเกษมสันต์ ฤทธิธรรม XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 11 ต.ค. 2560
1461 5944550031 นายจักรภัทร เจตราช XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 19 ต.ค. 2560
1462 5944550058 นายธีราวุธ ซ้ายโฮง XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 01 พ.ย. 2560
1463 5944550066 นายปิยพงษ์ ศรีดารา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 06 มิ.ย. 2560
1464 5944550112 นายยอดเพชร โคตรลือชา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 19 เม.ย. 2561
1465 5944550121 นายวันเฉลิม มังคละคีรี XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 19 เม.ย. 2561
1466 5944550139 นายวีรพล สิมพิลา XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 19 เม.ย. 2561
1467 5944550155 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 23 ม.ค. 2561
1468 5945350036 นางกัญญานัยน์ แท่นหิน XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 16 ก.พ. 2561
1469 5945350061 นายชันกล้า แจ่มบาล XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 15 ก.พ. 2561
1470 5945350079 นางสาวคชภัค ปติสุภัคษณา XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 11 ม.ค. 2561
1471 5945350095 นายธเนศ กายราช XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 08 ธ.ค. 2560
1472 5945350133 นางสาวนันธนา ธรรมเป็นจิตต์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 12 ก.พ. 2561
1473 5945350150 นางสาวน้ำฝน สุมาลา XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 16 ก.พ. 2561
1474 5945350168 นางสาวปภัชาภร กฤธนาพัฒน์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 11 ม.ค. 2561
1475 5945350206 นายปิยะณัฐ เตชะสกลกิจกูร XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 12 ก.พ. 2561
1476 5945350231 นางสาวพิชญ์นรี เอ่งฉ้วน XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 20 ธ.ค. 2560
1477 5945350257 นายภัทรพล คำมุลตรี XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 03 ม.ค. 2561
1478 5945350273 นายวงศกร บุญสิทธิ์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 12 ก.พ. 2561
1479 5945350290 นายวิโรจน์ ภานุวัฒน์ไพศาล XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร
1480 5945350311 นางสาวสิริรุ่ง สมหวังสง่า XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 12 ม.ค. 2561
1481 5946100017 นางสาวกาญจนาพร นนทะลุน XU02 เทคโนโลยีการอาหาร โท สกลนคร 07 ก.ย. 2560
1482 5946100033 นางสาววิจิตรา แสวงโคตร XU02 เทคโนโลยีการอาหาร โท สกลนคร 25 ส.ค. 2560
1483 5946400037 นางสาวจินตนา แสงวงค์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 11 ม.ค. 2561
1484 5946400061 นางพันธ์วิรา เวยสาร XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 08 ก.พ. 2561
1485 5946400070 นางสาวขวัญเรือน กล้าขยัน XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 04 ต.ค. 2560
1486 5946400088 นายตะวัน กิมยงค์ XV01 สาธารณสุขศาสตร์ โท สกลนคร 25 ม.ค. 2561

จำนวนผู้ที่ส่งโครงการ วพ. 1438 คน
จำนวนผู้ที่ยังไม่ส่งโครงการ วพ. 48 คน


ข้อมูลวันที่ส่งโครงการ วพ. ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561