รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
(ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา ระดับ
ปริญญา
วิทยาเขต วันที่ส่ง
โครงการ วพ.
1 5827100102 นายมนตรี แก้วดวง XA05 พืชสวน เอก กำแพงแสน 22 พ.ย. 2561
2 5827100099 นายกฤษฎา จาตุรัส XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช เอก กำแพงแสน
3 5827100111 นางสาวพนิดา ปรีเปรมโมทย์ XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร เอก กำแพงแสน 19 มิ.ย. 2560
4 5827100129 นายมณเทียน แสนดะหมื่น XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร เอก กำแพงแสน 12 ก.ค. 2560
5 5827500038 นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ XE04 วิศวกรรมชลประทาน เอก กำแพงแสน 20 พ.ย. 2561
6 5827900010 นายศิริชัย เอียดมุสิก XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ เอก กำแพงแสน 07 ธ.ค. 2561
7 5817100321 นายปราบศึก ศรีทิพย์ศักดิ์ XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 21 ส.ค. 2561
8 5817100339 นางสาวศิริพร คงทวี XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 16 ม.ค. 2561
9 5817100347 นางสาวอมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์ XA01 กีฏวิทยา เอก บางเขน 19 มี.ค. 2561
10 5817100291 นางสาวณัชชา ศรหิรัญ XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 09 พ.ค. 2561
11 5817100355 นายสายชล สุขญาณกิจ XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 06 ก.ค. 2560
12 5817100363 นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต XA03 ปฐพีวิทยา เอก บางเขน 29 ก.ค. 2559
13 5817100312 นายสมบัติ ประสงค์สุข XA28 สัตวศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 30 พ.ย. 2561
14 5817150115 นางสาวรัชนี รัตนวงศ์ XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 28 มิ.ย. 2560
15 5817200091 นางสาวสุชาดา อภิรัตน์ XB01 การจัดการประมง เอก บางเขน 09 ส.ค. 2561
16 5817200104 นางสาวสุธาสินี ชิ้นทอง XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เอก บางเขน 08 ส.ค. 2560
17 5817300109 นายณรงค์ชัย ชลภาพ XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 26 พ.ค. 2560
18 5817300117 นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 28 ธ.ค. 2560
19 5817300125 นางสาวยุวลักษณ์ ชนะชัย XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 19 ธ.ค. 2561
20 5817400707 นางชุติมา แก้วกระจาย XD06 จุลชีววิทยา เอก บางเขน 29 ม.ค. 2561
21 5817400600 นางสาวพิริยา ภู่ธัญญาวิวัฒน์ XD09 พันธุศาสตร์ (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 08 พ.ย. 2561
22 5817400618 นายกัลป์ เฉลยโภชน์ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 02 ก.ค. 2561
23 5817400626 นายเทียนชัย จันทกิจ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 15 ส.ค. 2560
24 5817400634 นายพนฤทธิ์ ศกุนะสิงห์ XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 11 ธ.ค. 2561
25 5817400740 นางสาววิภาวี เต็มนุช XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
26 5817400723 นายธรณิศวร์ รัตนพันธ์ XD13 สัตววิทยา (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 25 ส.ค. 2559
27 5817400731 นางสาวลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 15 ส.ค. 2559
28 5817400596 นางสาวอัณศยา พุ่มจันทร์ XD17 ชีวเคมี เอก บางเขน 26 พ.ย. 2561
29 5817400561 นางสาวปิยะนุช ภูทองขาว XD19 เคมี เอก บางเขน
30 5817400570 นายวีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช XD19 เคมี เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
31 5817400669 นายชัยศิริ สนิทพลกลาง XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 11 ธ.ค. 2561
32 5817500281 นางสาวนภาดา วิเชียรพงษ์ XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน 30 พ.ย. 2560
33 5817500299 นางสาวศิรดา สังสินชัย XE02 วิศวกรรมเคมี (โครงการกาญจนาภิเษก) เอก บางเขน 05 พ.ย. 2561
34 5817500388 นายวริศ คุโณปการวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี เอก บางเขน 29 ธ.ค. 2560
35 5817500302 นายกิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
36 5817500329 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สัมณะ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 28 ก.พ. 2561
37 5817500345 นายศุภรัฐ ดำยศ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 20 ธ.ค. 2561
38 5817500353 นายชาญพิชญ์ ก๋าพรม XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เอก บางเขน 22 มิ.ย. 2561
39 5817500370 นายเอกรินทร์ แมะกัน XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เอก บางเขน 22 มิ.ย. 2561
40 5817550156 นางสาวธารีวัลย์ วงศ์ทอง XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 01 ส.ค. 2560
41 5817600374 นางชุติมา วิชัยดิษฐ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
42 5817600391 นายนิติพงษ์ ศิริวงศ์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 20 ก.ค. 2560
43 5817600404 นางสาววิไลวรรณ ทรงศิลป์ XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 05 มิ.ย. 2560
44 5817600412 นายสุทธิพัญน์ จันทราศรี XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก บางเขน 25 ก.ค. 2560
45 5817600331 นางสาวจิราพัชร จันทร์แก้ว XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม เอก บางเขน 11 ม.ค. 2562
46 5817600340 นางสาวบงกช รัตนปรีดากุล XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม เอก บางเขน 27 พ.ย. 2561
47 5817900050 นางสาวดารกา ทองไทยนันท์ XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
48 5818000176 นางสาวชลลดา ศิริเสตสุวรรณ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 16 มี.ค. 2560
49 5818000192 นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ เอก บางเขน 21 มี.ค. 2560
50 5818000231 MS.NHUNG THANH NGUYEN XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 11 ต.ค. 2559
51 5818200043 นางสาวเกดสุดา เมธีวิวัฒน์ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 11 ธ.ค. 2561
52 5818200051 นางสาวขนิษฐา อำพนพรรณ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
53 5818200060 นางสาวสโรชา มังคลา XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน
54 5818200078 นางสาวสุวภา ขจรฤทธิ์ XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอก บางเขน 07 ธ.ค. 2561
55 5819000064 นางสาวสิณีนาต ศรีพัฒนกุล XY03 พันธุวิศวกรรม เอก บางเขน 10 เม.ย. 2561
56 5819050096 นางสาวสุชาดา ยางเอน XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 26 พ.ย. 2561
57 5924100821 นางสาวสินาภรณ์ บำรุงเพ็ชร XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 02 ก.พ. 2561
58 5924100731 นางสาวฉมาภรณ์ เนตรวงศ์ XA06 โรคพืช โท กำแพงแสน 23 มี.ค. 2561
59 5924100847 นางสาวกมลทิพย์ พูลทรัพย์ XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 09 ม.ค. 2562
60 5924100880 นางสาววนิดา แซ่ตัน XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 11 ธ.ค. 2561
61 5924100898 นางสาวสลิลทิพย์ เลิศวิราม XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 11 ม.ค. 2562
62 5924100804 นางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์ XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 11 ธ.ค. 2561
63 5924100901 นางสาวโชติรัตน์ ศรีเกลื่อน XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร โท กำแพงแสน 19 พ.ค. 2560
64 5924100693 นายเขมภัทร ชาวประทุม XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 31 ส.ค. 2561
65 5924100723 นายอมรเทพ ใจเย็น XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน 17 ต.ค. 2561
66 5924100774 นายพัชรพล ชมสงวน XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 10 ม.ค. 2562
67 5924100782 นายยศพันธ์ สดคมขำ XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 03 มี.ค. 2560
68 5924100740 นางสาวพรรณธิพา กลิ่นสาคร XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 29 มี.ค. 2561
69 5924100758 นางสาวรุ่งนภา พรมดี XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
70 5924100766 นางสาวสิรวรรณ พัวรักษา XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 28 พ.ย. 2561
71 5924100812 นางสาวชยาภา ศิริศักดิ์โสภา XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ โท กำแพงแสน 09 ม.ค. 2562
72 5924100839 นางสาวนริศรา ยิ่งกำแหง XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ โท กำแพงแสน 20 เม.ย. 2561
73 5924500217 นายณฤดล ผอูนรัตน์ XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 05 ม.ค. 2561
74 5924500233 นางสาวธนิภา อ่อนอรุณ XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน 11 ม.ค. 2562
75 5924500250 นายสหรัฐ สวัสดี XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน 11 ม.ค. 2562
76 5924500268 นายสหัสชัย ปริวัตรพันธ์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน โท กำแพงแสน 27 มี.ค. 2561
77 5924500225 นายพาโชค พิมเลขา XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โท กำแพงแสน 19 ก.ย. 2561
78 5924900177 นายณภัทร ภัทรวัฒน์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 11 ธ.ค. 2561
79 5924900185 นางสาวธันยาพร ตั้งตระกูล XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 11 ธ.ค. 2561
80 5924900193 นางสาวจุฑาพร เปี่ยมวารี XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 28 ก.ย. 2561
81 5924900207 นายสมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์ XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 24 เม.ย. 2561
82 5925600240 นายจิระพงศ์ ลาภวิบูลย์สุข XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โท กำแพงแสน 22 ม.ค. 2561
83 5925600231 นายเกรียงไกร เลาหบุตร XQ06 วิทยาการพืช โท กำแพงแสน 07 ธ.ค. 2561
84 5926000114 นางสาวพัชรา ชาภักดี XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 01 พ.ย. 2561
85 5914101280 นายศุภชัย หอมพันนา XA03 ปฐพีวิทยา โท บางเขน
86 5914101301 นางสาวกัญตนา หลอดทองหลาง XA05 พืชสวน โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
87 5914101336 นางสาวสกุลรัตน์ พุ่มดารา XA05 พืชสวน โท บางเขน
88 5914101344 นางสาวอาภา เบญจภุมริน XA05 พืชสวน โท บางเขน 11 ม.ค. 2562
89 5914101352 นางสาวกมลพรรณ ฝ่ายเดช XA06 โรคพืช โท บางเขน 25 พ.ค. 2561
90 5914101361 นางสาวกรรณิการ์ นามสว่าง XA06 โรคพืช โท บางเขน 20 ธ.ค. 2560
91 5914101379 นางสาวนภลภัส บุษบงก์ XA06 โรคพืช โท บางเขน 21 ธ.ค. 2560
92 5914101387 นางสาวกัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 17 พ.ค. 2561
93 5914101395 นางสาวจิตรา สุวรรณ์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 07 พ.ย. 2561
94 5914101409 นางสาวชุติมา บุญเสมา XA23 พืชไร่ โท บางเขน 31 ก.ค. 2561
95 5914101417 นายภูมิ ศรีวารีรัตน์ XA23 พืชไร่ โท บางเขน 29 ต.ค. 2561
96 5914101441 นางสาวคัณฑิกา น้อยโต XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 23 พ.ย. 2561
97 5914101450 นางสาวณิรชยา ดอกรักกลาง XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
98 5914101468 นางสาวมัลลิกา ชาญอักษร XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 20 ก.ย. 2561
99 5914101476 นายรณกร เทียนทองถาวร XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 11 ก.ย. 2561
100 5914101425 นายจตุรงค์ ราษฎร์อาศัย XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 11 ม.ค. 2562
101 5914101433 นางสาวเสาวคนธ์ ดำเนิน XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร โท บางเขน 08 ม.ค. 2562
102 5914150639 MS.NUR HIDAYAH MOHD TAUPIK XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 27 มี.ค. 2561
103 5914150442 นางสาวธนัฎฐา วันสาสืบ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 29 มิ.ย. 2561
104 5914150477 นางสาวภคพร ปางพุฒิพงษ์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 มิ.ย. 2561
105 5914150485 นางสาวภาพิมล ประจงพันธ์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 23 พ.ย. 2561
106 5914150540 นางสาวศิริฉาย เปี้ยตั๋น XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 ส.ค. 2561
107 5914150574 นางสาวเสมอขวัญ คัมภีระ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ก.ย. 2561
108 5914150591 นางสาวอมรศรี แซ่ตัน XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน
109 5914150604 นางสาวอรวรรณ กลิ่นสวัสดิ์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
110 5914150612 นางสาวเสาวลักษณ์ พรศิล XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 31 พ.ค. 2561
111 5914150621 นางสาวจุฑามาศ เพ็ญพันธุ์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
112 5914200474 นางสาวภัทวรินทร์ โต๊ะหมัดและ XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 20 มิ.ย. 2561
113 5914200482 นายโรจน์โยธิน เทียมไสย์ XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
114 5914200512 MR. LEN YUNG WUNG XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 02 พ.ย. 2560
115 5914300673 นางสาวสาวิตรี เนียมสำโรง XC11 วิศวกรรมป่าไม้ โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
116 5914300665 นางสาวจุฑารัตน์ หมวดสีทา XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โท บางเขน 04 มิ.ย. 2561
117 5914401666 MISS FARAHANI MUHAMMAD AZAM XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 03 ส.ค. 2560
118 5914401691 นางสาวทรรศิกา คุ้มกัน XD09 พันธุศาสตร์ โท บางเขน 09 ม.ค. 2562
119 5914401704 นายแบรนด์ดอน กานต์ แคนทะเลย์ XD10 ฟิสิกส์ โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
120 5914401747 นางสาวกฤติยา เชียงกุล XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 08 มิ.ย. 2560
121 5914401755 นางสาวณัฐสุดา มัณยากาศ XD13 สัตววิทยา โท บางเขน 29 มิ.ย. 2561
122 5914401674 นางสาวละอองดาว วิถี XD19 เคมี โท บางเขน 03 ก.ค. 2561
123 5914401721 นางสาวกานต์มณี สร้อยสนถาวรกุล XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน 30 พ.ค. 2561
124 5914502012 นายสุรเชษฐ์ ทองบุญ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 26 ก.ค. 2561
125 5914501784 นายณัฐภัทร คุณค้ำชู XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 19 ธ.ค. 2561
126 5914501822 นางสาวณัชชา รัชภานุพัชร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 19 ธ.ค. 2561
127 5914501831 นายณัฐกิตติ์ พรมดา XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 27 ก.พ. 2561
128 5914501857 นางสาวณิชกุล จันทร์สว่าง XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
129 5914501865 นายพงศกร แก้วเสมา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 09 ม.ค. 2562
130 5914501911 นายทศพล แท่นทรัพย์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
131 5914501920 นางสาวทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 26 ก.ค. 2561
132 5914501971 นางสาวอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 13 ก.ค. 2561
133 5914501768 นายภาณุพัฒน์ ห่อมา XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน 06 ธ.ค. 2561
134 5914501776 นายลักษมณ์ สวัสดิผล XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน 16 พ.ย. 2561
135 5914501881 นางสาวณิชา ซาโต้ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 28 ก.พ. 2561
136 5914501890 นางสาวภาสินี พานิช XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 25 ธ.ค. 2560
137 5914501903 นางสาวโสริญา เพียรเกาะ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 21 พ.ค. 2561
138 5914552711 นางสาวขนิษฐา อุปพงษ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ก.ย. 2561
139 5914552729 นายคงศักย์ ศุภลักษณ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
140 5914552753 นายจิรเมศร์ วีระสาครพงศ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ธ.ค. 2561
141 5914552800 นางสาวณัฐติการต์ โรจนจันทร์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
142 5914552818 นางสาวทิพวัลย์ บุญเรือง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 16 มิ.ย. 2561
143 5914552826 นายธีรพงศ์ พลนำ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
144 5914552851 นายปาณท เกื้อกูลวงศ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2561
145 5914552869 นายพนัส อักษร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
146 5914552877 นางสาวพรพรรณ เตชะพรชัย XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 20 ส.ค. 2561
147 5914552923 นางสาวเรไร แจ้งใจ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
148 5914552931 นางสาวลภาวัน ติวานนท์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 พ.ย. 2560
149 5914552940 นายศรัณย์ ปัญจะเรือง XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 พ.ย. 2561
150 5914552958 นายศุภฤกษ์ หลุ๊ดหล๊ะ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
151 5914552974 นายสกนธ์วัชร์ มงคลผิว XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ก.ค. 2561
152 5914552991 นายสยามรัฐ อารียาภรณ์ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
153 5914553008 นางสาวสิริรัตน์ ตรีศร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
154 5914553024 นางสาวโสระดา วงษาสม XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 มิ.ย. 2561
155 5914553032 นางสาวอติกานต์ ลีลากร XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
156 5914553041 นางสาวอภิชญา จันดาพล XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
157 5914553083 นางสาวประภัสสร ตันติพันธุ์วดี XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 พ.ค. 2561
158 5914752591 นายคนินทร ชานวาทิก XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
159 5914752639 นางสาวโชติกานต์ มีจินดา XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
160 5914752655 นางสาวพักตร์มณี เส่งถิน XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 29 พ.ย. 2561
161 5914752663 นายพันธพัฒน์ พิสินนาวงษ์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
162 5914752698 นางสาวมนชนก วงษ์จันทร์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 29 พ.ย. 2561
163 5914752710 นางสาวอทิตยา กิณเรศ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
164 5914752451 นายพิทยะ เพียรสวัสดิ์ XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 ธ.ค. 2561
165 5914752469 นางสาวลภาวรรณ บุญบุตร XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 26 ต.ค. 2561
166 5914752531 นางสาวหทัยชนก มากพูล XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 ต.ค. 2561
167 5915001050 นางสาวฐานิดา ตั้งชัยสิน XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 27 พ.ย. 2561
168 5915001084 นางสาวเบญจมาศ จิรคชาภรณ์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
169 5915001092 นางสาวกชนันท์ แสวงสุขสันต์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 03 พ.ค. 2561
170 5915001114 นางสาวฉัตราภรณ์ เกยพุดซา XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
171 5915001122 นางสาวติลลยา เติมสุขวัฒน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 15 มิ.ย. 2561
172 5915001131 นางสาวปวริศา บุญโกย XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 21 พ.ค. 2561
173 5915001149 นางสาวมธุรญา สมจิตร์ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 28 พ.ย. 2561
174 5915001157 นางสาวระวีพร แก้วแสน XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 06 ธ.ค. 2561
175 5915001041 นายวชากร ภัทรธรรมบาล XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
176 5915001033 MR. SELORM TORGBO XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 06 ก.พ. 2561
177 5915001165 นางสาวพิชชาภา หาญเกษม XK08 วิศวกรรมอาหาร โท บางเขน 06 ธ.ค. 2561
178 5915001173 นางสาวภัตติมา ธรรมธนจิตต์ XK08 วิศวกรรมอาหาร โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
179 5915001181 นางสาวศิริพร จงสุวัฒน์ XK08 วิศวกรรมอาหาร โท บางเขน 04 พ.ค. 2561
180 5915001076 นางสาวอรวรา ขาวเธียร XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 21 ส.ค. 2561
181 5915100597 นายจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 10 ม.ค. 2562
182 5915100601 นายธัชพล พงศ์ประสิทธิ์ XL11 ภาษาตะวันออก โท บางเขน 10 ม.ค. 2562
183 5915352791 MR. SONAM TOBGAY XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 05 ก.ค. 2561
184 5915353169 นางสาวกนกวรรณ รักดี XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
185 5915353207 นายมัชฌิมะ สังข์อ่อง XN61 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
186 5915352944 นายธีรเมศร์ ศศิรวีโรจน์ XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
187 5915352961 นางปราณี สิริพงศาธร XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 30 ส.ค. 2561
188 5915352979 นายปวเรศ ชมเดช XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน
189 5915352987 นายพงศ์ธร คงมั่น XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
190 5915352995 นายพสิษฐ์ เกียรติจานนท์ XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
191 5915353053 นายรัฐชาติ สุขเกษม XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 01 ส.ค. 2561
192 5915353126 นางสาวพิชาวีร์ นิรันดร์รัฐชาติ XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 15 ส.ค. 2561
193 5915353231 นางสาวขวัญวลี เรืองไทย XN63 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 11 ธ.ค. 2561
194 5915250165 นายเทอดศักดิ์ จุลวาที XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 พ.ย. 2561
195 5915250173 นายธีรภัทร จำรัสพันธุ์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 29 พ.ย. 2561
196 5915250181 นายผาภูมิ พิมลวิชยากิจ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 06 ก.ค. 2561
197 5915250190 นายพรวิษณ์ วังปีติ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 10 ก.ย. 2561
198 5915250203 นายรัชกฤต โพธิจักร XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 07 ธ.ค. 2561
199 5915250211 นางสาวลลิตา รัตนประภา XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 04 ก.ย. 2561
200 5915250220 นางสาวเสาวลักษณ์ พ่วงพี XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 18 มิ.ย. 2561
201 5944551640 นางสาววรรณวิไล สูงสังเขตร์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 30 ส.ค. 2561
202 5944551658 นายศรายุทธ โคตรวงค์ XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 18 ต.ค. 2561
203 5945350338 นางสาววิมลพันธ์ มหิศนันท์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 23 มี.ค. 2561
204 5945350346 นางสาวสุวิมล สุระทัศน์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 29 พ.ย. 2561
205 5945350354 นางสาวเอื้องดาว ทำทอง XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 04 เม.ย. 2561
206 5945350362 นายดำรงค์ เดชานุกูลวิวัฒน์ XN68 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 05 ม.ค. 2561

จำนวนผู้ที่ส่งโครงการ วพ. 199 คน
จำนวนผู้ที่ยังไม่ส่งโครงการ วพ. 7 คน


ข้อมูลวันที่ส่งโครงการ วพ. ณ วันที่ 21 มกราคม 2562