รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
และรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ที่ส่งและยังไม่ส่งโครงการวิทยานิพนธ์
(เรียงตามระดับ/วิทยาเขต/รหัสสาขา/รหัสนิสิต)
(ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา ระดับ
ปริญญา
วิทยาเขต วันที่ส่ง
โครงการ วพ.
1 5727100275 นางสาวจิราภรณ์ ปอสูงเนิน XA06 โรคพืช เอก กำแพงแสน 01 ธ.ค. 2560
2 5727100267 นายวิโรจน์ เชาว์วิเศษ XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร เอก กำแพงแสน 28 พ.ย. 2560
3 5727900034 นายกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ เอก กำแพงแสน 28 เม.ย. 2560
4 5728750150 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม XS60 วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) เอก กำแพงแสน 18 ก.ค. 2560
5 5717100159 นางสาวศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล XA05 พืชสวน เอก บางเขน 28 ก.ค. 2558
6 5717100141 นางญาตวี บุญก่อน XA06 โรคพืช เอก บางเขน
7 5717100132 นางสาวภาริณี เจียมเมืองปักษ์ XA23 พืชไร่ เอก บางเขน 15 ธ.ค. 2560
8 5717150091 นายเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน
9 5717150105 นายชัยภูมิ สุขสำราญ XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 28 มิ.ย. 2559
10 5717150113 นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ XA64 เกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 25 ก.พ. 2559
11 5717200099 นายศักดิ์ชัย กรรมารางกูร XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล เอก บางเขน 24 พ.ย. 2560
12 5717300085 นางสาวศุภลักษณ์ ศิริ XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 25 ส.ค. 2559
13 5717300093 นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน 26 พ.ค. 2560
14 5717300107 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเจริญ XC06 วนศาสตร์ เอก บางเขน
15 5717400535 นายพีรพัฒน์ เหล็กกล้า XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 17 ต.ค. 2560
16 5717400543 นายยศศรายุทธ สีแก้ว XD10 ฟิสิกส์ เอก บางเขน 20 ม.ค. 2560
17 5717400560 นางสาวศิริพร ยอดทอง XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 09 เม.ย. 2558
18 5717400578 นายอัคนี ผิวหอม XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 07 มิ.ย. 2559
19 5717400586 นางสาวอัครศิริ แสงสว่าง XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 17 ส.ค. 2560
20 5717400616 นางตุลารัฐ ทุมมากรณ์ XD13 สัตววิทยา เอก บางเขน 20 ก.พ. 2558
21 5717400551 นายสมรักษ์ นุ่มนาค XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอก บางเขน 03 พ.ย. 2560
22 5717400594 นายเกียรติพงษ์ คำดี XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ เอก บางเขน 01 ธ.ค. 2560
23 5717400608 นายพีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์ XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ เอก บางเขน 30 พ.ย. 2560
24 5717500386 นายกรีฑา สมเกียรติกุล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล เอก บางเขน 06 ก.ย. 2560
25 5717500394 นายอำนาจ ขวัญไสวธรรม XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า เอก บางเขน 09 ม.ค. 2561
26 5717500408 นางสาวศิรินทรา วันดี XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอก บางเขน 13 ธ.ค. 2560
27 5717500416 นางสาวพิมพ์พรรณ ทองพันธุ์ XE18 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 05 ม.ค. 2561
28 5717600518 นายเชียง เภาชิต XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 14 ส.ค. 2558
29 5717600526 นายพิทักษ์ วงแหวน XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา เอก บางเขน 11 ส.ค. 2558
30 5717900058 นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 13 มี.ค. 2560
31 5717900066 นางสาวเรขา คณิตพันธ์ XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เอก บางเขน 21 ธ.ค. 2559
32 5718000182 นางสาวจุฑาวรรณ ธีระทานันท์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เอก บางเขน
33 5718000191 นางสาวเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เอก บางเขน 09 ส.ค. 2559
34 5718000204 นางสาวเสาวภาคย์ วัฒนพาหุ XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เอก บางเขน
35 5718000158 Mr.Dang Minh KHANH XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ เอก บางเขน 08 ส.ค. 2560
36 5719050086 นางสิริมณี ชุมเรียง XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เอก บางเขน 30 พ.ย. 2560
37 5824101094 MR. PHONEPADITH PHEWPHANH XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 31 มี.ค. 2560
38 5824101108 MR. BOUNSANONG CHOUANGTHAVY XA01 กีฏวิทยา โท กำแพงแสน 05 มิ.ย. 2560
39 5824100977 นายศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โท กำแพงแสน 24 เม.ย. 2560
40 5824100942 นางสาวณริสสา กิติชัยชาญ XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 01 ธ.ค. 2560
41 5824100951 นางสาวมนรดา สุวรรณวงค์ XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 01 ธ.ค. 2560
42 5824101116 นางสาวอมัทนา ชาวเสริม XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช โท กำแพงแสน 21 ก.ค. 2560
43 5824100985 นางสาวเกศินี ปลาทอง XA23 พืชไร่ โท กำแพงแสน
44 5824101043 นางสาวนัฐพร กลิ่นหอม XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 17 พ.ย. 2559
45 5824101051 นางสาวนุชนาฏ ตันวรรณ XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 14 ก.ค. 2560
46 5824101060 นายพฤหัส ศรีขวัญ XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 08 ก.ย. 2559
47 5824101078 นายภคพล สุราจร XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 19 ต.ค. 2560
48 5824101086 นางสาวภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน โท กำแพงแสน 18 พ.ย. 2559
49 5824101001 นายธนพัฒน์ นิลวรานนท์ XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 27 พ.ย. 2560
50 5824101019 นางสาวพรนภา รุ่งสว่าง XA30 วิทยาการพืชสวน โท กำแพงแสน 30 พ.ย. 2560
51 5824500207 นางสาวจารุวรรณ ดวงชื่น XE01 วิศวกรรมเกษตร โท กำแพงแสน 17 ม.ค. 2560
52 5824500193 นายสุธรรม คล่องการเขียน XE10 วิศวกรรมการอาหาร โท กำแพงแสน 07 ส.ค. 2560
53 5824900159 นางสาวลัทธพรรณ เฮงตระกูล XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 22 มี.ค. 2560
54 5824900167 นางสาววรรธิดา ห.เพียรเจริญ XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 21 ธ.ค. 2559
55 5824900175 นางสาวอังคณา ขันทะบุตร XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ โท กำแพงแสน 05 มิ.ย. 2560
56 5825600183 นางสาวนิธิรัศมิ์ แสงวารินทร์ XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โท กำแพงแสน 06 ก.ค. 2560
57 5825600191 นายพุฒิไนย เวชกามา XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โท กำแพงแสน 05 ก.ค. 2560
58 5825700153 นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลีผล XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว โท กำแพงแสน 08 ม.ค. 2561
59 5825700161 นายจักริน อินทสระ XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว โท กำแพงแสน 08 ม.ค. 2561
60 5825700188 นายอดิเทพ วัดคำ XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว โท กำแพงแสน 08 ม.ค. 2561
61 5826000058 นายนักรบ วงศ์บุญมา XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โท กำแพงแสน 30 พ.ย. 2560
62 5814101377 นางสาวกนกวลัย สัตย์ซื่อ XA05 พืชสวน โท บางเขน 28 พ.ย. 2560
63 5814101385 นายจักรกฤษ แย้มสุดใจ XA05 พืชสวน โท บางเขน 04 ก.ค. 2559
64 5814101393 นางสาวนิตยา ทรัพย์มา XA05 พืชสวน โท บางเขน 09 พ.ย. 2560
65 5814101407 นางสาวนุชนารถ ทองอยู่ XA05 พืชสวน โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
66 5814101415 นางสาวปิยาภรณ์ ดวงแก้ว XA05 พืชสวน โท บางเขน
67 5814101431 นายศุภฤกษ์ หาญอนุชน XA05 พืชสวน โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
68 5814101440 นางสาวสุทธิวา มูลขุนทด XA05 พืชสวน โท บางเขน 01 ก.ย. 2560
69 5814101458 นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน XA05 พืชสวน โท บางเขน 19 ก.ค. 2560
70 5814101318 นางสาวณัฐกานต์ สาตราภัย XA06 โรคพืช โท บางเขน 31 พ.ค. 2560
71 5814101342 นางสาวรินจาวรรณ ยกธรรม XA23 พืชไร่ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
72 5814101351 นายพรเทพ กุหลาบทอง XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 22 พ.ย. 2560
73 5814101369 นางสาวสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์ XA28 สัตวศาสตร์ โท บางเขน 17 พ.ย. 2560
74 5814150327 นางสาวกัญจน์กมล ช้อนทอง XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
75 5814150335 นางสาวกิตติยา ไชยฉิม XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
76 5814150343 นางสาวข่ายทอง ชุนหสุวรรณ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
77 5814150351 นางสาวฉัตรชนก กิจทวี XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 29 ธ.ค. 2560
78 5814150360 นางสาวทิพวรรณ ทนุ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 29 ธ.ค. 2560
79 5814150378 นางสาวธนิสร รัตนยัง XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 02 พ.ย. 2560
80 5814150424 นางสาววิภาดา แซ่เล้า XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ก.ค. 2560
81 5814150459 นางสาวอรนลิน อินทร์แก้ว XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 ธ.ค. 2560
82 5814150467 นางชไมพร อุปพระจันทร์ XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
83 5814150475 นางสาวฐาปนี คนดี XA63 คหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
84 5814200324 นางสาวนริสสา สียา XB01 การจัดการประมง โท บางเขน 28 พ.ย. 2560
85 5814200332 นางสาวปิ่นแก้ว ทองกำเหนิด XB01 การจัดการประมง โท บางเขน 28 พ.ย. 2560
86 5814200341 นางสาวกนกวรรณ เชิดเกียรติพล XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 31 พ.ค. 2560
87 5814200367 นายโดมม์ ลิมปิวัฒน XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
88 5814200375 นางสาวพัณณิตา สุวานิชสุขสันต์ XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 15 มิ.ย. 2560
89 5814200383 นายอนิรุจน์ กล่อมจิตร XB04 วิทยาศาสตร์การประมง โท บางเขน 01 ส.ค. 2560
90 5814200405 นางสาวชนกพร คำพระ XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 26 มิ.ย. 2560
91 5814200413 นายนิติพัฒน์ บุญส่ง XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
92 5814300965 MS.SU MYAT HNIN XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 พ.ค. 2560
93 5814300973 MS.MAY THU AUNG XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 08 พ.ค. 2560
94 5814300981 MISS HTET EAIN KHANT XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 30 ธ.ค. 2559
95 5814300990 MRS. KHINE THAZIN WAI XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 30 ธ.ค. 2559
96 5814300957 นายพงษ์พิชัย กลัดวัง XC10 วนศาสตร์ชุมชน โท บางเขน 04 พ.ค. 2560
97 5814300884 นางสาวสุวิมล จันทร์น้อย XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
98 5814300906 นางสาวกัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 08 มิ.ย. 2560
99 5814300914 นางสาวชนนิกานต์ จงวิไลเกษม XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 13 ธ.ค. 2560
100 5814300922 นายปวัตน์ อินทะวงค์ XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
101 5814300931 นางสาวอุมาพร นิลสกุล XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 09 ม.ค. 2561
102 5814301007 MR. SENGPHET THANOUSONE XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ โท บางเขน 07 ธ.ค. 2559
103 5814402016 นางสาวพัชรินทร์ เทพจันตา XD06 จุลชีววิทยา โท บางเขน
104 5814402032 นางสาวนุสบา นิยม XD07 ชีววิทยา โท บางเขน 07 ก.พ. 2560
105 5814401974 นางสาววรรณพร เอี่ยมศรี XD08 พฤกษศาสตร์ โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
106 5814401982 นางสาวอภิรดา วิจิตธำรงศักดิ์ XD15 มาตรวิทยา โท บางเขน 31 ส.ค. 2560
107 5814401991 นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป โท บางเขน 11 ก.ค. 2559
108 5814401940 นางสาวชีวา อะหมะดี พีรซะหีด XD19 เคมี โท บางเขน 29 ก.ย. 2560
109 5814401958 นายเมธัส เจริญชัย XD19 เคมี โท บางเขน 31 พ.ค. 2560
110 5814402024 เรืออากาศเอกมารุต แสงหิ่งห้อย XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ โท บางเขน 17 พ.ย. 2560
111 5814402008 นางสาวศุภวรรณ สทรลักษณ์ XD24 วิทยาการวัสดุนาโน โท บางเขน 22 พ.ย. 2560
112 5814501979 นางสาวญานิกา พูลพิพัฒน์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 30 ส.ค. 2560
113 5814501987 นางสาวเดือนฉาย บุญพิมพ์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
114 5814501995 นายวีริศ คำสังข์ XE02 วิศวกรรมเคมี โท บางเขน 20 พ.ย. 2560
115 5814502029 นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
116 5814502037 นายก่อพงษ์ วิริยะนานนท์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
117 5814502045 นายจักริน ชุติกุศล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 22 พ.ย. 2560
118 5814502053 นายณัฐพร เฉลิมวัฒนานนท์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
119 5814502070 นายธีรภัทร์ ทั่งทอง XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
120 5814502088 นายวรากร พิชิตปรีชา XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
121 5814502100 นายวิศิษฏ์ สุดใจ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 22 พ.ย. 2559
122 5814502118 นางสาวจิรนันท์ สุขใส XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
123 5814502142 นายอิทธิกร อาจหาญ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
124 5814502169 นายกวิน ตรีรัตนกุลวงศ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 05 ม.ค. 2561
125 5814502177 นายกิตติคุปต์ คุณโฑ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 17 ต.ค. 2560
126 5814502193 นายอุดม บุญชู XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า โท บางเขน 26 ธ.ค. 2559
127 5814502223 นางสาวณัฐวรรณ ลิ้มสุมาลี XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
128 5814502258 นายอาจประณต ศุภศจี XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ โท บางเขน
129 5814502266 นายพริษฐ์ เตกะจรินทร์ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 01 ก.ย. 2560
130 5814502274 นายอดิศักดิ์ ภิญโญ XE22 วิศวกรรมวัสดุ โท บางเขน 19 ธ.ค. 2560
131 5814553502 นายปิยะพงษ์ ดีประเสริฐ XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
132 5814553537 นายพงศ์กฤษณ์ รักเสมอวรงค์ XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
133 5814553596 นายเทวัญ สันติเทวกุล XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
134 5814600691 นางสาวศิริเกศ ชูใจ XF24 พัฒนอาชีวศึกษา โท บางเขน 29 ส.ค. 2560
135 5814600675 นางสาววรรณรินทร์ วุฒิพรหม XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม โท บางเขน 18 ก.ค. 2560
136 5814752483 นางสาวกรลภัส ยอดศรี XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
137 5814752505 นางสาวชุลีพร เกียรติกมลวงศ์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
138 5814752513 นายทรรณรต หลวงพงษ์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
139 5814752521 นายธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
140 5814752530 นายนราธิป งามแสง XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 14 มี.ค. 2560
141 5814752556 นางสาวปรีญาภรณ์ หวังวงศ์ไพบูลย์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 27 ก.ค. 2560
142 5814752611 นางสาวพิมพ์ชญา แตงเย็น XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
143 5814752629 นางสาวรัชดาภรณ์ สิทธิยศ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
144 5814752637 นางสาวศรัณยา นวมดี XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
145 5814752653 นางสาวศุภากร ทรัพย์ทวี XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
146 5814752661 นายสถาพร อุดมกิจธนกุล XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
147 5814752670 นางสาวสิรินภา กิตติพิรุฬห์ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 27 พ.ย. 2560
148 5814752688 นางสาวอรจิรา สมใจเพ็ง XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
149 5814752700 นางสาวอินทุอร ศรีพรรณ XG60 เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
150 5814852313 นายภาณัฐ พัฒนวงศ์ XH63 พัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 24 ส.ค. 2560
151 5814852330 นางสาวจิตติญา เนตรโรจน์ XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
152 5814852348 นางสาวฐานิดา เหลืองด่านสกุล XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
153 5814852356 นางสาวศรัญญา บิสลาม XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 08 ม.ค. 2561
154 5814852364 นางสาวอาภากร ชุมสาย XH65 การจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 30 พ.ย. 2560
155 5814900199 MISS ELFA ZURAIDA XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
156 5814900202 MISS KINLEY CHODEN XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
157 5814900211 MISS LIDA KONG XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 27 ก.พ. 2560
158 5814900229 MR. NARAYAN POKHREL XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
159 5814900237 MR. SUBHASH CHANDRA CHAUDHARY XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 22 ก.พ. 2560
160 5814900245 MRS. DUONG TIEU MAI XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
161 5814900253 MR. HAVAN YUSUF XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 24 ก.พ. 2560
162 5815001252 นางสาวธนันพัชร์ เจริญสัมฤทธิ์ XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
163 5815001279 นางสาวฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
164 5815001538 MS.MAI SHIBATA XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 07 มี.ค. 2560
165 5815001546 นางสาวจิรภิญญา แสงประดับ XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร โท บางเขน 24 พ.ย. 2560
166 5815001244 นางสาวภาวิกา ต่อวงศ์ไพชยนต์ XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ โท บางเขน 15 ธ.ค. 2560
167 5815001562 MR. FRANCIS AYIMBILA XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 18 ต.ค. 2559
168 5815001236 MR. KHOA HUU DUONG XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) โท บางเขน 10 ก.พ. 2560
169 5815001287 นายปพนพัธน์ พลานุสนธิ์ XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
170 5815001295 นายวุฒิไกร กาตาสาย XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ โท บางเขน 29 พ.ย. 2560
171 5815355461 นางกัญญารัตน์ ตันติภิรมย์สุข XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 04 ส.ค. 2560
172 5815355526 นางสาวเจียมจิตต์ ศรีสมุทร์ XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
173 5815355542 นายชนสิษฎ์ อ่อนนุ่ม XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
174 5815355551 นางสาวช่อผกา วณีสอน XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 04 ส.ค. 2560
175 5815355585 นายถนอมศักดิ์ โฉมอัมฤทธิ์ XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 01 ส.ค. 2560
176 5815355593 นางทองหนัก มาตย์นอก XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 08 ส.ค. 2560
177 5815355615 นายธีราพงศ์ สุทธิพงศ์ธนาภัทร XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 04 ส.ค. 2560
178 5815355658 นายปัณณวิชญ์ แพ่งเกษร XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
179 5815355739 นางสาวรวิสรา ทองรอด XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 04 ส.ค. 2560
180 5815355747 นางสาวรัชนก สุภานิต XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 15 ส.ค. 2560
181 5815355771 นายวายุ ทองพูน XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 10 ส.ค. 2560
182 5815355909 นายทรงวุฒิ ขันดี XN80 บริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร) โท บางเขน 18 ส.ค. 2560
183 5815355976 นางสาวสุวดี หริสมบัติ XN83 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 01 ธ.ค. 2560
184 5815355984 นางสาวอรพรรณ สัจพันโรจน์ XN83 บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โท บางเขน 05 ก.ย. 2560
185 5815250171 นายกรณ์ดนัย พรหมจันทร์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
186 5815250210 นายภัทรวัต แก้วช่วง XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
187 5815250228 นางสาวเรืองรัมภา อินทรักษ์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 14 มิ.ย. 2560
188 5815250244 นายสมมาศ โสภณดิเรกรัตน์ XR61 นวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) โท บางเขน 22 มิ.ย. 2560
189 5816300393 นางสาวเมธินี ศรีเรือน XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โท บางเขน 24 พ.ย. 2560
190 5816300369 นางสาวศุภญาดา ฮวบดี XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โท บางเขน 24 มี.ค. 2560
191 5816000039 นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว XY03 พันธุวิศวกรรม โท บางเขน 10 พ.ย. 2560
192 5845350573 นางสาวกฤษดา สังข์ทอง XN82 บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) โท สกลนคร 30 ธ.ค. 2559

จำนวนผู้ที่ส่งโครงการ วพ. 183 คน
จำนวนผู้ที่ยังไม่ส่งโครงการ วพ. 9 คน


ข้อมูลวันที่ส่งโครงการ วพ. ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561